Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w dniu 2 lutego 2015r.

Dodano: 03 luty 2015 godz. 15:31
Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w dniu 2 lutego 2015r.
W dniu 2 lutego w Koszalinie odbyło się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Spotkanie było poświęcone omówieniu projektowanych zmian do Ustawy Prawo Łowieckie. Poseł Stanisław Wziątek sprawozdawca projektu zmian ustawy szeroko omówił projekt. Zdaniem rolników ustawa w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia. Rolnicy nie godzą się przede wszystkim na brak zapisów dotyczących przysługujących im rekompensat za poniesione straty w uprawach oraz kwestii prawa własności.

Drugim tematem był obrót nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz panujące tendencje na rynku rolnym. Prezes ANR Leszek Świętochowski oraz dyrektor OT ANR Robert Zborowski omówili bieżącą sytuację w rozdysponowaniu gruntów z Zasobu w kraju i województwie Zachodniopomorskim, oraz projektu ustawy, który będzie procedowany w najbliższych dniach.
W spotkaniu brał udział Zarząd ZIR.

Posiedzenie Rady Powiatowej w Gryfinie w dniu 30 stycznia 2015r.

Dodano: 03 luty 2015 godz. 15:25
Posiedzenie Rady Powiatowej w Gryfinie w dniu 30 stycznia 2015r.
Pan Wiesław Pawelec powitał członków Rady Powiatowej oraz przybyłych gości. Pierwszy punkt omówiła Pani Małgorzata Koza kierownik TZD Gryfino zs. w Baniach.
Omówiła sprawy organizacyjne biura w Baniach, następnie przedstawiła harmonogram składania wniosków o dopłaty na PROW 2014-2020.
Poinformowała, że wspólnie z ARiMR będą organizować szkolenia w każdej gminie dotyczące prawidłowego wypełniania wniosków.
Następnie omówiła szereg zmian dotyczący między innymi płatności JPO, dodatkowej dla młodych rolników, związanej z produkcją, ONW i innych.
Pani Kierownik poinformowała o nowych programach na modernizację. Celem wsparcia jest między innymi wzrost konkurencyjności, rozwój produkcji prosiąt czy mleka krowiego. Mówiła również o kwotach wsparcia.
Następny punkt omawiany w trakcie posiedzenia dotyczył omówienia kryteriów przetargowych na terenie powiatu gryfińskiego.
Po konsultacjach i dyskusji z rolnikami zainteresowanymi zagłosowano nad ustaleniem kryteriów dla nieruchomości z obrębu Drzenin, Gardno, Sobieradz.
Przegłosowano Kryterium:
IV - Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych – grunty nabyte lub wydzierżawione dotychczas od ANR oraz grunty, co do których oferent został ustalony kandydatem na nabywcę lub dzierżawcę ( maksymalna ilość punktów 10),
V – Ubezpieczenie w Kasie rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maksymalna ilość punktów 15),
VII – Wsparcie w ramach PROW w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych – działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” (maksymalna ilość punktów 15).
Następnie Pan Pawelec przedstawił działki wystawione w wykazach, prosił o decyzję gminnych działaczy w jakim trybie mają być wystawione te działki.
Pan Pawelec powiedział, że od czasu protestów, które miały miejsce na Wałach w Szczecinie, zaszły pewne zmiany w naszym województwie. Jest to zasługa Zarządu i Prezesa ZIR, który o to walczy. Pan Pawelec podkreślił, że żadne kryterium nie zostało wywalczone na ulicy, tylko przy stole w trakcie ciężkich negocjacji, które trwały bardzo długo i wymagały wiele rozsądku i stanowczości. To Zarząd ZIR przy wsparciu naszych działaczy wywalczył te kryteria dla województwa.
Następnie sprecyzowano wnioski dotyczącego powyższych tematów, rozmawiano o wyborach do izb. Dyskutowano również o problemach czekających rolników w najbliższym czasie.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przygotowała Anna Michalska- Biuro ZIR

Rejestracja współmałżonków jako odrębnych podatników VAT przy prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rolnego

Dodano: 03 luty 2015 godz. 10:32
Rejestracja współmałżonków jako odrębnych podatników VAT przy prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rolnego
Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT", w taki sposób, by jednoznacznie umożliwić zarejestrowanie jako czynnego podatnika podatku VAT małżonka, w sytuacji gdy drugi małżonek już wcześniej dokonał zgłoszenia rejestracyjnego z tytułu prowadzenia wspólnego gospodarstwa rolnego.
Do czasu wprowadzenia takich zmian legislacyjnych, KRIR prosi o podjęcie działań w celu zmiany interpretacji wydawanych przez właściwe organy w tym zakresie, zgodnie z przedstawiona poniżej interpretacją ( pismo w załączeniu).


W odpowiedzi, resort finansów poinformował, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, zpóźn. zm.) - zwanej dalej „ustawą o VAT" ilekroć w dalszych przepisach tej ustawy jest mowa o:
„15) działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entorno fagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych;
16) gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;"
21) usługach rolniczych - rozumie się przez to usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy;".
Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach (por. art. 15 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o VAT).
Zaprezentowane przepisy w sposób szczególny i specyficzny dla osób prowadzących działalność rolniczą rozstrzygają, kto może korzystać ze statusu podatnika podatku od towarów i usług. Zgodnie zatem z art. 15 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.
Podkreślić jednakże należy, że ust. 5 art. 15 tej ustawy stanowi dopełnienie (rozszerzenie) zakresu stosowania dyspozycji ust. 4 (stanowiącej o uznaniu za podatnika osobę, która złożyła zgłoszenie rejestracyjne) poprzez objęcie nią (przy odpowiednim stosowaniu) osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach. W przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą nieobjętą hipotezą ust. 4 art. 15 (tzn. nie prowadzących wyłącznie gospodarstwa rolnego, leśnego lub rybackiego), również za podatnika uważa się, osobę która złożyła zgłoszenie rejestracyjne.
Wbrew temu, co wskazuje Pan Prezes w swoim wystąpieniu, zastosowanie art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o VAT nie ogranicza się wyłącznie do dwóch sytuacji, tj. gdy osoby fizyczne wyłącznie prowadzą gospodarstwo rolne lub gdy osoby fizyczne prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innym przypadku niż gospodarstwo rolne. Również w sytuacji gdy osoby fizyczne prowadzą gospodarstwo rolne oraz wykonują działalność rolniczą polegającą np. na świadczeniu usług rolniczych, art. 15 ust. 4 w związku z ust. 5 znajdzie zastosowanie.
Dodatkowo zauważyć należy, że z brzmienia ww. przepisów ustawy o VAT nie wynika, że rolnik nie może prowadzić innej niż rolnicza działalności gospodarczej (zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). W przypadku jednak, gdy we wspólnie prowadzonym gospodarstwie rolnym (lub w działalności rolniczej prowadzonej wspólnie w innej niż gospodarstwo rolne formie) wykonywana jest zarówno produkcja roślinna i zwierzęca, jak też świadczone są usługi rolnicze, zastosowanie będą mieć cytowane powyżej przepisy art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o VAT. Za niezasadny zatem należy uznać zarzut naruszenia art. 22 Konstytucji RP poprzez ograniczenie możliwości podjęcia przez małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne dodatkowej działalności nie związanej z tym gospodarstwem. Podobnie nie można zgodzić się z zarzutem naruszenia art. 18 Konstytucji RP ustanawiających konstytucyjną zasadę ochrony małżeństwa oraz art. 23 Konstytucji RP, opierającego ustrój rolny państwa na gospodarstwie rodzinnym.
Z powyższego wynika, że w świetle przepisów ustawy o VAT nie ma możliwości zarejestrowania jako czynnych podatników VAT w zakresie działalności rolniczej obojga współmałżonków prowadzących wspólne gospodarstwo rolne.
Zasadę tę dodatkowo potwierdza przepis art. 96 ust. 2 ustawy o VAT, który stanowi, że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na którą będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.
Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tytułem przykładu należy wskazać wyrok z dnia 29 maja 2014 r. (I FSK 757/13), w którym Sąd stwierdził, iż:
„Sąd pierwszej instancji (...) wskazał, że zasadniczy spór w sprawie sprowadza się do ustalenia, czy małżonek rolnika, który złożył zgłoszenie rejestracyjne zgodnie z art. 15 ust. 4 u.p.t.u. i jest czynnym podatnikiem VAT, może w ramach własnej działalności gospodarczej świadczyć usługi rolnicze jako samodzielny podatnik VAT.(...)
Należy zauważyć, iż stosownie do treści art. 15 ust. 4 u.p.t.u., w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art 96 ust.l u.p.t.u. Z kolei ust. 5 art. 15 u.p.t.u. wskazuje jednoznacznie, że powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach (...).
Z wymienionych zapisów wynika, iż w sytuacji, gdy gospodarstwo rolne stanowi współwłasność kilku osób (w tym również współwłasność małżeńską - jak w konkretnym przypadku), podatnikiem VAT czynnym może zostać tylko jedna osoba, która dokona zgłoszenia rejestracyjnego. Jak już wskazano wyżej działalnością rolniczą, stosownie do art. 2 pkt 15 u.p.t.u., jest także świadczenie usług rolniczych.
W konkretnym przypadku to mąż skarżącej w 2006 r. zrezygnował ze zwolnienia VAT i jest podatnikiem VAT z gospodarstwa - złożył, co również wcześniej podniesiono, zgłoszenie rejestracyjne zgodnie z art. 15 ust. 4 u.pt.u., a ponadto prowadzi działalność wspomagającą produkcję roślinną. Powyższa argumentacja wskazuje, iż skarżąca świadcząca usługi rolnicze nie może w świetle wykładni powyższych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług być samodzielnym, odrębnym od męża, podatnikiem czynnym VAT."
Ze względu na zachodzące relacje we wspólnie prowadzonej działalności rolniczej (np. w ramach prowadzonego przez małżonków gospodarstwa rolnego), w szczególności możliwość wspólnego wykorzystania nabywanych towarów i usług (np. sprzętu rolniczego) do prac we wspólnym gospodarstwie rolnym oraz przy świadczeniu usług rolniczych -.brak jest zasadności dokonania proponowanych zmian w proponowanym przez Pana Prezesa zakresie

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Dodano: 03 luty 2015 godz. 10:20
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2015r. o zakończeniu prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko - Dębniańska PLB320015 położonego na terenie województwa zachodniopmorskiego oraz lubuskiego wraz z informacją o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu planu.
Obwieszczenie poniżej

Wyjaśnienie zasad dotyczących prowadzenia przez rolników ekologicznych rejestrów, dokumentujących prowadzoną produkcję

Dodano: 29 styczeń 2015 godz. 14:57
Wyjaśnienie zasad dotyczących prowadzenia przez rolników ekologicznych rejestrów, dokumentujących prowadzoną produkcję
W związku z pytaniami kierowanymi do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
pojawiającymi się wątpliwości związanymi z przygotowaniem i opublikowaniem przez Głównego
Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestrów prowadzonych przez
producentów ekologicznych Minister Rolnictwa wyjaśnia:

Posiedzenie Rady Powiatowej w Szczecinku w dniu 27 stycznia 2015r.

Dodano: 29 styczeń 2015 godz. 14:32
Posiedzenie Rady Powiatowej w Szczecinku w dniu 27 stycznia 2015r.
W dniu 27 stycznia 2015r.w Urzędzie Gminy w Grzmiącej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej w Szczecinku, obradom przewodniczył Pan Jerzy Mariak, przewodniczący RP Szczecinek. W posiedzeniu uczestniczyło wielu rolników z powiatu szczecineckiego. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Krzysztof Lis - Starosta Szczecinecki, Tadeusz Hajkowicz - Wójt Gminy Grzmiąca, Pan Marek Gil- Zastępca Dyrektor ANR OT Szczecin, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Szczecinku - Pan Adam Podpora, oraz Pan Krzysztof Oleś z Terenowego Zespołu Doradców w Szczecinku.
Poruszano wiele nurtujących tematów. Między innymi dotyczący sprzedaży bezpośredniej. Pan Jerzy Mariak przypomniał o możliwości odbycia kursu na ubój i przewóz zwierząt.
Pan Adam Podpora, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Szczecinku przedstawił stan wydawania decyzji dotyczących płatności bezpośrednich, ONW oraz programów rolno środowiskowych. Przypomniał o zbliżającym się terminie składania wniosków na nowy program PROW 2014-2020. Zwrócił się z prośbą o dokładne przeanalizowanie wniosku oraz załączników graficznych. Pan Kierownik poinformował o planowanych szkoleniach dotyczących wypełniania wniosków.
Następnie Pan Krzysztof Oleś z TZD w Szczecinku omówił szereg szkoleń, które odbędą się w I kwartale 2015r. Poruszono również kwestię szkód łowieckich. Rolnicy nie zgadzają się z planowanymi zmianami w Ustawie o Prawie Łowieckim, uważają, iż nie są one wystarczające do zmiany stanu, który ma miejsce dotychczas. Propozycje zmian nie rozwiązują kwestii braku możliwości o decydowaniu o swoim mieniu oraz ograniczają prawo własności rolników.
Kolejnym tematem było rozdysponowanie gruntów po gospodarstwie Lubo - Agra w gminie Grzmiąca. Do rozdysponowania będzie ponad 2000 ha. Pan Marek Gil, zastępca Dyrektora ANR OT Szczecin podkreślił, żę takie rozdysponowanie wymaga czasu. Współpraca okolicznych rolników z ANR powinna pozwolić na wypracowanie dobrego planu podzielenia działek i przeznaczenia ich do sprzedaży lub dzierżawy. Rozmawiano również między innymi o zachowaniu ziemi w dobrej kulturze rolnej czy o obowiązujących czynszach dzierżawnych. Na koniec rozmawiano o kryteriach do przetargów ofert pisemnych, Rada Powiatowa po konsultacjach wybierze dodatkowe kryteria do przetargów.

Następnie omówiono sprawy organizacyjne ZIR. Pan Jerzy Mariak podziękował wszystkim uczestnikom i gościom za przybycie oraz zakończył spotkanie

Przygotowała Anna Michalska – Biuro ZIR

Spotkanie Członków Walnego Zgromadzenia w dniu 22 stycznia 2015r.

Dodano: 26 styczeń 2015 godz. 13:29
Spotkanie Członków Walnego Zgromadzenia w dniu 22 stycznia 2015r.
W dniu 22 stycznia br. odbyło się spotkanie członków Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. W trakcie spotkania omawiano wiele nurtujących problemów dotyczących rolnictwa, między innymi problem obrotu ziemią w województwie zachodniopomorskim czy temat szkód łowieckich w świetle projektu Ustawy o Prawie Łowieckim.
W spotkaniu brali udział zaproszeni goście: Ryszard Mićko – Wicewojewoda Zachodniopomorski, Jarosław Rzepa – Wicemarszałek woj. Zachodniopomorskiego, Robert Zborowski- Dyrektor ANR OT w Szczecinie, Marek Gil – zastępca Dyrektora ANR OT w Szczecinie, Arkadiusz Misiuro- zastępca Dyrektora ZOR ARiMR, Jaromir Palusiński – p.o Dyrektora ZODR w Barzkowicach, Anna Werelich z SDOO Białogard, Elżbieta Kopczyńska – Dyrektor KRUS OR w Koszalinie.

Posiedzenie Zarządu oraz Komisji Konkursowej w dniu 19 stycznia 2015r..

Dodano: 26 styczeń 2015 godz. 13:27
Posiedzenie Zarządu oraz Komisji Konkursowej w dniu 19 stycznia 2015r..
W dniu 19 stycznia 2015r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która zdecydowała o wyborze Dyrektora Biura ZIR.
Po zakończeniu prac Komisji odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, w trakcie którego Zarząd podjął Uchwałę o powołaniu Dyrektora Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej – Pana dr hab. inż. Andrzeja Karbowego.
W dalszej części posiedzenia przedyskutowano aktualne sprawy dotyczące działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Wsparcie produkcji roślin wysokobiałkowych w latach 2015-2020

Dodano: 26 styczeń 2015 godz. 12:09
Wsparcie produkcji roślin wysokobiałkowych w latach 2015-2020
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiadając na pismo KRIR informuje, że płatnością związaną z produkcją do roślin wysokobiałkowych zostaną objęte następujące gatunki roślin: bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, nostrzyk, lędźwian, wyka kosmata.
Przedmiotowe wsparcie będzie przyznawane do powierzchni nie większej niż 75 ha.

Kontynuacja zobowiązań wieloletnich w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013

Dodano: 26 styczeń 2015 godz. 11:18
Kontynuacja zobowiązań wieloletnich w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013
Informacja na temat kontynuacji zobowiązań wieloletnich w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 dotyczące między innymi dostowania do ram prawnych następnego okresu programowania oraz odstąpienia od uznania wariantów 8.2 Międzyplon ozimy oraz 8.3 Międzyplon ścierniskowy jako praktyk równoważnych.
Więcej szczegółów w pismach poniżej.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR