Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Wójt Roku 2015

Dodano: 11 luty 2016 godz. 10:04
Wójt Roku 2015
Szanowni Państwo,

Redakcja Audycji Rolnych TVP S. A. po raz kolejny organizuje konkurs Wójt roku 2015.

Jego celem jest wyłonienie wójta, który w minionym roku wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Laureata wybierają w telefonicznym głosowaniu widzowie Telewizji Polskiej spośród 10 finalistów wyłonionych przez specjalnie powołaną kapitułę. Konkurs jest organizowany przez Program 1 TVP S.A. Regulamin i formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie internetowej TVP S. A. w zakładce informacje rolnicze: http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/aktualnosci/konkurs-wojt-roku-2015/23706569. Zgłoszenia kandydatów Redakcja przyjmuje do 29 lutego 2016 roku.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur najlepszych wójtów!

Spotkanie Przewodniczących i Delegatów Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V Kadencji

Dodano: 08 luty 2016 godz. 16:55
Spotkanie Przewodniczących i Delegatów Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V Kadencji
Dnia 04.02.2016 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się robocze spotkanie przewodniczących i delegatów Rad Powiatowych. Wśród uczestników spotkania oprócz obecni byli przedstawiciele Zarządu ZIR poprzedniej kadencji: Panowie Andrzej Ługowski i Wiesław Piątek oraz przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych: Panowie Jarosław Staszak i Jan Chruściński oraz przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Pani Teresa Modzelewska z Panami: Przemysławem Kozakiem i Andrzejem Rybką.
Spotkanie otworzył i prowadził Pan Prezes Julian Sierpiński.
Głównym celem spotkania było wypracowanie wspólnych opinii Przewodniczących i Delegatów Rad Powiatowych ZIR na temat:
 Aktualnych zasad rozdysponowania gruntów (dzierżawa, przetargi ofertowe)
 Wypracowanie uwag odnośnie odszkodowań łowieckich na bazie aktualnych projektów ustaw
 Stanu płatności obszarowych oraz możliwości skorzystania z programów PROW 2014 -2020
 Ubezpieczeń rolniczych
Na wstępie omówiono ustawę o ubezpieczeniach, gdzie wspólnie została podjęta decyzja, iż susza powinna być traktowana jak inne zjawiska pogodowe (tj. wymarznięcie, gradobicie itp.). Rolnik, który się ubezpieczył na skutek suszy po oględzinach komisji i oszacowaniu strat powinien dostać stosowne odszkodowanie, bez ogłaszania stanu klęski suszy przez Ministra Rolnictwa i Wojewodę.
Kolejnym punktem był projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży. Dyskusja na ten temat doprowadziła do podjęcia wspólnej decyzji, iż podstawową formą zagospodarowania gruntów zasobu o charakterze rolnym powinien być przetarg ofertowy ograniczony na dzierżawę, ale nie należy zamykać drogi do sprzedaży gruntów rolnych.
Po dyskusji głos oddano Pani Teresie Modzelewskiej - zastępcy dyrektora Oddziału ARiMR w Szczecinie, która poinformowała na jakim poziomie zostały wypłacone płatności bezpośrednie, natomiast Pan Przemysław Kozak przedstawił harmonogram programów na najbliższy okres, a także wytłumaczył, iż problem z wypłatami płatności wynika się z niedziałającego systemu.
Następnie głos zabrał Pan Jarosław Staszak – zastępca dyrektora ANR, który przedstawił kryteria, jakie będą obowiązywały na terenie województwa zachodniopomorskiego, omówił zasady rozdysponowania wolnych gruntów Zasobu, a także kompetencje Rady Społecznej.
Na końcu pod dyskusje został poddany projekt ustawy prawo łowieckie. Najważniejsze jest poszanowanie dóbr rolnika, szacunek dla prawa własności oraz uczciwa rekompensata za utracone plony przez rolnika w wyniku działania dzikiej zwierzyny wolnożyjącej.
Na tym zakończono spotkanie
Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR.

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie umożliwienia wykorzystania środków de minimis

Dodano: 08 luty 2016 godz. 15:13
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie umożliwienia wykorzystania środków de minimis
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie umożliwienia wykorzystania środków de minimis na wapnowanie gruntów rolnych i odpowiedź Ministerstwa.

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2016

Dodano: 05 luty 2016 godz. 16:05
Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2016
W dniu 25 stycznia 2016 roku odbyło się w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Po szczegółowej analizie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie zachodniopomorskim oraz zgodnie z opinią Wojewódzkiego Zespołu PDO na Listę odmian zalecanych w roku 2016 zostały wpisane następujące odmiany ( lista w załączeniu plus charakterystyka)

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona
w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie zachodniopomorskim do sezonu 2014/2015.
Odmiany umieszczone na „Liście .......” wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.
Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

Posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 02.02.2016 r.

Dodano: 05 luty 2016 godz. 14:05
Posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 02.02.2016 r.
Dnia 2 lutego 2016 r. po wcześniejszym spotkaniu w Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie związanym z powołaniem Rady Społecznej, która jest ciałem doradczym i opiniodawczym dla Dyrektora Oddziału Terenowego ANR odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Spotkanie to miało przede wszystkim na celu omówienie szczegółów związanych z organizacją roboczego spotkania Przewodniczących i Delegatów Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz wypracowanie opinii dotyczących projektu ustawy Prawo łowieckie, a także projektu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych – głównie suszy.
W dalszej części spotkania Zarząd przeanalizował wnioski złożone przez Komisję do spraw Rodzin z Obszarów Wiejskich oraz zajął się bieżącą korespondencją.

Na tym posiedzenie zakończono.
Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR

Powołanie na członka Komisji Zarządzającej

Dodano: 02 luty 2016 godz. 15:53
Powołanie na członka Komisji Zarządzającej
Powołanie Pana Jana Kozaka - Delegata Krajowej Rady Izb Rolniczych i Przewodniczącego Rady Powiatowej Gryfino na członka komisji zarządzającej Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Opinia KRIR ws Projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Dodano: 02 luty 2016 godz. 14:52
Opinia KRIR ws Projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej.
Opinia Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazana do Ministerstawa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące operacji typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN".

Dodano: 29 styczeń 2016 godz. 13:50
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące operacji typu
Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż w dniach 10 luty-10 marzec 2016r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi nabór wniosków dla typu operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020. Osoby zainteresowane będą mogły składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego pomocy. Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego. W województwie zachodniopomorskim dotyczy to obszarów szczególnie narażonych położonych w zlewni rzek Płonia i Mała Ina.

Biorąc pod uwagę powyższe pracownicy Zachodniopomorskiego Oddział Regionalny ARiMR przeprowadzą spotkania informacyjno–szkoleniowe dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w następujących powiatach: stargardzkim, gryfińskim oraz choszczeńskim. Szczegółowy wykaz terminów szkoleń w załączeniu.

Posiedzenie Komisji do spraw Rodzin z Obszarów Wiejskich

Dodano: 29 styczeń 2016 godz. 13:39
Posiedzenie Komisji do spraw Rodzin z Obszarów Wiejskich
27 stycznia 2016 r. w Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji do spraw Rodzin z Obszarów Wiejskich, która została powołana na II Walnym Zgromadzeniu ZIR V kadencji. Komisja pełni rolę opiniodawczo-doradczą Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Posiedzenie Komisji otworzyła Pani Danuta Lebioda Przewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych w Warszawie, która pokrótce przedstawiła działalność Rady i wyraziła wszechstronną pomoc w pracy Komisji.
Celem spotkania było przede wszystkim ukonstytuowanie się oraz nakreślenie wstępnego planu pracy. W wyniku jawnego głosowania przewodniczącą Komisji została Pani Władysława Gruszczyńska, a jej zastępczynią Pani Anna Rydzkowska.
Spotkanie pozwoliło nakreślić plan działania Komisji na bieżący rok i najważniejszą tematykę, jaką w najbliższym czasie zajmować się będzie wybrana komisja.
Jednym z pierwszych planów Komisji do spraw Rodzin z Obszarów Wiejskich jest organizacja spotkania wszystkich kobiet spośród członków Rad Powiatowych województwa zachodniopomorskiego, aby jeszcze bliżej poznać ich problemy i potrzeby. Jednym z tematów, który będzie w najbliższym czasie poruszony to między innymi profilaktyka zdrowotna.
Członkowie Komisji główny nacisk kładą na problem profilaktyki zdrowotnej.

Posiedzenie Zarządu ZIR 25.01.2016 r.

Dodano: 28 styczeń 2016 godz. 10:35
Posiedzenie Zarządu ZIR 25.01.2016 r.
25 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Na posiedzenie został zaproszony Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie Pan Jan Białkowski. Spotkanie to miało przede wszystkim na celu omówienie tematów współpracy Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz wypracowanie wspólnych stanowisk dotyczących projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
W dalszej części spotkania Zarząd przeanalizował stan płatności bezpośrednich w województwie zachodniopomorskim i zwrócił się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwość przyspieszenia wypłat dopłat. Ustalono również termin spotkania roboczego Walnego Zgromadzenia z propozycją udziału przedstawicieli Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa.
Na zakończenie Zarząd zajął się bieżącą korespondencją

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR