Jesteś tutaj:

Powiat Stargard

Wykaz Członków Rady Powiatowej
Powiatu Stargard Szczeciński
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencji

Posiedzenie 22.02.2018

W pierwszej części członkowie Rady uczestniczyli w szkoleniu na temat zakładania spółek wodnych- melioracji, zorganizowanym przez ZODR Barzkowice.
Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Starostwa oraz samorządów gminnych, Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

W drugiej części spotkania Rada Powiatowa omówiła tematykę VAT-u
w rolnictwie, tj. głównie obowiązek przygotowania i wysyłania poprzez system komputerowy jednolitego pliku kontrolnego – a następnie procedury, zasady
i obowiązki związane ze składaniem wniosków o dopłaty bezpośrednie w formie elektronicznej

Przedstawiciele KOWR OT w Szczecinie omówili zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości a następnie kwestie powoływania Rad Społecznych działających przy Oddziałach Terenowych KOWR.

Przedyskutowano wstępne założenia restrukturyzacji nieruchomości wyłączonych z dzierżawy spółek AGRO-WAR Warszyn i AGROSTOR Storkówek.
Kryteria przetargów ofertowych, które znajdują się w końcowej fazie konsultacji społecznych i zaczną wkrótce obowiązywać, przedstawił Paweł Lisowski - Zastępca Dyrektora KOWR OT w Szczecinie.

Posiedzenie RP Stargard 19.12.2017 r.

Posiedzenie RP Stargard 19.12.2017 r.
W dniu 19 grudnia 2017 odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Stargardzkiego

Przedstawiciele Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie przedstawili nowe zasady funkcjonowania tej instytucji, które wynikają z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Omówili kwestie organizacji przetargów na dzierżawę, poinformowali o planowanych do dzierżawy wolnych gruntach na terenie powiatu oraz o umowach dzierżaw, które wkrótce wygasną.

Poruszono problematykę sporów sądowych pomiędzy spółkami a KOWR będące konsekwencją braku zgody na wyłączenie 30% gruntów.

Przedstawiciele ARiMR poinformowali o bieżących działaniach- zaliczki, decyzje, wypłaty są praktycznie dla wszystkich realizowane na bieżąco, zgodnie z planem.

Marek Gardygajło – pracownik ZODR, z-ca przewodniczącego wojewódzkiej komisji szacującej straty, podziękował za współpracę Członków Rady podczas szacowania. Straty wynikające z deszczy nawalnych w naszym województwie są bardzo wysokie.

Przewodniczący Edward Kosmal także podziękował rolnikom oraz pracownikom ZODR za pracę w komisjach.
Zwrócił uwagę, że w związku z planowaną nowelizacją przepisów dotyczących obrotu gruntami rolnymi ZIR oraz związki rolnicze będą pilnować prawa. Procedury muszą być transparentne i jednoznacznie ustalone.

Dyrektor biura ZIR Andrzej Karbowy poinformował o spotkaniu dyrektorów oddziałów KOWR oraz prezesów Izb Rolniczych w dniu 13.12.2017r., na spotkaniu tym Minister Rolnictwa zapowiedział, że wszelkie rozwiązania będą dyskutowane z samorządem rolniczym, w pierwszym rzędzie
z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, z racji jednego z największych zasobów gruntów przeznaczonych do rozdysponowania.

Dyrektor J. Białkowski poinformował o możliwym w styczniu 2018r. spotkaniu w obecności Ministra Jurgiela, wtedy zostanie doprecyzowane regionalne podejście do kwestii nieruchomości rolnych. Jak wiemy, w naszym województwie jest najwięcej problemów z tym związanych.
Po zakończeniu części merytorycznej zebrani wymienili się życzeniami z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Posiedzenie RP Stargard 04.07.2017

Posiedzenie RP Stargard 04.07.2017
W dniu 4 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej powiatu stargardzkiego. Wśród obecnych byli Przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych p. Jan Białkowski –dyrektor, p. Paweł Lisowski – z-ca dyrektora oraz p. Cezary Sadowski – kierownik SZGZ Stargard, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa p. Emilia Niemyt – dyrektor ZOR oraz p. Ewelina Sobolewska - Łukaszczuk - kierownik Biura Powiatowego, Agencji Rynku Rolnego p. Agnieszka Śpiewak – p.o dyrektora, ZODR Barzkowice p. Krzysztof Duszkiewicz – z-ca dyrektora oraz p. Marek Gardygajło – kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym, p. Andrzej Karbowy – dyrektor biura ZIR, a także rolnicy z okolicznych gmin.
Spotkanie od powitania gości rozpoczął Przewodniczący RP p. Edward Kosmal, poddał pod głosowanie porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty.
Następnie głos zabrał p. Jan Białkowski dyrektor ANR przedstawiając proces powstania i projekt późniejszego działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który powstanie dnia 1 września br. z połączenia Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Zaznaczył, iż głównym celem powstania Ośrodka jest przede wszystkim ułatwienie obsługi rolnikom, po czym oddał głos p. Agnieszce Śpiewak z ARR, która przedstawiła zgromadzonym podział zadań. KOWR ma realizować zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz gospodarowaniem państwową ziemią. Obowiązki ARR dotyczące unijnych dopłat, jak również wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz działanie związane z tworzeniem grup i organizacji producentów ma przejąć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach zadań KOWR ma obsługiwać działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” z PROW na lata 2014–2020, działania na rzecz odnawialnych źródeł energii. Ponadto będzie monitorował produkcję biogazu rolniczego, rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz produkcję biopłynów. Zajmie się też prowadzeniem działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, będzie obsługiwał fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, a także przejmie od ARR udzielanie dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach i przedszkolach pochodzących z Funduszu Promocji Mleka.
P. Paweł Lisowski z ANR dokonał podsumowania jesienno-wiosennej sesji przetargowej przedstawiając statystyczną ocenę poszczególnych kryteriów na terenie powiatu stargardzkiego, po której rozpoczęła się dyskusja na ich temat. Zapoznał obecnych z planem rozdysponowania gruntów i programami restrukturyzacyjnymi na najbliższy czas.
Omówieniem kolejnego tematu zajęła się p. Emilia Niemyt z ARiMR, która podsumowała stan realizacji dopłat bezpośrednich na terenie powiatu stargardzkiego. Zrealizowano 100% płatności z programu PROW 2007-2013. W kampanii 2017 beneficjenci złożyli 2046 wniosków. Przedstawiła harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na najbliższy czas.
Na zakończenie p. Krzysztof Duszkiewicz przekazał informację na temat działalności Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dziękując za owocną współpracę z poszczególnymi instytucjami oraz zaprosił wszystkich na zbliżające się XXX Targi Agro-Pomerania Barzkowice, które odbędą się 8-10 wrzesień br, a p. Marek Gardygajło zaprosił do korzystania ze szkoleń organizowanych przez ZODR i krótko przedstawił zasadę działania i powoływania komisji klęskowych.
Po dyskusji związanej ze sprawami różnymi posiedzenie zakończono.
Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska

Posiedzenie RP Stargard 23.02.2017 r.

Posiedzenie RP Stargard 23.02.2017 r.
W dniu 23 lutego 2017r. w Sali Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Stargardzie.
Spotkanie rozpoczął Pan Edward Kosmal, powitał zaproszonych gości oraz członków Rady.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin p. Paweł Lisowski – z-ca dyrektora i p. Dorota Łopusiewicz oraz p. Cezary Gadomski, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa p. Emilia Niemyt – dyrektor i p. Przemysław Kozak, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego p. Dariusz Kłos, p. Katarzyna Legan – dyrektor Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego Stargard, p. Andrzej Karbowy – dyrektor Biura ZIR, Towarzystwa ubezpieczeniowego AVIVA p. Irena Jurksztowicz i p. Beata Dymsza oraz rolnicy z okolicznych miejscowości.

Na wstępie przewodniczący RP Stargard – Pan Edward Kosmal przedstawił porządek obrad, po czym nastąpiło jednogłośne jego przyjęcie.
Jako pierwsze z gości zabrały głos Panie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego AVIVA, przedstawiając ofertę ubezpieczeniową dla rolników oraz zapraszając do współpracy. Następnie przedstawiciele ARiMR podsumowali stan realizacji wniosków na terenie powiatu stargardzkiego. Złożono 2046 wniosków o jednolitą płatność bezpośrednią, wypłacono dla 2014 beneficjentów na kwotę ok. 41 mln, ONW – wypłacono dla 1019 beneficjentów na kwotę ok. 1,8 mln (co stanowi 86%), PROW 2007-2013 – złożono 132 wnioski, wypłacono dla 94 beneficjentów na kwotę ok. 1,9 mln (co stanowi 86%). W 2015 roku na Modernizację gospodarstw rolnych (obszar ABC) złożono 51 wniosków, natomiast w 2016 roku (obszar ABCD) złożono 966 wniosków. Podsumowując program Młodego Rolnika wystąpił nieznaczny wzrost wniosków z 84 (2015r) do 92 (2016r). ARiMR na terenie powiatu stargardzkiego zrealizowała zaliczki na poziomie 98,5%, przy wydanych decyzjach na poziomie 70%. Pan Przemysław Kozak przedstawił ponadto harmonogram naborów wniosków w II półroczu 2017r. oraz zmiany, jakie niesie za sobą ustawa o płatnościach bezpośrednich, wśród których są: zmiany do roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich, buraków cukrowych oraz zmiany liczby zwierząt z 30 na 20 sztuk.
Kolejną instytucją poproszoną o wystąpienie była Agencja Nieruchomości Rolnych, przedstawiciel Pan Paweł Lisowski zapoznał członków ze strukturą funkcjonowania Rady Społecznej przy dyrektorze ANR OT w Szczecinie oraz przedstawił krótki rys historyczny jej działania. Zaapelował o jak największe zaangażowanie w procesy wtórnych restrukturyzacji, co przyczynia się do lepszego rozdysponowania gruntów na terenie powiatu. Pani Dorota Łopusiewicz przedstawiła stan rozdysponowania gruntów w powiecie stargardzkim na najbliższy okres, jednocześnie informując, iż ANR łącznie przeznaczy na to ok. 800 ha.
Na zakończenie Pan Przewodniczący przedstawił sytuację związaną z gospodarką łowiecką, przede wszystkim zaapelował o rzetelną opinię wobec działania Kół Łowieckich, którym dnia 31 marca br. kończy się okres dzierżawy obwodów łowieckich.

Na tym posiedzenie zakończono.
Przygotowała Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR

Posiedzenie RP Stargard 20.12.2016 r.

Posiedzenie RP Stargard 20.12.2016 r.
W dniu 20 grudnia 2016r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu stargardzkiego. Spotkanie odbyło się w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
Spotkanie od powitania członków RP i zaproszonych gości rozpoczął Pan Edward Kosmal.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin Panowie Paweł Lisowski, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Panie: Agnieszka Kosmal-Brzychcy, Ewelina Sobolewska – Łukaszczuk oraz Pan Franciszek Brudło, Agencji Rynku Rolnego Pani Izabela Świderek, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Panowie: Dariusz Kłos i Krzysztof Duszkiewicz oraz Pani Anna Bartoń, Panowie Kazimierz Szarżanowicz - wójt gminy Stargard, Pan Marek Marszał oraz rolnicy z okolicznych miejscowości.
Na wstępie przewodniczący RP Stargard – Pan Edward Kosmal podziękował za wkład i osiągnięcia w rolnictwie, wieloletniemu pracownikowi ZODR Panu Markowi Marszałowi, który przeszedł na emeryturę, po czym odczytał i poddał pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
Jako pierwsza z gości zabrała głos Pani Agnieszka Kosmal-Brzychcy z ARiMR, poinformowała o zakończonej wypłacie zaliczek dla rolników, a także o trwającej od 1 grudnia wypłacie płatności końcowych za 2016. Na terenie powiatu stargardzkiego zaliczki otrzymało ponad 2000 rolników, natomiast już ponad 82% decyzji jest wydanych. Szczegółowo przedstawiła również stan realizacji innych wniosków, a także zapoznała obecnych z kredytami preferencyjnymi i klęskowymi stanowiącymi formę pomocy ze strony ARiMR.
Przedstawicielka Agencji Rynku Rolnego Pani Izabela Świderek zapoznała obecnych ze zmianą zasad w dopłatach do materiału siewnego, ze stanem złożonych wniosków na terenie powiatu stargardzkiego, z kwotami dopłat oraz przybliżyła główne działania jakimi zajmuje się ARR (pomoc dla producentów mleka, producentów świń, program mleko, owoce i warzywa w szkole). Powiadomiła, o tym iż Agencja Rynku Rolnego przejęła sprawowanie nad grupami producentów rolnych.
Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu było podsumowanie przez Pana Pawła Lisowskiego roku 2016 w Agencji Nieruchomości Rolnych. Poinformował, iż w sesji wiosennej odbyło się 69 przetargów nieograniczonych na 936 ha, natomiast 66 przetargów ograniczonych na 923 ha. Następnie przedstawił stan zasobu nieruchomości na terenie powiatu stargardzkiego informując, iż w I kwartale 2017 roku do rozdysponowania będzie ok. 900-1000 ha, po czym odpowiadał na pytania zadawane przez rolników, głównie dotyczących zimowych przetargów, kwalifikacji i komisji przetargowych.
Następnie głos zabrał z-ca Dyrektora ZODR Pan Krzysztof Duszkiewicz, który poinformował o działaniach na kolejny rok, a także życzył sobie i obecnym by instytucje związane z rolnictwem działały wspólnie dla dobra całego rolnictwa.
Na zakończenie dyrektor Biura ZIR Pan Andrzej Karbowy przedstawił działania prowadzone przez Zarząd ZIR, a Przewodniczący RP Pan Edward Kosmal złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne. Podzielenie się opłatkiem zakończyło posiedzenie.
Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR

Posiedzenie RP Stargard 05.07.2016 r.

Posiedzenie RP Stargard 05.07.2016 r.
W dniu 05 lipca 2016r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Stargardzie. Spotkanie odbyło się w Sali Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie.
Spotkanie rozpoczął Pan Edward Kosmal, powitał zaproszonych gości.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin Pan Paweł Lisowski – z-ca dyrektora oraz Pani Dorota Łopusiewicz, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Panowie: Jaromir Palusiński – dyrektor, Marek Gardygajło i Pani Anna Bartoń, Pani Irena Agata Łucka – członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego, Pani Katarzyna Legan – dyrektor Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego Stargard, Pani Barbara Wójcik – dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Maria Danuta Grzesiewicz – Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - kierownik TO w Stargardzie, Pan Mariusz Płocharski – Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, Pan Zenon Mirowski – kierownik biura Rejonowego Związku Spółek Wodnych, Pan Kazimierz Pawłowski – Nadleśnictwo Dobrzany, Pan Piotr Kmet- Nadleśnictwo Kliniska oraz rolnicy z okolicznych miejscowości.
Na wstępie przewodniczący RP Stargard – Pan Edward Kosmal powitał przybyłych gości oraz przedstawił porządek obrad.
Jako pierwszy z gości zabrał głos Pan Paweł Lisowski z ANR, który przedstawił wykaz spółek, znajdujących się w powiecie stargardzkim, a także zaprezentował rozdysponowanie gruntów przeznaczonych na najbliższe przetargi. Na terenie powiatu stargardzkiego w przetargach jesiennych do rozdysponowania jest łącznie 1082 ha. Poinformował, iż jest już projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego, który trafił do uzgodnień resortowych i konsultacji publicznych do 11 lipca 2016r. Wysokość czynszu za dzierżawę zależeć ma m.in. od klasy gruntów oraz miejsca ich położenia. Następnie przeszedł do omówienia projektu kryteriów ustalonych na Radzie Społecznej, która odbyła się 21 czerwca 2016r., jednocześnie informując, iż ostateczne decyzje podjęte będą na Radzie Społecznej dnia 7 lipca br. Na zakończenie podsumował system odbytych przetargów ofertowych, stwierdzając, że przetargi spełniły swoją rolę oraz zaproponował odwiedzenie strony internetowej: www.gospodarstwopolska.pl
Następnie Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie sytuacji w sprawie ustawy łowieckiej, szacowania i wypłat odszkodowania. Szkody na terenie województwa zachodniopomorskiego oszacowane są na poziomie 200 mln zł., zwierzyny, co roku przybywa, a plany ostrzałów są niewystarczające, aby rozwiązać problem szkód widocznych na polach rolników. Na początku głos zabrała Pani Irena Agata Łucka, która poinformowała, iż Starostwo wraz z Nadleśnictwem starają się zmniejszyć populację.
Temat przeanalizowali również przedstawiciele Nadleśnictwa, którzy zaapelowali o bezkonfliktową współpracę wszystkich organów. Problem związany ze zwierzyną łowną jest bardzo złożony, zwierzyna nie ma spokoju w lasach, więc szuka go na polach uprawnych i w miastach. Plany odstrzałów są realizowane. Pan Edward Kosmal zaapelował, aby Nadleśnictwa nie grodziły lasów, bo takim sposobem „leśna zwierzyna” wędruje na pola rolników.
Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu był temat suszy na terenie powiatu stargardzkiego. Pani Barbara Wójcik poinformowała, że tylko na terenie Stargardu, Kobylanki i Dolic susza występuje, a komisja szacująca straty może powstać tylko i wyłącznie na terenie, gdzie wskaźnik KBW został przekroczony. W opinii Pani Barbary Wójcik nie ma bardziej obiektywnego systemu monitoringu suszy od obecnego. Zaapelowała, aby dążyć do powiększenia sieci stacji monitorujących suszę.
Następnie Pani Maria Danuta Grzesiewicz wraz z Panami: Mariuszem Płocharskim i Zenonem Mirowskim przedstawili sposób tworzenia spółek wodnych, a także zapoznali z zakresem ich działania.

Na tym posiedzenie zakończono.
Przygotowała Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR

Posiedzenie RP Stargard 03.06.2016 r.

Posiedzenie RP Stargard 03.06.2016 r.
W dniu 03 czerwca 2016r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Stargardzie. Spotkanie odbyło się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu dzięki uprzejmości Burmistrza Pana Stanisława Szymczak.
Spotkanie rozpoczął Pan Edward Kosmal, powitał zaproszonych gości.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin Panowie Jan Białkowski – dyrektor i Paweł Lisowski – z-ca dyrektora oraz Henryk Bubacz, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Panowie Robert Stępień – z-ca dyrektora
i Adam Kalinowski, Agencji Rynku Rolnego Pani Agnieszka Śpiewak, Pan Ireneusz Płóciennik - z-ca Burmistrza, Pani Teresa Kozań – kierownik referatu rolno-środowiskowego w UM
w Chociwlu oraz rolnicy z okolicznych miejscowości.
Na wstępie przewodniczący RP Stargard – Pan Edward Kosmal odczytał i poddał pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Przedstawił kilka informacji na temat chęci organizacji następnych spotkań Rady Powiatowej Stargard.
Jako pierwsza z gości zabrała głos Pani Agnieszka Śpiewak z Agencji Rynku Rolnego, która poinformowała o terminie składania wniosków do 25 czerwca dotyczących materiału siewnego, przedstawiła stan przyjęcia wniosków na terenie powiatu stargardzkiego. Powiadomiła, o tym iż Agencja Rynku Rolnego przejęła sprawowanie nad grupami producentów rolnych.
Następnie głos zabrał Pan Robert Stępień z ARiMR, który poinformował o sytuacji z dopłatami, które będą w całości wypłacone do 30 czerwca, pan Adam Kalinowski przedstawił stan realizacji wniosków z wcześniejszego i tegorocznego naboru. Został poruszony temat PEG-ów i problem ich zmiany w ciągu roku kalendarzowego.
Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu był temat podsumowania przez Pana Jana Białkowskiego – dyrektora ANR, przetargów przeprowadzonych w kwietniu br. Dokonano wstępnej analizy, gdzie w sumie w województwie zachodniopomorskim przekazano do dzierżawy 13000 hektarów, z czego ponad 24% gruntów trafiło do gospodarstw posiadających 20-35 ha i do rolników w wieku 36-40 lat.
Następnie zostały przedstawione przykładowe zasady oceny kryteriów ofert pisemnych
w przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych na dzierżawę i omówione przez Pana Pawła Lisowskiego, przedstawiciela ANR OT w Szczecinie.
Następnie Pan Henryk Bubacz przedstawił stan zasobu nieruchomości na terenie powiatu stargardzkiego, po czym przedstawiciele odpowiadali na pytania zadawane przez rolników, głównie dotyczących zakończonych przetargów.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przygotowała Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR

Posiedzenie RP Stargard 18.03.2016 r.

Posiedzenie RP Stargard 18.03.2016 r.
Rada Powiatowa w Stargardzie Szczecińskim
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
w dniu 18.03.2016

Po części powitalnej nastąpiło przyjęcie proponowanego porządku obrad, który omawiano w kolejności:
1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZOR – stan realizacji dopłat na 18 marca 2016r. – termin realizacji pozostałych dopłat, omówienie szczegółów oraz harmonogramu programów dla rolników.
2. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie – realizacja przetargów na dzierżawę – omówienie planu rozdysponowania nieruchomości z Zasobu WRSP w powiecie stargardzkim w 2016r.
3. Agencja Rynku Rolnego – informacja na temat bieżącej działalności.
4. KRUS Oddział Regionalny w Koszalinie – zmiany i aktualizacja przepisów.
5. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.

Spotkanie otworzył wójt gm. Dolice Grzegorz Brochocki powitał gości oraz rolników. Następnie zabrał głos przewodniczący RP ZIR p. Edward Kosmal.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący rozpoczął od informacji dotyczącej szacowania szkód ozimin. Proszę, aby rolnicy, którzy mają ten problem jak najszybciej złożyli prośbę do wójtów, burmistrzów o oszacowanie strat.
Działania ARR są na wszystkich rynkach rolnych, min. interwencyjny zakup zbóż, dopłaty do materiału siewnego, dopłaty do owoców miękkich, dofinansowanie mleka, owoców i warzywa w szkole. Nowe działania, którymi zajmuje się ARR to min. grupy producenckie, na naszym terenie jest około 60 aktywnych grup, dostarczanie żywności do Banków Żywności. W tym roku zmieniły się zasady dotyczące dopłat do materiału siewnego tzn. nie ma podanych stawek płatności. Rozporządzenie w tej kwestii będzie dopiero we wrześniu. Tymczasowa pomoc dla producentów mleka i trzody (wsparcie cykliczne) stawka pomocy będzie zależała od „wielkości” w kraju (pod koniec maja powinien być znany współczynnik).
Pan Przemysław Kozak - ARiMR - przedstawił szczegóły dotyczące płatności OB, ONW, PRŚ. Powiat stargardzki – wypłata zaliczki 8,5 mln zł + OB. (całe) 19 mln – 80% ogółu
Jest różnica w tegorocznym składaniu wniosków o płatności (rolnik, który składa wniosek posiadający grunty z ANR musi mieć tytuł prawny do tych gruntów). Jest już ogłoszony nabór wniosków na modernizację i MR.
Ukazało się nowe Rozporządzenie mówiące o tym, że jeden z przepisów dotyczy tzw. Centralnego Rejestru Operatorów (CRO), którego prowadzeniem zajął się Instytut Chemii Przemysłowej. Do rejestru trafić mają dane o urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych i pompach ciepła. Ale tylko tych, które zawierają, co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. – Zwykłych klimatyzatorów, stosowanych w biurach czy mieszkaniach, raczej to nie dotyczy, bo rzadko napełnienie czynnikiem przekracza w nich 3 kg. Nowym przepisom podlegają już sklepy dysponujące regałami chłodniczymi, branża farmaceutyczna, zakłady przetwórstwa spożywczego, sadownicy czy rolnicy przechowujący np. jabłka w komorach chłodniczych i mleko.
Największe wymarznięcia na terenie województwa zachodniopomorskiego to powiaty: kołobrzeski, sławieński przede wszystkim rzepak oraz jęczmień. Na dzień dzisiejszy jest 13 komisji, które działają na terenie województwa szacując szkody powstałe przez wymarznięcia.
Zostały omówione również zmiany w ustawie KRUS.
Omówiono także obecne zasady przeprowadzania przetargów na dzierżawę gruntów z ANR. Czynsz, jaki jest zawarty w ogłoszeniach będzie obowiązywał do zakończenia tej puli przetargów. Wadium to ¼ czynszu rocznego lecz nie mniej niż 300zł. Usługi notarialne będą w poszczególnych powiatach jedynie powiat pyrzycki będzie w Szczecinie. Został przedstawiony harmonogram szczegółowy przetargów w powiecie Stargardzkim. Przetargi bardzo zróżnicowane dot. jednej lub kilku gmin w jednym dniu. Ponad 800 ha, które obecnie są przygotowane do przetargów.
Zabezpieczenie dotyczące dzierżawy (poręczenie, blokada środków na koncie itp.) prośba, aby związki zawodowe i Izba domagały się zmiany zarządzenia Prezesa ANR dotyczącego min. czynsze i zabezpieczenia!
Będzie przygotowywany program restrukturyzacji w tutejszej gminie dot. Agro-War Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo rolno – handlowe. Jest to spółka pracownicza z poprzednich pracowników PGR, nasza Polska spółka. 54 osoby pracują w tej firmie i prowadzą bardzo dobrą gospodarkę rolną. Pan Toporkiewicz omówił swoją sytuację dotyczącą prośby o przygotowanie przetargu dla byłych pracowników PGR. Dyskusja przebiegała burzliwie: jaki przetarg? Czy na powiększenie gospodarstwa, czy na utworzenie gospodarstwa dla byłych pracowników PGR?
Wniosek : Powrót do audycji „Kraj za miastem”
Następne spotkanie Rady planujemy w maju w Kobylance.

Posiedzenie RP Stargard 28.01.2016

W dniu 28 stycznia 2016r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Stargardzie. Spotkanie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury w Starej Dąbrowie dzięki uprzejmości Wójta Gminy Pana Mieczysława Włodarczyka.
Spotkanie rozpoczął Pan Edward Kosmal, powitał zaproszonych gości.
W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Przedstawiciele z Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin na czele z Panem Janem Białkowskim – Dyrektor oddziału, Pracownicy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wójt Gminy, Przedstawiciel Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz rolnicy z okolicznych miejscowości. W posiedzeniu uczestniczył również wiceprezes ZIR Pan Lech Bany.

Na wstępie przewodniczący RP Stargard – Pan Edward Kosmal przedstawił kilka informacji na temat wydarzeń jakie się odbyły od poprzedniego posiedzenia Rady. Poinformował o odbytym II Walnym Zgromadzeniu ZIR V kadencji.
Jako pierwszy z gości zabrał głos Pan Jan Białkowski – Dyrektor ANR OT Szczecin.
Pan Dyrektor poinformował zebranych że Agencja Nieruchomości Rolnych zaczęła realizować wszystkie postulaty protestujących rolników - jedyną formą rozdysponowania gruntów jest dzierżawa, Przedstawił również główne założenia nowego projektu ustawy, który jest procedowany w sejmie. Temat obrotu ziemią wzbudził duże zainteresowanie zebranych rolników, szczególnie w świetle planowanych zmian. Pytano między innymi czy młodzi rolnicy będą mogli startować w przetargach, czy zostaną obniżone czynsze dzierżawne oraz co z nieruchomościami, które były przygotowane do sprzedaży, a przetargi na nie zostały wstrzymane. Dużo pytań rodzi również zagadnienie społecznej rady przy ANR, kto będzie wchodził w jej skład i na jakiej zasadzie społeczna rada będzie pracować.
Następnie Pan Henryk Bubacz przedstawił stan zasobu nieruchomości na terenie powiatu stargardzkiego.
Kolejnym omawianym punktem była informacja na temat bieżącej działalności ARiMR. Pracownik z biura powiatowego przedstawił stan realizacji płatności za rok 2015 oraz poinformował o ilości złożonych wniosków. Następnie Pan Przemysław Kozak z ZOR ARiMR omówił harmonogram planowanych programów na rok bieżący.
W trakcie omawiania kolejnego punktu Pan Lech Bany – Wiceprezes Zarządu ZIR zaapelował do zebranych rolników o przysyłanie opinii i uwag do proponowanych projektów ustaw czy rozporządzeń. Poinformował, że teraz mamy możliwość zmian w prawie, które szczególnie dotyczy rolników, jest to bardzo ważne aby wypracować wnioski i uwagi, które później zostaną przesłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przygotowała Anna Michalska – Biuro ZIR