Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Myśliborskiego

Dodano: 23 luty 2016 godz. 11:25
Posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Myśliborskiego
Gośćmi spotkania zorganizowanego 16 lutego byli przedstawiciele:
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Dębnie, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Terenowego Zespołu Doradców w Myśliborzu oraz RP ZIR Powiatu Gryfino z terenu gminy Mieszkowice.

Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Tomasz Olech.

Tematyka posiedzenia:
1) Otwarcie posiedzenia.
2) Dyskusja i wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie rozdysponowania gruntów i formy przetargów w gminie Mieszkowice i Boleszkowice (delegaci z gminy Mieszkowice, Dębno, Boleszkowice i rolnicy)
3) BP ARiMR w Dębnie Pani Anna Matuszewska - stopień zaangażowania wypłat płatności bezpośrednich 2015.
4) TZD ZODR w Myśliborzu Pani Zofia Szypowska - aktualny program szkoleń.
5) Bieżące problemy i wolne wnioski.

Obrady poświęcono głownie omówieniu kluczowych problemów związanych z dostępem do gruntów na powiększanie gospodarstw rodzinnych, szczególnie leżącej po sąsiedzku nieruchomości „Troszyn”, gm. Mieszkowice.
W obecnej zmiennej sytuacji prawnej (tylko dzierżawa, przetargi ofertowe, ew. wstrzymanie sprzedaży gruntów ANR na 5 lat) nie udało się wypracować wspólnego stanowiska.
Zebrani przedstawili różne aspekty dalszych działań ANR: zalety i wady przetargów ofertowych oraz przetargów ustnych, problem windowania stawek czynszów dzierżawnych przy przetargach ustnych, nieopłacalność dzierżawy wieloletniej przy dużej stawce czynszu, niedostateczne wsparcie młodych rolników, wsparcie dużych gospodarstw, „zasada kupna 1 działki” itd.

Pismo Zarządu ZIR

Dodano: 19 luty 2016 godz. 16:49
Pismo Zarządu ZIR
W nawiązaniu do spotkania z pracownikami Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie, które miało miejsce w czasie posiedzenia Zarządu ZIR w dniu 18.02.2016 r. Zarząd wystosował pismo do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie oraz Prezesa Agencji Nieruchomości w Warszawie odnośnie spraw podnodzonych w czasie wyżej wymienionego spotkania.

Reakcja Zarządu ZIR

Dodano: 19 luty 2016 godz. 15:55
Reakcja Zarządu ZIR
W nawiązaniu do wypowiedzi w audycji " Radio Szczecin na Wieczór " w dniu 11.02.2016 r. Przewodniczącego Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Stargardzie Zarząd ZIR kategorycznie zaprzecza, aby kiedykolwiek wypowiadał się pozytywnie odnośnie możliwości ponownego przywrócenia 30% wyłączeń gruntów przez Spółki.
Stanowisko Zarządu było zawsze jednoznaczne w powyższej kwestii czego dowodem jest zamieszczona korespondencja oraz Stanowisko Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolnicze.

Posiedzenie Zarządu ZIR dnia 18.02.2016 r.

Dodano: 19 luty 2016 godz. 15:31
Posiedzenie Zarządu ZIR dnia 18.02.2016 r.
18 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Pan Andrzej Binka – p.o. Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Radosław Mackiewicz – z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Ryszard Karaś – ZODR Barzkowice, a także przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin Panowie: Jarosław Staszak i Przemysław Kośmider. Posiedzenie w pierwszej części poświęcone było problemowi wapnowania gleb. Zabieg ten poprawia parametry gleby, przez co prowadzi do ochrony środowiska. Zarząd ZIR w tym celu poprosił do rozmów przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, ZODR Barzkowice i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, aby wspólnie omówić ten istotny dla wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego problem. Długa dyskusja doprowadziła do wypracowania wspólnych wniosków i woli dalszej współpracy. Wapnowanie, jako zabieg prowadzący do ochrony środowiska powinien być dofinansowany ze środków zewnętrznych, a nie tylko ze środków wypracowanych przez samego rolnika. Stąd też inicjatywa Zarządu ZIR, aby poszukiwać dofinansowania z różnych źródeł, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wzorem województw, w których program wapnowania jest realizowany przy współudziale Funduszu. Na możliwości dofinansowania wapnowania gleb z różnych źródeł wskazuje w swoich pismach również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ZIR dołoży wszelkich starań, aby na terenie województwa zachodniopomorskiego rolnicy skorzystali z wapnowania, jako programu rekultywacyjnego. Było to pierwsze spotkanie w tej ważnej sprawie, następne rozmowy są przewidziane niebawem. W kolejnej części spotkania Zarząd ZIR wraz z przedstawicielami ANR zajęli się omówieniem spraw związanych z procedurą przetargową, która ma być uruchomiona w najbliższym czasie w tym doprecyzowaniem szczegółów kryteriów przetargowych, jak i czynszami dzierżawnymi, które według rolników są zbyt wysokie i nieadekwatne do osiąganych dochodów. Kolejny ważny problem to dopuszczanie (kwalifikacja) do przetargów osób, które nabywały i zbywały grunty w różnej formie bądź są udziałowcami w spółkach. Na zakończenie Zarząd zajął się bieżącą korespondencją.

Pytania dotyczące badań technicznych pojazdów rolniczych

Dodano: 19 luty 2016 godz. 14:16
Pytania dotyczące badań technicznych pojazdów rolniczych
W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie wykonywania okresowych badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony tylko w okręgowych stacjach kontroli pojazdów , Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w dniu 18 lutego 2016 r. poinformował, że aktualnie prowadzone są prace nad nowelizacją przepisów ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do niej celem implementacji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badan zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE, oraz realizacji 22 tez wypracowanych przez grupę roboczą ekspertów, powołaną przez resort transportu w celu wypracowania ,,Strategii działań w kierunku usprawnienia systemu badan technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości".

Resort infrastruktury przekazał informacje, że w przedmiotowej nowelizacji planuje się wprowadzenie możliwości przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych zarówno w podstawowej stacji kontroli pojazdów jak i poza stacją kontroli pojazdów oraz, że przygotowany projekt ustawy zostanie przekazany do zaopiniowania samorządu rolniczego w ramach konsultacji publicznych najprawdopodobniej w pierwszym kwartale tego roku.

Korespondencja w załączeniu.

WAŻNE DLA ROLNIKÓW !!!

Dodano: 18 luty 2016 godz. 15:05
WAŻNE DLA ROLNIKÓW !!!
Rolnicy, którzy stwierdzili u siebie na uprawach ozimin wymarznięcia, mogą składać podania o oszacowanie szkody w Urzędach Gmin! Zgodnie z informacją ARR http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/material-siewny po okazaniu protokołu z szacowania lub innego dokumentu stwierdzajacego straty można ubiegać się o dopłaty do materiału siewnego zarówno tego wysianego jesienią jak również tego zakupionego na wiosnę.
http://www.arr.gov.pl/data/01593/deminimis2016/warunki_dms_deminimis_2016.pdf

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Dodano: 12 luty 2016 godz. 16:10
Nadzwyczajne wsparcie tylko dla producentów świń i mleka,
którzy zaktualizują dane w systemie IRZ


Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR. W przypadku braku aktualnych danych wnioski zostaną odrzucone.
Składanie wniosków rozpocznie się 18 lutego i potrwa do 18 marca 2016 r. Producenci mleka i świń będą mogli je składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta lub wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje o nadzwyczajnej pomocy dla producentów świń i mleka zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Propozycja do Paktu dla obszarów wiejskich

Dodano: 12 luty 2016 godz. 16:06
Propozycja do Paktu dla obszarów wiejskich
Pismo skierowane do wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie propozycji do paktu dla obszarów wiejskich.

Wycinka drzew - wyjaśnienie Ministra Środowiska

Dodano: 12 luty 2016 godz. 15:59
Wycinka drzew - wyjaśnienie Ministra Środowiska
W związku z wnioskiem Podkarpackiej Izby Rolniczej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Środowiska pismem z dnia 25 listopada 2015 r., znak: KRIR/MR/W/1307/2015, w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651, z późn. zm. - dalej uop) w zakresie zniesienia obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na prywatnych działkach. W odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski przekazał pismem znak GDOŚ-DZP-WG.051.3.2016.ep z dnia 2 lutego 2016 r. następujące stanowisko.
Uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) wprowadziła szereg ułatwień w zakresie uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na prywatnych nieruchomościach, m.in.:
- obecnie nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie krzewów z ogrodów przydomowych (art. 83fust. 1 pkt 2 uop);
- drzewa lub krzewy przełamane lub przewrócone podczas burz itp. mogą być usuwane przez wskazane w przepisie służby np. straż pożarną, jednostki oczyszczania gminy, jak również przez osoby prywatne po przeprowadzeniu oględzin przez urzędnika gminy (art. 83fust. 1 pkt 14 uop). Taka procedura jest niezbędna w celu weryfikacji czy rzeczywiście doszło do wyłamania lub przewrócenia się drzewa lub krzewu;
- w przypadku drzew lub krzewów zagrażających życiu lub zdrowiu w sposób nagły, mogą one być usuwane przez powołane do tego służby np. straż pożarną, wojsko, służbę medyczną (art. 83f ust. 1 pkt 13 uop). Jeżeli z różnych względów te podmioty nie mogą podjąć działań oraz nie ma czasu na uzyskanie zezwolenia, wówczas również osoby prywatne mogą usunąć drzewa lub krzewy w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności (art. 89 ust. 7 uop).
Natomiast w odniesieniu do propozycji całkowitego zniesienia obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przez osoby prywatne, uprzejmie informuję, że w obecnym porządku prawnym zarządzanie zielenią poprzez wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów jest we właściwości samorządów. W ten sposób kształtują one lokalną gospodarkę przestrzenną. Wobec tego odebranie tej kompetencji władzom samorządowym zrodziłoby w mojej ocenie niepotrzebne konflikty.
Jednocześnie należy podkreślić, że nie ponoszą opłat za usunięcie drzew i krzewów wszystkie osoby fizyczne, które usuwają je na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, jak również wszystkie podmioty usuwające drzewa lub krzewy obumarłe bądź nierokujące szans na przeżycie (art. 86 ust. 1 pkt 2 i 10 uop).

W załączeniu skan pisma Ministerstwa Środowiska

Posiedzenie Zarządu ZIR dnia 10.02.2016

Dodano: 12 luty 2016 godz. 08:38
Posiedzenie Zarządu ZIR dnia 10.02.2016
10 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu wzięli udział również członkowie Zespołu monitorującego sytuację w rolnictwie przy Zarządzie ZIR Pan Jan Kozak – Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie, Pan Feliks Skotnicki – Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców Rolnych w Szczecinie i Panowie Wiesław Piątek i Marek Szpiczakowski - Związek Zawodowy Rolników Samoobrona Posiedzenie w głównej mierze poświęcone było wypracowaniu wspólnych priorytetów przed spotkaniem Zespołu konsultacyjnego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich działającym przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.
Tematy jakie przedyskutowano a następnie przedstawiono na Zespole konsultacyjnym: Zmiana programów PROW, Przywrócenie sprawności wypłat bezpośrednich, Prawo łowieckie, Problem suszy, Zasady rozdysponowania gruntów rolnych z zasobu ANR, De minimis odnośnie materiału siewnego. Po spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim Zarząd zajął się podsumowaniem Zespołu konsultacyjnego i ustaleniem planu działania na najbliższy czas.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR