Jesteś tutaj:

Powiat Wałcz

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Wałcz
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencjiPosiedzenie RP Wałcz 03.02.2017r.

Posiedzenie RP Wałcz 03.02.2017r.
Posiedzenie Rady Powiatowej powiatu Wałcz dnia 3.02.2017r.

Tematy posiedzenia RP:
- Aktualna sytuacja związana z wypłatą dopłat bezpośrednich,
- Rozpatrzenie wniosku rolnika z gminy Wałcz, dotyczącego sporu z Kołem Łowieckim „Sokół” i „Jeleń”,
- Rozpatrzenie wniosków rolników z gminy Wałcz, dotyczących kończącej się umowy dzierżawy na grunty rolne zawartej pomiędzy ANR a Przedsiębiorstwem Rolnym „WEROL Sp. z o.o.” z siedzibą w Chwiramie oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący RP p. Mirosław Ignaszak oraz Starosta poinformowali zebranych o działaniach, dotyczących lokalizacji stacji meteorologicznej w powiecie Wałcz. Wizytacja przedstawicieli z IUNG (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach) zaakceptowała lokalizację. Starostwo bardzo mocno zaangażowało się w budowę stacji. Wszystkie gminy będą partycypowały w kosztach budowy tej stacji jak również Zachodniopomorska Izba Rolnicza, która złożyła taką deklarację.
Następnie przedstawiciele AVIVA przedstawili propozycję ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń na życie w rolnictwie np. grupowe i indywidualne. AVIVA swoim ubezpieczeniem obejmie również wszystkie inne zdarzenia poza gospodarstwem.
Spółka „Werol” - umowa dzierżawy kończy się w grudniu 2017 roku. Spółka posiada około 913 ha w tym 760 ha już wykupiła. Obecnie będzie do wyłączenia około 120 ha i rolnicy, którzy są zainteresowani powinni już składać wnioski. ANR powinna wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie na grunty wśród rolników. Jeżeli dzierżawca złoży wniosek o dalszą dzierżawę np.: w sierpniu, posieje rzepak i złoży podanie do ANR , to wówczas ANR może przedłużyć umowę do czasu zbioru.
ARiMR – w powiecie wałeckim zostały wypłacone zaliczki na ponad 22 mln zł. Obecnie około 100 gospodarstw jest bez zaliczek. Około 40% wydanych decyzji (gospodarstwa małe) w całości. ONW – 60% wydanych decyzji. Listy płatności są na bieżąco wysłane do Warszawy. W 2017 roku będzie kilka zmian min. – do 20 szt. bydła (krowy), podział roślin strączkowych na paszowe i ziarno, z owoców miękkich zostaje truskawka nie będzie maliny. Zmian w druku wniosku nie przewiduje się w tym roku. Od 2018 roku nie będzie już formy papierowej składania wniosków o płatności tylko elektronicznie. Zazielenienie bez zmian.
Anna Szupiluk AGROCHEM PUŁAWY – podgrupa Azoty – przedstawiła zaproszenie na szkolenie 7 lutego, godz. 1000 . Będzie panel chemiczny, panel o wapnowaniu, panel odżywki (nawozy dolistne) odmiany kukurydzy i pszenżyta.
P. J. Kozera rolnik - omówił szczegółowo problemy związane ze szkodami łowieckimi na przykładzie własnego gospodarstwa. Ta współpraca z Kołami „Jeleń” i „ Sokół” jest bardzo zła, co potwierdzili inni rolnicy będący na spotkaniu. P .Andrzej Ługowski – przybliżył historię prawa łowieckiego i propozycje rozwiązań problemów.
Na stronie www.zir.pl w zakładce DOKUMENTY jest opis jak postępować w przypadku szacowania szkód łowieckich.
WNIOSKI :
1) Wystosować pismo do Starosty o nie wydzierżawienie kołom „Jeleń” i „Sokół” obwodu łowieckiego.
3) Należy zorganizować duże spotkanie z sędzią Sądu, jakie dokumenty, (dowody) powinien zbierać rolnik w przypadku gdy dochodzi do konfliktu pomiędzy rolnikiem a kołem.

Posiedzenie RP Wałcz 29.12.2016 r.

Posiedzenie RP Wałcz 29.12.2016 r.
Dnia 29.12.2016 r. w Tucznie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wałcz.
Proponowany porządek obrad:
1. Omówienie przepisów dotyczących prawa wodnego oraz procedury uzyskania pozwolenia wodno – prawnego na pobór wody dla potrzeb gospodarstw rolnych;
2. Problem nielegalnych ujęć wody dla potrzeb gospodarstwa rolnego na terenie Powiatu Wałeckiego;
3. Stan upraw ozimych, aktualna sytuacja w rolnictwie;
4. Roczne podsumowanie prac Rady Powiatu ZIR w Wałczu;
5. Plan pracy Rady Powiatowej w Wałczu na 2017r.;
6. Wolne wnioski
Przewodniczący RP Pan Mirosław Ignaszak przywitał przybyłych członków Rady Powiatowej.
Na początku spotkania Przewodniczący omówił przepisy oraz procedurę dotyczącą uzyskania pozwoleń wodno – prawnych na pobór wody dla potrzeb gospodarstw rolnych. Zwrócono uwagę na trudności w uzyskaniu decyzji środowiskowej w trakcie tej procedury. Członkowie zgłosili również problem z tym, iż stare poniemieckie studnie chcąc użytkować należy uzyskać takie same pozwolenie na pobór wody jak przy nowej inwestycji.
Omówiono szacunkowy koszt uzyskania takiego pozwolenia, oraz wykonania takiego ujęcia. Następnie zwrócono uwagę na ciążącym obowiązku sprawozdawczym do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie ilości pobranej wody oraz uiszczenie należnej opłaty rocznej. Następnie członkowie Rady zwrócili uwagę, iż nawadnianie upraw robi się coraz większą koniecznością w gospodarstwie, a także przedstawili jak kształtuje się sytuacja w uprawach ozimych na poszczególnych gminach. Zwrócili uwagę, na to, iż na oziminach nie ma okrywy śnieżnej a w każdej chwili mogą wystąpić duże mrozy, co zagraża roślinom i daje prawdopodobieństwo wymarznięć.
Następnie Przewodniczący podsumował rok pracy Rady Powiatowej, podziękował wszystkim za zaangażowanie, poprosił o zgłaszanie na bieżąco wszelkich problemów i ewentualnych tematów do omówienia na wspólnych spotkaniach.
Na koniec Przewodniczący zdał sprawozdanie z rozliczenia budżetu Rady Powiatowej.
Protokołował: Mirosław Ignaszak – Przewodniczący RP Wałcz.

Posiedzenie RP Wałcz 12.12.2016 r.

Posiedzenie RP Wałcz 12.12.2016 r.
Dnia 12.12.2016 r. w Sali Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyła się Rada Powiatowa powiatu wałeckiego.

Przewodniczący RP Pan Mirosław Ignaszak przywitał przybyłych Radnych oraz gości zaproszonych.
Na początku spotkania Starosta Wałecki Pan Bogdan Wankiewicz przekazał wiadomość o pracach nad budową stacji meteoroligicznej na terenie powiatu wałeckiego. Starosta wyraził również niepokój związany ogólnie z sytuacją w rolnictwie. Niskie ceny zbóż, słabe parametry zebranych płodów rolnych, rosnące ceny paliw oraz brak już dopłat do ubezpieczeń upraw pogłębiają jego obawy o sytuację rolników.
Następnie głos zabrał Pani Jowita Krasowska Kierownik PIORiN w Wałczu. Pani Kierownik przedstawiła rolę i zadania Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, omówiła nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin, zdrowiem roślin, nasion oraz nadzór nad produkcją ziemniaków, handlem sadzeniakami. Poinformowała o zmianach w stosowaniu kilku substancji biologicznie czynnych. Prowadzona była rozmowa o stosowaniu środków ochrony roślin w okolicach pasiek pszczelich, o współpracy rolnika z pszczelarzami jak również o zakresie kontroli gospodarstw rolnych przez PIORiN.
Następnie głos zabrał Kierownik TZD ODR w Wałczu. Pokrótce przedstawił zagadnienia dotyczące realizacji PROW 2014-2020. Rozmowy dotyczyły programów „Młody rolnik”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, oraz „Różnicowanie”. Pan Hermanowicz Wspomniał również o suszy, która po raz kolejny spustoszyła pola w powiecie wałeckim, a następnie niekorzystnych warunkach przy zbiorach zbóż. Omówiono temat zgłoszeń o oszacowanie strat w powiecie nie tylko z powodu suszy ale również gradobicia.
Rozmawiano również o sposobie liczenia ilości dzików w związku z ASF w naszym powiecie.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował: Mirosław Ignaszak - Przewodniczący RP Wałcz

Posiedzenie RP Wałcz 2.10.2016

Posiedzenie RP Wałcz 2.10.2016
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie, gmina Tuczno.
Sesję rozpoczęto o godz. 15⁰⁰
Na skład Rady Powiatu Wałeckiego ZIR: 9 radnych, uczestniczyło 5 radnych.
W sesji udział wzięli:
1. Mirosław Ignaszak – Przewodniczący RP
2. Piotr Cierniakowski –delegat na WZ RP
3. Andrzej Kłos – członek RP
4. Tomasz Lisowski – członek RP
5. Adam Stańczyk – członek RP
Poza tym uczestniczył w sesji Tomasz Kelm Członek Zarządu ZIR.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Powiatu Wałeckiego ZIR:
1. Budowa stacji meteorologicznej na terenie powiatu wałeckiego;
2. Sytuacja w rolnictwie po tegorocznych żniwach;
3. Aktualna sytuacja w zasiewach zbóż ozimych;
4. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

Przewodniczący RP Pan Mirosław Ignaszak przywitał przybyłych Radnych oraz gości Pana Tomasza Kelm Członka Zarządu ZIR.
Na początku został przypomniany porządek obrad. Przewodniczący zreferował przebieg spotkania roboczego z dnia 13.09.2016r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Spotkanie dotyczyło budowy stacji meteorologicznej na terenie powiatu wałeckiego. Radni pozytywnie przychylili się do obecnych poczynań zmierzających do budowy takiej stacji. Radni zapoznali się ofertą otrzymaną za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Wałczu. Nie wnoszą zastrzeżeń na tym etapie załatwienia sprawy. Zgodnie z deklaracją złożona przez Burmistrza Tuczna, stacja taka może powstać na terenie gminy Tuczno, na co Radni wyrażają zgodę. W załączeniu korespondencja ze Starostwa Powiatowego w Wałczu dotycząca budowy stacji meteorologicznej.
Następnie Radni przedstawili sytuację w rolnictwie po tegorocznych żniwach w swoich gminach. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że żniwa te nie należały do lekkich. Przyczyną była pogoda, opady deszczu utrzymujące się przez miesiąc sierpień spowodowały, że zebrane zboże było mokre i bez parametrów. Deszczowa aura utrudniała zbiór, spowodowała również to, że na niektórych polach nie zostało zebrane zboże.
Od miesiąca września natomiast ustały opady i obecnie jest utrudniony zasiew zbóż ozimych. Rolnicy mają problemy z uprawą. Wszystkie te niekorzystne warunki spowodowały, że rolnicy odnotowali znaczny spadek dochodu i problemy finansowe wielu gospodarstw. Rolnicy wyrażają obawę o obecne zasiewy jesienne, gdyż wschody są bardzo słabe.
Na koniec omówiono zmiany w przepisach „Prawo wodne” i Prawo łowieckie”. Radny Adam Stańczyk zgłosił problem wielu rolników z powiatu wałeckiego, którzy mimo posiadania protokołów oszacowania strat w zbożach jarych oraz ogłoszeniem zjawiska suszy w tych zbożach przez IUNG w Puławach otrzymali decyzje odmowne wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela. Rady Tomasz Lisowski zreferował zakres szkolenia, w którym uczestniczył. Dotyczyło zmian w przetargach ANR. Radny Piotr Cierniakowski wystąpił z wnioskiem o sprawdzenie okresu umów wieloletnich na dzierżawy gruntów z zasobu ANR dla tzw. wielkoobszarowców.
Protokół sporządził: Mirosław Ignaszak - Przewodniczący RP Wałcz

Posiedzenie RP Wałcz 11.05.2016 r.

Posiedzenie RP Wałcz 11.05.2016 r.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie, gmina Tuczno.

Sesję rozpoczęto o godz. 14⁰⁰

Na skład Rady Powiatu Wałeckiego ZIR: 9 członków, uczestniczyło 7 członków.

W sesji udział wzięli: (lista obecności w załączeniu)

1. Mirosław Ignaszak – Przewodniczący RP

2. Piotr Cierniakowski – delegat RP

3. Andrzej Kłos – członek RP

4. Damian Kubowicz – członek RP

5. Tomasz Lisowski – członek RP

6. Andrzej Ługowski – członek RP

7. Adam Stańczyk – członek RP

Proponowany porządek obrad sesji Rady Powiatu Wałeckiego ZIR:

1. Monitorowanie stanu upraw

2. Problem ewentualnej suszy na polach

3. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski

Przewodniczący RP Pan Mirosław Ignaszak przywitał przybyłych Radnych oraz gości zaproszonych Pana Starostę Bogdana Wankiewicza, przedstawicieli gmin powiatu wałeckiego Burmistrza Krzysztofa Harę, Burmistrza Zdzisława Kmieć, wójta Gminy Wałcz Jana Matuszewskiego i zastępcę Burmistrza Mirosławca Dariusza Bartosika, Panią Barbarę Wójcik Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa ZUW w Szczecinie, Pana Piotra Hermanowicza Kierownika ZOD Barzkowice TZW Wałcz a także przybyłych rolników z powiatu wałeckiego.

Na początku został opisana bieżąca sytuacja upraw na polach powiatu. Radni potwierdzają zagrożenia występowania zjawiska suszy, co powoduje straty w uprawach. Radni zwrócili uwagę, że brak opadów spowodował spadek poziomu wód w rzekach i zbiornikach wodnych. Uprawą zaczyna brakować wody hamuje to ich prawidłowy rozwój. Radni zgłosili obawę, iż tegoroczne plony przy obecnej sytuacji pogodowej mogą być mocno obniżone. Przewodnicząc podsumowując stwierdził, że po raz kolejny jest obawa, że na terenie powiatu wałeckiego nie będzie ogłoszona susza przez IUNG Puławy, gdyż nie mamy na naszym terenie stacji meteorologicznej , a pomiary ze stacji ościennych ( brane pod uwagę przy ogłaszaniu KBW dla powiatu wałeckiego0 nie są miarodajne, gdyż są zlokalizowane zbyt daleko od naszych upraw). Radni zgłosili, iż obserwują już oznaki suszy we wszystkich uprawach.

Następnie głos zabrał Pan Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, który stwierdził że sytuacja powtarza się z roku na rok i uważa, że należy podjąć konkretne kroki o działania zmierzające do powstania stacji meteorologicznej na terenie powiatu. Wyraził chęć pomocy, do której przyłączyli się pozostali przedstawiciele władz samorządowych. Pan Starosta zaproponował by glos zabrała Pani Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa ZUW w Szczecinie.

Pani Barbara Wójcik omówiła sposób wyliczania wskaźnika KBW oraz przedstawiła informację o zmianie wartości progowych KBW dla poszczególnych roślin uprawnych. Poinformowała również, że ustawa o monitoringu susz jest w trakcie nowelizacji.

Burmistrz Tuczna Krzysztof Hara zadał pytanie w jaki sposób możemy postawić na naszym terenie stację meteorologiczną.

Pani Barbara Wójcik przedstawiła szacunkowy koszt tej inwestycji to jest ok 10 tys. zł, poinformowała, że w tej sprawie należy zwrócić się do Ministerstwa Rolnictwa o wytyczne.

Przedstawiciele władz samorządowych oraz Radni RP ZIR wyrazili chęć podjęcia pilnych działa zmierzający do powstania dwóch stacji na terenie powiatu wałeckiego.

Przedstawiciel Zarządu ZIR Tomasz Kelm poinformował, iż popiera inicjatywę i wnosi, by RP Wałcz zwróciła się o akceptację i pomoc do Zarządu ZIR

Głos zabrał Kierownik ZOD Barzkowice TDZ Wałcz Piotr Hermanowicz, informując zebranych że spływają do nich informacje od rolników o złej sytuacji na polach o zagrożeniu wystąpieniem susz a także , że rolnicy już widza straty w uprawach. Według niego sytuacja staje si poważna. Co potwierdzili przybyli rolnicy z powiatu wałeckiego. Zwrócili uwagę również na deficyt wody w glebie, przypomnieli o zeszłorocznej suszy, braku okrywy śnieżnej i ciągły brak opadów w roku bieżącym.

Protokół sporządził:

Mirosław Ignaszak

Posiedzenie RP Wałcz 26.02.2016

Posiedzenie RP Wałcz 26.02.2016
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Pałacu Wrzosy we Wrzosach, gmina Tuczno, rozpoczęto o godz. 17°°

Na skład Rady Powiatu Wałeckiego ZIR: 9 członków, uczestniczyło 6 członków.
W posiedzeniu udział wzięli: ( lista obecności w załączeniu)

- Mirosław Ignaszak - Przewodniczący RP
- Piotr Cierniakowski -delegat na WZ RP
- Karol Karczewski - członek RP
- Damian Kbowicz - członek RP
- Tomasz Lisowski- członek RP
- Adam Stańczyk - członek RP

Proponowany porządek obrad posiedzenia Rady Powiatu Wałeckiego ZIR:
1. Ujemne skutki przezimowań upraw
2. Rozdysponowanie środków pieniężnych
3. Plan pracy Rady Powiatowej
4. Wolne wnioski

Przewodniczący RP Pan Mirosław Ignaszak przywitał przybyłych członków. Przypomniał proponowany porządek obrad i zwrócił się do obecnych o przedstawienie sytuacji na polach w poszczególnych gminach powiatu.
Członkowie ZIR kolejno stwierdzali, że obecnie uprawy są w zadawalającym stanie. Nie występuje sytuacja wymarznięć. Oczywiście należy to kontrolować na bieżąco, ale nie zgłosili konkretnych przypadków ujemnych skutków przezimowania.
Następnie omówiono propozycję rozdysponowania środków pieniężnych znajdujących się w budżecie Rady Powiatowej (tabela rozdysponowania w załączeniu). Propozycję zatwierdzono i przyjęto.
Kolejno działacze omawiali plan pracy Rady Powiatowej (harmonogram pracy w załączeniu).
Przestawiono pokrótce proponowane tematy poszczególnych sesji. Po przeanalizowaniu propozycji została ona zatwierdzona i przyjęta przez uczestników spotkania.

Na koniec Przewodniczący przeszedł do zgłaszania wolnych wniosków.

1. Członkowie po raz kolejny zwrócili uwagę, że stan upraw roślin ozimych w powiecie wałeckim jest dobry. Nie ma potrzeby powoływania komisji do szacowania szkód.
2. W związku z niskim stanem wód powierzchniowych i gruntowych powstałych w wyniku suszy w 2015r. i brakiem okrywy śnieżnej i opadów atmosferycznych, które uzupełniłyby, powyższe braki należy o zaistniałym fakcie poinformować Wojewodę Zachodniopomorskiego. W powiecie wałeckim nadal panuje susza atmosferyczna, która negatywnie wpływa na uprawy w momencie ruszenia wegetacji. W związku z powyższym RP w Wałczu zwraca się z wnioskiem do biura ZIR o skierowanie do Wojewody odpowiedniej informacji z prośba o monitorowanie sytuacji upraw i pól.
3. Działacze złożyli wniosek, by biuro ZIR wystosowało pismo do Pana Starosty, wójta i burmistrzów z powiatu wałeckiego odnośnie budowy stacji meteorologiczne na terenie powiatu. Władze samorządowe na posiedzeniu RP w dniu 22 stycznia b.r. wyraziły chęć pomocy. Członkowie proszą o zwrócenie się do w/w z pytaniem jak widzą pomoc ze swojej strony i czy popierają inicjatywę RP Wałeckiego ZIR dążącą do powstania stacji meteorologicznej na terenie powiatu wałeckiego.
4. Zwrócić uwagę Wojewody na ciągły brak monitoringu suszy w naszym powiecie. Dane meteo pochodzą ze stacji oddalonych o ok. 60km do powiatu wałeckiego. Mierzą opady, a nie mierzą siły wiatru, polowej pojemności gleby, temperatury, nasłonecznienia.

Na tym zakończono obrady.

Protokół sporządził:
Mirosław Ignaszak – Przewodniczący Rady Powiatowej

Posiedzenie RP Wałcz 22.01.2016 r.

Posiedzenie RP Wałcz 22.01.2016 r.
Spotkanie otworzył przewodniczący RP p. Mirosław Ignaszak witając wszystkich przybyłych na spotkanie. Lista osób w załączeniu.
Jako pierwszy głos zabrał p. A. Baczyński – ANR, przedstawił zmiany w funkcjonowaniu ANR chociażby ze względu na zakaz sprzedaży wszystkich gruntów. Wcześniej był nacisk na trwałe zagospodarowanie gruntów a dzierżawy były raczej krótkotrwałe.
Omówił kilka propozycji, które mogą zostać ujęte w nowej ustawie. ANR zakłada, że to od rolników będzie zależała forma rozdysponowania gruntów z Zasobu. Poinformował, że została reaktywowana Rada Społeczna przy Dyrektorze ANR . Najdłuższe jest przygotowanie gruntów do dzierżawy ofert pisemnych! Wchodzimy teraz w te kryteria, które są już zaakceptowane do 1 maja. Od 1 maja będzie obowiązywała nowa ustawa
- powierzchnia gospodarstwa obecnie
- odległość
- powierzchnia nabytych
- cena
- KRUS
Są już przygotowane wykazy do dzierżawy, należy złożyć wnioski o przetarg ofert pisemnych (teren Wałcza) 86ha w ramach powiatu. Łącznie na terenie powiatu wałeckiego generalnie grunty są rozdysponowane trwale. Pozostało około 300 ha. Pan Starosta przedstawił działalność starostwa w kwestii środków finansowych w zagospodarowaniu gruntów. Zadeklarował wszechstronną pomoc ze swej strony jeżeli chodzi o działania Izby i rolników.
Kolejny temat to susza. P. przewodniczący : od października spadło tylko 100 litrów wody! Szkody już są i obawiamy się, że ta sytuacja pogłębi się. Straty były oszacowane w ubiegłym roku ale ze względu na brak miarodajnych danych z IUNG Wojewoda nie mógł ogłosić klęski suszy i rolnicy pomimo faktycznie poniesionych strat nie otrzymali żadnej pomocy.”
Jeżeli podpisana jest umowa pomiędzy IUNG a MRiRW (płatna) w celu monitorowania sytuacji a nie jest to robione prawidłowo powinno być złożone doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Są szkody w związku z brakiem wód gruntowych, ta susza będzie się pogłębiać należy jak najszybciej:
- znowelizować prawo ubezpieczeniowe
- znowelizować prawo monitoringu
p.P. Cierniakowski: dlaczego susza idzie po granicach powiatu, gminy czy województwa?
Pani Barbara Wójcik Dyrektor Wydziału Środowiska i Łowiectwa w ZUW wyjaśniła, min. co to jest „klęska żywiołowa” – do 2007 roku była wyliczana średnia z 3 miesięcy (susza) w 2007 roku zmieniła się zasada (system) jeżeli mówimy o suszy stosujemy KBW i kategorii gleb ale o kategorii gleb nigdy się nie mówi.
Pan Jerzy Mariak: bez sensu jest kupować i instalować stacje. Obecnie stacja została postawiona w Gryficach ale bez wiatromierza, pomiaru wilgotności, deszczomierza itp. Nie ma kontroli i nikt nie chce się nad tym pochylić. Ani MRiRW ani IUNG nie jest dalej prowadzony prawidłowo monitoring.
To rolnicy powinni decydować przy stanowieniu prawa. Najbardziej realna formą jest to, aby rzeczoznawca z firmy ubezpieczeniowej szacował i żeby to było uznawane do wypłacania odszkodowań.
W nowej ustawie łowieckiej naruszone jest prawo własności. Uważamy, że szkody łowieckie powinni szacować rzeczoznawcy sądowi ponieważ zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa a płatnikiem powinny być Lasy Państwowe. Lasy Państwowe to też Skarb Państwa.
Burmistrz Tuczna – obojętnie co się nie wydarzy dla nas będzie ważne abyśmy mogli sami sobie wyliczać KBW aby takie punkty pomiaru zainstalować a my będziemy o nie dbać.
Koszt stacji to około 16 tys.zł – ale czy zakup takiej stacji rozwiąże problem? Nie do końca ponieważ nie wiadomo czy taka stacja będzie wdrożona do systemu monitoringu.
1.WNIOSEK: przygotować pismo do MRiRW, czy po zakupie stacji będzie ona wdrożona do systemu monitoringu krajowego?
2. WNIOSEK: Co z deklaracją zakupu stacji przez ZIR?
Następnym tematem było szacowanie przez RDOŚ szkód wyrządzonych przez żubry, bobry, wilki. Ustawa o ochronie przyrody art. 126- przy szacowaniu stosujemy te same zasady i metody, co koła łowieckie. Trudno oszacować straty spowodowane przez żubry i wilki, ponieważ czasami tropy są bardzo podobne do śladów jeleni i psów. Czas do wykonania szacowania ? – bez względnej zwłoki (ustawa nie określa terminu) a zwłaszcza szacowanie końcowe.
Co zrobić z tamą? – wypełnić wniosek i można rozebrać taka tamę.
Samo zgłoszenie może być na zwykłej kartce ale dopiero później uzupełnia rolnik poprawny wniosek. Żubry – powiększa się ich ilość, podchodzą do gospodarstw ale to wina przede wszystkim nas ludzi. Nieświadomie dokarmiamy takie zwierzęta i dlatego one podchodzą.
Współpraca pomiędzy rolnikami a RDOŚ jest bardzo dobra i życzenia, aby było tak dalej.

ARiMR - w powiecie wałeckim złożono wnioski OB. – 1089, ONW – 1032
Wypłacono zaliczki dla 122 rolników – kwota 3 370 000 tys. zł
Naliczenia to 34% a wypłata 11% wniosków
Obecny rok i płatności są wielkim utrudnieniem dla normalnego funkcjonowania gospodarstw tzn. drożeją środki ochrony roślin i inne terminy płatności – banki, ANR a dopłat brak.
Prośba przedstawicieli Sp. z o.o. (pracownicza) o pozytywną opinię Izby na dalszą dzierżawę.
Tylko dzierżawa nie zakup, bardzo dobrze funkcjonująca spółka dbająca o prawidłową gospodarkę gruntami.
Decyzja Rady – jednogłośnie na tak.


przygotowała
Danuta Lebioda