Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Uwagi do projektu ustawy o szkodach łowieckich, obowiązkowych ubezpieczeniach od szkód łowieckich i Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym

Dodano: 13 luty 2015 godz. 15:09
Uwagi do projektu ustawy o szkodach łowieckich, obowiązkowych ubezpieczeniach od szkód łowieckich i Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym
Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy uwagi do projektu ustawy o szkodach łowieckich, obowiązkowych ubezpieczeniach od szkód łowieckich i Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym .

Opłaty za wypis z ewidencji gruntów wydawanych na potrzeby ARiMR

Dodano: 13 luty 2015 godz. 15:01
Opłaty za wypis z ewidencji gruntów wydawanych na potrzeby ARiMR
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, podzielając obawy zgłoszone przez Podkarpacką Izbę Rolniczą w związku ze zmianą zasad systemu wsparcia bezpośredniego w 2015 roku wystąpił do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zwolnienie z opłat wypisów z ewidencji gruntów wydawanych na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i innych agencji rządowych, a do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wnioskowanie na Radzie Ministrów o zwolnienie z opłat ww. dokumentów.
W odpowiedzi Główny Geodeta Kraju Kazimierza Bujakowskiego, wyjaśnia, że Minister Administracji i Cyfryzacji ani GGK nie mają możliwości udzielenia takiego zwolnienia z opłat, jednak wskazuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma możliwość bezpłatnego korzystania z danych zawartych w ewidencji gruntów.

Rozmowy z Wiceprezesem Rady Ministrów

Dodano: 11 luty 2015 godz. 11:55
Rozmowy z Wiceprezesem Rady Ministrów
W dniu 10 lutego 2015 r. Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych wraz z Zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkali się z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim w celu omówienia bieżącej sytuacji w rolnictwie.Podczas spotkania przedstawiono Wnioski Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych na spotkanie z Wicepremierem Rady Ministrów, Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim w dniu 10 lutego 2015 r.


Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych, w tym Pan Julian Sierpiński - Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej dostrzegając trudną sytuację na wielu rynkach rolnych w Polsce, szczególnie na rynku wieprzowiny, mleka, owoców i warzyw, przekazali Panu Premierowi następujące wnioski do natychmiastowej realizacji:

1. Doprowadzić do jak najszybszego uwolnienia Polski od wirusa ASF oraz zredukowania skutków ekonomicznych dla producentów trzody chlewnej, poprzez:

zmniejszenie populacji dzików w Polsce do liczby 80 tys. sztuk i wypłata zaległych odszkodowań w woj. podlaskim;
natychmiastowego przeprowadzenia procesu legislacyjnego dotyczącego przyjęcia programu bioasekuracji;
natychmiastowy wykup trzody w gospodarstwach województwa podlaskiego (strefa zagrożona) niespełniających zasad programu bioasekuracji i natychmiastowej wypłaty odszkodowań za wygaszenie produkcji za trzy lata.

2. Przeprowadzić proces legislacyjny ustawy Prawo łowieckie zapewniającej poszanowanie własności prywatnej oraz niezależną, prawidłową wycenę szkód łowieckich

3. Wesprzeć rodzimą produkcję trzody chlewnej:

pomoc dla tych zakładów przetwórczych, które podpiszą umowy kontraktacyjne na rodzimą produkcję z polskimi rolnikami;
natychmiastowe dopracowanie przepisów umożliwiających sprzedaż bezpośrednią i małe przetwórstwo

4. Rozwiązać problem obrotu ziemią rolną w Polsce

rozwiązać problem handlu roszczeniami w zakresie obrotu ziemią z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
podjąć decyzje polityczne i prawne zmierzające do uregulowania obrotu ziemi rolniczej po 2016 r., zgodnie z interesami narodowymi

5. Wnioskujemy do Pana Premiera o kolejne spotkanie z samorządem rolniczym w terminie dwóch tygodni od przedstawienia wniosków w celu omówienia stanu ich realizacji.

Wicepremier Janusz Piechociński zaprosił do stałej współpracy przy projektowaniu przepisów ustawy Prawo łowieckie trzech przedstawicieli izb rolniczych.
Obie strony uzgodniły potrzebę dalszych spotkań.

Informacje dla rolników eksportujących zboża

Dodano: 11 luty 2015 godz. 11:40
Informacje dla rolników eksportujących zboża
Rolnicy, którzy zamierzają eksportować zboża poza UE, mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża przeznaczonego do wysyłki.
Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na niniejszej stronie internetowej www.ijhars.gov.pl, w zakładce: Wzory dokumentów.

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poinformował Krajową Radę Izb Rolniczych, że zobowiązał Wojewódzkich Inspektorów JHARS, aby składane przez rolników wnioski o dokonanie oceny jakości handlowej zbóż przeznaczonych do wywozu poza UE traktowali w sposób piorytetowy.


Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2009 roku, Nr 36, poz. 282).

Przykładowe koszty badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej:

- ocena organoleptyczna 24,0 zł

- wilgotność 39,0 zł

- zawartość białka 86,0 zł

- ilość i rozpływalność glutenu 42,0 zł

- liczba opadania 39,0 zł

- obecność szkodników 10,0 zł

- zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych 49,0 zł

SPOTKANIE IZB ZACHODNIEJ POLSKI

Dodano: 10 luty 2015 godz. 10:29
SPOTKANIE IZB ZACHODNIEJ POLSKI
W dniach 6-7 lutego bieżącego roku w miejscowości Racula k/ Zielonej Góry odbyło się spotkanie robocze 4 Izb Rolniczych, w celu ustalenia strategii polityki rolnej Polski Zachodniej.
W debacie wzięła udział: Dolnośląska Izba Rolnicza, Lubuska Izba Rolnicza, Izba Rolnicza w Opolu oraz Zachodniopomorska Izba Rolnicza. Zachodniopomorska Izbę Rolniczą reprezentował Prezes ZIR Julian Sierpiński, członkowie Zarządu oraz Dyrektor Biura Andrzej Karbowy.
Z zaproszenia skorzystali również Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Przewodniczący Komisji Rolnictwa Zbigniew Kołodziej, członkowie Lubuskiego Forum Rolniczego, dyrektorzy instytucji związanych ze środowiskiem rolniczym. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie pod przewodnictwem zastępcy dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem, Sekcji Dzierżaw Nieruchomości Pani Anny Zając – Plezia.
Na spotkaniu poruszono wiele tematów dotyczących trudnej sytuacji w rolnictwie. Skierowano apel do Rządu RP w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy systematycznie pogarszających się warunków gospodarowania na wsi.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczestników spotkania wypracowano propozycję dotyczącą dzierżaw, która została zawarta w zarządzeniu Prezesa ANR nr 8/2015 z 9 lutego 2015 r. Powyższe zarządzenie nie pokazuje priorytetów przedłużania umów, szczególnie dla gospodarstw rodzinnych. Zrobią to dopiero wytyczne Prezesa ANR do zarządzenia.

Treść Zarządzenia:
http://www.anr.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=eb4788db-5c9c-4903-95d8-7f426670e8c8&groupId=84157

Prawo wodne - uwagi samorządu rolniczego

Dodano: 06 luty 2015 godz. 11:39
Prawo wodne - uwagi samorządu rolniczego
Projekt ustawy Prawo wodne trafił do konsultacji samorządu rolniczego.
W odpowiedzi na przesłany przez Ministra Środowiska projekt ustawy Prawo wodne, samorząd rolniczy w dniu 30 stycznia 2015 r. negatywnie zaopiniował projekt ustawy w zakresie, w jakim ustawa nakłada na producentów rolnych obowiązek uiszczania opłaty za korzystanie z wód do nawadniania pól oraz nadmiernych obostrzeń dla rolników w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotem pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
Dodatkowo, w zakresie zmian struktury prawno-organizacyjnej organów właściwych do gospodarowania wodami obawy budzi przesunięcie znacznej części dotychczasowych obowiązków z administracji rządowej na administrację samorządową, zwłaszcza na gminy – w kontekście systemowego braku środków na prowadzenie gospodarowania wodami zgodnego z Dyrektywą Wodną i Dyrektywą Powodziową. Przyjęty kierunek zmian o charakterze porządkującym dotychczasowy bałagań kompetencyjny oceniamy pozytywnie, natomiast nie odnosimy się jednak do oceny samych zmian w strukturze administracji państwowej zarządzania gospodarką wodną, natomiast
W zakresie gospodarki finansowej, proponowane zmiany, wg naszej oceny, nie rozwiążą problemu systemowego niedofinansowania gospodarki wodnej, co już widać w trakcie trwających prac nad tworzenie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Wdrożenie unijnych zasad opłat za pobór wód może rozwiązać problem bieżącej eksploatacji urządzeń wodnych ale już nie zadań inwestycyjnych. Dla rolników polskich nowe Prawo Wodne będzie oznaczało w wielu przypadkach wprowadzenie aż 2 opłat – za pobór wody i z tytułu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych, przy czym dla dokładnej oceny skutków tych opłat konieczne jest przedstawienie projektów odpowiednich rozporządzeń wykonawczych, czego w projekcie nie ma, natomiast powinno być zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej. W aktualnych i spodziewanych w najbliższej przyszłości warunkach ekonomicznych wprowadzenie tych opłat szczególnie zagrozi uprawom warzywniczym i sadowniczym a ponadto może radykalnie zmniejszyć hodowlę ryb stawowych.
Zwiększenie liczby cieków przypisanych Marszałkowi województwa następuje bez gwarancji zapewnienia właściwego poziomu finansowania, co jest nawet w uzasadnieniu jest określone jako „planuje się wprowadzenie odrębnych regulacji prawnych zmierzających do zasilenia budżetów województw”.
Umożliwienie partycypacji budżetów gminnych w inwestycjach prowadzonych na wodach SP w kosztach utrzymania tych wód – zmiana generalnie w dobrym kierunku, ale równocześnie możliwe będzie przerzucania na gminy nowych zadań, zwłaszcza po wystąpieniu klęsk powodziowych.
Nadanie samorządowi gminnemu (wójtowi) utrzymania melioracji szczegółowych i utrzymanie rowów odwadniających na terenach zurbanizowanych jest zmianą w słusznym kierunku, jednak mechanizm nakładania opłat na właścicieli wg kryterium odnoszonych korzyści jest mało precyzyjny, za to represyjny.
Rozwiązania dotyczące spółek wodnych są korzystniejsze niż propozycje wcześniejsze – dobrze że założono powierzanie przez gminę spółkom istniejącym zadań z zakresu melioracji, jednak zapisy w tym względzie są nieprecyzyjne, co mimo wszystko może prowadzić do stopniowej eliminacji spółek wodnych na rzecz rozwoju, poprzez zlecenia, innych podmiotów. Brak szczegółowych zapisów dotyczących poboru takich opłat na obszarach nie posiadających urządzeń melioracji szczegółowych.
Mechanizm poboru opłat od właścicieli gruntów na rzecz utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych wymaga doprecyzowania w przepisach rozporządzenia, aby w całym kraju stosować jednolite kryteria. Niektóre gminy mogą ściągać nadmierne opłaty, zwłaszcza w okresie początkowym działania nowych przepisów i „nadrabiania” kilkudziesięcioletnich zaległości w utrzymaniu urządzeń melioracyjnych. 5 letni okres przejściowy na finansowani spółek wodnych ze SP wydaje się zbyt krótki w sytuacji wieloletnich zaniedbań.
Przeniesienie nadzoru nad spółkami wodnymi i wałowymi na wójta nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na możliwość wystąpienia konfliktu interesów w gminach z aktywnymi spółkami wodnymi w związku ze zlecaniem przez wójta zadań spółce.
Mimo wszystko proponowane rozwiązania są zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania spółek wodnych dobrze wykonujących swoje zadania.
Rezygnacja z możliwości wsparcia przez gminę (pomoc finansowa) spółki wodnej jest niekorzystna, zwłaszcza na terenach, gdzie zaniedbania wieloletnie w utrzymaniu urządzeń będą wymuszać nakładanie na właścicieli nadmiernych opłat eksploatacyjnych w celu realizacji ukrytych potrzeb o charakterze inwestycyjnym.
Niemniej jednak samorząd rolniczy zgłosił szczegółowe uwago do projektu ustawy.
Uwagi szczegółowe
1. Do art. 33 pkt 1 ppkt 4 proponuje się następujące brzmienie: „członkowie Państwowej Rady w liczbie 30 – powoływani oraz odwoływani przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, na 4 letnią kadencję, spośród kandydatów zgłaszanych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego i samorządu rolniczego, uczelnie, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, organizacje społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne związane z gospodarką wodną”;
2. Do art. 35. proponuje się następujące brzmienie: „Właścicielowi oraz posiadaczowi gruntów przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz wody podziemnej znajdującej się na jego gruncie”: limit poboru wody powierzchniowej lub podziemnej 5m3/dobę dla gospodarstw rolnych bez pozwolenia wodno-prawnego jest zbyt niski powinno być co najmniej 10 m 3;
3. Do art. 35 pkt 4 proponuje się następujące brzmienie: „rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków jeżeli ich łączna średnioroczna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę”;
4. Do art. 36 pkt 8 proponuje się następujące brzmienie: „rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych” i pkt 9 – „chów i hodowla ryb w śródlądowych wodach powierzchniowych” – jako szczególne korzystanie z wód, jeśli będzie obłożone opłatami zagrozi hodowli karpia w Polsce;
5. W zaproponowanych przepisach należy wykreślić rozdział 4 dotyczący ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych tj. art. od 102 do 112, gdyż kwestie gospodarki nawozami regulują zapisy Ustawy o nawozach i nawożeniu. Przepisy tej ustawy stosowane literalnie zapewnią racjonalne gospodarowanie zanieczyszczeniami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczą ich odpływ do wód. Wprowadzenie bardzo restrykcyjnych przepisów w przedmiocie regulowanym przez ustawę o nawozach i nawożeniu może znacznie utrudnić prowadzenie działalności rolniczej. Ponadto, wytyczne, jakie określa projekt niniejszej Ustawy w ramach programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, zwanego dalej „programem działań” są w odniesieniu do niektórych wytycznych bardziej restrykcyjne niż obowiązujące przepisy dla rolników gospodarujących na obszarach szczególnie narażonych, tzw. OSN, gdzie obowiązuje Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (dyrektywa azotanowa). Są one jednocześnie rożne z wymogami wzajemnej zgodności (cross-compilance), jakie nałożone są na wszystkich beneficjentów ARiMR, korzystających z dopłat unijnych. Obecnie regulowane jest to również przepisami ustawy o nawozach i nawożeniu. Różnice występują w terminach stosowania nawozów naturalnych i organicznych oraz nawozów azotowych mineralnych:
• nawozy naturalne i organiczne na gruntach ornych (na OSN) można obecnie stosować od 1 marca do 15 listopada, a projekt zakłada termin od 1 marca do 30 września,
• nawozy stale na łąkach trwałych można stosować od 1 marca do 30 listopada, a ma być skrócony do 30 września,
• nawozy azotowe mineralne na gruntach ornych można stosować od 1 marca do 15 listopada, niniejsza Ustawa skraca ten termin do 15 października.
W przypadku braku możliwości wykreślenia rozdziału 4, samorząd rolniczy wnioskuje o bezwzględne wydłużenie terminów stosowania nawozów i dostosowania ich do obecnie obowiązujących w innych przepisach, uwzględniając zmieniający się klimat.
• Do art. 106 dodatkowo rozpoczynającego się stwierdzeniem „W programie działań może być zakazane” co nie jest jednoznaczne. Kto mógłby zakazać i jakich rolników miałoby to dotyczyć? Czy ten „program działań” będzie jednakowy na terenie całego kraju?
• Do art. 106 punkt 2) podpunkt a) termin: od dnia 1 października zastąpić terminem: od dnia 1 listopada - dotyczy stosowania nawozów naturalnych i organicznych, na gruntach ornych bez względu na przebieg pogody i stan gleby;
• Do art. 106 punkt 2) podpunkt b) termin: od 15 sierpnia zastąpić terminem: od dnia 15 września - dotyczy stosowania nawozów płynnych naturalnych na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych;
• Do art. 106 punkt 2) podpunkt c) termin: do 15 października zastąpić terminem: do 15 listopada - dotyczy stosowania nawozów stałych naturalnych na pastwiskach trwałych;
• Do art. 106 punkt 3) podpunkt a) termin: od 15 października zastąpić terminem: od 15 listopada - dotyczy stosowanie nawozów azotowych mineralnych na gruntach ornych i w uprawach wieloletnich bez względu na przebieg pogody i stan gleby;
• Do art. 106 punkt 3) podpunkt b) termin: od 15 sierpnia zastąpić terminem: od 15 września - dotyczy stosowanie nawozów azotowych mineralnych na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych;
• Czy art. 106, pkt 7 „nawożenie ściekami” jest jednoznaczne z komunalnymi osadami ściekowymi? Jeśli tak, ogranicza się możliwość stosowania „ścieków” w celach nawożenia, w zależności od poziomu wód gruntowych. Dyrektywa azotanowa zakazuje ich stosowania jeżeli na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu. Projekt tej ustawy stanowi o wartościach 1-1,5 m, w zależności od sposobu użytkowania gruntów;
• Do art. 107 pkt 4 i 7 proponuje się następujące brzmienie: „W programie działań może być zakazane: 4) przechowywanie obornika w sposób zabezpieczający przed przenikaniem odcieków do wód, w przypadku utrzymywanie zwierząt na głębokiej ściółce, w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu
• Do art. 107 pkt 9 lit. b) proponuje się następujące brzmienie: „wykonywanie orki pługiem obracalnym lub uchylnym, odkładając skiby w górę stoku, o ile pozwala na to usytuowanie i powierzchnia działki”;
• Do art 107.9) w przypadku działek o nachyleniu powyżej 10%, f) utrzymywanie zadarnionych skarp oraz pasów ochronnych o charakterze zakrzaczeń lub zadrzewień – jaka powinna być szerokość tych pasów ochronnych?
• Do art. 107 pkt 15 lit. b) proponuje się następujące brzmienie: „prowadzenie użytkowania przemiennego, kośno-pastwiskowego na obszarach, na których wody gruntowe znajdują się na poziomie od 60 do 80 cm poniżej poziomu gruntu, jeżeli w gospodarstwie prowadzony jest wypas”;
• Do art. 106 punkt 13) - wykreślić - dotyczy zakazu przechowywanie obornika w pryzmach polowych bezpośrednio na gruncie;
• Do art. 106 pkt 13 proponuje się następujące brzmienie: „Przechowywanie obornika w pryzmach polowych bezpośrednio na gruncie w odległości mniejszej niż 50 m od wód powierzchniowych”;
• Do art. 106 punkt 15) termin: po 15 października zastąpić terminem: po 15 listopada - dotyczy zakazu wypasania zwierząt;
• wykreślenie pkt 19 w art. 107;
• wykreślenie lit. d) w art. 109 pkt 2 ppkt 1);
• Do art. 109 pkt 3 proponuje się następujące brzmienie: „W planie nawożenia dokonuje się rozdziału nawozów organicznych, organiczno-mineralnych oraz mineralnych pod poszczególne rośliny płodozmianu, uwzględniając zapotrzebowanie tych roślin na azot”;
6. Do art. 169 ustęp 5, w którym mowa o tym, że Dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej, przekazują na elektronicznych nośnikach danych mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dopisać punkt 6) Wojewódzkim Izbom Rolniczym;
7. Do art. 177. Brakuje punktu odnośnie innowacyjnego sposobu utrzymania wałów poprzez wypas na wałach mniejszych przeżuwaczy np. owiec lub kóz;
8. Do art. 183. Przeciwdziałanie suszy: brak innowacyjnych metod np. mikrozbiorników, dużych oczek wodnych. sadzawek gromadzących nadmiar wody w czasie ulew i oddających ją podczas suszy;
9. Do art. 199 ustęp 1 Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów - termin właścicieli gruntów zmienić na Skarbu Państwa;
10. Do art. 199 ustęp 2 skreślić sformułowanie „mogą być";
11. Do art. 200 ustęp 1 dotyczący ustalania wysokości opłaty inwestycyjnej - 20% zastąpić 10%,;
12. Do art. 204 ustęp 2, który mówi o niemożności ubiegania się o odszkodowanie przez właściciela gruntu za szkody w uprawach rolnych – wykreślić;
13. Do art. 206. 1. Właściciele gruntów, na które urządzenia melioracji wodnych szczegółowe, o których mowa w art. 205 ust. 1, wywierają korzystny wpływ, są obowiązani uiszczać opłatę na rzecz podmiotu zajmującego się konserwacją melioracji szczegółowej. - co w kwestii sporu oddziaływania melioracji na pole danego rolnika rozstrzyga Komisja z Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń Wodnych i Melioracji;
14. Do art. 206, 210, 410, 416 – zachodzi pytanie, co w sytuacji gdy na terenie gminy działa spółka wodna? Gmina ma obowiązek powierzenia wykonania zadania utrzymania urządzeń melioracji spółce wodnej, jeśli taka istnieje na terenie danej gminy. Czy wówczas rolnik będzie musiał płacić zarówno spółce jak i gminie? To powinno być jasno uregulowane przepisami. Samorząd rolniczy nie zgadza się na podwójne finansowanie prac melioracyjnych, a przede wszystkim obciążanie wszystkimi kosztami rolników;
15. Do art. 210 ustęp 2 punkt 1), w którym mowa o ustaleniu maksymalnej stawki jednostkowej opłaty melioracyjnej określonej w formie jednostkowych zryczałtowanych stawek wyrażonych w kilogramach żyta przypadających na hektar zmeliorowanych użytków rolnych dla urządzeń odwadniających oraz nawadniających - liczbę 5.000 kg/ha zastąpić liczbą 3000 kg/ha;
16. Do art. 210 ustęp 2 punkt 2), który mówi o ustaleniu maksymalnej stawki opłaty melioracyjnej dla urządzeń do nawodnień ciśnieniowych - stawkę maksymalną w wysokości 80% kosztów wykonania tych urządzeń zastąpić 50%;
17. W Dziale VI zatytułowanym Gospodarowanie wodami w Rozdziale 1 dotyczącym Własności wód i obowiązków ich właścicieli;
• do art. 212 ust. 3 wyraz „powierzają” zamienić na „mogą powierzyć”
Zgodnie z art. 212 ust. 2 - Podmioty, o których mowa w ust. 1 pk 2 i 3, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, mogą powierzyć nadleśniczemu, w drodze porozumienia.
Zdaniem samorządu rolniczego powinno być to samo wyrażenie zastosowane również w odniesieniu do parków narodowych czyli „Podmioty, o których mowa w ust. 1 pk 2 i 3, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, mogą powierzyć parkowi narodowemu, w drodze porozumienia.
W projekcie ustawy w odniesieniu do parków narodowych jest „ powierzają” zamiast „mogą powierzyć”. Należy sposób powierzenia ujednolicić w stosunku do różnych podmiotów.
• do art. 225 ust. 3 skreślić wyraz „Starorzecza”.
Zgodnie z art. 216 ust. 2 „Grunty pokryte płynącymi wodami powierzchniowymi nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.”
Starorzecza są częścią wód płynących i w ewidencji gruntów i budynków są sklasyfikowane jako wody płynące Wp , które z mocy prawa przeszły w trwały zarząd Marszałka województwa i mienie to jest ujawnione w księgach wieczystych.
Zdaniem samorządu rolniczego nie mogą one podlegać obrotowi cywilnoprawnemu, gdyż starorzecza, nawet te okresowo suche, podlegają wahaniom poziomu wód i wypełnione wodą stanowią swoiste kanały ulgi chroniące przed zalewaniem tereny przyległe.
Do obrotu cywilnoprawnego mogą być dopuszczone jedynie te starorzecza, które zostały zagospodarowane i w ewidencji gruntów i budynków są sklasyfikowane jako użytki rolne lub tereny inne.
18. W Dziale VI zatytułowanym Gospodarowanie wodami w Rozdziale 3 dotyczącym Gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
• do art. 259 ust. 2 dodać wyrazy „na wniosek Marszałka”
Zgodnie z tym art. „Przejście w trwały zarząd, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji, starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydanej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.
Marszałkowie województw nabywają trwały zarząd do śródlądowych wód powierzchniowych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz w stosunku do tzw. „pozostałych wód” niewymienionych w art. 212 pkt. 1-3. Zakłada się, że przejście tego mienia będzie stwierdzał, w drodze decyzji, Starosta. Pomija się tutaj aspekt stwierdzania przejścia tego mienia na wniosek Marszałka, jak to odbywa się obecnie. Powoduje to niebezpieczeństwo, iż Marszałek województwa nie będzie miał wpływu na to, jakie cieki z zakresu tzw. „wód pozostałych” przypisze mu Starosta wydając z urzędu taką decyzję. Biorąc pod uwagę dotychczasowy brak uporządkowania spraw własnościowych w ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną ( tj. wód pozostałych i urządzeń wodnych stanowiących rowy i kanały odwadniające tereny zurbanizowane przypisane Gminie ) zachodzi obawa, że rowy melioracyjne i inne urządzenia wodne zapisane jako własność Skarbu Państwa lub Gminy przejdą do tzw. „wód pozostałych” Marszałka województwa.
Zdaniem samorządu rolniczego, w nowym Prawie wodnym należy rozważyć utrzymanie dotychczasowej zasady, iż przejście mienia wód płynących w trwały zarząd Marszałka województwa Starosta będzie stwierdzał „na wniosek Marszałka”.
19. W Dziale VII zatytułowanym Zarządzanie wodami w Rozdziale 2 dotyczącym Katastru wodnego do art. 297 ust. 2. proponuje się dodać pkt 10) w brzmieniu:
Zdaniem samorządu rolniczego rozwiązanie w obecnym stanie prawnym, pozwalające spółce wodnej zaległe składki ściągać trybem egzekucyjnym poprzez komornika nie uzyskując uprzednio wyroku sądu powinno zostać utrzymane.
Do art. Art.434 ustęp 2 w brzmieniu: Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 2 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o zalaniu gruntu podczas powodzi albo o trwałym, naturalnym zajęciu gruntu przez wodę - wydłużyć termin przedawnieniado 3 lat.
„10) w zakresie danych o urządzeniach melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntach tworzących rolniczą przestrzeń produkcyjną - Marszałek województwa prowadzący ewidencję wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, o której mowa w art. 195 ust. 1”.
Zgodnie bowiem z art. 195 ust. 5: „Dane z ewidencji, o której mowa w ust. 1, stanowią źródło danych do katastru wodnego, o którym mowa w art. 297”, zdaniem samorządu rolniczego, przy wyliczaniu w art. 297 ust. 2 źródeł danych do katastru wodnego nie można pominąć ewidencji wymienionej w art. 195 ust. 1.
Przedmiotowa ewidencja zgodnie z art.3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U.2013.235 j.t.) jest rejestrem publicznym służącym do realizacji zadań publicznych prowadzonym przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.
W myśl przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz. U. z 2010r. Nr 76 poz. 489 ) implementującej do prawa polskiego dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej ( INSPIRE ), przedmiotowa ewidencja jest jednym z rejestrów referencyjnych dla tematu danych przestrzennych obiekty rolnicze oraz akwakultury. Organem wiodącym w zakresie tematu danych przestrzennych określanych w w/w ustawie jako obiekty rolnicze oraz akwakultury rozumiane jako urządzenia rolnicze oraz urządzenia produkcyjne łącznie z systemami nawadniania, szklarniami i stajniami został wskazany Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organ wiodący w zakresie swojej właściwości, organizuje, koordynuje i monitoruje działania związane z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie przyporządkowanych tematów danych przestrzennych mając w szczególności na względzie zapewnienie zgodności tych działań, w tym wprowadzanych rozwiązań technicznych z przepisami dotyczącymi infrastruktury informacji przestrzennej
20. Zdaniem samorządu rolniczego rozwiązanie w obecnym stanie prawnym, pozwalające spółce wodnej zaległe składki ściągać trybem egzekucyjnym poprzez komornika nie uzyskując uprzednio wyroku sądu powinno zostać utrzymane.
21. Do art. 434 ustęp 2 w brzmieniu: Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 2 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o zalaniu gruntu podczas powodzi albo o trwałym, naturalnym zajęciu gruntu przez wodę - wydłużyć termin przedawnienia do 3 lat.
źródło: KRIR

Zmiany zasad udzialania przez ARiMR wsparcia z budżetu krajowego dotyczące pomocy dla rolników.

Dodano: 06 luty 2015 godz. 11:25
Zmiany zasad udzialania przez ARiMR wsparcia z budżetu krajowego dotyczące pomocy dla rolników.
Od 2015 r. zmieniają się zasady udzielania przez ARiMR wsparcia z budżetu krajowego. Jest ono realizowane przez Agencję, od 1994 roku, czyli od momentu jej powołania do życia. Zakres tzw. pomocy krajowej jest bardzo szeroki. Obejmuje on m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek od przyznanych kredytów inwestycyjnych czy klęskowych, udzielanie gwarancji i poręczeń spłaty takich kredytów, a także kredytów studenckich oraz pokrywanie za rolników kosztów związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich.

Od 2015 roku w zasadach udzielania tego wsparcia zajdą zmiany. Wynikają one z konieczności dostosowania krajowych przepisów do rozwiązań obowiązujących w całej Unii Europejskiej, w zakresie udzielania pomocy publicznej w rolnictwie. Nowe zasady zostały zapisane w wydanym przez Radę Ministrów rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokument ten będzie obowiązywał w terminie 7 dni od daty jego opublikowania. W nowym akcie wykonawczym utrzymano większość rozwiązań przewidzianych w obowiązującym do tej pory rozporządzeniu ze stycznia 2009 r. Szczegółowe formy pomocy krajowej dostępnej od 2015 roku zostały omówione poniżej.
I. Kredyty preferencyjne
Zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia, udzielanie kredytów preferencyjnych będzie ograniczone do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc dużym przedsiębiorstwom będzie możliwa do stosowania po notyfikacji Komisji Europejskiej.
1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych, w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków, w rybactwie śródlądowym
Przepisy nowego rozporządzenia umożliwiają sfinansowanie części kosztów inwestycji realizowanych w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych, w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków oraz w rybactwie śródlądowym przy udziale kredytu z dopłatą do oprocentowania. Zakres inwestycji objętych pomocą finansową, podobnie jak dotychczas, jest szeroki i umożliwia realizację większości inwestycji związanych z produkcją i przetwarzaniem produktów rolnych i rybnych, w tym również inwestycji związanych z zakupem użytków rolnych, realizowany w dwóch formach:
• pomoc na zakup użytków rolnych finansowany kredytem w części nieprzekraczającej 10% kosztów inwestycji,
• pomoc przeznaczona wyłącznie na zakup użytków rolnych w formule pomocy de minimis w rolnictwie, udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
Kwoty kredytów z dopłatą do oprocentowania nie będą mogły przekroczyć:
• gospodarstwo rolne - 5 mln zł i do 80% wartości inwestycji,
• dział specjalny produkcji rolnej - 8 mln zł i do 70% wartości inwestycji,
• rybactwo śródlądowe - 8 mln zł i do 70% wartości inwestycji,
• przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków - 16 mln zł i do 70% wartości inwestycji.

Oprocentowanie - nie więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego, płacone przez:
• kredytobiorcę - w wysokości 0,67 oprocentowania obliczonego zgodnie z wyżej przedstawionym sposobem, jednak nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowanie obliczone zgodnie z tym sposobem wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania,
• Agencję - w pozostałej części.
Warunkiem uzyskania pomocy będzie dołączenie do wniosku o kredyt planu inwestycji.
2. Inwestycje polegające na tworzeniu lub powiększeniu gospodarstw rolnych przez młodych rolników
Nowe rozporządzenie umożliwi Agencji udzielanie nowego rodzaju pomocy polegającej na częściowej spłacie kapitału kredytu przeznaczonego na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego przez młodych rolników, tj. osób, które w dniu złożenia wniosku o kredyt mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe i którzy po raz pierwszy rozpoczną działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem.
Kwota kredytu - do 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i nie więcej niż 5 mln zł.
Wysokość pomocy - do 60% kwoty udzielonego kredytu i nie więcej niż równowartość w złotych 70 tys. euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy. Kwota ta płacona będzie w dwóch ratach:
• I rata w wysokości 80% kwoty pomocy - po przedstawieniu dowodów wpłat za zakupione użytki rolne,
• II rata - po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, pod warunkiem, że kredyt nie został wcześniej spłacony.
Warunkiem udzielenia pomocy będzie:
• dołączenie przez wnioskodawcę do wniosku o udzielenie kredytu planu inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu,
• posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa potwierdzonych odpowiednim świadectwem lub dyplomem.
Osobom, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa będzie można przyznać pomoc, jeżeli zobowiążą się do ich uzyskania, w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu.
3. Przedsięwzięcia związane ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
Podobnie jak w poprzednich latach możliwe będzie ubieganie się przez rolników, w gospodarstwach których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, o pomoc w postaci dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na wznowienie produkcji i sfinansowanie kosztów odtworzenia środków trwałych.
Warunkiem udzielenia pomocy będzie dołączenie przez wnioskodawcę do wniosku o udzielenie kredytu protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia, przy czym w przypadku, gdy szkody będą wyższe niż 1 050 zł lub jeżeli będą przekraczać 30% średniej rocznej produkcji rolnej, wojewoda potwierdza ich wystąpienie na protokole.
W przypadku, gdy szkody wyniosą 30% i mniej średniej rocznej produkcji rolnej, kredyt będzie mógł być udzielony, jeżeli pomoc będzie udzielana, jako pomoc de minimis w rolnictwie.
Wysokość pomocy w formie dopłat do oprocentowania na wznowienie produkcji nie będzie mogła przekroczyć:
• 80% kwoty obniżenia dochodu albo 80% kwoty szkód w środkach trwałych służących do prowadzenia działalności rolniczej,
• 90% kwoty obniżenia dochodu albo 90% kwoty szkód w środkach trwałych służących do prowadzenia działalności rolniczej dla działów specjalnych produkcji rolnej lub gospodarstw rolnych położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi ograniczeniami określonymi w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.
Kwota pomocy nie będzie mogła przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę między sumą wysokości poniesionej szkody ustalonej przez komisję i kwoty kosztów poniesionych w związku z wystąpieniem szkód a kwotą wypłaconego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia tych szkód i kwotą kosztów nieponiesionych w związku z wystąpieniem szkód.
Oprocentowanie - nie więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego, płacone przez:
• kredytobiorcę - w wysokości:
o 0,5 oprocentowania ustalonego w sposób omówiony powyżej, jednak nie mniej niż 1,5% - w przypadku kredytów na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji, jeżeli w dniu wystąpienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk,
o 0,67 oprocentowania ustalonego w sposób omówiony powyżej, jednak nie mniej niż 3%, a gdy oprocentowanie obliczone zgodnie z tym sposobem wynosi poniżej 3%, w wysokości tego oprocentowania - w przypadku kredytów na sfinansowanie kosztów odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód,
• Agencję - w pozostałej części.
Jeżeli w dniu wystąpienia tych szkód nie było stosownej umowy ubezpieczenia, to wysokość oprocentowania płaconego przez kredytobiorcę będzie stanowiła różnicę pomiędzy wysokością należnego bankowi oprocentowania i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję.
4. Zakup akcji i udziałów
Zapisy rozporządzenia przewidują możliwość stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych:
• grupom producentów rolnych wpisanym do rejestru grup producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach na sfinansowanie nabycia udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków,
• producentom rolnym na sfinansowanie nabycia udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub udziałów spółek utworzonych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866).
Pomoc ta będzie stosowana w formule de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Kwota kredytu nie będzie mogła przekroczyć 80% wartości udziałów lub akcji nabywanych przez:
• grupy producentów rolnych wpisanym do rejestru grup producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach, a ich wysokość nie będzie mogła wynieść więcej niż 5 mln zł,
• producentów rolnych, a ich wysokość nie będzie mogła wynieść więcej niż 4 mln zł.
Wysokość oprocentowania kredytów udzielnych na zakup udziałów lub akcji ustalana jest analogicznie jak w przypadku kredytów inwestycyjnych omówionych w pkt 1.
II. Gwarancje i poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych i „klęskowych” oraz poręczenia spłaty kredytów studenckich
W kwestii udzielania przez ARMiR gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych nowością jest podwyższenie kwoty gwarancji z 1 do 2 mln zł oraz poręczenia z 1 do 1,5 mln zł. W przypadku pomocy na wznowienie produkcji po zniszczeniach, kwota gwarancji i poręczenia zwiększy się do 300 tys. zł.
Pomoc w formie poręczenia spłaty kredytów studenckich będzie mogła być udzielana do wysokości:
• 80% wykorzystanej kwoty kredytu studenckiego,
• 100% wykorzystanej kwoty kredytu studenckiego - w przypadku poręczenia spłaty kredytu dla studentów o dochodach na osobę w rodzinie w wysokości nieprzekraczającej 1 000 zł, ustalonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich.

III. Zbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie
Planowane jest kontynuowanie udzielania pomocy finansowej na koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania (utylizacji) padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie. Tak jak w ubiegłym roku, pomoc będzie ograniczona podmiotowo do producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej będące małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 702/2014 z dnia
25 czerwca 2014 r.
Zasady udzielania pomocy finansowej w 2015 r. nie uległy zasadniczo zmianie w stosunku do zasad stosowanych w ubiegłym roku. Zmienił się natomiast wzór Oświadczenia Producenta Rolnego - dokumentu stanowiącego podstawę do ubiegania się o udzielenie pomocy w tym zakresie.
Udział pomocy w stosunku do poniesionych kosztów uzależniony będzie od tego czy dana usługa dotyczy padłej sztuki podlegającej badaniom w kierunku gąbczastej encefalopatii (TSE), czy też sztuki nie podlegającej takim badaniom. Aktualnie w przypadku bydła badaniom podlegają padłe sztuki w wieku 48 i więcej miesięcy, a w przypadku owiec i kóz w wieku 18 i więcej miesięcy. Koszty utylizacji padłych sztuk tego rodzaju mogą być objęte dofinansowaniem w wysokości 100%.
W przypadku pozostałego bydła, owiec i kóz oraz wszystkich padłych koni i świń, pomoc finansowa w wysokości 100% może dotyczyć kosztów zbioru i transportu i do 75% w przypadku kosztów unieszkodliwienia.
Kwota pomocy finansowej jest ustalana na podstawie faktury VAT. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT Agencja dofinansowuje koszt usługi według ich ceny netto, a cała kwota podatku VAT jest płacona przez producenta rolnego. W przypadku „rolników ryczałtowych” kwota pomocy jest określana w oparciu o wartość brutto.
Agencja przewiduje udzielanie pomocy finansowej producentom rolnym za pośrednictwem zakładów utylizacyjnych, z którymi podpisze stosowne umowy, zabezpieczając tym samym dostęp do pomocy finansowej przez producentów rolnych z terenu całego kraju.
Informacje z całodobowymi numerami kontaktowymi, pod którymi można zgłaszać zlecenia odbioru padłych sztuk oraz informacją o maksymalnych cenach usług utylizacyjnych oferowanych przez poszczególne podmioty dostępne będą na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl .
O wyborze zakładu utylizacyjnego, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi decyduje producent rolny. Może on zlecić jej wykonanie dowolnemu zakładowi, który na podstawie umowy z ARiMR świadczy takie usługi na terenie danego województwa.
Realizacja pomocy odbywa się poprzez zapłatę przez Agencję w imieniu rolnika części kosztów realizacji usługi, na rzecz zakładu utylizacyjnego, który tę usługę wykonał. W związku z tym, podczas odbioru padłej sztuki producent rolny płaci tylko niewielką część kwoty wymienionej na fakturze za wykonanie usługi lub w przypadku gdy usługa dotyczy zwierzęcia podlegającego badaniu w kierunku zakaźnej encefalopatii zwierząt (np. BSE) Agencja reguluje całość tej kwoty. Po odbiorze padłej sztuki, dalsze czynności związane z wypłatą pomocy są realizowane bezpośrednio przez zakład utylizacyjny.
IV. Realizacja innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa produktów rolnych lub w zakresie objętym działem administracji rządowej - rybołówstwo
W ramach innych zadań wynikających z polityki państwa rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje udzielanie pomocy polegającej na:
1) dofinansowaniu kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka określonych w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, jeśli o takim uboju powiadomiony został właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii.

Pomoc będzie udzielana producentom rolnym za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), z którymi Agencja zawrze umowy.
Wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć 15 zł za materiały szczególnego ryzyka od jednego zwierzęcia poddanego ubojowi w gospodarstwie.
Pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie i będzie udzielana do wysokości równowartości 15.000 euro zgodnie z rozporządzeniem nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
2) zastosowaniu jednorazowej pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody stanowiące co najmniej 70% powierzchni upraw rolnych lub 70% powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Pomoc będzie udzielana do wysokości równowartości w złotych 15 tys. euro ustalanej zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni zniszczonych co najmniej w 70% upraw rolnych lub upraw w szklarniach lub w tunelach foliowych oraz stawki pomocy, której wysokość będzie uzależniona od rodzaju uprawy. Termin składania wniosków oraz wysokość stawki pomocy zostanie ogłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stronie internetowej, z tym, że wysokość stawki najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o pomoc.
Pomoc zostanie pomniejszona o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych lub uprawach w szklarniach lub w tunelach foliowych co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk.
Źródło: KRIR

Zmiany w systemie informatycznym identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ)

Dodano: 04 luty 2015 godz. 13:51
Zmiany w systemie informatycznym identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ)
Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do ARiMR o wprowadzenie do systemu informatycznego ARiMR dodatkowego modułu umożliwiającego podgląd stanu zwierząt swojego gospodarstwa, co pozwoliłoby na monitorowanie przez nich prawidłowości danych dotyczących ich gospodarstw. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiada, że prace nad dostosowaniem systemu IRZ się rozpoczęły, które potrwają ok. 2 lat. Korespondencja poniżej.

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2015r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

Dodano: 04 luty 2015 godz. 13:07
Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2015r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry
Dyrektor RZGWw Szczecinie przystąpił do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, objętej zasięgiem terytorialnym jego działania.
W załączeniu szczegółowe Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2015r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2015r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny

Dodano: 04 luty 2015 godz. 12:55
Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2015r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny
Dyrektor RZGWw Szczecinie przystąpił do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki INY, objętej zasięgiem terytorialnym jego działania.
W załączeniu szczegołowe Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2015r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR