Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Problemy branzy kwiaciarskiej i ogrodniczej związanej z pandemią koronawirusa

Dodano: 26 maj 2020 godz. 14:01
Problemy branzy kwiaciarskiej i ogrodniczej związanej z pandemią koronawirusa
Zarząd KRIR na prośbę Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się z pismem do MRiRW w sprawie problemów branży kwiaciarskiej i ogrodniczej związanej z pandemią wirusa.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź w przedmiotowej sprawie.

Komisje szacujące szkody powstałe w wyniku przymrozków wiosennych.

Dodano: 25 maj 2020 godz. 14:34
Komisje szacujące szkody powstałe w wyniku przymrozków wiosennych.
Zarząd KRIR 19 maja br. zwrócił się do MRiRW z wnioskiem, aby szkody spowodowane przez przymrozki były także zgłaszane elektronicznie, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem oraz zabezpieczenie środków finansowych na pomoc rolnikom, których uprawy ucierpiały w skutek przymrozków wiosennych.
W odpowiedzi z MRiRW czytamy, że nie ma obecnie możliwości uruchomienia pomocy m.in dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych bez oszacowania tych szkód przez komisje powołane przez wojewodów.

Apel o zakończenie wypłaty wszelkich płatności

Dodano: 25 maj 2020 godz. 14:03
Apel o zakończenie wypłaty wszelkich płatności
Zarząd ZIR dnia 4 maja zwrócił się do KRIR (do wiadomości MRiRW) o definitywne zakończenie wypłaty wszelkich płatności związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi za 2019 rok.
W odpowiedzi MRiRW pisze, że uwzględniając obecną sytuację związaną z epidemią wywołaną wirusem SARS-Cov-2 nie ma możliwości określenia ostatecznego terminu wypłaty pomocy dla producentów rolnych.

Import cebuli "marnej" jakości

Dodano: 25 maj 2020 godz. 13:18
Import cebuli
W ślad za pismem Krajowej Rady Izb Rolniczych znak KRIR/MJ/226/20 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie importu z Holandii miernej jakości cebuli i odpadów cebulowych oraz ich składowania w miejscowości Chełmce w woj. kujawsko-pomorskim oraz w związku z udzieloną odpowiedzią (z dnia 3 kwietnia br. znak: RR.po.052.2.2020), na wniosek Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR zwrócił się o prawne uregulowanie tej kwestii.
Zarząd KRIR uważa, że należy uregulować tę sytuację w przepisach unijnych oraz rozporządzeniu MRiRW w sprawie wykazu artykułów rolno-spozywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podelagających kontroli handlowej poprzez dodanie do wykazu artykułów pozycję "Cebula świeża przeznaczona do przetwórstwa przemysłowego" - wówczas będzie ona podlegała kontroli importu ze strony IHARS.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w związku z podjętymi konsultacjami w sprawie Państwa wniosku o wpisanie "cebuli świeżej przeznaczonej do przetwórstwa przemysłowego" do wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (pismo z dnia 08.04.2020 r. nr KRiR/KK/367/20), odpowiedź zostanie udzielona Państwu niezwłocznie po ich zakończeniu.

W sprawie strategii "Od pola do stołu"

Dodano: 25 maj 2020 godz. 09:17
W sprawie strategii
W dniu 22 maja 2020 r. Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o przeanalizowanie skutków przyjętej przez Komisję Europejską strategii "Od pola do stołu" oraz ochronę konkurencyjności polskiego rolnictwa wobec ww. strategii.

Komisja Europejska w dniu 20 maja 2020 r.przyjęła dwie strategie, które w bezpośredni sposób dotyczą rolników: „Strategię różnorodności biologicznej” oraz strategię „Od pola do stołu”, których zadaniem jest budowanie zdrowego i zrównoważonego systemu żywności. Wśród celów strategii „Od pola do stołu” jest:

zmniejszenie stosowania i ryzyka dotyczącego pestycydów chemicznych o 50% oraz stosowania niebezpiecznych pestycydów o 50% do 2030 r.,
zmniejszenie start składników pokarmowych o co najmniej 50% przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie doszło do pogorszenia żyzności gleby. Ograniczy to stosowanie nawozów o co najmniej 20% do 2030 r.,
zmniejszenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych o 50% do 2030 r.
przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 25% gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.

Ambitne cele przyjęte w strategii dla rolnictwa europejskiego, niestety oprócz celów środowiskowych będą miały ujemne skutki w produkcji rolniczej. Wpłynie to na konkurencyjność europejskiego rolnictwa, które stoi obecnie w obliczu wyzwań spowodowanych epidemią COVID-19, zmianami klimatu i konkurencji ze strony takich państw jak Ukraina czy kraje Ameryki Północnej i Południowej, które nie muszą się stosować do wysokich norm produkcji żywności. Europejska produkcja rolnicza zmniejszy się, przez co zmniejszą się dochody rolników.

W związku z powyższym domagamy się obrony interesów polskich rolników w ramach prac w instytucjach Unii Europejskiej i zapewnienia stopniowego dochodzenia wyznaczonych w strategii celów oraz finansowego wsparcia rolnictwa w związku z ograniczaniem de facto produkcji.

Zwracamy się również z prośbą o przygotowanie przez Państwowe Instytuty Naukowe szczegółowej analizy wpływu zapadłych decyzji pod kątem skutków ekonomiczno-społecznych dla gospodarstw rolnych, branży rolno-spożywczej oraz wzrostu cen żywności.

W ramach działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych w organizacjach międzynarodowych ukazał się komunikat COPA-COGECA, który był reakcją na komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie, ukazując skutki, które mogą być następstwem przyjętej strategii.

Elektroniczne szacowanie suszy - uwagi KRIR

Dodano: 25 maj 2020 godz. 09:08
Elektroniczne szacowanie suszy - uwagi KRIR
W związku przekazaniem do opiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 21 maja 2020 r. zgłosił następujące uwagi samorządu rolniczego. Samorząd rolniczy wielokrotnie wnioskował o usprawnienie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy. Jednakże na zaopiniowanie tak ważnych przepisów dla rolników, w dobie suszy dotykającej polskie gospodarstwa od paru lat, wyznaczony przez resort rolnictwa dwudniowy termin na zaopiniowanie ww. projektu jest niewystarczający. Z proponowanych przepisów wynika, że straty nie będą szacowane w sposób rzeczywisty, ale w oparciu o wskaźniki Instytutów, co nie jest właściwe. Nowy system nie rozwiązuje również często zgłaszanego problemu przez rolników braku raportów IUNG stwierdzających suszę w danej uprawie (przy realnym wystąpieniu suszy). Wiele wątpliwości budzi także zaprojektowanie w przepisach konieczności korzystania z aplikacji ze strony internetowej ministra właściwego do spraw informatyzacji, do złożenia wniosku. Opieranie się o aplikację, która nie jest przetestowana i nie wiadomo czy spełni swoją rolę i czy będzie prawidłowo działać, budzi poważne zastrzeżenia. Zdaniem samorządu rolniczego, rolnicy powinni mieć możliwość złożenia wniosku poprzez zalogowanie się do systemu ARiMR, tak aby po raz kolejny nie byli obarczani dodatkowymi procedurami. Proponujemy, aby cały proces szacowania strat spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne oprzeć o dane jakie rolnik składa do ARiMR tj.; wniosek obszarowy oraz dane zawarte w systemie IRZ. Również, samo złożenie wniosku przez rolnika musi być opatrzone podpisem złożonym poprzez profil zaufany rolnika, co w wielu przypadkach może być niemożliwe. Dlatego, należałoby również umożliwić rolnikom składanie wniosków w urzędach gminy w wersji papierowej. Nie każdy rolnik obsługuje komputer i może nie poradzić sobie ze złożeniem wniosku w wersji elektronicznej, a firmy doradcze będą pobierały za tą usługę opłatę. Ponadto, wprowadzenie aplikacji elektronicznej powinno być poprzedzone szkoleniami oraz kampanią informacyjną. W przypadku elektronicznego szacowania strat suszowych, rolnik powinien mieć możliwość odwołania się od protokołu w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Po odwołaniu, szacować na miejscu straty powinna komisja powołana przez wojewodę. Jest to bardzo ważny aspekt, aby rolnik miał możliwość odwołania się od wyników kontroli, która przeprowadzana jest bez wizytacji na miejscu w gospodarstwie. Komisje gminne szacujące straty suszowe powinny mieć możliwość korekty wysokości strat na etapie sporządzania protokołu. Nie powinno być tak, że maksymalna wysokość strat suszowych będzie narzucana przez IUNG, ponieważ w obrębie gminy mogą być zróżnicowane warunki, gdzie szkody mogą być bardziej dotkliwe. Proponujemy, aby nie dokonywano zmiany treści obowiązującego § 2 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia i pozostawienie go w dotychczasowej formie, ponieważ nie jest jasne jakie środki trwałe miałyby być odtworzone, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę. W zaproponowanym § 13x ust. 9 określono zawartość wniosku o oszacowanie szkód nakazując jednocześnie podanie informacji o procentowej wysokości szkody w poszczególnych uprawach, co do to tej pory robiła to komisja. Dodatkowo rolnik ma podać informacje o kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku powstania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w produkcji zwierzęcej, w wysokości nie przekraczającej wysokości szkód spowodowanych przez suszę w uprawach na paszę wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia dla bydła, świń, owiec lub kóz, i wartości produkcji zwierzęcej. Zaproponowana zmiana spowoduje, że wielu rolników nie będzie w stanie samemu podać procentowego szacunku szkód. Nie zgadzamy się również z tym, aby można byłoby się starać o pomoc jedynie do gruntów, które są objęte wnioskami o płatności bezpośrednie. Działki, za które rolnik nie wystąpił o dopłaty nie będą mogły być objęte pomocą suszową. Istnieje grupa rolników,, która nie może złożyć wniosku o płatności bezpośrednie, ponieważ uzyska ona grunty z przetargu KOWR po terminie składania wniosków. W przypadku powstania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w produkcji zwierzęcej w uprawach na pasze, proponujemy rozszerzenie katalogu zwierząt o konie i gęsi
(§ 13x ust. 9 pkt 7, ust. 11 pkt 3, § 13y ust. 9 oraz załącznik 4). W wielu rejonach Polski prowadzi się pastwiskowy chów gęsi w oparciu o trwałe użytki zielone. W tym przypadku znaczenie pasz produkowanych na trwałych użytkach zielonych, czy innych pasz objętościowych jest równie ważne, jak przy chowie gatunków zwierząt wymienionych w projekcie rozporządzenia. Pominięcie koni przy wyliczaniu szkody jest krzywdzące dla rolników utrzymujących je swoich gospodarstwach, a spotykają się oni z takimi samymi problemami co hodowcy bydła. Wiele kontrowersji w projektowanych przepisach budzą zapisy o wysokości oprocentowania kredytów bankowych (§ 13x ust. 17 pkt 1 i ust. 18) oraz pomniejszaniu o 50% kwoty pomocy suszowej (§13y ust. 14), uzależniając to od tego czy producent rolny posiada ubezpieczenie od ryzyka suszy co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych. Ubezpieczenie upraw od ryzyka suszy jest w Polsce praktycznie niemożliwe. Ryzyko to pomijane jest w pakietach ubezpieczeń przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Należałoby pozostać przy dotychczas stosowanej zasadzie ubezpieczenia co najmniej 50% upraw z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, bez wyszczególniania ryzyka. Ponadto, w dodawanym § 13 określono warunki na jakich będzie udzielana producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy pomoc w formie dotacji. Stosownie do projektowanego § 13 y ust. 1 o pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni: 1) którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 2) w których gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, których wysokość obliczona za pośrednictwem publicznej aplikacji, wynosi powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody; Podobny próg strat powyżej 30% średniej rocznej produkcji musi wystąpić w gospodarstwie, aby rolnik mógł na podstawie protokołu oszacowania strat ubiegać się o kredyt z dopłatą Agencji. Powyższe zapisy ograniczające pomoc tylko dla tych rolników u których straty w wyniku suszy wynoszą powyżej 30 % są bardzo negatywnie przyjmowane przez rolników. Wnioskujemy również, aby szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odbywało się poprzez liczenie start w produkcji roślinnej i zwierzęcej oddzielnie. Obecne przepisy dyskryminują gospodarstwa rolne, które prowadzą produkcję zwierzęcą, ponieważ nie są one wstanie osiągnąć strat powyżej 30% w całym gospodarstwie , nawet przy stratach sięgających do 100% w produkcji roślinnej. Należałoby również określić, chociażby w uzasadnieniu do projektu, maksymalny termin wypłaty rolnikom pomocy. Należy uregulować prawnie zwrot kosztów podróży przedstawicieli izb rolniczych w komisjach (w przypadku, gdyby ich praca jednak w jakiś przypadkach była podjęta). Niezależnie od powyższego, wnioskujemy o włączenie gryki do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Podsumowując, projektowane przepisy w chwili obecnej budzą zbyt wiele wątpliwości, żeby mogły być przyjęte zaproponowanym zakresie.

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - wniosek Zarządu KRIR i odp. MRiRW

Dodano: 22 maj 2020 godz. 15:15
Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - wniosek Zarządu KRIR i odp. MRiRW
MRiRW udzieliło odpowiedzi na pismo samorządu rolniczego KRIR w sprawie zmiany przepisów dotyczących operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i umożliwienie skorzystania tej formy pomocy osobom, które były beneficjentami wsparcia z operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, objętych Programem.

Korespondencja poniżej:

Planowane stacje monitoringu w ramach projektu eDWIN

Dodano: 22 maj 2020 godz. 10:45
Planowane stacje monitoringu w ramach projektu eDWIN
Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 8 maja zwrócił się do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z prośbą o wyjaśnienia dotyczące lokalizacji planowanych stacji meteorologicznych. Odpowiedź zawarta w piśmie z ZODR wyjaśnia, że planowane lokalizacje stacji stawiane są w ramach projektu eDWIN , , którego ideą jest utworzenie internetowej platformy doradztwa i wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin, zatem stacje te nie będą służyły pomiarowi suszy.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

K O M U N I K A T

Dodano: 21 maj 2020 godz. 15:18
K O M U N I K A T
K O M U N I K A T Z uwagi na bezpieczeństwo, z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zarażenia się tzw. koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, Dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwraca się z prośbą
o przestrzeganie zaleceń sanitarnych.

W związku z powyższym od dnia 16 marca pracownicy biur Izby nie będą przyjmować interesantów bezpośrednio.
Dotyczy to także dyżurów prawnika.

Prosimy kontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo
od poniedziałku do piątku :

biuro Szczecin
w godzinach 8:00 – 16:00
telefon 91 484 40 72
e-mail: izba@zir.pl

biuro Koszalin
w godz. 7:00 – 15:00
tel. 94 346 05 14
e-mail: koszalin@zir.pl

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.zir.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualne zalecenia i informacje:
https://www.gov.pl/web/koronawirus

KRIR za udostępnieniem doradcom danych ARiMR

Dodano: 21 maj 2020 godz. 15:18
KRIR za udostępnieniem doradcom danych ARiMR
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 18 maja 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie eksportowania danych o działkach rolnych z systemu e-wniosek do formularzy przeznaczonych dla doradców rolniczych. W bieżącym roku w systemie e-wniosek plus umożliwiono eksport działek rolnych do pliku "csv", co pozwala na ich zaimportowanie do biznesplanów w działaniach "Modernizacja" oraz "Restrukturyzacja małych gospodarstw", co znacznie ułatwia pracę doradcy zastępując konieczność żmudnego wpisywania danych. Zarząd KRIR wystąpił o podjęcie decyzji o umożliwieniu zaimportowania plików „csv” z danymi ARiMR do formularzy "Planu działalności rolno-środowiskowej, jak również do "Planu nawożenia" opracowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego, co znacznie ułatwiłoby pracę doradców. Zważywszy, że doradcy wypełniają wiele planów w stosunkowo krótkim czasie, przeznaczonym na składanie wniosków, umożliwienie transportu danych pomiędzy systemem ARiMR a CDR w sposób znaczący usprawniłoby składanie wniosków przez rolników.

źródło:
KRIR

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR