Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Kondolencje

Dodano: 17 sierpień 2020 godz. 09:17
Kondolencje
Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny i przyjaciół
z powodu śmierci
śp. Jana Heichela wieloletniego Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej składają Zarząd oraz pracownicy Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

W sprawie wsparcia hodowli drobiu w nowej WPR

Dodano: 13 sierpień 2020 godz. 11:17
W sprawie wsparcia hodowli drobiu w nowej WPR
W odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie objęcia wsparciem w nowym okresie programowania hodowli drobiu wolnowybiegowego, tj. kur, gęsi, indyków, Ministerstwo w swojej odpowiedzi z dnia 11 sierpnia 2020 r., informuje co następuje:

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad okresem programowania dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2021-2027. W czerwcu 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny Wspólnej Polityki Rolnej po 2020, obejmuje on trzy rozporządzenia bazowe, które określają podstawowe cele i zasady funkcjonowania WPR w latach 2021-2027. Podstawę dla planowania wsparcia stanowi rozporządzenie w sprawie planów strategicznych WPR. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (COM/2018/392 finał 2018/0216 (COD)) zdefiniowano trzy cele ogólne, które będą realizowane w ramach WPR, a mianowicie:

wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego;
zwiększenie troski o środowisko oraz intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem;
umacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich.

Wyznaczono również 9 celów szczegółowych:

wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności w całej Unii (w celu wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego);
zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;
poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do zrównoważonej produkcji energii;
wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;
poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt.

Obecnie w resorcie rolnictwa trwają prace w zakresie zidentyfikowanych potrzeb, analiz SWOT dla ww. 9 celów szczegółowych. Prace te są prowadzone równolegle z toczącymi się na szczeblu UE negocjacjami dotyczącymi pakietu legislacyjnego, który określa zasady programowania, wdrażania i rozliczania wydatków Wspólnej Polityki Rolnej w okresie 2021-2027. Programując nową WPR, Polska dąży do wykorzystania dostępnej państwu członkowskiemu autonomii dla uwzględnienia krajowych uwarunkowań oraz potrzeb, W projektowaniu interwencji zakłada się silniejsze ukierunkowanie wsparcia na zidentyfikowane potrzeby, sektory, typy gospodarstw, obszary problemowe. Jednocześnie zakłada się kontynuację sprawdzonych już działań i rozwiązań wraz z ich modyfikacją (m.in. w ślad za wnioskami z ocen PROW 2014-2020 i wg przeprowadzonej analizy potrzeb oraz w oparciu o zgłaszane postulaty interesariuszy działających na rzecz sektora rolno spożywczego i obszarów wiejskich, w tym Krajowej Rady Izb Rolniczych).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że projektowany dokument podlegał będzie szerokim konsultacjom ze wszystkimi interesariuszami, partnerami społeczno — gospodarczymi oraz związkami i organizacjami zrzeszającymi rolników, w tym również z przedstawicielami producentów drobiu. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, analiz oraz konsultacji publicznych opracowany zostanie zakres instrumentów wsparcia oraz określone zostaną kategorie odbiorców pomocy.

Niskie ceny ogórków MRiRW występuje do UOKiK

Dodano: 13 sierpień 2020 godz. 11:13
Niskie ceny ogórków MRiRW występuje do UOKiK
W związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 4 sierpnia 2020 r. w sprawie niepokojąco niskich cen ogórków resort rolnictwa mając na uwadze zakres kompetencji Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji wynikający z przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z poźn.zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1213) wystąpił 6 sierpnia 2020 r. do UOKiK z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownych działań mających na celu zbadanie czy zachowania rynkowe przedsiębiorców prowadzących skup ogórków nie naruszają obowiązujących przepisów prawa.

Potrzeba pilnej nowelizacji Ustawy Prawo łowieckie

Dodano: 12 sierpień 2020 godz. 11:28
Potrzeba pilnej nowelizacji Ustawy Prawo łowieckie
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, również na wniosek Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem potrzeby pilnej nowelizacji Ustawy Prawo łowieckie oraz rozporządzeń wykonawczych.

Opinia KRIR projektów dotyczących bakteriozy ziemniaka

Dodano: 06 sierpień 2020 godz. 14:35
Opinia KRIR projektów dotyczących bakteriozy ziemniaka
Zarząd KRIR przekazał w dniu 5.08.2020 r. do MRiRW opinię bez uwag do projektów rozporządzeń: 60/2020 w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus;
61/2020 w sprawie obowiązku zaopatrywania bulw ziemniaków przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zaświadczenia potwierdzające, że są one wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus;
62/2020 w sprawie uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus;
63/2020 uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus., dotyczących bakteriozy ziemniaka, uznając, iż zmiany wynikają ze zmiany podstawy prawnej regulującej przedmiotowe zagadnienia.

„Moja woda” nie dla rolników?

Dodano: 06 sierpień 2020 godz. 14:12
„Moja woda” nie dla rolników?
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 5 sierpnia 2020 r. do Ministra Klimatu Michała Kurtyki o wprowadzenie zmian do przepisów ustanawiających Program Priorytetowy „Moja Woda” aby z programu tego mogli korzystać również rolnicy. Obecnie w Programie zawarte jest zastrzeżenie, że „dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej”. Zdaniem samorządu rolniczego wykluczenie rolników spośród beneficjentów Programu jest nie tylko przykładem rażącej dyskryminacji ale również przyczyni się do marnowania wody opadowej z domów jednorodzinnych rolników, którzy stanowią w większość mieszkańców wsi. Wysokość dotacji - nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie – stanowi gwarancję, że nie będą to duże inwestycje, które mogą mieć wpływ na konkurencyjność gospodarki, a zebrana woda wystarczy jedynie na podlewanie ogródka przydomowego w zagrodzie rolnika. Zdaniem samorządu rolniczego docelowo należałoby umożliwić dofinansowanie do urządzeń gromadzących i rozprowadzających wodę z dachów zabudowań gospodarskich, która powinna być pozyskiwana i wykorzystywana właśnie do wspomagania nawadniania upraw rolnych.

Odszkodowania za szkody powodowane przez ptaki?

Dodano: 06 sierpień 2020 godz. 13:57
Odszkodowania za szkody powodowane przez ptaki?
Zarząd KRIR 4 sierpnia 2020 r. wystąpił ponownie do Ministra Środowiska Michała Wosia o wprowadzenie odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki.

Dziękując za odpowiedź na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wprowadzenia odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki chronione, udzieloną przez Szefa Gabinetu Politycznego Ministerstwa Środowiska Pana Michała Gzowskiego, w którym stwierdzono, że zagadnienie związane z negatywnym oddziaływaniem chronionych gatunków ptaków na gospodarkę rolną stanowi ważną i istotną kwestię, która będzie przedmiotem dalszych analiz i ocen Zarząd KRIR pragnie zwrócić uwagę Ministra Środowiska na ten problem.

Do Zarządu KRIR od wielu lat napływają skargi rolników w postaci wniosków i stanowisk przyjmowanych przez Walne Zgromadzenia poszczególnych Wojewódzkich Izb Rolniczych z całego kraju, postulujące uregulowanie prawne pozwalające na wypłatę odszkodowań za szkody powodowane przez dzikie ptactwo. Problem ten narasta ponieważ, w ocenie rolników, zwiększają się populacje dzikich zwierząt. Szkody powodowane są głównie przez dzikie gęsi, żurawie, kormorany, łabędzie i inne.

Przytoczony w piśmie fakt, że szkody powodowane przez ptaki trudno udowodnić, nie wydaje się obecnie być przeszkodą nie do pokonania, ze względu na możliwość sporządzenia dokumentacji fotograficznej. Uzyskanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska również wymaga udowodnienia gatunku i liczebności populacji wyrządzającej szkodę.

Bazarek polskich produktów

Dodano: 05 sierpień 2020 godz. 14:09
Bazarek polskich produktów
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą Cudze chwalicie, swoje poznajcie, która promuje polskiebazarek.pl. Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów - pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników. Zachęcamy rolników do zamieszczania ogłoszeń i sprzedaży produktów przez tę nową platformę handlową. Zachęcamy konsumentów do kupowania bezpośrednio od rolnika.

Czy możliwa będzie realizacja 3-letnich zobowiązań PROW?

Dodano: 05 sierpień 2020 godz. 13:51
Czy możliwa będzie realizacja 3-letnich zobowiązań PROW?
W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 10 lipca 2020 r. dotyczące wniosku o rozważenie możliwości skrócenia do 3 lat (w sytuacjach nadzwyczajnych niezależnych od rolnika) realizowanych przez rolników 5-letnich zobowiązań w ramach działań PROW 2014-2020 (tj. w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne), resort rolnictwa poinformował, co następuje. Zgodnie z przepisami UE regulującymi długość okresu realizacji zobowiązań, tj. art. 28 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1305/20131 – w przypadku Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz art. 29 ust. 3 tego rozporządzenia – w przypadku działania Rolnictwo ekologiczne, zobowiązania w ramach tych działań podejmowane są na okres od 5 do 7 lat. W przypadku Polski (m.in. ze względu na doświadczenia z wdrażania PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013) na etapie projektowania i wdrażania PROW 2014-2020 przyjęto, że zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz zobowiązania ekologiczne będą realizowane przez okres 5 lat. Ww. przepisy, poza określeniem, że zobowiązania podejmowane są na okres od 5 do 7 lat, przewidują również możliwość dopuszczenia na poziomie PROW 2014-2020 realizacji zobowiązań realizowanych przez krótszy okres m.in. jeżeli zobowiązania te następują bezpośrednio po zakończeniu realizacji zobowiązań podjętych na okres od 5 do 7 lat. Skorzystanie z tej możliwości oznaczałoby, że na poziomie polskiego PROW 2014-2020 w ramach w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne należałoby określić po dwa różne okresy realizacji zobowiązań (tj. zobowiązania pierwotne - 5-letnie oraz zobowiązania krótsze niż 5-letnie, realizowane bezpośrednio po zobowiązaniu 5-letnim). Niemniej jednak Polska nie skorzystała z tej możliwości. Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz ekologiczne w ramach polskiego PROW 2014-2020 zostały zaprojektowane tak, aby realizować wysokie ambicje środowiskowe, a ich efekt możliwy jest do osiągnięcia w okresie nie krótszym niż 5 lat. Ponadto, niektóre wymogi w ramach poszczególnych pakietów (w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne) nie są wykonywane corocznie lub nie obowiązują w każdym roku realizacji zobowiązania. Przykładem może być Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Działania rolnośrodowiskowo- klimatycznego, gdzie wymagane zmianowanie roślin jest ustalone w okresie 5-letnim, a praktyki dodatkowe, mające na celu zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie są wykonywane 2 razy w ciągu 5 lat. Taka konstrukcja wymogów ma wpływ na przyjęte założenia kalkulacji płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, a tym samym na wyliczoną wysokość tej płatności przyznawanej za każdy rok realizacji zobowiązania. Należy również wskazać, że w przypadku działania Rolnictwo ekologiczne wymóg wytworzenia produktu w odniesieniu do nowonasadzonych plantacji sadowniczych weryfikowany jest dopiero w kolejnych latach realizowania zobowiązań ekologicznych. Jak wynika z powyższego, skrócenie okresu trwania niektórych zobowiązań wydaje się nieuzasadnione i zagraża realizacji celu pakietu/wariantu. Natomiast w przypadku pakietów/wariantów gdzie byłoby to możliwe - może wymagać przemodelowania obecnego ich kształtu tj. określenia innych niż dotychczas wymogów i zmiany stawek płatności. W kontekście powyższego MRiRW jednak zaznacza, że przewidziana w przepisach rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 możliwość ustanowienia krótszych zobowiązań następujących po pierwotnie realizowanych zobowiązaniach 5-7-letnich nie oznacza, że w sytuacjach nadzwyczajnych niezależnych od rolnika zobowiązania mogłyby być skracane. Co do zasady zobowiązana rolnośrodowiskowo- klimatyczne oraz ekologiczne są realizowane przez okres 5-7 lat lub ewentualnie przy skorzystaniu z ww. możliwości wskazanej w przepisach UE mogą być realizowane przez okres krótszy ale z góry określony na poziomie PROW. W przypadku sytuacji nadzwyczajnych mają natomiast zastosowanie przepisy unijne dotyczące siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności (tj. art. 4 rozporządzenia (UE) nr 640/20142) lub przepisy mówiące o przeniesieniu posiadania gruntów w trakcie realizacji tych zobowiązań (art. 47 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013). Resort Rolnictwa poinformował również, że obecnie na forum UE trwają intensywne prace nad przepisami UE określającymi m.in. zasady realizacji zobowiązań wieloletnich PROW 2014-2020 w tzw. okresie przejściowym. Przepisy te będą miały wpływ na zakres, kształt oraz długość okresu trwania zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz ekologicznych, które będą podejmowane w 2021 r. Dotychczas nie zapadła również decyzja co do długości okresu przejściowego, a tym samym prawdopodobne jest, że powyższe kwestie dotyczyć będą również zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz ekologicznych PROW 2014-2020 podejmowanych w 2022 roku. Obecne propozycje UE co do długości trwania ww. zobowiązań podejmowanych w okresie przejściowym przewidują, że zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne i ekologiczne będą mogły być podejmowane na okres 1-3 lat, a w uzasadnionych sytuacjach – na dłuższy okres. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, że długość trwania nowych zobowiązań rolnośrodowiskowo- klimatycznych oraz ekologicznych, podejmowanych w 2021 r. (i prawdopodobnie w 2022 r.) będzie zależeć od ostatecznego kształtu przepisów UE w tym zakresie. Małgorzata Ramatowska

eRolnik - portal Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Dodano: 05 sierpień 2020 godz. 13:46
eRolnik - portal Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Pragniemy zakomunikować, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił na portalu eRolnik nieodpłatną usługę zamieszczania ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych i odpowiedzi na takie ogłoszenia. Usługa jest związana z nowelizacją ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nakładającej na KOWR obowiązek utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego umożliwiającego zamieszczanie nieodpłatnie ogłoszeń dotyczących obrotu ziemią. Warunkiem skorzystania z możliwości zamieszczania ogłoszeń lub odpowiedzi jest posiadanie aktualnego Profilu Zaufanego, narzędzia nie tylko zastępującego podpis elektroniczny i dającego możliwość identyfikacji w Internecie, ale także pozwalającego na kontakt w sprawach urzędowych. Więcej szczegółów dotyczących zasad umieszczania ogłoszeń znajdą Państwo na stronie: www.erolnik.gov.pl

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR