Jesteś tutaj:

Powiat Świdwin

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Świdwin
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencjiPosiedzenie 12 marca 2019r.

Spotkanie otworzył Przewodniczący RP Świdwin Władysław Bieniek. Stanisław Tyszkiewicz – PZDR, omówił szczegółowo harmonogram szkoleń przewidziany dla rolników. Szkolenia dot. min wypełniania e-wniosku, wapnowania gleb, Dyrektywy azotanowej, ASF i ptasiej grypy. Zachęcał również rolników do udziału w konkursach : BGR, Farmer Roku, Agroliga. W tym roku będzie również spotkanie przedżniwne. Pan Tyszkiewicz podziękował członkom Izby za udział i ciężką pracę w komisjach szacujących straty, gdzie złożono 950 wniosków. Obecnie jest możliwość ubezpieczenia od suszy. Omówiono bieżącą sytuację w rozdysponowaniu gruntów w powiecie Świdwin. Zasób to 13 871 ha w tym 1958 ha gruntów „wolnych” do rozdysponowania. Jak w większości powiatów są to działki bardzo rozdrobnione np. 409 działek na powierzchnię 100 ha. Są to bardzo trudne działki do zbycia zarówno w sprzedaży jak i dzierżawie. W tej chwili trwają przygotowania do przetargów po Spółce LIND – Rokosowo. Wszystkie przetargi z restrukturyzacji są z reguły jako „ofertowe” a nie licytacyjne. Podczas przetargów z wyliczonymi nakładami. Koszty nakładu wylicza rzeczoznawca i nie ma możliwości tych kosztów rozłożyć na raty.

Podczas dyskusji omówiono min. wstępnie wybory do Izby Rolniczej.
- Wnioski:
- podniesiono kwotę wolną od podatku przy sprzedaży przez rolnika do kwoty 40 tys. zł a po przekroczeniu rolnik musi płacić 2 % podatku więc dlaczego „sieciówki” ( sklepy typu Lidl, Biedronka itp.) nie płacą 2% podatku?
- szacowanie szkód powinno odbywać się w innej formie – Wojewoda powołuje Komisje i to Wojewoda powinien zabezpieczyć środki na zwrot kosztów dla wszystkich przedstawicieli Komisji.
- Obrona polskiej ziemi i lasów oraz złóż znajdujących się w ziemi jako dobro narodowe. Za 2 lata mija okres ochronny na ziemię, w tym celu trzeba stworzyć w trybie pilnym ustawę, w której nabyć grunty będą mogli tylko Polacy mieszkający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej minimum 25 lat.

Posiedzenie Rady 21.02.2018

Głównym tematem posiedzenia było szkolenie dotyczące wypełniania e - wniosku Plus, które przeprowadziła Pani Danuta Lebioda – z – ca Dyrektora Biura ZIR. W trakcie szkolenia toczyła się dyskusja, padło sporo pytań na które Pani D. Lebioda udzielała na bieżąco odpowiedzi.

Posiedzenie RP Świdwin 12.12.2017 r.

Posiedzenie RP Świdwin 12.12.2017 r.
Dnia 12 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu świdwińskiego.

Posiedzenie prowadzono według następującego porządku obrad:
1. Zasób gruntów na terenie powiatu Świdwin, rozdysponowanie, nowe kryteria.
2. Informacja kierownika BP ARiMR o realizacji płatności za 2017 rok oraz zmianach w 2018 roku.
3. Plan szkoleń dla rolników – PZDR.
4. Sprawy różne.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący RP Świdwin p. Władysław Bieniek, po czym oddał głos p. Piotrowi Chmielowicz reprezentującemu KOWR w Koszalinie, który omówił strukturę nowo powstałego KOWR – zakres działań. Następnie omówione zostały kryteria do przetargów ofertowych jakie będą obowiązywały w najbliższych przetargach oraz przedstawiono wielkość zasobu gruntów na terenie powiatu świdwińskiego.
Kolejno głos zabrał p. Tomasz Waszczyk – kierownik BP ARiMR w Świdwinie, który przedstawił sytuację jaka jest w Biurze Powiatowym, ile zostało wydanych decyzji o płatność, ile wypłacono zaliczek, ile jest kontroli itp.
Następnie p. Stanisław Tyszkiewicz – kierownik PZDR przedstawił plan szkoleń dla rolników na 2018r. Przeanalizowano również prace komisji klęskowej w 2017 roku.
W spotkaniu uczestniczył p. Henryk Kowalczyk – Prezes Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świdwinie. Omówiono trudną sytuację hydrologiczną oraz poziom wpływów z RZSW w Świdwinie. Dyskutowano również na temat – kto powinien regulować składki za grunty dzierżawione od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Protokołował: Władysłąw Bieniek – przewodniczący RP Świdwin.

Posiedzenie RP Świdwin 13.03.2017 r.

Posiedzenie RP Świdwin 13.03.2017 r.
Posiedzenia Rady Powiatowej Powiatu Świdwin Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej - 13 marca 2017 r.

Spotkanie otworzył i powitał zebranych Starosta Powiatu Świdwin oraz Przewodniczący Rady Powiatowej p. Władysław Bieniek. Głównym tematem było omówienie gospodarki łowieckiej w powiecie świdwińskim (informacja dotycząca okresów dzierżaw dla Kół Łowieckich oraz opiniowania planów łowieckich – odstrzałów).
Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Kół Łowieckich z powiatu Świdwin, Nadleśnictwa oraz Wójtów i Burmistrzów.
Na terenie powiatu Świdwin jest 9 obwodów łowieckich i 7 Kół, które wywiązywały się ze swoich obowiązków bez zarzutu. Obecnie jest czas na podpisywanie nowych umów dzierżawy dla Kół na następne 10 lat i w związku z tym, potrzebna jest opinia Izby Rolniczej. Rodzi się pytanie czy przedłużać umowy dzierżawy na 10 lat w czasie kiedy procedowana jest nowa ustawa? Jeżeli zmieni się prawo, to wówczas może dojść do aneksowania takich umów. Rolnicy zwrócili uwagę na prawo własności powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego tzn. dlaczego Starosta wydzierżawia grunty, które są własnością rolnika a nie starosty? Wyrok Trybunału nie jest „prawem” , to ustawa jest aktem prawnym.
Starosta odczytał Stanowisko ZIR dotyczące wydania negatywnej opinii na dalsze wydzierżawianie obwodu dla wszystkich Kół.
Pan Lech Bany wiceprezes ZIR omówił działania Zarządu ZIR, nie tylko w kwestii prawa łowieckiego ale również z całej działalności Zarządu.
Dyskusja dotyczyła zarówno tego stanowiska jak i problemów pomiędzy rolnikami a szacowaniami przez Koła Łowieckie. Spotkanie podsumowano następującymi wnioskami:
- należy podjąć wszelkie możliwe działania aby zmienić ustawę nie tylko „prawo łowieckie” ale również ustawę o ochronie przyrody,
- zapraszanie przedstawiciela Izby podczas przygotowywania planów odstrzału,
- popierać powstanie „Funduszu odszkodawczego”,
- wystąpić do PZŁ o możliwość wglądu do dokumentacji związanej z realizacją planów odstrzału,

Na koniec Starosta podziękował Panu Bogdanowi Macewiczowi, za inicjatywę zwołania tego spotkania, które okazało się bardzo potrzebne dla środowiska rolniczego i współpracy pomiędzy Kołami Łowieckimi a rolnikami.

Przygotowała: Danuta Lebioda - z-ca Dyrektora Biura ZIR

Posiedzenie RP Świdwin 13.01.2017 r.

Posiedzenie RP Świdwin 13.01.2017 r.
Spotkanie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Rady Powiatowej p. Władysław Bieniek. Tematy, którymi zajmowała się Rada to:
• Aktualna sytuacja w zakresie obrotu gruntami przez ANR w powiecie Świdwin (nowe zasady, oraz omówienie przetargów już odbytych).
• Informacja na temat działań ARiMR w 2017 roku ( jakie zmiany są przewidywane i w jakich działaniach).
• Plan szkoleń i innych działań prowadzonych przez TZD, oraz sprawy bieżące.
Podczas dyskusji wymieniono uwagi dotyczące min. przedłużania czasu podpisania umów przez ANR, które spowodowały (rok 2016) brak możliwości złożenia wniosków o dopłaty ARiMR. Umowy i protokóły przekazania gruntów z ANR były wydłużone min. z powodu „zaskarżeń procedur przetargowych” ( przetarg wygrany w kwietniu, dopłaty przysługują temu, kto na dzień 31 maja jest w posiadaniu gruntów a podpisanie umowy np. na początku czerwca). Pan Piotr Chmielowicz z ANR wyjaśnił iż na 500 przetargów w krótkim czasie, pojawiło się kilka odwołań, co wydłużyło czas procedury. Podpisując umowę dzierżawy na 10 lat po 6 latach czynsz automatycznie wzrasta o ponad 50% - dlaczego? Należy wnioskować do ANR aby zmienić ten zapis.
Informacje dotyczące działań ARiMR : ONW – wydanych decyzji 1260,
OB – 300 decyzji. Biuro Powiatowe ARiMR pracuje na dwie zmiany min. dlatego, aby rolnik dostał w załączniku graficznym już wyrysowaną i zmierzoną działkę rolną. „Restrukturyzacja małych gospodarstw” to działanie będzie jako pierwsze w tym roku (I kwartał). Przewidywane są zmiany min. w formularzu wniosku o przyznanie płatności.
Zmiany dotyczą również rozbicia płatności do roślin strączkowych na ziarno i paszę. Owoce miękkie - zostają tylko truskawki.
Wniosek o podział działek (restrukturyzacja) Międzyrzecze.
Wniosek: grunty z ANR powinny wrócić do zasobu Gmin i to wójt/burmistrz wraz z rolnikami powinien decydować jak rozdysponować te grunty.
Harmonogram szkoleń TZD – przedstawił p. Stanisław Tyszkiewicz min . nawozy i wymogi wzajemnej zgodności (dobrostan zwierząt), BHP w gospodarstwie rolnym, nawożenie i ochrona zbóż, szkolenie dot. stosowania środków ochrony roślin (atest opryskiwaczy 3 lata, rejestr wykonywania zabiegów agrotechnicznych,) dopłaty do materiału siewnego, wspólnie z ARiMR szkolenie dotyczące wypełniania wniosków OB, RŚ na 2017 rok. Zachęcał do udziału w konkursach np. Bezpieczne Gospodarstwo, Agroliga itp. oraz szkolne dla młodzieży.
Kursy obsługi kombajnu zbożowego, ABC przedsiębiorczości, prowadzenie agroturystyki.
Pani Edyta Jaroszewska – Nowak – zaapelowała aby rolnicy aktywniej uczestniczyli w pracach nad prawem łowieckim ( cały czas można zgłaszać uwagi, ponieważ jeszcze trwają prace komisji).
Przygotowała: Danuta Lebioda - z-ca dyrektora

Posiedzenie RP Świdwin 31.05.2016 r.

Posiedzenie RP Świdwin 31.05.2016 r.
W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady Powiatowej, Pan Lech Bany – Vice Prezes ZIR, Pan Krzysztof Nieckarz – Dyrektor ANR w Koszalinie oraz licznie zebrani rolnicy z powiatu świdwińskiego.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Krzysztof Nieckarz, który omówił propozycje kryteriów do przyszłych przetargów, które mają być organizowane. Po wypowiedzi dyrektora rozpoczęła się dyskusja na temat przetargów już przeprowadzonych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w ostatnim czasie.
Na spotkaniu poruszono również tematy związane z:
 Ustawą o obrocie paszami
 O szkodach łowieckich
 O ochronie pszczół
 O pomysłach na promocję Izby Rolniczej.