Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Wnioski samorządu rolniczego do Resortu Rolnictwa

Dodano: 26 marzec 2020 godz. 09:30
Wnioski samorządu rolniczego do Resortu Rolnictwa
Szanowni Państwo, Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała wnioski do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wnioski dotyczą między innymi: przedłużenia okresu składania wniosków o płatności bezpośrednie w ramach WPR o 1 miesiąc, zmiany zasad wypłaty pomocy de minimis, objęcia pakietem pomocy rolników i ich rodzin w związku z epidemią koronawirusa, ustanowienia Funduszu Ochrony Rolnictwa w obrocie produktami rolno-spożywczymi. Poniżej zamieszczamy skany pism Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministerstwa.

Działania ograniczające rozprzestrzenianie się enzootycznej białaczki bydła

Dodano: 26 marzec 2020 godz. 09:25
Działania ograniczające rozprzestrzenianie się enzootycznej białaczki bydła
Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się z pismem do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii ws podjęcia działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się enzootycznej białaczki bydła w stadzie. Zalecenia: zachownaie środków bezpieczęńśtwa w trakcie badań kontrolnych; używanie jednorazowych igieł, zarówno do pobierania krwi i tuberkulinizacji; zachowanie zasad aseptyki w czasie wykonywania zabiegów wet. i zootechnicznych; używanie jednorazowych lub odkażonych sprzętów, zachowanie zasad bioasekuracji w trakcie inseminacji, mycie i dezynfekcja sprzętu używanego przy wycieleniu. informowanie hodowców bydła o podejmowaniu środków mająych na celu lepsze zabezpieczenie i kontrolę zdrowotną stada, między innym: zakup bydła tylko ze stad uznanych za urzędowo wolne od EBB, oddzielanie cieląt od krów w ciągu 24 h od urodzenia, ale po przyjęciu siary, ograniczanie populacji owadów krwiopijnych

Pomoc dla rolników – zwolnienie ze składek KRUS

Dodano: 24 marzec 2020 godz. 10:41
Pomoc dla rolników – zwolnienie ze składek KRUS
– Zwolnienie ze składek KRUS jest pierwszą pomocą dla rolników, która w związku z epidemią uzyskała zgodę rządu – poinformował dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Zwolnienie ze składek KRUS, jest analogicznie jak to które ma miejsce w przypadku ZUS.

– To efekt inicjatywy Prezydenta RP, który niezmiennie wspiera polskich rolników – podkreślił minister Ardanowski informując o propozycji zapisu w Tarczy Antykryzysowej.

Zapis do projektu ustawy polega na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. (3 miesiące) osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174). Osobom tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ten okres sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Propozycja ta, obok obowiązujących już zmian w przepisach dotyczących zasiłku chorobowego, stanowi istotną pomoc państwa dla środowiska rolniczego w okolicznościach wprowadzenia w kraju stanu epidemii w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Minister zaznaczył, że jest to propozycja na obecny stan epidemii, bo nie wiadomo jak się ona będzie rozwijała dalej. Zwrócił też uwagę, że problemy dotykają wszystkich branż, w tym także rolnictwa.

– Trwają także prace nad innymi rozwiązaniami. Kłopoty mają całe branże np. kwiaciarstwo i szkółkarstwo i tym producentom rolnym także będziemy chcieli dać wsparcie – poinformował minister.

– Oczekujemy dodatkowych środków z UE na wsparcie rolnictwa dotkniętego spadkiem dochodów. Podczas najbliższego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE , które odbędzie się w formie telekonferencji, będę wnioskował o dodatkowe środki unijne na wsparcie rolnictwa dotkniętego spadkiem dochodów oraz o umożliwienie przesunięcia niewykorzystanych do tej pory środków z PROW na te działania, które są w danych krajach szczególnie istotne – podkreślił minister Ardanowski.

W czasach kryzysów, takich jak epidemia, żywność zawsze będzie potrzebna i zawsze będzie na nią zbyt. Jednak zrywające się łańcuchy dostaw, kłopoty z przetwórstwem i eksportem mogą odbijać się na dochodach poszczególnych gospodarstw.

– W Tarczy Antykryzysowej pomagamy zakładom skupowym i przetwórczym, więc logiczne jest, że rolnicy uzależnieni od takich zakładów powinni otrzymać pomoc państwa – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-rolnikow--zwolnienie-ze-skladek-krus

Wnioskujemy o wstrzymanie przetargów.

Dodano: 24 marzec 2020 godz. 08:43
Wnioskujemy o wstrzymanie przetargów.
Na wniosek rolników Zarząd wystosował pismo do Dyrekcji Generalnej KOWR

Wyższy zasiłek chorobowy dla rolnika

Dodano: 23 marzec 2020 godz. 14:35
Wyższy zasiłek chorobowy dla rolnika
Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom prawnym ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rolnicy i domownicy będą mogli szybciej i sprawniej nabyć prawo do zasiłku chorobowego, w przypadku zachorowania na COVID-19.

Jednocześnie wprowadzona została wyższa stawka zasiłku chorobowego. Jest to wzrost do 150% poprzedniego poziomu za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podpisał wczoraj rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

Dzięki tym nowym rozwiązaniom prawnym ubezpieczeni w KRUS rolnicy i domownicy będą mogli szybciej i sprawniej nabyć prawo do zasiłku chorobowego.

Zgodnie z tym rozporządzeniem następuje skrócenie okresu uprawniającego do wypłaty zasiłku chorobowego z 30 do 14 dni czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli niezdolność ta jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Powyższe zmiany są odpowiedzią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, które wynika z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Zmiany związane są także z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Źródło: www.gov.pl

Informacja dla Rolników o sprzedaży swoich produktów bezpośrednio z gospodarstwa

Dodano: 23 marzec 2020 godz. 14:34
Informacja dla Rolników o sprzedaży swoich produktów bezpośrednio z gospodarstwa
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i wstrzymaniem sprzedaży na rynkach i targowiskach Zachodniopomorska Izba Rolnicza proponuje i zaprasza do skorzystania z możliwości bezpłatnego umieszczenia reklamy swoich produktów bezpośrednio z gospodarstwa z informacją o telefonach kontaktowych bądź miejscu sprzedaży bezpośredniej w magazynie Echo Zachodniopomorskiej Wsi.

Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z pandemią koronawirusa

Dodano: 23 marzec 2020 godz. 11:09
Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z pandemią koronawirusa
Poniżej umieszczamy Państwu informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Lekarza Weterynarii.

Jeśli odbywasz kwarantannę w domu to oznacza, że jesteś zdrowy, a miałeś kontakt z osobą chorą lub właśnie wróciłeś z zagranicy.

Bezwzględnie stosuj się do poniższych zaleceń przez okres 14 dni:
Nie opuszczaj terenu swojego gospodarstwa, możesz zajmować się inwentarzem na jego terenie. Według dostępnej wiedzy choroba nie przenosi się z człowieka na zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta domowe - psy i koty. Nie wychodź do sklepu. Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu. Jeśli mieszkasz z rodziną w miarę możliwości ogranicz z nimi kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący min. 2 metry. Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu. Jeśli masz możliwość korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy, jeśli nie masz takiej możliwości po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości. Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów. Mierz temperaturę ciała min. 2 razy dziennie i zapisuj wyniki pomiarów. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny najbliższego szpitala, unikając transportu publicznego (jeśli to możliwe swoim samochodem). Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do ciebie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji - mogą ciebie odwiedzić w czasie kwarantanny. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna w wysokości 5000 zł. W przypadku potrzeby kontaktu z lekarzem skorzystaj z teleporady (dzwoń do swojego lekarza poradni zdrowia).
Lekarz może wystawić ci e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ. Więcej o e-zdrowiu.

Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Infolinia NFZ 800 190 590.

Źródło: www.wetgiw.gov.pl

Opiniowanie rocznych planów łowieckich poprzez formę elektroniczną - zalecenia w związku z koronawirusem

Dodano: 13 marzec 2020 godz. 09:39
Opiniowanie rocznych planów łowieckich poprzez formę elektroniczną - zalecenia w związku z koronawirusem
Ministerstwo Klimatu w piśmie z dnia 17 marca 2020 r. zwróciło się z prośbą, aby zatwierdzanie, uzgadnianie i opiniowanie rocznych planów łowieckich, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67) odbywało się w formie elektronicznej, mając na względzie występujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenie epidemiczne związane z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 oraz wynikającymi z tego ograniczeniami.

Działanie takie pozwoli na prowadzenie gospodarki łowieckiej przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich wraz z rozpoczęciem nowego łowieckiego roku gospodarczego z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z art. art. 8a ust. 9-11 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67) roczny plan łowiecki (RPŁ) jest sporządzany przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz właściwej izby rolniczej, i podlega zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. W obwodzie łowieckim wyłączonym z wydzierżawiania roczny plan łowiecki jest sporządzany przez jego zarządcę, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego oraz właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), i podlega zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ponadto roczny plan łowiecki dla obwodu łowieckiego graniczącego z parkiem narodowym jest opiniowany dodatkowo przez dyrektora tego parku narodowego, a roczny plan łowiecki dla obwodu, na terenie którego znajduje się obręb hodowlany, jest opiniowany dodatkowo, w zakresie pozyskania piżmaka i łyski, przez uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2168).

Posiedzenie Zarządu ZIR dnia 11 marca 2020 r.

Dodano: 12 marzec 2020 godz. 12:30
Posiedzenie Zarządu ZIR dnia 11 marca 2020 r.
W dniu 11 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, którego w części uczestnikami poza p. Stanisławem Balińskim – delegatem do KRIR byli p. Adam Kalinowski – dyrektor ZODR Barzkowice, p. Dariusz Ruszczycki – przewodniczący RP Gryfino oraz p. Jan Kozak
Posiedzenie od przedstawienia porządku obrad rozpoczął Prezes p. Andrzej Karbowy, po czym została zainicjowana dyskusja na temat oferty szkoleniowej ośrodka doradztwa rolniczego i współpracy między ZODR Barzkowice a Zachodniopomorską Izbą Rolniczą. Zaapelowano o poszerzenie oferty szkoleń odbywających się wraz z warsztatami, o bardziej widoczne rozpropagowanie informacji na temat planowanych szkoleń, a także o większe dopasowanie szkoleń do programów ARiMR.
Następnie p. dyrektor ZODR przedstawił zmiany organizacyjne biura ZODR na terenie Barzkowic i Koszalina, poinformował o odwołaniu z powodu koronawirusa zaplanowanych wcześniej szkoleń, imprez i konkursów oraz zwrócił się o pogłębienie współpracy między naszymi instytucjami. Jednym z wniosków była sugestia, aby poświęcić większą uwagę na promowanie producentów żywności i produkcji rolniczej oraz prośba o lepszą współpracę między kierownikami jednostek, a przewodniczącymi rad powiatowych. Na zakończenie spotkania dyrektor ZODR przekazał informację na temat monitoringu suszy, który ruszyć ma od 21 marca oraz o tym, że w ciągu najbliższych kilku lat na terenie województwa zachodniopomorskiego ma zostać wdrożony pilotażowy program teledetekcji. W związku z tym, każdy rolnik zobowiązany będzie do założenia indywidualnego profilu zaufanego, na podstawie którego będzie składał wniosek o oszacowanie w formie elektronicznej bezpośrednio do wojewody (takie są założenia).
Kolejno Zarząd zatwierdził i podpisał protokół z poprzedniego posiedzenia, z kolei prezes i wiceprezes dokonali podsumowania ostatnich posiedzeń i działalności rad społecznych KOWR OT Szczecin i Koszalin.
W następnej kolejności głos zabrali p. J. Kozak oraz p. D. Ruszczycki, którzy zaznajomili członków Zarządu z jakimi problemami borykają się gryfińscy rolnicy na terenie swojego powiatu. Głównie chodzi o sprawy związane bezpośrednio z kołami łowieckimi, szacowaniem szkód oraz polowaniami. Szkody na terenie powiatu gryfińskiego zdaniem p. Kozaka są zdecydowanie większe niż na terenie innych gmin województwa zachodniopomorskiego. Należałoby zredukować pogłowie jelenia (szpicaka, łani i cielaka) na terenie powiatu oraz wprowadzić zmianę regulaminu polowań. Działania te w znacznym stopniu ograniczą występowanie szkód.
Na zakończenie posiedzenia Zarząd zajął się omówieniem spraw związanych z organizacją forum Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, przeanalizowaniem rozmieszczenia stacji meteorologicznych na podstawie propozycji IUNG, stacji stawianych przez ZODR i obecnie istniejących oraz zapoznał się z bieżącą dokumentacją.

Koronawirus – rolnicy czekają na procedury

Dodano: 11 marzec 2020 godz. 10:12
Koronawirus – rolnicy czekają na procedury
10 marca 2020 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz spotkał się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, Prezes KRIR zwrócił się do Ministra o pilne opracowanie wytycznych dla producentów rolnych w przypadku konieczności poddania się kwarantannie. Sporządzenie takich procedur rozwieje wiele wątpliwości rolników, hodowców i pomoże odpowiednio przygotować się na wypadek wystąpienia koronawirusa (np. kto ma zająć się produkcją zwierzęcą, kto i jak odbierze mleko z gospodarstw objętych kwarantanną, czy i na jakie odszkodowanie rolnicy będą mogli liczyć?). Prezes Szmulewicz zawnioskował również o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie zasiłków chorobowych. Obecnie zasiłek ten przysługuje rolnikowi, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, a za każdy dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym rolnik lub jego rodzina otrzymuje 10 złotych (!).

Źródło: KRIR

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR