Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW

Dodano: 02 wrzesień 2020 godz. 13:59
Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW
Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020.

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać do 29 października 2020 r. w biurach powiatowych Agencji.

Kto może otrzymać wsparcie?

Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich.

Jak przekazać gospodarstwo?

Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa (tj. gruntów rolnych oraz zwierząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw. Gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów od rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego województwa jest mniejsza niż w kraju).

Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe, czyli odbyć się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Ponadto rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez okres co najmniej 5 lat.
Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych.

Jaka jest wysokość pomocy?

Wysokość wsparcia stanowi 120 proc. rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.

Co po otrzymaniu premii?

Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie może prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020 i założyć własną firmę.

źródło: ARiMR

Posiedzenie Rady Powiatowej Kołobrzeg poszerzone o Zarząd

Dodano: 31 sierpień 2020 godz. 14:20
Posiedzenie Rady Powiatowej Kołobrzeg poszerzone o Zarząd
Posiedzenie Rady Powiatowej Powiatu Kołobrzeg poszerzonego o Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Charzyno, 28.08.2020 roku

Tematyka posiedzenia: Przygotowanie programu wtórnej restrukturyzacji po Spółce Lind, omówienie zasad opiniowania przez Radę Powiatową, informacja o stanie Zasobu WRSP w powiecie kołobrzeskim, informacja dotycząca składania wniosków suszowych, informacja ARiMR na temat płatności oraz programów pomocowych oraz wolne wnioski.
Ze względu na brak przedstawicieli KOWR, tematy związane ze stanem Zasobu w powiecie oraz wtórnej restrukturyzacji nie mogły być szczegółowo omówione.
W posiedzeniu licznie uczestniczyli okoliczni rolnicy, Zarząd ZIR, Pani Stefania Gruchot z TZDR, Pani Deskiewicz BP ARiMR , Piotr Kopcewicz mecenas ZIR.

p. Stefania Gruchot – omówiła obecną sytuację dotyczącą suszy, przedstawiła wg. raportu IUNG zagrożenia suszy w poszczególnych gminach oraz zmiany dotyczące szacowania – brak już komisji, która fizycznie sprawdzała uprawy, w pozostałych szkodach bez zmian zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach.
Omówiła krok po kroku jak zgłosić szkodę spowodowana suszą w aplikacji. Trawy na gruntach ornych traktowane są jak zboża. Protokół generuje się dopiero przy stratach powyżej 30%. Obecnie ten rok jest „testowany”.

ARiMR p. Ewa Deskiewicz – omówiła pomoc z „Cowidu” dla producentów zwierząt. W tej pomocy będzie brany pod uwagę stan zwierząt na dzień 1 marca 2020 (bydło, trzoda, owce, kozy)min. Płatność będzie uzależniona od wielkości stada, min. 3 szt. – stawka ryczałtowa powyżej 20 szt. i ta pomoc nie wchodzi do pomocy de mininis. Zaliczki będą wypłacane od 16 października. W ramach 70% zaliczek może się zdarzyć tak, że z puli budżetu krajowego może być ta zaliczka „do” 70% .

Pan Leszek Bany - obecnie część gruntów wraca do Zasobu i powinniśmy podjąć wszelkie działania aby zatwierdzić program wtórnej restrukturyzacji. Grunty mają wrócić w 2021 roku i jeśli teraz nie dopilnujemy tej restrukturyzacji to może się zdarzyć, że nie wszystkie grunty wrócą a jest to około 915ha. Do końca maja br. miała być zakończona restrukturyzacja ale przez Cowid 19 zostało wszystko wstrzymane! Przedstawił również zasady wydawania opinii wydawanej przez RP jakie daje możliwość zgodnie z ustawą, co potwierdził mecenas.
Pan Jerzy Mariak omówił działanie Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR. W marcu br. skończyła się działalność Rad Społecznych przy KOWR – do dnia dzisiejszego obowiązuje Zarządzenie Generalnego Dyrektora KOWR, które wstrzymało działalność tych Rad w całym kraju. Duże wątpliwości budzą zapytania KOWR dot. np. dzierżaw. Dlaczego KOWR w swoich zapytaniach raz podaje nazwisko dzierżawcy raz nie. Raz jest 7 dni na wydanie opinii raz 3. Od czego to zależy?

„Europejski Zielony Ład” to projekt reform polityki klimatycznej Unii Europejskiej zaproponowany przez nową przewodniczącą KE. Jeżeli nie będziemy walczyć i zostanie taka propozycja tej polityki klimatycznej, jaką przedstawia UE, to rolnicy polscy będą musieli ograniczyć produkcję. Czy będzie to obowiązywało we wszystkich państwach czy tylko dotyczy to Polski? Należy zaangażować się w ten temat, aby nie było za późno ze szkodą dla polskich rolników.

Omawiano również min. temat zmiany kryteriów do przetargów ofertowych, stawianie stacji meteorologicznych w powiatach, wyłączenia gruntów z obwodów łowieckich np. w przypadku wyłączenia np. 2 ha z obwodu nie powinna być procedowana sprawa ponownego dzierżawienia a jedynie – decyzja zmiany obszaru pomniejszona o wyłączony obszar. Koło dalej dzierżawi obwód i prowadzi gospodarkę łowiecką.
Postepowanie w przypadku szkód wyrządzonych w czasie braku dzierżawcy obwodu rolnicy mogą zabezpieczyć się jedynie przez sporządzenie operatu szacunkowego przez biegłego.

Zaproszenie do konkursu „Smaki zamknięte w słoiku”, organizowanym przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą.

MRiRW w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie

Dodano: 27 sierpień 2020 godz. 11:54
MRiRW w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie
Odpowiadając na stanowisko z IV Posiedzenia KRIR w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie, MRiRW przedstawiło swoje stanowisko, z którym możecie sią Państwo zapoznać poniżej.

Wniosek KRIR o utworzenie punktów odbioru i przetwarzania odpadów pochodzących ze źródeł rolniczych

Dodano: 27 sierpień 2020 godz. 11:42
Wniosek KRIR o utworzenie punktów odbioru i przetwarzania odpadów pochodzących ze źródeł rolniczych
Krajowa Rada Izb Rolniczych w maju br. zwróciła się do Ministra Klimatu o utworzenie na terenie Polski punktów odbioru i przetwarzania odpadów pochodzących ze źródeł rolniczych, zaznaczając, że funkcjonujący w kraju program usuwania folii rolniczych i innych odpadów rolniczych pochodzących z działaności rolniczej nie spełnia swojego celu z uwagi na niewilką ilośc punktów zdolnych przetworzyć te odpady.

W odpowiedzi Ministerstwa Klimatu czytamy, że sprawa zostanie przeanalizowana przy okazji przyszłych prac legislacyjnych dotyczących przepisów w sprawie odpadów.

Pomoc krajowa dla producentów rolnych - kontynuacja pomocy suszowej

Dodano: 21 sierpień 2020 godz. 13:42
Pomoc krajowa dla producentów rolnych - kontynuacja pomocy suszowej
Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tych niekorzystnych zjawisk, nie zostały rozpatrzone.

O pomoc mogą ubiegać się więc producenci rolni, których gospodarstwo jest zagrożone utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID–19 oraz którym nie została przyznana pomoc wskazana w § 13v ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po zrzeczeniu się przez nich prawa do pomocy, o której mowa w ww. § 13v ust. 1 rozporządzenia. Oznacza to konieczność wycofania wniosku oczekującego na rozpatrzenie. Oświadczenie o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 r. jest zawarte w treści aktualnie składanego wniosku.

Wysokość pomocy ustalana jest zgodnie z przepisami § 13v ww. rozporządzenia.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu określonym przez Prezesa ARiMR:

Pomoc może zostać przyznawana przez ARiMR tylko do dnia 31.12.2020 r. i do tego terminu musi zostać wypłacona.

Nie został ustalony końcowy termin składania wniosków, jednak jak najszybsze złożenie wniosku gwarantuje szybszą wypłatę pomocy.

Samorząd rolniczy za promowaniem uprawy roślin miododajnych

Dodano: 20 sierpień 2020 godz. 14:36
Samorząd rolniczy za promowaniem uprawy roślin miododajnych
Odpowiadając na wniosek z IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 30.06.2020 r. przekazany pismem z dnia 27 lipca br. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczący zaliczenia roślin miododajnych uprawianych w plonie głównym jako obszar kwalifikowany do zazielenienia, resort rolnictwa wyjaśnia co następuje. Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli zazielenienie zostało wprowadzone w 2015 r. jako komponent płatności bezpośrednich na mocy przepisów unijnych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.)). Zazielenienie jest realizowane przez rolników poprzez trzy praktyki: 1) dywersyfikację upraw. Praktyka dotyczy gospodarstw powyżej 10 ha gruntów ornych. W przypadku posiadania: a) od 10 do 30 ha gruntów ornych – zobowiązanie dotyczy prowadzenia co najmniej 2 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych; b) powyżej 30 ha gruntów ornych – zobowiązanie dotyczy prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% gruntów ornych; 2) utrzymanie trwałych użytków zielonych. Praktyka dotyczy zakazu przekształcania lub zaorywania wyznaczonych cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych na obszarach Natura 2000 oraz utrzymania udziału TUZ w powierzchni gruntów rolnych w skali całego kraju, który nie może się zmniejszyć o więcej niż 5% w stosunku do roku referencyjnego z 2015 r.; 3) utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA2). Praktyka dotyczy gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha gruntów ornych. Co do zasady w ramach tej praktyki, wymóg zobowiązuje rolnika do przeznaczenia powierzchni odpowiadającej 5% powierzchni gruntów ornych na obszary EFA. Odnosząc się do wniosku o zaliczenie roślin miododajnych uprawianych w plonie głównym jako obszar kwalifikowany do zazielenienia, uprzejmie informuję co następuje. 1) w przypadku dywersyfikacji, w ramach której, zgodnie z informacjami powyżej, jest obowiązek prowadzenia określonej liczby upraw, za odrębną uprawę uznaje się m.in. rodzaj w klasyfikacji botanicznej upraw. Wśród szeregu upraw w plonie głównym, uznawanych za uprawy w ramach dywersyfikacji, należy wymienić także wiele gatunków roślin miododajnych, np. nostrzyk biały, facelia, czy gryka; 2) w przypadku EFA, zasady realizacji utrzymania obszarów proekologicznych są ustanowione bezpośrednio w prawodawstwie unijnym. Wśród szerokiego katalogu możliwości realizacji EFA, uprawy miododajne mogą być deklarowane w formie międzyplonów lub pokrywy zielonej lub, począwszy od 2019 r., w formie gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar). Na tych gruntach w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września danego roku nie jest prowadzona produkcja rolna (Nieprowadzenie produkcji rolnej oznacza brak działalności rolniczej w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (i) rozp. (UE) nr 1307;2013 (tj.: brak produkcji, hodowli lub uprawy produktów rolnych, w tym zbiorów, dojenia, hodowli zwierząt oraz utrzymywania zwierząt do celów gospodarskich), bez uszczerbku dla wymogów określonych w ramach normy dobrej kultury rolnej dotyczącej obowiązku ustanowienia okrywy glebowej na obszarach erozyjnych. Dozwolone są działania zmierzające do stworzenia zielonej pokrywy glebowej do celów różnorodności biologicznej, w tym siew mieszanki nasion dzikich kwiatów). Takie grunty ugorowane mogą być utworzone przez wysianie mieszanki składającej się z co najmniej dwóch określonych gatunków roślin miododajnych, przy czym gatunki typowo uprawne mogą być wysiewane wyłącznie w mieszance z pozostałymi (nieuprawnymi) gatunkami roślin i nie mogą dominować w mieszance. Lista gatunków roślin miododajnych (bogatych w pyłek i nektar) dopuszczonych do stosowania w ramach EFA została określona w rozporządzeniu w sprawie EFA. Zgodnie z ww. przepisami, dopuszcza się udział traw lub innych zielnych roślin pastewnych w przedmiotowej mieszance, pod warunkiem, że nie są one dominujące w tej mieszance. Dodatkowo, należy zauważyć, że w przypadku tego elementu, ze względu na korzyści środowiskowe, w szczególności zapewnienie pożytku dla pszczół i innych owadów zapylających, stosowany jest współczynnik ważenia 1,5, co oznacza, że powierzchnia zaliczana do obszaru EFA w ramach tego elementu stanowi 150% powierzchni rzeczywistej. W kontekście zapewnienia pożytku dla zapylaczy, za istotne należy uznać, że na tym obszarze EFA można stawiać ule. Jednocześnie, na wszystkich ugorach deklarowanych jako EFA obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin, zakaz wysiewu i uprawy roślin na cele produkcyjne, w tym zakaz wypasu i koszenia. Na gruntach tych nie prowadzi się produkcji rolnej. Po okresie ugorowania można przywrócić grunty do produkcji.

źródło: KRIR

Badania techniczne dużych ciągników nadal tylko na OSKP

Dodano: 20 sierpień 2020 godz. 14:34
Badania techniczne dużych ciągników nadal tylko na OSKP
W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia badania wszystkich ciągników rolniczych, również o dużych gabarytach powyżej 3,5 tony, na podstawowych stacjach kontroli pojazdów, nie tylko jak dotychczas na okręgowych stacjach, Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury przedstawił następujące informacje: Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 802), podmioty, które w dniu wejścia w życie ww. ustawy prowadziły podstawową stację kontroli pojazdów albo podstawową stację kontroli pojazdów wykonującą niektóre badania z zakresu okręgowej stacji kontroli pojazdów, mogły do dnia 31 grudnia 2015 r. wykonywać badania techniczne w zakresie określonym w posiadanym poświadczeniu, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.). Zgodnie z powyższym stanem prawnym podstawowa stacja kontroli pojazdów posiadająca w swoim zakresie wykonywanych badań symbol rodzaju pojazdu „T” mogła wykonywać badania wszystkich ciągników rolniczych do dnia 31 grudnia 2015 r. Na podstawie obecnie obowiązującego art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w podstawowej stacji kontroli pojazdów przeprowadza się badania techniczne pojazdów (w tym ciągników rolniczych oraz przyczep rolniczych) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Ministerstwo Infrastruktury w celu usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2985, 3066 i 3066-A). Uwzględniając m. in. postulaty użytkowników ciągników rolniczych i przyczep rolniczych, resort infrastruktury w projekcie zaproponował rozwiązanie umożliwiające przeprowadzanie badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych w infrastrukturze innej niż stacja kontroli pojazdów, jeśli będzie ona spełniała wymagania określone przepisami prawa. Wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników w ruchu drogowym. Jednakże uprzejmie informuję, że w związku z wstrzymaniem w dniu 14 grudnia 2018 r. prac parlamentarnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2985, 3066 i 3066-A), na etapie trzeciego czytania w Sejmie RP, także prace legislacyjne nad zmianą aktów wykonawczych, w tym regulujących badania techniczne pojazdów w infrastrukturze innej niż stacja kontroli pojazdów, zostały wstrzymane.

źródło: KRIR

Płatności do buraków w 2021 r.

Dodano: 20 sierpień 2020 godz. 14:19
Płatności do buraków w 2021 r.
W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 4 sierpnia 2020 r., w sprawie płatności obszarowych do buraków cukrowych, pozostałych dopłat uzupełniających oraz naborów w ramach PROW 2014-2020 w roku 2021 i latach następnych, resort Rolnictwa poinformował co następuje. Zarówno płatność związana z produkcją do buraków cukrowych, jak i pozostałe płatności bezpośrednie w roku 2021 będą przyznawane na takich samych zasadach i w tej samej formie, co obecnie. Natomiast od roku 2022 planowane są nowe rozwiązania prawne w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej. Procedowany na forum Unii Europejskiej projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczący planów strategicznych WPR, przewiduje możliwość ustanowienia wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji w niektórych sektorach i rodzajach produkcji lub typach rolniczych istotnych ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych i znajdujących się w trudnej sytuacji. Wśród nich wymienione są również buraki cukrowe. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem Krajowego Planu Strategicznego dla WPR, który będzie obowiązywał w przyszłym okresie programowania, obejmujące m.in. szereg analiz, w tym analizę sytuacji poszczególnych sektorów. W związku z powyższym dalsze decyzje dotyczące wsparcia związanego z produkcją w sektorze buraków cukrowych zostaną podjęte dopiero po zakończeniu wspomnianych prac. W odniesieniu natomiast do działań PROW 2014-2020 w przyszłym roku planowane jest kontynuowanie naborów wniosków o przyznanie płatności w ramach: działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, poddziałania: 8.1. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, poddziałania 8.5. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Obecnie planuje się, że zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w przypadku pakietów przyrodniczych (Pakiet 4. i 5.) i Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone będą podejmowane na 5 lat, a w przypadku pozostałych pakietów – na 2 lata. W okresie przejściowym planuje się, że zobowiązania ekologiczne będą podejmowane na okres 3 lat, a w ramach działania Dobrostan zwierząt – na 1 rok. Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach działań PROW 2014-2020, zarówno na rok 2020, jak i na rok 2021 zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskowprow-2014-2020. Niemniej jednak ze względu na podejmowane na szczeblu UE decyzje, w chwili obecnej trudno jednoznacznie przesądzić jak będą wyglądały ostatecznie terminy naborów wniosków w 2021 roku oraz zakres zobowiązań, ponieważ uzależnione one będą także od treści przepisów dla okresu przejściowego UE oraz przepisów implementujących wyniki osiągniętego porozumienia w sprawie budżetu dla kolejnej perspektywy finansowej. Ponadto warto zaznaczyć, iż planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych, a ich ogłoszenie uzależnione będzie także od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzednich naborów).

źródło: krir

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze do 31 sierpnia

Dodano: 20 sierpień 2020 godz. 09:48
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze do 31 sierpnia
Do 31 sierpnia producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła do wniosku należy także dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 roku. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła jednorazowo w danym roku, w pierwszym lub drugim terminie. Zwrot podatku będzie wypłacany w terminie 1 - 30 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. W 2020 r. zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

Konkurs "Smaki zamknięte w słoiku"

Dodano: 19 sierpień 2020 godz. 10:17
Konkurs
Komisja ds. Rodzin z Obszarów Wiejskich Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zaproponowała organizację Konkursu pn. "Smaki zamknięte w słoiku".
Celem konkursu jest rozwój wiedzy dotyczącej tradycyjnych, zdrowych przetworów domowych. Promocja produktów przetworzonych, zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych, wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami, upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania produktów do przetwórstwa. Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie idei i pomoc w realizacji Konkursu.
Warunkiem przystąpienia do konkursu, jest zgłoszenie produktu do konkursu w terminie do 30 września 2020 r Zgłoszenie następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 Regulaminu. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć: taki sam produkt w ilości dwóch sztuk ( pierwsza sztuka do oceny na szczeblu powiatowym, druga w przypadku nominacji na szczeblu wojewódzkim) oraz - materiały zawierające informacje o produkcie i jego walorach. Formularz zgłoszeniowy oraz „produkt” należy dostarczyć członkowi Rady Powiatowej ZIR reprezentującemu daną gminę lub do biur Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie i Koszalinie.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR