Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

MRiRW w sprawie związku ubezpieczenia w KRUS z działaniami PROW

Dodano: 19 kwiecień 2016 godz. 15:32
MRiRW w sprawie związku ubezpieczenia w KRUS z działaniami PROW
W odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 marca br. w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii uprawnień do korzystania ze wsparcia na rozwój działalności pozarolniczej przez rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz czy osoby uprawnione do renty strukturalnej mogą pobierać diety z tytułu zasiadania w radach nadzorczych, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazał poniższe informacje na ten temat.

"Zgodnie z założeniami poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", typ operacji "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomoc będzie mogła być przyznana rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi, który jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie nieprzerwanie od ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jeśli wnioskodawca otrzyma pomoc w ramach ww. poddziałania będzie zobowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej oraz przejścia na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i prowadzenia zarejestrowanej działalności przez okres co najmniej 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy.

Obecnie w resorcie rolnictwa trwają prace nad przygotowaniem rozporządzenia wykonawczego dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach tego instrumentu. Projekt rozporządzenia na dalszym etapie prac legislacyjnych, będzie skierowany do konsultacji publicznych, w związku z czym będzie możliwe zgłoszenie ewentualnych uwag do projektowanego rozporządzenia.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zamieszczonym na stronie internetowej MRiRW przewiduje się, że nabór wniosków w ramach ww. instrumentu odbędzie się w I kwartale 2017 roku.

W odniesieniu do drugiej części zapytania, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 114, poz. 1191) oraz § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750, z późno zm.), wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu wtedy, gdy uprawniony do renty strukturalnej jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyżej wskazana możliwość zawieszenia renty strukturalnej obowiązuje od początku wdrażania działania "Renty strukturalne", tj. obowiązywał on beneficjentów rent strukturalnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ma lata 2007 - 2013.

Natomiast warunek dotyczący zatrudnienia, o którym mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy osoby, która nawiązała stosunek pracy, w rozumieniu art. 22 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1502 z późno zm.), na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Praca zarobkowa może być także wykonywana na podstawie innych stosunków prawnych, w szczególności umów cywilnoprawnych takich jak umowa o dzieło czy umowa zlecenia. W przypadku innej, niż wcześniej wymienione, pracy zarobkowej, zawieszenie renty strukturalnej następuje gdy taka praca podlegała obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Ubezpieczenia społeczne, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późno zm.), obejmują: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (tzw. chorobowe) oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tzw. wypadkowe). Szczegółowe zasady objęcia tymi ubezpieczeniami określone zostały w ww. ustawie.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że w przypadku podjęcia przez beneficjenta renty strukturalnej pracy zarobkowej, podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, następuje zawieszenie całej kwoty renty strukturalnej. Wypłata zawieszonej renty strukturalnej może zostać wznowiona, w przypadku ustania okoliczności powodujących jej zawieszenie, na wniosek uprawnionego do renty strukturalnej, poczynając od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ustały te okoliczności, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wpłynął wniosek strony (§ 15 ust. 3 ww. rozporządzenia)."

Korespondencja ws rejestracji urządzeń chłodniczych

Dodano: 19 kwiecień 2016 godz. 15:27
Korespondencja ws rejestracji urządzeń chłodniczych
W odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 21 marca 2016 r. o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881), oraz rozporządzeń wykonawczych tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz.U.2016.56) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzenia i prowadzenia (Dz.U.2016.73), Ministerstwo Środowiska przekazało poniższe informacje na ten temat.

"Obowiązek dotyczący prowadzenia dokumentacji w formie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej (w Centralnym Rejestrze Operatorów - CRO) wynika z art. 14 ustawy i dotyczy wszystkich urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, jak również urządzeń będących rozdzielnicami wysokiego napięcia zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 3 kg lub urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 3 kg. Pragnę podkreślić, iż obowiązek ten dotyczy tylko ww. urządzeń (chłodni, przechowalni, a nie zwykłych lodówek) lub systemów, które zawierają substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub więcej, a nie wszystkich urządzeń lub systemów. Jeśli spełnione są ww. warunki to od tego obowiązku nie istnieją żadne odstępstwa, np. podmiotowe, ponieważ obowiązek prowadzenia dokumentacji wynika wprost z przepisów Unii Europejskiej w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych.

Dodatkowo pragnę poinformować, iż założenie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w Centralnym Rejestrze Operatorów jest czynnością jednorazową, bezpłatną i nie wymaga posiadania certyfikatu lub zaświadczenia. Po stronie operatora (właściciela urządzenia) leży obowiązek założenia Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, który może wypełnić samodzielnie lub zlecić osobie upoważnionej, a kolejnych wpisów do kart dokonują pracownicy wykonujący określone czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy, posiadający certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, których dane te dotyczą. Prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej jest ułatwianiem, a nie utrudnieniem i dzięki wprowadzeniu elektronicznego systemu, takiego jak CRO, dokumentacja nie musi być przechowywana w formie papierowej przez okres 5 lat. Prowadzenie dokumentacji w systemie zapewni rolnikom pozostawanie w zgodzie z przepisami unijnymi obowiązującymi bezpośrednio, a pośrednio zapewni utrzymywanie urządzeń będących w ich posiadaniu w dobrym stanie technicznym.

Pragnę również zwrócić uwagę, iż fluorowane gazy cieplarniane charakteryzują się wysokimi współczynnikami ocieplenia globalnego (GWP) i tym samym są szczególnie szkodliwe dla środowiska, dlatego postępowanie z tymi gazami powinno być monitorowane. Dodatkowo substancje kontrolowane są również groźne dla środowiska, ze względu na zdolność do zubożania warstwy ozonowej. Dlatego też Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, jest obowiązana do podejmowania określonych działań wynikających z prawa wspólnotowego w zakresie redukcji emisji substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych.

Ponadto pragnę nadmienić, iż na etapie prowadzonych konsultacji społecznych projektu ustawy oraz projektów rozporządzeń wykonawczych do niej, nie otrzymano uwag dotyczących wprowadzenia deregulacji w zakresie podmiotowości.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia i obowiązujące przepisy krajowe oraz przepisy Unii Europejskiej w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową, uprzejmie informuję, iż nie można uwzględnić Państwa prośby dotyczącej wyłączenia rolników i sadowników z zakresu przepisów ustawy, w tym z obowiązku prowadzenia stosownej dokumentacji. Działanie takie byłoby sprzeczne z przepisami unijnymi."

Reakcja samorządu rolniczego w sprawie braku konsultacji ustawy Prawo wodne

Dodano: 19 kwiecień 2016 godz. 15:17
Reakcja samorządu rolniczego w sprawie braku konsultacji ustawy Prawo wodne
W dniu 15 kwietnia 2016 roku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Prezesa Rady Ministrów, przesyłając do wiadomości Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Środowiska, zdecydowany protest przeciw niewłączeniu izb rolniczych do konsultacji ważnego projektu ustawy, jakim jest dla rolników "Prawo wodne"

Na podstawie art. 45 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2014 poz.1079) organy administracji rządowej zasięgają opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych. Przepisy projektowanej ustawy bardzo ingerują w prowadzenie gospodarstwa rolnego - dlatego niedopuszczalne jest niekonsultowanie tego projektu z przedstawicielami rolników.

Propozycja samorządu rolniczego dotycząca rozliczania przychodu w systemie rocznym.

Dodano: 19 kwiecień 2016 godz. 15:10
Propozycja samorządu rolniczego dotycząca rozliczania przychodu w systemie rocznym.
Samorząd rolniczy wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z propozycją rozliczania w systemie rocznym przychodu osiąganego przez rolnika z tytułu dodatkowych dochodów. W odpowiedzi Ministerstwo wyjaśnia, że proponowana zmiana nie jest możliwa, ponieważ obowiązek ubezpieczenia społecznego rolników powstaje od dnia, w którym spełnione zostały warunki uzasadniające podleganie ubezpieczeniu, a ustaje z ustaniem tych okoliczności i w tym okresie istnieje obowiązek opłacenia składki w ustawowo określonych terminach.
Szczegółowe wyjasnienia w piśmie poniżej.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PLEBISCYTU

Dodano: 18 kwiecień 2016 godz. 09:41
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PLEBISCYTU
Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że Przedsiębiorczą Kobietą Wiejską
roku 2015, spośród wszystkich laureatek z każdego miesiąca została
Pani Dorota Krauz
W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej serdecznie gratulujemy!

INFORMACJA

Dodano: 13 kwiecień 2016 godz. 10:22
INFORMACJA
W związku z zaplanowaną Konferencją, organizowaną przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą.
Biuro ZIR w Szczecinie oraz w Koszalinie w dniu 14 kwietnia 2016r. będzie zamknięte.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wystawa rolnicza w Polsce

Dodano: 06 kwiecień 2016 godz. 12:31
Wystawa rolnicza w Polsce
Niedawno w Kielcach odbyła się największa halowa wystawa rolnicza w Polsce – XXII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech. Organizatorzy podkreślają, że impreza odniosła wielki sukces, a liczba odwiedzających wyniosła aż 64330.
Wystawcy w liczbie 700 producentów maszyn i innych firm z branży rolniczej z kraju i z zagranicy zaprezentowali na powierzchni 62,5 tys. m2 swoje nowości: ciągniki, kombajny, pługi, brony talerzowe, ładowarki teleskopowe, aplikacje mobilne dla rolników. Wśród nich byli tacy, których stoiska przyciągnęły szczególnie dużo odwiedzających. To laureaci Złotych Medali Targów Kielce.
Złoty medal lub wyróżnienie może otrzymać maszyna rolnicza, część maszyny, odmiana rośliny uprawnej lub inny produkt powiązany z rolnictwem. W tym roku komisja konkursowa przyznała 8 medali i 5 wyróżnień. Gala medalowa Agrotech odbyła się w dniu otwarcia targów – 18 marca.
Wśród laureatów medali znalazły się cztery maszyny bądź serie maszyn: ciągnik rolniczy Case IH Optum 300 CVX, agregaty do siewu bezpośredniego Mzuri Pro-Til, opryskiwacz samojezdny Krukowiak Herkules 4000/24/ALU i przyczepa rolnicza Claas Cargos 750. Pozostałe nagrody przypadły w udziale dwóm systemom zaliczającym się do rolnictwa precyzyjnego (asymetryczny dwustrumieniowy rozpylacz eżektorowy IDTA Lechler oraz aplikacja Claas Easy On Board przeznaczona do komunikacji między ciągnikiem a współpracującymi z nim maszynami) oraz dwóm odmianom roślin uprawnych (łubin wąskolistny Tango i kukurydza Tonacja).
Trzy z wyróżnień zostały przyznane maszynom i ich częściom: wałowi uprawowemu Expom Tytan 600, zgrabiarce Kongskilde R+ 1410SB z pokosem bocznym i ramą Multi Link oraz ładowaczowi czołowemu Inter-Tech 1600. W sferze rolnictwa precyzyjnego wyróżnienie otrzymał system Curve-Control służący do automatycznej regulacji cieczy w opryskiwaczu podczas zakrętów. Listę wyróżnionych zamyka płynny nawóz organiczny EM Naturalnie Aktywny firmy Greenland.
W tym samym dniu ogłoszono także laureata Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Została nim firma SaMasz – za całokształt działań związanych z produkcją maszyn rolniczych i komunalnych. SaMasz, producent maszyn z Białegostoku, działa od 1984 r., sprzedając swoje produkty zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oprócz Pucharu może się pochwalić także dwoma złotymi medalami Międzynarodowych Targów Poznańskich, z których jeden został przyznany w wyniku głosowania konsumentów. Obydwa zawdzięcza zgrabiarce karuzelowej Tango 730.

Prowadzisz działalność rolniczą na OSN - wypełnij ankietę

Dodano: 01 kwiecień 2016 godz. 17:17
Prowadzisz działalność rolniczą na OSN - wypełnij ankietę

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. zobowiązuje państwa członkowskie do przedkładania Komisji Europejskiej sprawozdania z realizacji jej postanowień w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia okresu, którego sprawozdanie dotyczy (art. 10 Dyrektywy azotanowej). W 2016 r. Polska zobowiązana jest przedłożyć Komisji Europejskiej sprawozdanie z trzeciego cyklu realizacji postanowień dyrektywy trwającego od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Praca będąca przedmiotem zamówienia posłuży wypełnieniu zobowiązań Ministra Środowiska w zakresie sprawozdawczości dotyczącej realizacji dyrektywy w kwestii ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Posiedzenie Zarządu ZIR w dniu 24.03.2016 r.

Dodano: 25 marzec 2016 godz. 15:59
Posiedzenie Zarządu ZIR w dniu 24.03.2016 r.
Dnia 24 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.
W posiedzeniu wzięli udział Przewodniczący: Komisji Budżetowej Pani Anna Rydzkowska i komisji rewizyjnej Pan Fryderyk Niemczynowicz, a także przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych Panowie Jarosław Staszak i Paweł Lisowski.
W pierwszej części spotkania Zarząd ZIR zajął się:
- omówieniem spraw poruszanych na Sejmowej Komisji Rolnictwa, która odbyła się 16 marca 2016 r., a wzięli w niej udział Prezes Julian Sierpiński oraz przedstawiciele Zarządu,
- podsumowaniem spotkania z partnerami niemieckimi rejonu Maclemburgii odbytego 18.03.2016 r. w siedzibie ZIR,
- omówieniem spotkania zorganizowanego na zaproszenie Wojewody Zachodniopomorskiego i Prezesa ZIR odbytego w dniu 10.03.2016 r. w siedzibie ZIR, przewodniczących i delegatów Rad Powiatowych z przedstawicielami PZŁ oraz Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego związanego ze szkodami łowieckimi w zasiewach i uprawach polowych.
W dalszej części spotkania Zarząd ZIR podjął stanowisko o zawnioskowanie, aby przedstawiciele całego Zarządu mogli uczestniczyć w pracach Zespołu Konsultacyjnego przy Wojewodzie ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
Zarząd zajął się przygotowaniami do konferencji ZIR, która odbędzie się w miesiącu kwietniu gdzie tematem przewodnim będzie wpływ ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na wzrost konkurencyjności rolnictwa zachodniopomorskiego
W kolejnej części posiedzenia Zarząd wraz z Przedstawicielami ANR zajął się sprawami związanymi z procedurą przetargową, głównie projektem umowy dzierżawy i klauzulami w niej zawartymi. Zarząd ZIR zawnioskował o wprowadzeniu definicji rolnika wg. Głównego Urzędu Statystycznego.
Na koniec Zarząd ZIR zapoznał się bieżącą korespondencją. Dziękując za przybycie Prezes Julian Sierpiński złożył obecnym życzenia w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy.

Informacja

Dodano: 25 marzec 2016 godz. 15:26
Informacja
W dniu 24.03.2016 r. Przewodnicząca Komisji Budżetowej i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dokonali analizy wydatków prowadzonych przez ZIR. W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono wydatków pozabudżetowych. Potwierdza się realizowanie prowizorium budżetowego zgodnie z Uchwałą Zarządu.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR