Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

PILNE ankieta dot. aplikacji suszowej termin do 16.09.2020r.

Dodano: 14 wrzesień 2020 godz. 13:03
PILNE ankieta dot. aplikacji suszowej termin do 16.09.2020r.
Zwracamy się z prośbą o pilne rozpowszechnienie wśród rolników informacji nt. przysyłanej (na podany przez rolników we wniosku suszowym e-mail) ankiety dot. potwierdzenia kompletności złożonego wniosku bądź umożliwienia dokonania jego korekty.
Mamy potwierdzenie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że e-mail (susza@www.gov.pl), z którego wysyłana jest powyższa ankieta jest bezpieczny.

Podkreślam jednocześnie, że w ankiecie wskazany jest termin potwierdzenia, tj. 16 września br. do godz. 24. , ponieważ – wg przesyłanej informacji - odpowiedzi po tym terminie nie będą brane pod uwagę.


PONIŻEJ pokazujemy jak dana ankieta wygląda w wiadomości otrzymanej na e-maila rolnika:
Ankieta dotycząca wniosku o stwierdzenie suszy złożonego przez producenta rolnego o numerze ( jest podany nr producenta)
W związku z otrzymanym wnioskiem o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy, chcielibyśmy zapytać o stan złożonego dokumentu.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi klikając na jeden z poniższych linków:
- Mój wniosek jest poprawny i nie wymaga zmian.
- Mój wniosek nie jest kompletny i chciałbym go poprawić.
- Mój wniosek został podpisany przez niewłaściwą osobę i powinien zostać wycofany.
Odpowiedzi należy udzielić do dnia 16.09.2020 r. do godziny 24:00.
Odpowiedzi przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Powszechny Spis Rolny 2020

Dodano: 08 wrzesień 2020 godz. 14:40
Powszechny Spis Rolny 2020
Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Spis jest obowiązkowy to znaczy, że wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobligowani są do udziału w tym badaniu. Rolnicy będą mogli udzielić informacji poprzez: samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej, odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego, odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
Ze względu na zagrożenie epidemiczne, służby statystyki publicznej mają opracowane różne rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na realizację PSR w zależności od panującej sytuacji w kraju.
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
Dane zebrane w spisie podlegają tajemnicy statystycznej, to znaczy, że nie będą one udostępniane w formie danych jednostkowych (dotyczących konkretnego gospodarstwa rolnego) żadnej instytucji spoza statystyki publicznej i będą służyły wyłącznie do tworzenia zestawień oraz analiz statystycznych. Wyniki spisu pozwolą ocenić stan polskiego rolnictwa i będą pomocne przy podejmowaniu trafnych decyzji opartych na pełnych i rzetelnych danych.
Aby informacja o obowiązku spisowym dotarła do wszystkich gospodarstw rolnych, PSR będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym m.in. poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet. Kampania informacyjna będzie przebiegała pod hasłem „Spiszmy się, jak na rolników przystało”.

Wszystkie najważniejsze informacje o PSR zamieszczone są na stronie:

https://spisrolny.gov.pl/.

Wniosek o umożliwienie rolnikom ubiegającym się o dofinansowanie na wykonanie studni głębinowej bez decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Dodano: 08 wrzesień 2020 godz. 11:31
Wniosek o umożliwienie rolnikom ubiegającym się o dofinansowanie na wykonanie studni głębinowej bez decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
27 lipca br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie umożliwienia rolnikom ubiegającym się o dofinansowanie na wykonanie studni głębinowej rozpatrzenia ich wniosku przez ARiMR bez konieczności dołączania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych do wniosku o pomoc.

Czytając w odpowiedzi MRiRW podkreśla, iż kwestia badania oddziaływania danej inwestycji na środowisko wynika z art. 45 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu i Rady UE w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady: "Aby kwalifikować się do wsparcia z EFRROW, operacje inwestycyjne muszą być poprzedzone oceną spodziewanego oddziaływania na środowisko zgodnie z prawem mającym zastosowanie do tego rodzaju inwestycji w przypadku gdy inwestycja może mieć negatywny wpływ na środowisko."

Wniosek o unormowanie działania spółek wodnych

Dodano: 08 wrzesień 2020 godz. 09:34
Wniosek o unormowanie działania spółek wodnych
27 lipca br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o podjęcie działań legisacyjnych w zakresie unormowania działania spółek wodnych.

W odpowiedzi czytamy, że w MGMiŻŚ od kilku miesięcy trwają prace dotyczące kwestii nadzoru, wsparcia merytorycznego i finansowania spółek wodnych, rozwiązań dotyczących skutecznej ściągalności składek i stworzenia korzystnych warunków dla zszeszenia się rolników w spółki wodne. W projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy zostały zaproponowane zmiany w obowiązujących przepisach.

Wniosek o podjęcie prac nad kategoryzacją gleb

Dodano: 08 wrzesień 2020 godz. 09:11
Wniosek o podjęcie prac nad kategoryzacją gleb
29 czerwca br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie prac nad kategoryzacją gleb w Polsce, w szczególności mając na uwadze system monitoringu suszy.

W odpowiedzi czytamy, że w systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez IUNG w Puławach na zlecenie MRiRW, wykorzystywana jest mapa kategorii podatności gleb na suszę opracowana na podstawie informacji o uziarnieniu profilu glebowego zawartej na mapie glebowo-rolniczej w skali 1:25000. W bieżącym roku rozpoczęto proces uszczegółowienia mapy kategorii podatności gleb na suszę w oparciu o informacje o uziarnieniu zawarte w szczegółowej mapie glebowo-rolniczej w skali 1:5000. Uszczegółowienie jest realizowane w wymiarze regionalnym. W bieżącym roku proces uszczegółowienia mapy kategorii podatności gleb ukończono dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego i podlaskiego.

O zwolnieniach byłych rolników z podatku od nieruchomości

Dodano: 07 wrzesień 2020 godz. 13:23
O zwolnieniach byłych rolników z podatku od nieruchomości
W odpowiedzi na pismo KRIR przekazujące wniosek Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych byłych rolników, tj. emerytów i rencistów, którzy posiadają mniej niż 1 ha gruntów i zaprzestali wykonywania działalności rolniczej, Ministerstwo Finansów przekazało nam poniższe wyjaśnienia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej.

Rozszerzenie zakresu ww. zwolnienia o budynki gospodarcze byłych rolników, tj. emerytów i rencistów, którzy posiadają mniej niż 1 ha i zaprzestali wykonywania działalności rolniczej spowodowałoby spadek dochodów gmin. Zatem w związku z wywodzącą się z art. 167 Konstytucji RP zasadą autonomii podatkowej i samodzielności finansowej gmin, wymagałby rekompensaty z innego źródła, bądź ewentualnego zmniejszenia zakresu zadań publicznych, do realizacji którego jest zobowiązana gmina.

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych określone zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości, w tym również właściwe dla pozostałych budynków lub ich części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit e. Z uwzględnieniem stawek maksymalnych rady gmin, w drodze uchwały, określają wysokość stawek podatku od nieruchomości, stosowanych na terenie danej gminy. Uprawnienie do określania wysokości stawek podatku od nieruchomości jest wyrazem gwarantowanej przez Konstytucję RP autonomii gmin w zakresie stanowienia prawa miejscowego. Gminy, w ramach posiadanej autonomii finansowej mogą bowiem samodzielnie kształtować politykę podatkową, zgodnie ze swoją właściwością terytorialną.

Rada gminy, w ramach wskazanej wyżej autonomii finansowej przy określaniu wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków (w tym także od budynków gospodarczych opodatkowanych wg stawki dla budynków pozostałych) może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania (art. 5 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Rada gminy może także wprowadzać, w drodze uchwały rady gminy, inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w tej ustawie (art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Biorąc pod uwagę powyższe, w obowiązującym stanie prawnym, rady gmin mają możliwość wprowadzić niższą stawkę podatku od nieruchomości od budynków gospodarczych położonych na gruntach o powierzchni mniejszej niż 1 ha i wykorzystywanych w przeszłości do działalności rolniczej. Mogą nawet objąć ww. budynki zwolnieniem z podatku.

Odnosząc się do uzasadnienia podmiotowego zakresu postulowanego zwolnienia, czyli najuboższej grupy społecznej wskazać należy, że organ podatkowy właściwy w sprawie podatku od nieruchomości, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania ma możliwość, w określonych okolicznościach, przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Zgodnie z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań można wystąpić w każdym czasie. Mając powyższe na względzie nie jest zasadne ustawowe wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości obejmującego budynki gospodarcze byłych rolników, tj. emerytów i rencistów, którzy posiadają mniej niż 1 ha gruntów i zaprzestali wykonywania działalności rolniczej.

Kolejne opinie do projektów rozporządzeń MRiRW

Dodano: 07 wrzesień 2020 godz. 10:01
Kolejne opinie do projektów rozporządzeń MRiRW
Samorząd rolniczy ponownie pozytywnie zaopiniował projekty rozprządzeń MRiRW:
1. projekt w sprawie metod pobierania iokresu przechowywania prób materiały siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzenia odkumentacji dotyczącej oceny tego materiału - według KRIR doprecyzowanie prepisów dotyczących pobierania prób do ponownej oceny sadzeniaka ziemniaka oraz czytelne wskazanie, że próby te pobierane są z przechowalni i kopców na obecność organizmów kwarantannowych uporządkuje system kontroli materiału siewnego.
2. projekt w sprawie szczegółowucj warunków i trybu przyznawania ora wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie prouktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego PROW na lata 2014-2020 - według KRIR projekt zakłada uproszczenie procedur w zakresie składania ofert na zakup maszyn i urządzeń, umożliwienie własnoręcznego potwierdzania za zgodność dokumentów przetargowych może znacznie ułatwić składanie wniosku o płatność.

źródło: KRIR

Opinie do projektów rozporządzeń MRiRW

Dodano: 04 wrzesień 2020 godz. 09:29
Opinie do projektów rozporządzeń MRiRW
W dniu 2 września br. samorząd rolniczy przekazał do MRiRW pozytywne opinie do projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r.,
2) w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 2020 r.
3) zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2020r.

Wniosek o wydłużenie terminu naboru wniosków o pomoc w związku z COVID-19

Dodano: 04 wrzesień 2020 godz. 09:27
Wniosek o wydłużenie terminu naboru wniosków o pomoc w związku z COVID-19
W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 3 września 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedłużenie terminu naboru wniosków.

Planowane zakończenie naboru tj. 30 września br., jest zdecydowanie za krótkim terminem – zwracają na to uwagę zarówno rolnicy jak i doradcy, którzy przygotowują rolnikom ww. wnioski. Zdajemy sobie sprawę z konieczności zatwierdzenia przez ARiMR wniosków do końca bieżącego roku, jednak tak ustalone terminy będą dla wnioskodawców niewystarczające na prawidłowe przygotowanie oraz złożenie wniosków o przyznanie pomocy.

Dlatego Zarząd KRIR wniósł o maksymalne wydłużenie terminu naboru, który umożliwi wszystkim zainteresowanym złożenie kompletnych, prawidłowo wypełnionych wniosków, a tym samym umożliwi ARiMR sprawniejsze wdrożenie tego działania do końca 2020 r.

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Dodano: 02 wrzesień 2020 godz. 14:03
Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19
Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:
3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r. oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję: kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w: szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.
Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR