Jesteś tutaj:

Aktualności

KOMUNIKAT

Dodano: 24 listopad 2020 godz. 12:18
KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,

w związku z nowymi zaostrzeniami dotyczącymi COVID-19 od dnia 28 października br. (środa) pracownicy biur Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej nie będą bezpośrednio przyjmować interesantów. W celu przeciwdziałania COVID-19 przewiduje się również wykonywanie przez pracowników pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna) do odwołania.
Dotyczy to także dyżurów prawnika.

Prosimy o kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biur w Szczecinie i Koszalinie.
1. biuro w Szczecinie
w godzinach 8:00 – 16:00
telefon 91 484 40 72
e-mail: izba@zir.pl,

2. biuro w Koszalinie
w godzinach 7:00 – 15:00
tel. 94 346 05 14
e-mail: koszalin@zir.pl

pismo do MRiRW w sprawie zmiany procedur ARiMR

Dodano: 24 listopad 2020 godz. 11:38
pismo do MRiRW w sprawie zmiany procedur ARiMR
Samorząd rolniczy zwrócił się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę procedur ARiMR. Pismo to wynika z problemów związanych z weryfikowaniem powierzchni PEG gospodarstw rolnych.
Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa.

Wysokie ceny badań blokują rozwój RHD wyjaśnienia MRiRW

Dodano: 24 listopad 2020 godz. 11:12
Wysokie ceny badań blokują rozwój RHD wyjaśnienia MRiRW
W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22.10.2020r., dotyczące możliwości dofinansowania, zmniejszenia lub zniesienia kosztów badań mikrobiologicznych żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego, resort rolnictwa przekazał następujące informacje.

W ramach instrumentu pomocy w zakresie wsparcia inwestycji w przetwórstwo i marketing produktów rolnych, wdrożonego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 651 i 1880), możliwe jest dofinansowanie kosztów zakupu aparatury do wykonywania tego typu badań tj. zgodnie z treścią przepisów wykonawczych dla poddziałania 4.2 kosztów w zakresie: "aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania". Natomiast w przypadku „Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości”, w ramach PROW 2014-2020, do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się m.in. koszty kontroli (w tym badań specjalistycznych i analiz).

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z przepisami prawa żywnościowego środki spożywcze produkowane m. in. w ramach rolniczego handlu detalicznego powinny być badane przez producentów, w miarę potrzeb, na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi, zawartymi w rozporządzeniu (WE) Komisji nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1, z późn. zm.), w ramach potwierdzenia lub weryfikacji prawidłowego funkcjonowania stosowanych przez nich procedur opartych na zasadach HACCP i dobrej praktyce higienicznej. Przy czym, to podmioty prowadzące daną działalność decydują o odpowiedniej częstotliwości pobierania próbek do badań na zgodność z ww. kryteriami, z wyjątkiem przypadków, w których częstotliwości te zostały określone w załączniku I do ww. rozporządzenia. Ponadto, częstotliwość pobierania próbek do badań powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że nie stworzy to zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny przy opracowywaniu procedur opartych na zasadach HACCP i dobrej praktyce higienicznej mogą posiłkować się wytycznymi w tym zakresie zawartymi np. w "Zawiadomieniu Komisji w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących programy warunków wstępnych i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniających ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych" udostępnionymi pod adresem: udostępnionymi pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0730(01)&from=EN.

Ponadto rolnicy mogą również zasięgnąć porad lub informacji w zakresie przepisów prawa żywnościowego, w tym dotyczących spełnienia wymogów rozporządzenia (WE) Komisji nr 2073/2005, u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii albo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Reasumując, to podmioty prowadzące daną działalność, co do zasady, decydują o odpowiedniej częstotliwości pobierania próbek do badań mikrobiologicznych żywności, a częstotliwość ta powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że nie stworzy to zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Jednocześnie możliwe formy pomocy rolnikom, w kontekście badań laboratoryjnych żywności, są aktualnie możliwie jedynie na zasadach ustalonych w ww. instrumentach wsparcia.

KOMUNIKAT - AKCJONARIUSZE "PZZ" w STOISŁAWIU

Dodano: 23 listopad 2020 godz. 08:05
KOMUNIKAT - AKCJONARIUSZE
W związku z nieprzekraczalnym terminem wygaśnięcia z mocy prawa mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ” w Stoisławiu S.A. Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wystosował pismo do Prezesa Zarządu PZZ Stoisław w tej sprawie.
Termin ten przypada na dzień 26 lutego 2021r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma oraz treścią KOMUNIKATU, który jest dostępny na stronie PZZ Stoisław http://www.stoislaw.com.pl/pl/akcjonariusz/dematerializacja

Informacja o naborach wniosków w ramach poddziałań "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" - ogłoszonych w dniu 20.11.2020 r.

Dodano: 20 listopad 2020 godz. 14:19
Informacja o naborach wniosków w ramach poddziałań
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pani Halina Szymańska podała do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w następujących typach operacji:
1. "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" – w terminie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r.,
2. "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" - w terminie od dnia 29 grudnia 2020 r. do dnia 26 lutego 2021 r.,
3. "Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze nawadniania w gospodarstwie – w terminie od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 28 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o pomoc w ramach ww. typów operacji regulują następujące akty prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1469 z późn. zm.), w tym jego ostatnia nowelizacja z dnia 10 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2020),
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 970 z późn. zm.), w tym jego ostatnia nowelizacja z dnia 30 października 2020 r. (Dz.U. poz. 1939),
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 719), w tym jego ostatnia nowelizacja z dnia 10 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2030)
które są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) w zakładce: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w podzakładkach dotyczących poszczególnych poddziałań/typów operacji.

Celem nowelizacji ww. rozporządzeń było w szczególności dostosowanie przepisów do aktualnego stanu prawnego wynikającego przede wszystkim ze zmiany: ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany, wspólne, dla wszystkich ww. typów operacji wynikające ze znowelizowanych przepisów rozporządzeń:
• konieczność posługiwania się przez Wnioskodawcę własnym, odrębnym numerem identyfikacyjnym (tzw. numerem EP), nie zaś numerem nadanym innemu podmiotowi (małżonkowi, współposiadaczowi gospodarstwa). W przypadku, gdy o pomoc ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej należy posługiwać się numerem nadanym spółce;
• możliwość uzupełnienia numeru identyfikacyjnego lub dołączenia wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności na etapie wezwania do uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy;
• wprowadzenie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją w formie dokumentu elektronicznego, na elektroniczną skrzynkę podawczą – w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.). Informacja ta została zawarta w ogłoszeniach o naborach wniosków o przyznanie pomocy;
• doprecyzowanie przepisów w zakresie sposobu składania biznesplanu i Informacji o wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Ponadto w operacjach typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze nawadniania w gospodarstwie, wprowadzono zmiany dotyczące:
• umożliwienia złożenia jednego wniosku o przyznanie pomocy podczas jednego naboru (a nie jak dotychczas – w jednym roku), aby Wnioskodawcy którzy nie wykorzystali przysługującego im limitu pomocy lub ich wniosek został odrzucony mogli ponownie złożyć wniosek w kolejnym naborze (w tym samym roku) w ramach tego obszaru wsparcia;
• obniżenia minimalnej liczby punktów, przyznawanych na podstawie kryteriów wyboru operacji, którą Wnioskodawca musi otrzymać, aby móc zakwalifikować się do przyznania pomocy finansowej - z 4 do 3 punktów;
• braku konieczności złożenia (w przypadku naborów rozpoczynających się w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., w tym naboru, który został obecnie ogłoszony) wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, w dniu złożenia tego wniosku, tzw. dokumentów preselekcyjnych, których niedołączenie skutkuje, co do zasady, pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Dokumenty te będą mogły zostać złożone w ramach uzupełnień, tj. na wezwanie ARiMR do usunięcia braków we wniosku o przyznanie pomocy.
• dodania nowego załącznika w wykazie dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, tj. Ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych - w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania urządzeń melioracji wodnych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada ostateczne pozwolenie wodnoprawne;
• brzmienia punktów a) – c) w § 13 ust. 3 pkt 18a) w rozporządzeniu wykonawczym w zakresie wykazu dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem (w wyniku zmiany np. kopia decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu (pkt 18 lit. a) będzie mogła zostać złożona w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada ani pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcie wód podziemnych, jak również nie posiada operatu wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych – co zostało rozszerzone w ramach obecnej nowelizacji);
• doprecyzowania sposobu postępowania w przypadku, gdy wnioski o przyznanie pomocy będą składane w ramach nowego naboru, a nie została jeszcze zakończona weryfikacja wniosków złożonych w poprzednim naborze (pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy powinny mieć wnioski złożone w poprzednim, tj. wcześniejszym naborze);
• doprecyzowania przepisów w zakresie kryteriów wyboru operacji, poprzez wskazanie instrumentów wsparcia, z których uprzednie korzystanie wyklucza z możliwości uzyskania 1 punktu (dotyczy wyłącznie obszarów A, B, C i D).

Dodatkowo w operacjach typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" i "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" odstąpiono od wymogu dołączania do wniosku o przyznanie pomocy "Oświadczenia współposiadacza nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy", w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w skład którego wchodzi nieruchomość będąca przedmiotem współposiadania i wyłącznie - temu rolnikowi (Wnioskodawcy) lub jego małżonkowi - przyznano do tej nieruchomości jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub pomoc finansową w ramach działań obszarowych. Wprowadzenie tej zmiany umożliwi przyznanie pomocy podmiotom, generalnie spełniającym warunki dostępu, które dotychczas z powodu braku możliwości uzyskania takich zgód, tj. współposiadacza nieruchomości (np. nie były przeprowadzone postepowania spadkowe), nie mogli dopełnić warunków formalnych i byli wykluczeni ze wsparcia. Złożenie ww. oświadczenia będzie dalej wymagane w przypadku, gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie w skład którego wchodzi nieruchomość będąca przedmiotem współposiadania, jednakże z wyłączeniem ww. przypadku oraz współposiadania nieruchomości w ramach wspólnot gruntowych (co zostało już wprowadzone we wcześniejszych nowelizacjach).

źdródło: ARiMR

Interpelacja poselska

Dodano: 20 listopad 2020 godz. 14:04
Interpelacja poselska
Zachodniopomorska Izba Rolnicza otrzymała pismo od Posła na Sejm RP Zbigniewa Ziejewskiego w sprawie szkód wyrządzanych przez gatunki ptactwa prawnie chronionego.
Pan Zbigniew Ziejewski złożył interpelację w powyższej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Treść pisma poniżej

Posiedzenie Zarządu ZIR z dnia 18 listopada 2020 roku

Dodano: 20 listopad 2020 godz. 12:37
Posiedzenie Zarządu ZIR z dnia 18 listopada 2020 roku
Dnia 18 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, w którym uczestniczył także p. Stanisław Baliński – delegat do KRIR.
Posiedzenie obywające się w całkowitym reżimie sanitarnym otworzył Prezes ZIR p. Andrzej Karbowy. Głównym tematem, obok analizy przez Zarząd bieżących problemów występujących w rolnictwie, rolników zamieszkujących tereny województwa zachodniopomorskiego, było wstępne omówienie organizacji kolejnego Walnego Zgromadzenia ZIR, które ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną może odbyć się on-line.
Członkowie Zarządu dyskutowali na temat szkód wyrządzanych przez zwierzęta chronione, szczególnie przez ptactwo i żubry na polach rolników, jak również powrócili do tematu związanego ze szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną, głównie dziki i jelenie. Zgodnie twierdząc, że ww. gatunki zagrażają racjonalnej gospodarce rolnej. Najistotniejszym faktem jest w dalszym ciągu najszybsza redukcja zwierzyny, za którą częściowo odpowiada Skarb Państwa, ponieważ problem narasta, a populacje dzikich zwierząt zwiększają się w zastraszającym tempie. Zdaniem członków Zarządu należałoby jak najszybciej dokonać zmian w przepisach, a także dokonać korekt w rocznych planach łowieckich zwiększając maksymalnie odstrzał. Zarząd poparł również apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej skierowany do Ministra Rolnictwa o podjęcie pilnych działań mających na celu przywrócenie możliwości polowań zbiorowych przez koła łowieckie. Konieczne jest ustalenie reguł i zasad obowiązujących przy wykonywaniu polowania systemem polowań zbiorowych w aktualnej sytuacji związanej ze zwalczaniem pandemii COVID-19.
Na posiedzeniu podjęto również temat związany z wezwaniem akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji i zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy. Jak czytamy na stronie internetowej „PZZ” Stoisław dokumenty akcji można składać w Spółce, w terminie do dnia 26 lutego 2021 roku. Z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., a moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy.
Członkowie Zarządu na zakończenie omówili korespondencję, która wpłynęła do biura ZIR w ciągu ostatnich dni, a dotyczyła ona m.in. rozdysponowania gruntów dzierżawionych z KOWR, szacowania szkód łowieckich, problemów z wnioskami o oszacowanie strat w uprawach rolnych.

Nabór na "Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych"

Dodano: 19 listopad 2020 godz. 11:30
Nabór na
ARiMR planuje w dniu 20 listopada 2020 r. podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej".

Zatwierdzony przez Kierownictwo ARiMR termin naboru to 30 listopada 2020 r. - 13 stycznia 2021 r.
Podmiotem ubiegającym się o wsparcie finansowe w ramach niniejszego instrumentu może być:
− osoba fizyczna, która musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą przez co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy (zwanego dalej wnioskiem) – co jest potwierdzane wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
− osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku. Z kolei w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału – oddział takiego przedsiębiorcy musi być również wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku,
− wspólnicy spółki cywilnej, przy czym każdy wspólnik musi spełniać warunki dostępu do pomocy właściwe dla formy prawnej tego wspólnika, a spółka cywilna zgodnie z umową spółki musi wykonywać działalność usługową co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku.
Pomoc udzielana jest na rozwój wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
− 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
− 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
− 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.
Pomoc może być przyznana podmiotowi, który:
− wykonuje działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wspieranej, określonej kodem PKD 01.61.Z lub 01.62.Z, lub 01.63.Z przez co najmniej 2 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności),
− udokumentuje fakturami VAT lub wydrukami paragonów fiskalnych kas rejestrujących wykonanie usług rolniczych w ramach ww. kodów PKD na kwotę nie mniej niż po 10 tys. złotych brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku,
− nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.),
− jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu,
− ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie, lub wystąpił z wnioskiem o nadanie takiego numeru.
Wsparcie w ramach tego instrumentu ma formę refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji, do których zalicza się:
1) zakup lub koszty związane z umową leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:
a) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej przeznaczonych do:
− uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,
− przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, kalibrowania, sortowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,
− przygotowywania pasz,
− rozdrabniania i szarpania słomy i roślin oraz nowych ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,
− chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym urządzeń do korekty racic.
b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,
c) sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagającego sterowanie procesem świadczenia usług,
2) wdrożenie systemu zarządzania jakością,
3) raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu,
4) opłaty za patenty i licencje,
5) koszty ogólne (dotyczące przygotowania biznesplanu) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (ale nie więcej niż 10 tys. zł netto).
Powyższe koszty mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione w formie rozliczenia bezgotówkowego od dnia złożenia wniosku, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu (z wyjątkiem kosztów ogólnych, które mogą być poniesione przed złożeniem wopp, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.). Refundacji podlegają wówczas koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez Beneficjenta, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowalnych.
Limit pomocy w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego Beneficjenta. W przypadku spółki cywilnej, limit pomocy dotyczy łącznie wszystkich wspólników tej spółki.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1843, z póź. zm.), o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru do których należą:
1) realizacja priorytetów Unii Europejskiej:
- jeżeli w ramach operacji największa część kosztów kwalifikowalnych dotyczy elementów związanych z uruchomieniem nowych usług lub zmiany technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (innowacyjność) - 2 pkt.,
- jeżeli operacja realizowana jest poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz przy zastosowaniu rozwiązań niskoemisyjnych - 2 pkt.
2) miejsca realizacji operacji - jeżeli miejsce realizacji operacji znajduje się w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, określonych na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r., w których udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw o powierzchni użytków rolnych od 1 do 15 ha stanowi:
a) powyżej 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - 3 pkt.,
b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - 2 pkt.,
c) powyżej 25% i nie więcej niż 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - 1 pkt.
Przez miejsce realizacji operacji należy rozumieć:
1. miejsce lokalizacji nieruchomości – w odniesieniu do inwestycji związanych z wyposażeniem tej nieruchomości;
2. w przypadku pozostałych inwestycji:
a) stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wskazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli podmiot ten nie posiada wpisanego w CEIDG stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,
b) siedzibę w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub
c) siedzibę spółki cywilnej wskazaną w umowie spółki – w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej.
3) jeżeli Wnioskodawca nie uzyskał pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań - 2 pkt.
Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy, w przypadku, gdy operacje uzyskają tę samą liczbę punktów ma operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości wnioskowanej kwoty pomocy, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje Wnioskodawcy dłużej wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług rolniczych w ramach wspieranych kodów PKD.

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws wypłaty pomocy suszowej 2019

Dodano: 19 listopad 2020 godz. 10:59
Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws wypłaty pomocy suszowej 2019
Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej wystąpiła z pismem do MRiRW ws wypłaty pomocy suszowej w niepełnej wysokości za rok 2019.
W odpowiedzi resort rolnictwa wyjaśnia między innymi, że jednym z warunków uzyskania pomocy było dołączenie do wniosku o pomoc kopii protokołu oszacowania szkód, że zgodnie z przepisami pomoc pomniejsza się o 50% jeśli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych- nie było ubezpieczonych. W dalszej części Sekretarz Stanu Informuje również, że pomoc ta przyznawana była w drodze kierownika biura powiaotwego ARiMR - osoba, która się nie zgadza z decyzją organu może złożyć odwołanie do organu wyższego stopnia, natomiast na decyzję organu wyższego przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Całą treść zamieszczamy w załącznikach.

Opinia samorządu rolniczego do rozporządzenia w sprawie dopłat do składek ubezpieczenia

Dodano: 18 listopad 2020 godz. 13:36
Opinia samorządu rolniczego do rozporządzenia w sprawie dopłat do składek ubezpieczenia
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał 17 listopada 2020 r. do MInsterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opinię do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 r.

Samorząd rolniczy nie wnosi uwag do zapisów niniejszego projektu, ponieważ dopłaty do składek zostały ustalone, podobnie jak w poprzednich latach, na najwyższym dopuszczonym w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 poz.477) poziomie 65%.

Niezależnie od powyższego, należy zaznaczyć, że środki przeznaczone na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. wyczerpały się już na początku kampanii ubezpieczeniowej i rolnicy nie mogli wykonać obowiązku ubezpieczenia 50% upraw z należną dopłatą. Spowodowało to zwiększenie kosztów ubezpieczenia, a wielu rolników zniechęciło do ubezpieczania upraw. Dlatego wnosimy o zwiększenie środków na ubezpieczenia.

Pomimo trudnej sytuacji w kraju należy zabezpieczyć w budżecie państwa pulę środków wystarczającą na zapewnienie dopłat dla wszystkich zainteresowanych rolników, aby przepisy prawa nie pozostały jedynie martwymi zapisami. Takie sytuacje w znaczący sposób obniżają zaufanie rolników do instytucji państwa, które nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Archiwalne serwisy ZIR