Jesteś tutaj:

STANOWISKO ZARZĄDU ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ Z DNIA 18.01.2016 R.

w sprawie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 370) należy usunąć pkt 4 w § 7, w brzmieniu: "W ramach realizacji zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lub 3, rolnik nie może dokonywać zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy, objętych tym zobowiązaniem." i zastąpić go zapisem w brzmieniu: "W ramach realizacji zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, rolnik nie może dokonywać zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy, objętych tym zobowiązaniem." Tym samym należy umożliwić rolnikom zmianę uprawianych roślin sadowniczych, jeśli jest to uzasadnione np. w niektórych przypadkach porażenia przez choroby lub szkodniki jedynym rozwiązaniem jest likwidacja plantacji.

2. W załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 370) należy usunąć zapis o przeznaczeniu 30% plonu do przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw lub do sprzedaży i potwierdzania tego faktu dokumentami stanowiącymi dokumentację księgową. Zapis o przeznaczeniu 30% plonu do przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw lub do sprzedaży jest problemem dla wielu rolników. „Plon” to wielkość zebranej masy roślin w przeliczeniu na jednostkę powierzchni i najczęściej jest wyrażany w tonach na 1 ha. W związku z tym zapisem rolnik jest zobowiązany do ważenia zbiorów z każdej działki rolnej osobno, wyliczania plonu i obliczania 30% plonu, który ma być sprzedany, przekazany lub przeznaczony do przetwórstwa. W praktyce rolniczej nie waży się zebranych roślin, owoców i warzyw z każdej działki oddzielnie. Jest praktycznie niemożliwe, zwłaszcza w przypadku owoców i warzyw, które w sezonie zbioru zbiera się codziennie lub co drugi dzień, jak np. truskawki, maliny.

3. W załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. należy usunąć zapis w załączniku 2 pkt. 2 podpunkt 3): "uprawianie gatunków drzew owocowych w okresie owocowania lub krzewów owocujących".
W ten sposób należy dodać możliwość wsparcia uprawy plantacji krzewów jagodowych w pierwszym i drugim roku po posadzeniu. Plantacje m.in. malin i porzeczek muszą być odmładzane lub wymieniane, a producenci nie powinni być pozbawieni wsparcia w czasie, gdy nowa plantacja jeszcze nie owocuje. Maliny owocują z reguły w pierwszym roku po posadzeniu, natomiast porzeczki – w drugim lub trzecim roku po posadzeniu. Wykluczenie tych powierzchni ze wsparcia może skutkować nieprzyznaniem płatności w kolejnych latach 5-letniego planu działalności ekologicznej, co byłoby wielką szkodą dla producentów owoców jagodowych prowadzących plantacje zgodnie ze sztuką.

4. Uważamy, że należy usunąć pakiet „Rośliny paszowe”, ponieważ jest on wyjątkowo niekorzystny dla rolników, którzy produkują pasze dla współpracujących z nimi gospodarstw z produkcją zwierzęcą lub sprzedają surowce na pasze, a nie mają własnych zwierząt lub mają ich za mało, żeby spełnić warunek 0,3 DJP/ha.

5. Należy zmienić zapis dać możliwość uprawy roślin na zielony nawóz, w przypadku gdy taka uprawa jest częścią płodozmianu, nie tylko raz w okresie 5 lat programu, ale nawet przez 2-3 lata, gdyż np. koniczynę uprawia się przez 2-3 lata i zaorywanie jej po roku jest niezgodne z dobrą praktyką rolniczą. Ponadto uprawa roślin na zielony nawóz jest w rolnictwie ekologicznym niezbędna w celu poprawy struktury gleby, poprawy zawartości próchnicy, składników pokarmowych dla roślin i spełnia rolę fitosanitarną. Pozbawianie rolników płatności w przypadku uprawy roślin na zielony nawóz jest bardzo niekorzystne.

Stanowiska ZIR

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR