Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Wydłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" obszar D

Dodano: 21 maj 2020 godz. 15:16
Wydłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu
Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa ARiMR, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.), wprowadzonego art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) wydłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. (włącznie) uległ termin trwania naboru wniosków w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze D tj. związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (w ramach naboru trwającego od 31 marca 2020 r.)

źródło: ARiMR

Wniosek konsolidacja zarządzania rolnictwem

Dodano: 21 maj 2020 godz. 12:31
Wniosek konsolidacja zarządzania rolnictwem
Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrocił się z wnioskiem o rozważenie możliwości podjęcia działań na rzecz maksymalnej konsolidacji zarządzania problematyką związaną z funkcjonowaniem branży rolniczej w ramach jednego ministerstwa.
Pisma w załączeniu

MRiRW w sprawie działań w zakresie wsparcia rolników dotkniętych suszą

Dodano: 19 maj 2020 godz. 19:38
MRiRW w sprawie działań w zakresie wsparcia rolników dotkniętych suszą
29 kwietnia br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenie informacji, jakie działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa w zakresie wsparcia rolników dotkniętych tegoroczną suszą.
Poniżej przedstawiamy odpowiedź MRiRW.

MRiRW w sprawie zastoju w realizacji pomocy

Dodano: 18 maj 2020 godz. 16:03
MRiRW w sprawie zastoju w realizacji pomocy
W związku z wielokrotnymi pismami Zarządu ZIR oraz pismem KRIR w sprawie wypłaty rolnikom pomocy udzielanej producentom rolnym w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy oraz wypłaty pomocy w ramach działań inwestycyjnych PROW 2014-2020, tj. modernizacji gospodarstw rolnych, wsparcia inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof – resort rolnictwa poinformował, iż aktualnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca pomoc w ramach kolejnej transzy 280 mln zł środków budżetowych przeznaczonych na pomoc, o której mowa w § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

W ramach tej kwoty wypłacana jest pomoc dla około 100 tys. producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej oraz zaliczki dla ponad 36 tys. producentów rolnych którzy ponieśli szkody w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i powyżej 5 tys. zł.

Uwzględniając obecną sytuację związaną z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 MRiRW nie ma możliwości określenia ostatecznego terminu wypłaty pomocy dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Warunkiem rozpoczęcia wypłat dopłat krajowych do materiału siewnego za 2019 r. było wejście w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 (Dz. U. poz.489). Obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kończy realizuję wypłat przedmiotowych dopłat do materiału siewnego za 2019 r.

W instrumentach wsparcia, w których pomoc jest przyznawana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy, tj. w „Modernizacji gospodarstw rolnych” oraz „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, płatność następuje na podstawie wniosku o płatność. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpatruje wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, przy czym 3 miesięczny termin na rozpatrzenie wniosku ulega wydłużeniu w przypadku: wezwania beneficjenta do złożenia uzupełnień, wyrażenia przez Agencję zgody na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy, konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub w przypadku, gdy zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy. Z informacji przekazanych przez Agencję wynika, że: ponad 70% złożonych wniosków o płatność w ramach ww. instrumentów wsparcia, wymagało uzupełnienia dokumentacji bądź poprawy wniosku, zautoryzowane zlecenia płatności w ramach PROW 2014-2020 są procedowane terminowo.

Dodatkowo, Agencja zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, wprowadzając m.in. różne rozwiązania organizacyjne, aby w obecnym czasie pandemii zapewnić realizację procesu obsługi instrumentów wsparcia, w tym jak najszybsze wypłaty środków. Nieterminowa obsługa wniosku o płatność często spowodowana jest koniecznością zawarcia z beneficjentem aneksu do umowy, ze względu na wprowadzone przez niego zmiany w realizacji operacji, o których poinformował dopiero przy składaniu wniosku o płatność.

Wniosek- problem rozbieżności wskazań drogomierza

Dodano: 13 maj 2020 godz. 14:38
Wniosek- problem rozbieżności wskazań drogomierza
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na pismo KRIR w związku z wnioskiem Małopolskiej Izby Rolniczej dot. wyłączenia maszyn rolniczych z kar przy rozbiezności wskazań drogomierza (szczegóły w załączonych plikach).

Wniosek- zwolnienie ze składek KRUS.

Dodano: 13 maj 2020 godz. 14:35
Wniosek- zwolnienie ze składek KRUS.
Odpowiedź MRiRW na wniosek samorządu rolniczego w sprawie zwolnienia ze składek KRUS.

Posiedzenie Zarządu ZIR dnia 7 maja 2020 r.

Dodano: 13 maj 2020 godz. 11:13
Posiedzenie Zarządu ZIR dnia 7 maja 2020 r.
W dniu 7 maja br. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, którego uczestnikiem był również p. Stanisław Baliński – delegat do KRIR
Posiedzenie rozpoczął Prezes p. Andrzej Karbowy, po czym została zainicjowana dyskusja na temat poprzedniego posiedzenia Zarządu, które również odbyło się w trybie online. Ustalone na minionym posiedzeniu kwestie zostały w całości dopełnione, przesłane do odpowiednich instytucji i są już w trakcie realizacji – podsumował Prezes ZIR.
Następnie głos zabrał p. Mirosław Ignaszak, który poinformował obecnych o rozruchu w dniu dzisiejszym stacji meteorologicznej w Moryniu, która została sfinalizowana dzięki m.in dofinansowaniu przez Zarząd ZIR oraz dużemu zaangażowaniu delegata Rady Powiatowej Gryfino p. Konrada Klonowskiego.
Podsumowując sprawy związane ze stacjami meteo p. Stanisław Baliński zauważył, iż rejony choszczeński, drawski oraz myśliborski są „ubogie” w stacje i należałoby się im przyjrzeć w stosunku do pokrycia pozostałych rejonów województwa zachodniopomorskiego. Północna i wschodnia część naszego województwa jest obficiej zagęszczona stacjami meteorologicznymi.
W następnej kolejności pani Dyrektor przedstawiła sprawy zrealizowane po ostatnim posiedzeniu Zarządu, które miało miejsce 30 kwietnia. Na tym posiedzeniu Zarząd podjął szereg kroków związanych między innymi: z działalnością Rad Społecznych KOWR w Szczecinie i Koszalinie, problemem wypłaty pomocy suszowej za 2019 rok oraz brakiem zasad obowiązujących w zakresie szacowania strat związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w bieżącym roku, po czym nastąpiło wspólne przeanalizowanie bieżącej korespondencji jaka wpłynęła do biura.
Zarząd zajął się również tematem nasilających się szkód powodowanych przez zwierzęta chronione min. żurawie i problematyki związanej z ich żerowaniem na polach. Problem spotykany jest szczególnie w powiecie drawskim, gdzie żurawie niszczą plantacje zbóż, ale również i w powiecie wałeckim, gdzie robią bardzo duże szkody w ziemniakach. Należy podkreślić, że na chwilę obecną nie ma możliwości wystąpienie o odszkodowanie z tego tytułu.
Poruszona została także kwestia cudzoziemców - pracowników, którzy nie mogą przyjechać do prac polowych (truskawki, szparagi). Sytuacja jest trudna, ponieważ po przekroczeniu granicy obowiązuje ich 14-dniowa kwarantanna, a problemem jest pokrycie kosztów związanych z kwarantanną.
Zarząd ZIR z niepokojem obserwuje sytuację związaną z rynkiem produktów rolnych min. mleka. Należy podkreślić, iż większą część wyprodukowanego mleka Polska eksportowała. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną mleko to zostanie w kraju, co oznacza duże obniżki cen mleka w skupie. Zdaniem Zarządu konieczne jest uruchomienie skupu interwencyjnego dla produktów rolnych, szczególnie dla mleka w proszku.
Na tym posiedzenie zakończono.

PROW- wniosek o wcześniejsze koszenie traw w pakietach botanicznych

Dodano: 13 maj 2020 godz. 10:22
PROW- wniosek o wcześniejsze koszenie traw w pakietach botanicznych
Wystąpienie Zarządu KRIR do MRiRW o umożliwienie rolnikom koszenia łąk w pakietach botanicznych PROW w przyspieszonym terminie tj. od 1 czerwca zamiast od 15 czerwca.

Odpady rolnicze, Koła Łowieckie, egzekucje komornicze.

Dodano: 13 maj 2020 godz. 10:14
Odpady rolnicze, Koła Łowieckie, egzekucje komornicze.
Poniżej pisma KRIR w tym kwestie odpadów rolniczych, Kół Łowieckich, egzekucji komorniczych.

Wniosek w sprawie uruchomienia ubojni z udziałem Skarbu Państwa.

Dodano: 13 maj 2020 godz. 10:09
Wniosek w sprawie uruchomienia ubojni z udziałem Skarbu Państwa.
Ponieżej otrzymana 11 maja br odpowiedź z MRiRW na wniosek KRIR w sprawie uruchomienia ubojni z udziałem Skarbu Państwa.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR