Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Wniosek w sprawie COVID-19

Dodano: 08 maj 2020 godz. 10:14
Wniosek w sprawie COVID-19
Na wniosek Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie niewykorzystanych środków z PROW 2014-2020, KRIR udzieliła odpowiedzi.

W sprawie "tarczy antykryzysowej"

Dodano: 08 maj 2020 godz. 10:09
W sprawie
Poniżej pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie dotyczącej rozwiązania problemu rolników prowadzących gospodarstwa rolne a dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą i umożliwienia skorzystania z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej.

Wniosek o zmiany w systemie emerytalnym rolników

Dodano: 07 maj 2020 godz. 13:56
Wniosek o zmiany w systemie emerytalnym rolników
Realizując wniosek z III Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji Zarząd KRIR wystąpił do właściwych władz o zmiany w systemie emerytalnym rolników, w którym czytamy, iż Zarząd KRIR zwraca się do Pana Prezydenta o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych celem dokonania koniecznych zdaniem rolników zmian w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Elektroniczne zgłaszanie start suszowych – w tym roku

Dodano: 07 maj 2020 godz. 11:18
Elektroniczne zgłaszanie start suszowych – w tym roku
W związku z pismem KRIR w sprawie zmiany zasad powoływania komisji szacujących szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – resort rolnictwa poinformował, że proponowane rozwiązanie zostanie rozważona przy najbliższej nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie poinformowano nas, że aktualnie trwają prace nad utworzeniem elektronicznego systemu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Jeśli system zacznie działać nie będzie potrzeby powołania przez wojewodów komisji i szacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy. Pierwsze wnioski o oszacowanie strat rolnicy będą mogli zgłaszać (elektronicznie) po 1 czerwca br. w uprawach, dla których KBW wykaże straty spowodowane przez suszę na danym terenie. Wprowadzenie aplikacji mobilnej pozwalającej producentom rolnym wnioskowanie o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę usprawnieni proces szacowania szkód powstałych w wyniku suszy i umożliwi weryfikację zgłoszeń z zasięgiem KBW i ustalonym poziomemu strat w plonach.

Źródło: KRIR

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o PIORiN

Dodano: 07 maj 2020 godz. 10:08
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o PIORiN
W związku z trwającym w Sejmie procesem legislacyjnym „Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa" Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wyraża negatywna opinię odnośnie planowanego art. 20b w brzmieniu „Zabrania się stosowania mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem stosowania mocznika w formie granulowanej zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną"
Według Zarządu ZIR należałoby wprowadzić okres przejściowy.

Zarząd KRIR w sprawie ASF w Wielkopolsce

Dodano: 06 maj 2020 godz. 12:14
Zarząd KRIR w sprawie ASF w Wielkopolsce
W związku z pojawieniem się nowych ognisk ASF w zachodniej Polsce i objęciem strefą zagrożenia obszaru o intensywnej hodowli trzody chlewnej w Wielkopolsce Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 6 maja 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań, które pozwolą wygasić ogniska pomoru, zapobiegną dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby, a jednocześnie umożliwią rolnikom sprzedaż zdrowych tuczników i dalszą produkcję. Przedstawiono następujące problemy zgłoszone przez rolników z Wielkopolski: Obecnie w strefie niebieskiej nie ma ubojni, które mogłyby skupić zwierzęta. W związku z tą sytuacją nieuczciwi pośrednicy proponują znacznie zaniżone ceny, które nie pokrywają nawet kosztów produkcji. Konieczny jest natychmiastowy odstrzał dzików w strefach przylegających do obszarów ochronnych, objętych ograniczeniami i zagrożonych, jednak brak chłodni do przechowywania tusz dzików uniemożliwia ograniczenie populacji i ochronę gospodarstw. Zaapelowano o zakup przez rząd i oddanie do dyspozycji kołom łowieckim niezbędnych chłodni. Pomimo obietnic złożonych przez Głównego Lekarza Weterynarii oraz zapewnień przedstawicieli MRiRW przejścia dla zwierząt na autostradzie A2 oraz drogach ekspresowych nie zostały dotychczas zamknięte. Z informacji uzyskanych od rolników wynika, że zwierzęta mogą swobodnie przemieszczać się podziemnymi przejściami, co uniemożliwia skuteczne działania zapobiegawcze.

źródło: KRIR

Apel do Ministra Rolnictwa o zwiększenie puli środków na dopłaty

Dodano: 06 maj 2020 godz. 11:16
Apel do Ministra Rolnictwa o zwiększenie puli środków na dopłaty
Zarząd KRIR otrzymuje sugnały z izb rolniczych, o tym, że środki na dopłaty do składek na ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich zostały wyczerpane i zakłady ubezpieczeniowe nie zawierają umów ubezpieczenia, a wielu rolników nie zdążyło zawrzeć obowiązkowych ubezpieczeń, gdyż nadal nie zakończyli jeszcze prac wiosennych, w tym siewów. W związku z tym samorząd rolniczy wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem o uruchomienie środków z budżetu pańśtwa przeznaczonych na dopłaty do skłądek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020r., co umożliwi rolnikom ubezpieczenie upraw z dopłatą z budżetu państwa.

Posiedzenie Zarządu ZIR dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dodano: 05 maj 2020 godz. 14:18
Posiedzenie Zarządu ZIR dnia 30 kwietnia 2020 r.
Dnia 30 kwietnia br. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, w którym uczestniczyli również p. Stanisław Baliński – delegat do KRIR oraz mecenas Piotr Kopcewicz.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto od przeanalizowania bieżącej korespondencji, która w ostatnim czasie wpłynęła do biura ZIR. Zarząd zapoznał się z indywidualnymi sprawami rolników, którzy przekazali z jakimi problemami próbują się mierzyć. Dyskutowano na tematy związane z suszą, z rozmieszczeniem stacji meteorologicznych na podstawie propozycji IUNG i ZODR, oraz obecnie istniejących, bowiem jest to temat mocno związany z min. melioracją, spółkami wodnymi.
Zdaniem Zarządu obserwujemy kolejny rok klęskę suszy, która bardzo szkodzi rolnictwu. Obecna susza jest kumulacją skutków kilku zjawisk zaczynając od zimy i braku pokrywy śnieżnej oraz wzrostu temperatury wzmagającej parowanie po bezdeszczowe przedwiośnie, które to prowadzą do skurczenia zasobów wodnych w glebie. Sposobem na zatrzymanie wody jest nie tylko budowanie wielkich zbiorników retencyjnych, ale również tzw. mała retencja, która lokalnie wpływa na bilans wodny. Ważne jest tworzenie niewielkich zbiorników na deszczówkę, oczek wodnych i stawów, sadzenie drzew oraz ochrona terenów podmokłych, czyli zatrzymywanie wody tam, gdzie spadła, ponieważ problemem jest również niedoinwestowanie melioracji oraz jej wykonywania. Urządzenia melioracji wodnych wymagają odbudowy i modernizacji.
Zarząd wnioskuje min. o to, aby definitywnie ARiMR zakończyła wypłatę ubiegłorocznej pomocy suszowej. Ważnym jest również fakt, że na chwilę obecną nie znamy zasad (brak nowych regulacji prawnych) jakie będą obowiązywały w zakresie szacowania strat związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w br. taki wniosek również został skierowany min. do Wojewody Zachodniopomorskiego, KRIR.
Zarząd ZIR apeluje o wznowienie działalności Rady Społecznej KOWR w Szczecinie i Koszalinie.
Pomimo uciążliwości spowodowanych przez Covid – 19, Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej stara się na bieżąco wspierać działania mające na celu poprawienie obecnej sytuacji w rolnictwie w naszym województwie.

Informacja Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Dodano: 05 maj 2020 godz. 13:29
Informacja Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
W nawiązaniu do pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4.03.2020 r. skierowanego do samorządów terytorialnych celem wskazania przedstawicieli do składu komisji szacującej straty związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, oraz licznymi zapytaniami rolników, co do zasad pracy tych komisji, Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego z pytaniem o szczegóły na jakim etapie są obecnie działania dotyczące szacowania strat związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w roku 2020. Jakie metody szacowania będą stosowane, jakie instytucje będą uczestniczyły w komisjach. Przedstawiciele ZIR nie uchylają się od prac w komisjach, a Zarząd stoi na stanowisku, iż prace komisji powinny odbywać się na zasadach z ubiegłego roku w składzie, których powinni być przedstawiciele ZIR, ZODR oraz Gmin, ponieważ do dnia dzisiejszego brak jest zasad (metod) szacowania szkód, a także brak jest nowych regulacji prawnych.

W sprawie projektowanych sankcji za uchybienia wynikające z Programu azotanowego

Dodano: 05 maj 2020 godz. 08:36
W sprawie projektowanych sankcji za uchybienia wynikające z Programu azotanowego
W związku z uwagami samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnością, przekazanymi przy piśmie z dnia 23 kwietnia 2020 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z swojej odpowiedzi z dnia 30 kwietnia 2020 r. informuje, co następuje: "Na wstępie pragnę zwrócić uwagę, że projektowane rozporządzenie ma zastosowanie tylko wobec rolników, którzy wnioskują o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW na lata 2014-2020 tj. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, na zalesianie gruntów rolnych, jak również płatności dobrostanowej. Co do zasady nie określa ono przepisów prawa krajowego w zakresie obowiązków nakładanych na rolników, a jedynie ustanawia liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonym niezgodnościom określonym na podstawie już wdrożonego prawa do porządku krajowego. Stopień przestrzegania tego prawa jak i jego ocena przekłada się na wysokość uzyskiwanych przez rolników płatności.
W odniesieniu do zaproponowanych w projekcie rozporządzenia zmian, należy podkreślić, iż są one konsekwencją regulacji wprowadzonych w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 i 284), zwanej dalej „Prawem wodnym” i wydanego na podstawie art. 106 ust. 4 tej ustawy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 2020 poz. 243), zwanego dalej „programem działań”.
Biorąc powyższe pod uwagę, to postulat samorządu rolniczego dotyczący rezygnacji z sankcji wobec rolników, którzy nie będą przestrzegać wymogów dotyczących obowiązków związanych z przyjmowaniem nawozów naturalnych od innego rolnika, czy też posiadania dokumentacji związanej ze stosowaniem nawozów, nie może zostać przyjęty.
Niemniej jednak pragnę wyjaśnić zapis w tabeli II dla naruszenia 15, który brzmi: „Rolnik przyjmujący nawozy naturalne na podstawie umowy nie przestrzega obowiązku posiadania, w chwili przyjmowania tych nawozów, odpowiedniej powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do ich przechowywania w sposób bezpieczny dla środowiska, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu”. Źródłem tego wymogu jest rozdział 1.4 ust. 12 programu działań. W tym zakresie program działań mówi o odpowiedniej powierzchni, czy też pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, ale rozumianej jako - bezpiecznej dla środowiska. Miejsca takie powinny zapobiegać przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu. W przypadku, gdy rolnik zakupi nawozy naturalne i je bezpośrednio zużyje do nawożenia pola, to nie zostanie ukarany za brak wyżej wymienionego miejsca, ponieważ w tym przypadku nie dojdzie do ich przechowywania.
Dodatkowo należy pamiętać, że program działań dopuszcza również czasowe przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych (jednak nie dłuższe niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm). Jeśli rolnik zakupi obornik i nie będzie chciał lub mógł od razu rozprowadzić go po polu, to może przechować go bezpośrednio na polu w postaci pryzmy. Przy czym przechowywanie obornika na pryzmie będzie wymagało spełnienia odpowiednich warunków, o których jest mowa w programie działań.
Odnosząc się do przepisów dotyczących obowiązku posiadania planu nawożenia azotem, obliczenia maksymalnych dawek azotu, umów zbycia itd., należy wyjaśnić, że dokumentacja związana ze stosowaniem nawozów nie powinna być postrzegana jako forma biurokratyzowania procesu produkcji, ale jako element edukacji i dobrych praktyk rolniczych, ponieważ to prawidłowe ustalenie dawek nawożenia (w oparciu o prawidłowe wyliczenia poziomu azotu, badania gleby, czy też historię pola) powinny być gwarancją dobrych plonów jak i ochrony środowiska rolniczego."

Źródło: KRIR

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR