Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

K O M U N I K A T

Dodano: 01 kwiecień 2020 godz. 14:55
K O M U N I K A T
K O M U N I K A T Z uwagi na bezpieczeństwo, z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zarażenia się tzw. koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, Dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwraca się z prośbą
o przestrzeganie zaleceń sanitarnych.

W związku z powyższym od dnia 16 marca pracownicy biur Izby nie będą przyjmować interesantów bezpośrednio.
Dotyczy to także dyżurów prawnika.

Prosimy kontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo
od poniedziałku do piątku :

biuro Szczecin
w godzinach 8:00 – 16:00
telefon 91 484 40 72
e-mail: izba@zir.pl

biuro Koszalin
w godz. 7:00 – 15:00
tel. 94 346 05 14
e-mail: koszalin@zir.pl

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.zir.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualne zalecenia i informacje:
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Satelitarny monitoring suszy- nieprędko...

Dodano: 01 kwiecień 2020 godz. 14:54
Satelitarny monitoring suszy- nieprędko...
W związku z pismem KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie przekazania informacji nt. stanu zaawansowania prac nad satelitarnym monitoringiem suszy, poniżej udzielona przez Ministra Rolnictwa J.K. Ardanowskiego odpowiedź.

VAT- mechanizm podzielonej płatności dla wszystkich rolników!

Dodano: 01 kwiecień 2020 godz. 14:43
VAT- mechanizm podzielonej płatności dla wszystkich rolników!
Pismo Ministerstwa Finansów.

Gryka a monitoring suszy

Dodano: 31 marzec 2020 godz. 14:56
Gryka a monitoring suszy
Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 11 marca 2020 r. Zarząd Krajowej Rady zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o włączenie uprawy gryki do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce prowadzonej przez IUNG.

Poniżej wniosek i odpowiedź:


Ogólnopolska kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - Produkt polski"

Dodano: 30 marzec 2020 godz. 11:35
Ogólnopolska kampanii informacyjnej
Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy pismo Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju do organizacji, dotyczące prośby o zaangażowanie się w kontynuację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - Produkt polski".
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że materiały informacyjno-promocyjne do pobrania i wykorzystania znajdują się na stronie www.polskasmakuje.pl w zakładce Produkt Polski (https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/).

Zboża z Ukrainy zgodne z normami

Dodano: 30 marzec 2020 godz. 11:33
Zboża z Ukrainy zgodne z normami
W związku z pismem KRIR w sprawie kontroli importu kukurydzy z Ukrainy, resort rolnictwa przedstawił poniższe wyjaśnienia.


Kontrole roślin oraz towarów pochodzenia roślinnego importowanych do Polski z państw trzecich, w zależności od celu kontroli, prowadzone są przez różne służby kontrolne, tj. Krajową Administrację Skarbową, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, czy Inspekcję Weterynaryjną.

Fitosanitarnej kontroli granicznej prowadzonej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa podlegają rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wymienione w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiającym jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019. Kontrole te realizowane są w wyznaczonych punktach wwozu stanowiących zewnętrzne granice Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty. Celem tych kontroli jest zapobieżenie introdukcji na obszar kraju nowych, groźnych agrofagów (tj. atakujących rośliny szkodników i patogenów – wiridów, wirusów, bakterii, grzybów). Kontrole te nie obejmują jednak kwestii bezpieczeństwa konsumenta (w tym w odniesieniu do pozostałości środków ochrony roślin) – kontrole w tym zakresie przeprowadza podległa Ministrowi Zdrowia Państwowa Inspekcja Sanitarna.

W związku z licznymi sygnałami płynącymi szczególnie od polskich producentów zbóż, odnoszącymi się do ewentualnych nieprawidłowości w imporcie zbóż z Ukrainy, już w 2016 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zalecił podległym jednostkom w ramach ich kompetencji przeprowadzenie zintensyfikowanych i zaostrzonych działań kontrolnych wobec takich przesyłek.

W odpowiedzi na zalecenia Ministerstwa dodatkowe działania w ramach granicznych kontroli fitosanitarnych podjęte zostały przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie oraz w Rzeszowie. W wyniku tych działań wojewódzki inspektorat w Lublinie stwierdzał w przesyłkach zbóż obecność nasion pospolitych chwastów w stopniu nie stanowiącym zagrożenia fitosanitarnego lub sporadycznie obecność w niewielkiej ilości szkodników magazynowych. W rezultacie działań monitoringowych, prowadzonych w zakresie oceny zdrowotności zbóż importowanych z Ukrainy, nie stwierdzono natomiast nowych, nienotowanych dotychczas zagrożeń fitosanitarnych. W wojewódzkim inspektoracie w Rzeszowie, w związku z zaleceniami Ministerstwa, ok. 36% próbek kontrolowanych przesyłek zbóż objęto dodatkowo badaniami w zakresie pogłębionej oceny makroskopowej i laboratoryjnej. W skontrolowanych próbkach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Jednocześnie w tym miejscu zaznaczyć należy, że również Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła postępowania kontrolne na wybranych przejściach granicznych funkcjonujących na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego, obejmujące tematykę prawidłowości działania służb i inspekcji odpowiadających za graniczne kontrole ilości i jakości zbóż importowanych z Ukrainy. W wyniku tej kontroli NIK ocenił, że kontrolowane służby i inspekcje, w tym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, realizujące w latach 2015-2016 zadania m.in w zakresie granicznych kontroli ilości i jakości importowanych zbóż przeznaczonych na cele spożywcze, paszowe albo do siewu, w zdecydowanej większości obszarów objętych badaniami kontrolnymi NIK prawidłowo wykonywały swoje obowiązki wynikające z aktów normatywnych Unii Europejskiej i prawa krajowego. NIK uznała także, że w pełni uzasadnione są stwierdzenia inspekcji i służb odpowiedzialnych za graniczne kontrole jakości zbóż importowanych z Ukrainy o braku podstaw do zablokowania dostępu tych zbóż do rynku unijnego pod pretekstem niskiej ich jakości, która mogłaby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt, albo dla środowiska przyrodniczego. Potwierdziły to również badania laboratoryjne przesyłek zbóż importowanych z Ukrainy, przeprowadzone na zlecenie NIK w poszerzonym zakresie czynników ryzyka.

Niezależnie od powyższego, działania polegające na dodatkowym monitorowaniu zbóż importowanych z Ukrainy, w zakresie wykraczającym poza zobowiązania wynikające wprost z prawa Unii Europejskiej są i będą kontynuowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ministerstwo występowało także do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wskazując na potrzebę szczególnej kontroli towarów spożywczych importowanych z państw trzecich, co skutkowało zintensyfikowaniem działań kontrolnych przez tą służbę.

źródło: KRIR

wniosek KRIR w sprawie zmiany zasad szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych

Dodano: 27 marzec 2020 godz. 14:16
wniosek KRIR w sprawie zmiany zasad szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych
Krajowa Rada Izb Rolniczych w dniu 26 marca 2020r. zawnioskowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany zasad szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Skan pisma w załączeniu

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników do zmiany !

Dodano: 27 marzec 2020 godz. 14:15
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników do zmiany !
Zbliża się 30 lat od uchwalenia przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), które objęły zabezpieczeniem społecznym rolników i domowników. Przepisy były bardzo potrzebne, bowiem do lat 90-tych rolnicy nie mogli korzystać tak jak inni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej z przywilejów związanych z ubezpieczeniem społecznym.

Ustawa była wielokrotnie nowelizowana, jednak nadal rolnicy zgłaszają wiele zastrzeżeń i wskazują na nierówne traktowanie ubezpieczonych w KRUS i ZUS. Biorąc pod uwagę te liczne głosy pojawiające się na wielu spotkaniach – Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zlecił Pani Beacie Jeżyńskiej Prof. UMCS w Lublinie sporządzenie ekspertyzy prawnej dotyczącej Oceny adekwatności regulacji prawnej zabezpieczeń społecznych rolników wobec zachodzących zmian gospodarczych w kontekście zabezpieczenia społecznego ZUS.

Mając powyższe na uwadze, realizując wniosek podjęty na posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także wnioski Wojewódzkich Izb Rolniczych a przede wszystkim wnioski indywidualnych rolników w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, 27 marca 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Prezydenta RP o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych celem dokonania koniecznych zdaniem rolników zmian w ww. ustawie.

Proponuje się wprowadzenie przepisów, na mocy których możliwe byłoby przejście na emeryturę rolniczą po 40 latach pracy, bez względu na wiek ubezpieczonych. Zmiana taka dawałaby uprawnienie (a nie obowiązek) przejścia na emeryturę rolniczą po osiągnięciu określonego stażu pracy, bowiem to sam ubezpieczony zdecydowałby, czy chce przejść na emeryturę, czy też pracować dłużnej i w przyszłości osiągnąć wyższe świadczenie. Rozwiązanie takie poprawiłoby strukturę wiekową oraz wymianę pokoleniową na wsi.

Dodatkowo należy rozważyć możliwość przywrócenia przepisów dotyczących wieku emerytalnego – tj. do 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Praca w gospodarstwach rolnych jest bowiem szczególnie trudną, narażoną na wpływ różnorodnych czynników zewnętrznych, w tym atmosferycznych. Z tego też względu wiek emerytalny powinien zostać ponownie obniżony.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. (art. 19), warunkiem koniecznym uzyskania przez rolnika prawa do emerytury rolniczej jest osiągnięcie wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzny, 60 lat dla kobiety), podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS przez okres co najmniej 25 lat oraz trwałe zaprzestanie działalności rolniczej. Wymaganie spełnienia tego warunku jest krzywdzące dla rolników, ponieważ muszą pozbyć się gospodarstwa. Wielu rolników nie ma następców, którym mogliby przekazać gospodarstwo i stanowi to dodatkowy problem. Wsie często się wyludniają, a dzieci rolników podejmują prace w miastach lub poza granicami kraju. Wielu rolników jest zmuszonych ze względów ekonomicznych czy społecznych kontynuować pracę w swoim gospodarstwie. Powinno być to zapewnione z możliwością uzyskania pełnej wysokości emerytury rolniczej, tak jak dla pracowników ubezpieczonych w ZUS np. dla drobnego przedsiębiorcy fryzjera czy szewca. Istnieje też nierówność w długości okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, który konieczny jest do uzyskania emerytury w ZUS i KRUS. Aby uzyskać prawo do emerytury rolniczej koniecznym jest podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres 25 lat (nie możliwości doliczenia ubezpieczenia w ZUS), natomiast aby uzyskać prawo do emerytury z ZUS dolicza się ubezpieczenie w KRUS. Dlatego, samorząd rolniczy proponuje, by uzyskanie pełnego prawa do emerytury rolniczej nie było uzależnione od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej i wyzbycia się prawa własności (posiadania) gospodarstwa rolnego. Konieczność wyzbycia się własności (posiadania) gospodarstwa rolnego jest krzywdząca dla rolników, tym bardziej, że wielu z nich nie ma następców, którym mogliby przekazać gospodarstwo. Ponadto wielu rolników, pomimo osiągnięcia wymaganych okresów składkowych, w dalszym ciągu chciałoby prowadzić działalność rolniczą ze względów ekonomicznych (emerytura nie wystarcza na zapewnienie godziwego poziomu życia). Wymóg, by rolnicy przestali być właścicielami (posiadaczami) gospodarstw rolniczych stoi w sprzeczności z art. 21 i art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczpospolita Polska chroni wszak własność, rolnicy nie powinni więc być pozbawiani własności swoich gospodarstw, by uzyskać prawo do pełnej emerytury (chociaż przez całe życie zawodowe odprowadzali odpowiednie składki i osiągnęli określony wiek). Rozwiązanie to stanowi także przejaw nierównego traktowania obywateli, przedsiębiorcy bowiem prowadzący działalność gospodarczą inną niż rolnicza, przechodząc na emerytury, nie muszą wyzbywać się własności swoich przedsiębiorstw. Gospodarstwa rolne stanowią także zwykle przedmiot własności ustawowej małżeńskiej. W sytuacji, w której jeden z małżonków otrzymuje świadczenie emerytalne z ZUS, może dalej prowadzić działalność rolniczą, a poza tym może otrzymywać emeryturę częściową z KRUS (jeśli spełnia przesłanki). Drugi zaś małżonek, jeśli nie ma prawa do świadczeń z ZUS i w dalszym ciągu prowadzi działalność rolniczą – otrzyma tylko emeryturę częściową. Przepisy takie powodują naruszenie konstytucyjnej zasady równości.
Także sprawa wysokości emerytur, która jest równa dla wszystkich rolników niezależnie od płaconych zwiększonych stawek składek emerytalno-rentowych. Dla rolnika, który gospodaruje na gospodarstwie rolnym o powierzchni np. 150-300 ha przeliczeniowych opłaca dodatkową składkę w wysokości 36% emerytury podstawowej (ar. 17 ust. 4 ww. ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.) natomiast ubezpieczeni w ZUS wysokość emerytury zależna jest od wysokości płaconych składek i lat podlegania ubezpieczeniu. Poddaje się także pod rozwagę zmianę (zwiększenie) emerytury rolniczej w przypadku, gdy rolnik, oprócz działalności rolniczej, prowadzi także działalność pozarolniczą i opłaca z tego tytułu wyższe składki. Takie osoby pracują intensywniej i w związku z tym, powinny mieć prawo do wyższej emerytury.

Proponuje się również, by podjąć działania w celu ujednolicenia przepisów dotyczących osób przechodzących na emeryturę, mających okresy składkowe w ZUS i KRUS. W przypadku np., gdy ubezpieczony nie osiągnął minimalnych okresów składkowych ani z ZUS, ani w KRUS, to w takiej sytuacji otrzyma minimalną emeryturę w ZUS, bez możliwości uzyskania emerytury z KRUS.

Zasadnym wydaje się także rozwiązanie, by do kapitału początkowego ZUS zaliczać lata składkowe KRUS, z tytułu ukończonej nauki, urodzenia dziecka (współczynnik 0,3). Pozwoliłoby to na zwiększenie świadczeń wypłacanych uprawnionym.

Ponadto Zarząd KRIR wniósł, aby rolnicy pobierający emeryturę z KRUS mieli prawo do leczenia sanatoryjnego. Rolnicy z racji wykonywanego zawodu, rzadko kiedy mogą opuścić swoje gospodarstwa, a w momencie przejścia na emeryturę, kiedy mają czas i jest już to możliwe, skorzystanie z tego typu leczenia jest już nierealne.

Zdaniem Zarządu KRIR nie tylko zgłoszone wyżej problemy, ale i ekspertyza Profesor B. Jeżyńskiej świadczą o tym, że rolnicy dostrzegają te nierówności i po 30 latach nadszedł czas, aby je zmienić.

Przedstawiając powyższe, Zarząd KRIR przekazał w/w ekspertyzę oraz zwrócił się do Prezydenta o rozważenie możliwości opracowania Prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy.

Źródło: KRIR

Kolejne wnioski KRIR

Dodano: 27 marzec 2020 godz. 14:15
Kolejne wnioski KRIR
1. w sprawie odraczania spłaty rat kredytu rolnikom;
2. w sprawie zagrożenia sektora produkcji zwierząt futerkowych;
3. w sprawie komisji szacujących straty.Wniosek o podjęcie działań w celu zapewnienia rolnikom pomocy

Dodano: 26 marzec 2020 godz. 09:35
Wniosek o podjęcie działań w celu zapewnienia rolnikom pomocy
Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań w celu zapewnienia pomocy rolnikom prowadzącym uprawy lub produkcję rolną w ramach działów specjalnych produkcji rolnej (produkcja sezonowa o krótkim okresie przydatności do dalszej produkcji, związana z produkcją do sprzedaży i bezpośredniego spożycia - jajka, nowalijki, kwiaty, rozsady) ponieważ działy te są zagrożone brakiem ich zbioru oraz sprzedaży. Pociąga to za sobą poważne zagrożenie dla bytu tych podmiotów, członków samorządu rolniczego, które zajmują się tego typu produkcją. W wielu przypadkach nastąpić może całkowite wygaśnięcie, a w konsekwencji upadłość rolnika, pociągnie to za sobą zagrożenie egzystencji rodzin tych rolników, a pośrednio zaburzy funkcjonowanie całego działu rolnictwa w tej części kraju.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR