Jesteś tutaj:

Powiat Sławno

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Sławno
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencji


Posiedzenie 11 października 2018r.

Tematy, którymi zajmowała się Rada podczas posiedzenia. Sytuacja rolnictwa zachodniopomorskiego a w szczególności rolników z powiatu sławieńskiego, informacja z działalności Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, informacje z bieżącej działalności statutowej Rady Powiatowej ZIR, wystąpienie przedstawiciela KOWR, wystąpienie przedstawiciela ARiMR, wystąpienie przedstawiciela PZDR, wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii, wystąpienie PIORiN, dyskusja, wolne wnioski oraz podjęcie uchwał i wniosków.

Posiedzenie 8.06.2018

1. Przewodniczący Rady Powiatowej Zdzisław Sieradzki
- powitanie, sprawozdanie z działalności Izby: uczestniczymy przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną, opiniujemy sprzedaż i dzierżawę ziemi
2. Wystąpienie Powiatowego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Sławnie - Piotra Gajewicza
- obowiązek rejestracji opryskiwaczy,
- konieczność dokładnego czytania etykiet na opakowaniach środków ochrony roślin
- prowadzić rejestry stosowanych środków
3. Przedstawiciel KOWR
- przetargi do 5 ha: ofertowe
- przetargi nieograniczone: do 2 ha powierzchni
- na terenie powiatu sławieńskiego: 945 ha wolnych działek
- duże zainteresowanie dzierżawą, średni czynsz dzierżawny 8 q, średnia cena
sprzedaży 1 ha około 30 tys. zł
4. Piotr Dziadul - Kierownik ARiMR w Darłowie
- decyzje za rok 2017 w 100% zrealizowane
- wnioski na dopłaty na rok 2018 na dzień 08.06.2018r. złożone w 90%
5. Joanna Surgiel - kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych
- szacowanie szkód łowieckich - nowe wnioski
- materiał siewny do 25.06.2018r. - nowe wnioski
- w gminie Malechowo złożono wniosek o szacowanie szkód spowodowanych suszą
6. Tomasz Klem - członek Zarządu ZIR – zdał relację z aktualnych prac Zarządu Izby
7. Piotr Kopcewicz – prawnik – przedstawił podstawowe informacje o nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

Przedyskutowano ponadto problem występującej suszy – rolnicy powinni jak najszybciej składać wnioski o szacowanie szkód.

Posiedzenie 13.02.2018

W Malechowie odbyło się posiedzenie RP Sławno.
Głównym tematem było szkolenie dla rolników z zakresu wypełniania e- Wniosku Plus w kampanii 2018. Przedstawiono również informacje o realizacja dopłat: 80% ONW wypłacone i około 60% OB. Pozostałe systematycznie są przygotowywane do naliczeń (w 2017 roku złożono 1938 wniosków OB, 1836 ONW). Zmieniły się elementy proekologiczne min. (wielkości) międzyplony, nowy element EFA 14c.
Przedstawiciel ubezpieczeniowy omówił oferty i procedury ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie min. budynków gospodarczych.
Sprawy bieżące z działalności Zarządu ZIR omówił p. Tomasz Kelm, główne tematy to e – wniosek, kryteria, prawo łowieckie, wapnowanie gleb, melioracja.
Pan Z. Sieradzki przedstawił zmiany dot. min prawa wodnego i melioracji, (wystąpienie do Marszałka dot. stanu rzeki Wieprzy, skutki odczuwają rolnicy poprzez zalewanie pól uprawnych). Nadmienił o propozycjach zmian w ustawie Prawo łowieckie min. dotyczy kar za tzw. utrudnianie przez rolników polowań które znalazło się w Rozporządzeniu dot. zwalczania ASF i pod przykrywką zastał wprowadzony ten zapis. Obecnie prace idą w dobrym kierunku min. rolnik może wyłączyć swoje grunty z obwodu łowieckiego (Urząd Marszałkowski). Nawiązał do tego jak przebiegają zbiorowe polowania i kto na tym zyskuje – na pewno nie rolnik! Koła Łowieckie płacą do starostwa kwoty za dzierżawę gruntów rolnika ale uchwałę o obwodzie łowieckim podejmuje Urząd Marszałkowski. Biuro Rady Powiatowej ZIR Sławno ma siedzibę w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości. W każdy wtorek od godziny 1400 porad prawnych bezpłatnie udziela prawnik. Wszystkie przetargi ofert pisemnych na dzierżawę gruntów z KOWR, zostały zawieszone do czasu ustalenia nowych kryteriów (obecne zostały oprotestowane).

Posiedzenie RP Sławno 21.12.2017 r.

Posiedzenie RP Sławno 21.12.2017 r.
Dnia 21.12.2017 r. w Sławsku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu sławieńskiego.

Spotkanie odbywało się wg. porządku obrad:
1. Sytuacja rolnictwa sławieńskiego,
2. Sprawy melioracyjne w powiecie sławieńskim, a w szczególności brak konserwacji rzeki Wieprza.
3. Informacja w temacie ubiegania się o pomoc do ARiMR, KOWR, Banków i wójtów gmin.
4. Dyskusja.
5. Podsumowanie działalności Rady Powiatowej w 2017 roku.
6. Wolne wnioski.

Protokołował: Józef Kołodziej – Członek RP Sławno

Posiedzenie RP Sławno 12.12.2017r.

Posiedzenie RP Sławno 12.12.2017r.
Spotkanie otworzył i zaproponował porządek obrad przewodniczący Rady Powiatowej p. Zdzisław Sieradzki.
Na posiedzeniu omawiane były tematy:
Sytuacja rolnictwa zachodniopomorskiego a w szczególności rolników z powiatu sławieńskiego – prelekcja Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, informacja z działalności Zarządu oraz Rady Powiatu ZIR, informacja Radcy Prawnego z działalności na rzecz rolników z powiatu sławieńskiego.
Sytuacja ekonomiczna rolników ze względu na warunki pogodowe jak również szkody łowieckie w tym roku jest bardzo trudna. Z nieoficjalnych danych wynika, że wyszacowane straty w województwie zachodniopomorskim to 2/3 szkód w kraju, na kwotę około 600 mln. zł a 400 mln. zł w województwie zachodniopomorskim. I tutaj należy wnioskować o to, aby wnieść zmianę do ustawy o ubezpieczeniach dodając zapis „podtopienia po długotrwałych deszczach”. Ubezpieczenia upraw – Ustawa o ubezpieczeniach jasno określa definicję 25% sumy ubezpieczenia na odtworzenie produkcji . W warunkach ogólnych w umowie, Towarzystwa Ubezpieczeniowe nigdy nie dają 25% tylko np. 10 lub 15%. Concordia nie wypłaciła żadnemu rolnikowi odszkodowania. Kwota dopłaty do firm z budżetu Państwa nie trafia do rolników. Nie wolno zmuszać rolników do ubezpieczenia 100% powierzchni gospodarstwa. Środki przyznane na powiat sławieński wystarczą na 4 wnioski, które wyczerpują środki na pomoc w związku z podtopieniami.
Należy również zmienić Uchwałę Sejmiku dotyczącą terminu zbioru płodów. Wiele uwag dotyczyło braku jednolitej interpretacji powoływania komisji, doprecyzowanie zapisów, szacowania dla całego kraju. Rolnicy z powiatu sławieńskiego posiadają grunty w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. W związku z tym Komisje szacujące straty funkcjonują na innych zasadach. Pan Przewodniczący Zdzisław Sieradzki pochwalił pracę i podejście do problemów rolników przez PZDR, KOWR, ARiMR. Instytucje te wykazały zrozumienie tematu, natomiast Wójtowie (Przewodniczący Rad Gmin) nie stawiali na posiedzeniach Rad wniosków RP ZIR jak i samych rolników.
Wnioski OB. tylko w formie elektronicznej. Rolnicy do 10 ha będą mogli złożyć tzw. oświadczenie i wówczas nie musi składać wniosku.
Prawo wodne – wchodzi w życie od przyszłego roku. Kolejne obciążenie dla rolników. Sytuacja rolników ulega drastycznej zmianie, 30% zasiewów ozimin mniej do lat poprzednich, wody spływają z dróg na pola, na tę chwilę około 50% widać gnicie roślin, potrzebna pomoc rolnikom. Należy wnioskować do Wojewody ogłoszenia stanu klęski. Od Darłowa do Lęborka wylewają rzeki - wysoki poziom wód gruntowych. Taka sytuacja prowadzi do kataklizmu.
Andrzej Czerwiński omówił terminy naborów wniosków na działania w 2018 roku.
PROW – ścisły harmonogram – Modernizacja obszar „d” – marzec 2018r. pozostałe w większości w okresie marca. Jest to bardzo duże utrudnienie ponieważ kumulacja terminów i wnioski OB i praca rolników w polu. Omówił szczegółowo „Modernizacja małych gospodarstw i Rozpoczęcie działalności po za rolniczej
Umarzanie podatku – żadna gmina nie wystąpiła z zapytaniem o wysokość podatku do Izby. Gminy nie zasięgają opinii Izby, ponieważ utrzymują średnią GUS; wówczas nie jest potrzebna opinia Izby, a jest zgodna z prawem.
Tomasz Kelm omówił działania Zarządu.
Danuta Lebioda – omówiła wybory w Komisji Copa-Cogeca.

Posiedzenie RP Sławno 16.11.2017 r.

Posiedzenie RP Sławno 16.11.2017 r.
Dnia 16 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej powiatu sławieńskiego.

Spotkanie od powitania i przedstawienia porządku obrad rozpoczął Przewodniczący Zdzisław Sieradzki, po czym oddał głos Grzegorzowi Ptak – Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sławnie, który przedstawił sytuację ASF w kraju i problem z dzikami,
- p. Leszek Dydyna – jako Izby Rolnicze wystąpiliśmy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o większy odstrzał dzików na wschodniej granicy państwa,
- p. Zdzisław Sieradzki – szacowane szkody łowieckie wynoszą ok. 60 mln zł., od 1 stycznia 2018r. podania o szacowanie szkód rolnik będzie składał do wójta gminy bądź burmistrza,
- p. Dariusz Miszczuk KŁ Odyniec – Darłowo – podania odbieram osobiście 3 razy w tygodniu ze skrzynki pocztowej, nie miał informacji, że do odbioru podań ma być wyznaczona osoba,
- p. Tomasz Kelm – członek Zarządu ZIR – omówił klęski żywiołowe, ok. 9 tys. wniosków wpłynęło od zachodniopomorskich rolników,
Podczas spotkania wystąpiono: o redukcję zwierzyny płowej, której w województwie zachodniopomorskim jest najwięcej; z wnioskiem do Marszałka województwa zachodniopomorskiego o pogłębienie, odkrzaczenie i udrożnienie rzeki Wieprzy w powiecie sławieńskim, gdyż od 26 lat nie jest to czynione, a rzeka sukcesywnie zalewa łąki i pastwiska w gm. Darłowo, Postomino i Sławno.
Na zakończenie uzgodniono termin kolejnego posiedzenia RP Sławno.
Protokołował: Zdzisław Sieradzki – Przewodniczący RP Sławno.

Posiedzenie RP Sławno 11.10.2017

Posiedzenie RP Sławno 11.10.2017
Dnia 11.10.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej powiatu sławieńskiego.
Przewodniczący p. Zdzisław Sieradzki otworzył posiedzenie oraz powitał zaproszonych gości i członków Rady Powiatowej.
Najważniejszym tematem poruszonym na posiedzeniu było podsumowanie sytuacji po żniwach w powiecie sławieńskim, w którym przez okres kilku miesięcy występowały długotrwałe opady deszczu, które uniemożliwiły terminowy zbiór zbóż
Po długiej dyskusji rolnicy zaapelowali do wójtów gmin i burmistrzów miast powiatu Sławno o umorzenie IV raty podatku rolnego z pomocy de minimis.
Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu były szkody łowieckie – p. Zdzisław Sieradzki zasugerował, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby szacowanie szkód przez Koła Łowieckie w ciągu 7 dni od daty złożenia podania. Przewodniczący RP poinformował, iż Zachodniopomorska Izba Rolnicza występowała do Kół Łowieckich o wskazanie osób, które przyjmują podania o oszacowanie szkód.
Na zakończenie posiedzenia zgłoszone zostały wnioski rolników: należy zwrócić się do Wójtów/Burmistrzów o umorzenie IV raty podatku rolnego, należy złożyć protest przeciwko bezcłowemu importowi zbóż z Ukrainy, wyegzekwować od Kół Łowieckich potwierdzenie przyjęcia podania rolnika o oszacowanie szkody.

Posiedzenie RP Sławno 26.07.2017r.

Posiedzenie RP Sławno 26.07.2017r.
26 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie RP połączone ze szkoleniem dotyczącym ASF i ptasiej grypy. Program został uzupełniony o informację podmiotów skupowych, które nie uczestniczyły w poprzednim posiedzeniu Rady Powiatowej oraz na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii zaproszono rolników z powiatu sławieńskiego produkujących trzodę chlewną w ramach szkolenia.
Sprawozdanie z działalności Rady Powiatowej przedstawił Przewodniczący Pan Zdzisław Sieradzki, który wyjaśnił, że Rada Powiatowa reprezentuje na szczeblu wojewódzkim, wszystkie sprawy dotyczące bezpośrednio rolników z powiatu sławieńskiego, aktywnie uczestniczy w min. przetargach (kryteria, komisje), szacowanie szkód – udział w komisjach. Pan Przewodniczący omówił szczegółowo, podając wiele przykładów pracy i uwag do działań min. w przetargach ANR, zmian w ustawie o szkodach łowieckich. Jednym z ostatnich wniosków złożonych do Zarządu ZIR, to wniosek przeciw podwyżce paliwa i to w takim okresie (żniwa i prace polowe), ewentualnie wyrównać różnicę w dopłacie do akcyzy.
Członek Zarządu ZIR Tomasz Kelm, nawiązał do działalności Zarządu ZIR min. omówił spotkania dotyczące szkód łowieckich, Rady Społecznej i komisji w ANR, Prawo Wodne, wypracowane stanowisko dot. WPR tj. regionalizacji kraju. Polityka Rządu skierowana jest na fotowoltanikę i biogazownie, wiatraki idą do lamusa. Melioracja – nie ma żadnych działań – brak funduszy i brak dofinansowania ze strony Rządu. Krajowa Rada Izb Rolniczych organizuje rokrocznie kolonie i zimowiska dla dzieci rolników – zgłoszenia dzieci można składać w biurach ZIR.
PZZ Stoisław – prognozy pogody nie są optymistyczne, Pan Prezes przybliżył możliwości skupowe. Systemowe (sms) zgłoszenia transportu ze zbożem zdają egzamin, rolnik nie musi godzinami stać w kolejkach. Środki finansowe na skup są zapewnione tzn. że nie będzie zachwiana płynność płatności za sprzedane zboże.
BBS Darłowo – kredyty – oferta na tą chwilę jest min. taka: kredyt (klęskowy) obrotowy – 3,46% uzależniony od ilości ha. Na 1ha około 2 tyś zł. Indywidualne rozmowy z rolnikiem.
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Darłowie przedstawiła szacunkowe wydajności zbóż i rzepaku. Zwróciła się również z apelem do rolników o składanie wniosków, o oszacowanie strat pogodowych (deszcze). Byłoby dobrze, gdyby rolnicy do takiego wniosku dołączyli wniosek składany do ARiMR, który w późniejszym okresie jest niezbędny.
PIORIN – możliwość złożenia wniosku przez pszczelarza do wójta/ burmistrza w przypadku zatrucia pszczół. 15% porażone już zboża i rzepak. Przypomnienie o szkoleniach, badaniach opryskiwaczy, prowadzeniu ewidencji zabiegów (jeżeli nie są stosowane, to powinno być oświadczenie o niestosowanie ale wtedy rolnik jest poddawany kontroli na pozostałość środków w dniu zbioru). Nie kupować środków z niewiadomych źródeł! Można śledzić komunikaty na stronie PIORIN – sygnalizacja – występowanie chorób i szkodników. Jeśli rolnik posiada nieużywany opryskiwacz, powinien ten fakt zgłosić celem „likwidacji”.
Na rzecz rolników z powiatu sławieńskiego w ramach działania Rady Powiatowej, prowadzone są bezpłatne porady prawne. Marek Pawłowski – Radca prawny przyjmuje we wtorki od godziny 14oo, Sławno Chełmońskiego 30 (Inkubator Przedsiębiorczości).
Większość spraw prowadzonych dotyczyła spadku, zasiedzenia, przetwórstwo rolników, szkód łowieckich, sprawy rodzinne ( dość dużo), dzierżawy gruntów z ANR.
Następnie zostały przedstawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zagrożenia oraz bieżący stan ASF i ptasiej grypy. Największe zagrożenie jest ze strony ASF. Należy dochować szczególnej ostrożności, stosować bioasekurację, ponieważ ogniska ASF rozprzestrzeniają się.
Przygotowała: Danuta Lebioda – z-ca dyrektora biura ZIR

Posiedzenie RP Sławno - 19.07.2017 r.

Posiedzenie RP Sławno - 19.07.2017 r.
19 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Darłowo odbyło się posiedzenie RP połączone z tradycyjnym Forum Rolniczym. Zgodnie z programem omawiane były następujące tematy:
Skup zbóż w powiecie sławieńskim – oferty podmiotów skupowych
Prezentacja ofert banków – BGŻ BNP PARIBAS Sławno, BBS Darłowo, BS w Ustce Oddział w Postominie, BS Sławno, PKO Bank Polski S.A. Sławno
Przedstawienie informacji w zakresie realizowanych zadań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017r- kierownik Biura Powiatowego AR i MR w Darłowie
Przedstawienie informacji w zakresie realizowanych zadań i rozdysponowanie gruntów na powiecie sławieńskim przez ANR OT Szczecin Filia Koszalin
Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Przewodniczący Rady Powiatowej p. Zdzisław Sieradzki odniósł się na wstępie do szkód łowieckich, które są w obecnym czasie największą bolączką dla rolników. System, który obowiązuje jest nie do przyjęcia. Niezrozumiała jest bowiem sytuacja, gdzie grunty są własnością rolnika, zwierzęta – własność Skarbu Państwa a szkody wypłacać mają Koła, to jest paradoks. Ustawa powinna być jak najszybciej zmieniona. Bardzo trudną sytuację mają rolnicy z powiatu sławieńskiego dot. przynależności obwodów łowieckich, które należą do powiatu słupskiego tym samym woj. Pomorskiego, co jest wielkim utrudnieniem. Kolejny temat to obrót gruntami rolniczymi. Pan Przewodniczący przybliżył zasady funkcjonowania serii przetargów na dzierżawę z ANR. Obecne kryteria umożliwiły nabycie w dzierżawę gruntów przez POLSKICH rolników.
Oferta podmiotów skupowych jest bardzo zbliżona, jedną z różnic jest czas na zapłatę. Ustawowo obowiązuje 14 dni, ale istnieje możliwość „zaliczkowania” i porozumienia się z rolnikiem zawierając umowę. Z opinii rolników i przedstawicieli firm skupowych wynika, że zboża w tym roku mogą mieć słabe parametry jakości (dużo chorób ze względu na duże ilości deszczu, mała gęstość). Ceny również nie będą stabilne, powinny jednak pozostać na poziomie ubiegłorocznym.
Oferta Banków:
BGŻ BNP Paribas – „Rzeczówka” do 120 tyś., odnawialny, Agro Progres na poczet inwestycyjny, kredyt Unia (do 15 lat) kredyty preferencyjne na zakup ziemi itp.
BS Ustka Oddział Postomino, BS Sławno, wszystkie obecne na spotkaniu Banki mają bardzo podobną ofertę i każdego klienta obsługują indywidualnie.
Ponadto omówione zostały tematy dotyczące ARiMR .Wszystkie decyzje wydane – ponad 1940 OB 1800 ONW ponad 300 PRŚ. Od tego roku 20% wniosków „skanowanych” od przyszłego roku 100% - brak możliwości „uzupełnienia” drobnych błędów. Będzie również obowiązywało elektroniczne składanie wniosków (w powiecie Sławieńskim tylko 19 sztuk)
Przewidywane jest „zaliczkowanie” dopłat również w tym roku.
KOWR od 1 września następuje połączenie tych Agencji. Zadania ANR w całości pozostają w KOWR a z ARR będą działania tylko te, które nie podlegają dofinansowaniu czyli np. mleko w szkole (promocja). Łączenie się Agencji przechodzi bezproblemowo. Na powiecie sławieńskim 114 przetargów ograniczonych 797 ha ograniczone ofertowe. Kryteria na powiecie sławieńskim to kryteria obowiązujące w całym województwie.
WNIOSEK do ANR – przy podziale działek, należy dzielić fizycznie (geodezyjny) nie dzielić na trójkąty itp. W przypadku sporu pomiędzy rolnikami nie można ustalić „winnego” powołując się na brak granic.
Zarówno tematy poruszone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jak i Kierownika PIORIN – będą szerzej omówione na kolejnym spotkaniu-szkoleniu.

Przygotowała: Danuta Lebioda - z-ca dyrektora biura ZIR

Posiedzenie RP Sławno 14.12.2016 r.

Posiedzenie RP Sławno 14.12.2016 r.
W Malechowie dnia 14 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działania Rady Powiatowej i ogólnie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Najważniejsze tematy to: prawo łowieckie, ustawa o wstrzymaniu sprzedaży (kryteria) oraz odszkodowania związane z klęskami żywiołowymi ( susza, deszcze nawalne).
Działania Rady skupiały przede wszystkim na ustaleniu kryteriów do przetargów , akcją odszkodowań za szkody
(deszcze nawalne). Jako Rada Powiatowa proponowaliśmy w kryteriach inną kwalifikację pkt. ponieważ były niekorzystne dla naszych rolników.
Obecnie na glebach zwięzłych są bardzo duże zastoje wodne. Na dzień dzisiejszy jest zagrożenie „wypadnięcia” roślin ozimych . 50% szkód wywołanych tylko przez deszcze nawalne, dotknęły gospodarstwa w powiecie sławieńskim, dlatego ROLNIKU PAMIĘTAJ ! Jeśli pojawia się przymrozek, susza, deszcz nawalny należy złożyć podanie o oszacowanie strat do wójta/ burmistrza. Obowiązkiem wójta/burmistrza jest zgłoszenie tego faktu do Wojewody celem powołania Komisji do szacowania.
Prawo łowieckie: stanęło w miejscu. Na dzień dzisiejszy nie ma ostatecznej decyzji co dalej. Kolejne projekty ustawy są zgłaszane w Sejmie. Ostatni projekt dopuszcza wydzierżawienie obwodu myśliwym – rolnikom. Nowe prawo nie wejdzie w życie od stycznia 2017r. , ponieważ Minister Finansów w omawianym budżecie na 2017 rok nie przewiduje środków na wprowadzenie zmian tej ustawy.
Koła Łowieckie w dalszym ciągu nie chcą podawać miejsc, gdzie rolnik może składać podanie o oszacowanie strat wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
Odczytano sprawozdanie radcy prawnego Marka Pawłowskiego co do działalności z porad prawnych.
Od przyszłego roku ma powstać Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności, przejmując tym samym kompetencje, które dziś posiadają: Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), Inspekcja Weterynaryjna (IW), Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcja Handlowa (IH).
Przygotowała: Danuta Lebioda - z-ca dyrektora ZIR

Forum Rolnicze Powiatu Sławieńskiego - 13.07.2016

Forum Rolnicze Powiatu Sławieńskiego - 13.07.2016
Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Darłowo. Zgodnie z porządkiem obrad firmy skupujące przedstawiły oferty dotyczące skupu i przechowywania zbóż, tak jak np. Stoisław, lecz żadna firma nie podała cen skupu zbóż. Cena będzie „ceną dnia” tak, jak w ubiegłym roku. Następnie przedstawiciele zaproszonych banków przedstawiły oferty kredytów obrotowych, komercyjnych i inwestycyjnych na skup, zakup nowych i używanych maszyn, ziemi (są kredyty w których rolnik nie musi mieć wkładu własnego).
Oferty wszystkich banków dla rolników są bardzo zbliżone, różnią się szczegółami ale i tak istnieje możliwość negocjacji pod konkretny zakup biorąc pod uwagę zdolność kredytową danego rolnika.
Jedynie PKO Bank Polski nie ma kredytów dofinansowywanych przez ARiMR, co powoduje dostępność tylko kredytów komercyjnych tzn. na wyższym oprocentowaniu.
Pan Ryszard Kozłowski zaapelował o przyspieszenie prac drogowych lub wydzielenie innej drogi na dojazd rolników w czasie żniw do punktu skupu.
Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii udzielił informacji dotyczącej obecnej sytuacji w powiecie sławieńskim ( były dwa ogniska gruźlicy bydła – w tej chwili zostały zlikwidowane i jeśli się nie powtórzy w następnych badaniach to będzie można uznać powiat wolny od gruźlicy) oraz o tym, że ASF panuje nadal w Polsce
Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii – organizować szkolenia dla rolników i prowadzić rozmowy z wójtami, burmistrzami aby utylizację trzody z ASF przeprowadzać na terenie gminy w której znajduje się ognisko zakaźne, a nie przewozić do innych województw np. kujawsko - pomorskie .
W obecnym roku ARiMR przyjęła 1900 wniosków o płatności obszarowe. Na dzień 30 czerwca – wszystkie wnioski o płatność OB z kampanii 2015 (decyzje) zostały przekazane do Warszawy do realizacji.
Omówiono nowe zasady rozdysponowania gruntów. Istnie możliwość sprzedaży gruntów do 2ha oraz ogródków i budynków byłych pracowników PGR bez występowania o zgodę do Prezesa ANR.
Kryteria zostały przygotowane i zaakceptowane przez Społeczną Radę przy Dyrektorze ANR. Ustawa o zakazie sprzedaży dotyczy gruntów z Zasobu, to notariusz bada czy dane osoby konkretnie spełniają warunki dotyczące zbycia gruntów w obrocie prywatnym. Omówiono strukturę zasiewów w powiecie sławieńskim, oraz bieżące informacje dotyczące naboru wniosków do ARiMR np. odtworzenie produkcji (dotyczy gradobicia itp.) .
PIORiN – są prowadzone pełne kontrole produkcji od zasiewów do produkcji, środków ochrony (ewidencja pełna – sprawdzana podczas kontroli) należy szczegółowo prowadzić taką ewidencję (nazwa środka, chwastu, robaka, powierzchnia itp.). W terenie zauważa się wzrost stonki ziemniaczanej, 15% pszenicy jest zaatakowane przez fuzariozę.
Przygotowała: Danuta Lebioda

Posiedzenie RP Sławno 01.04.2016 r.

Posiedzenie RP Sławno 01.04.2016 r.
Przewodniczący Rady Powiatowej p. Zdzisław Sieradzki otworzył spotkanie witając wszystkich przybyłych gości. Szczególnie powitał przedstawicieli Pomorskiej Izby Rolniczej w tym przewodniczącego Słupskiej Rady Powiatowej.

Pani Joanna Surgiel TZD Darłowo – przedstawiła obecne działania TZD min. na terenie całego powiatu są szacowania dotyczące wymarznięć. Przypomniała o składaniu oświadczenia dot. dzierżawy z ANR. Ruszył nabór wniosków dot. Modernizacji gospodarstw – który składamy do Szczecina a MR składamy w BP Darłowo.
Kierownik BP ARiMR Piotr Dziadul stwierdził, że ARiMR jest na usługi rolników. Przychodzą płatności na konto rolnika, a nie ma danych jakie i za co są te płatności. Wniosek: wnioskować do centrali ARiMR o to aby w tytule przelewu był zapis mówiący o tym, za co są te płatności ponieważ nie wszyscy rolnicy otrzymują decyzję.
Pan Leszek Dydyna – nie zgadzam się z tym, że rolnicy „ociągają się” ze składaniem wniosków przykład: są wymarznięcia do 10 kwietnia zaplanowane są szacowania, więc nie można mieć pretensji do rolników. Omawiano projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości.Ten projekt dopiero otworzy drzwi do spekulacji gruntami wprowadzając zapis dla związków wyznaniowych – bez rygorów i ograniczeń – jest to zamach na zawód rolnika i przede wszystkim rolnika polskiego.
Pani Anna Pyda – ANR OT Szczecin Filia Koszalin w uzgodnieniu z organizacjami rolniczymi, rozdysponuje jak najwięcej gruntów do końca kwietnia. Wielkość działek od 1 – 30 ha. Powiat Sławno to około 400 ha. Omówiła szczegółowo procedury przeprowadzanych przetargów (Filia Koszalin – 600 przetargów na 6 tys. ha)
Pan Zdzisław Sieradzki podziękował Dziennikowi Bałtyckiemu za propagowanie spraw rolniczych.
Inspekcja Ochrony i Nasiennictwa – przypominam o szkoleniu pods. i uzupełniającym prowadzenie i przechowywanie ewidencji stosowania środków ochrony roślin itp.
Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił działania na terenie powiatu i dodał, że w najbliższym czasie ma powstać nowa inspekcja, która będzie inspekcją bezpieczeństwa żywności (insp. wet., ochrony roślin) W całym powiecie zostały przeprowadzone badania bydła na gruźlicę: inne choroby zakaźne.
Wniosek do ANR: o podanie bezzwłocznie rozstrzygnięcia przetargu! (rolnicy nie składają ofert na kolejne)
Propozycja nawiązania ściślejszej współpracy pomiędzy Słupską RP na szczeblu powiatu i opinii RP Sławno i Słupsk czyli graniczących ze sobą. Nawiązaliśmy współpracę więc stosunku do tych samych rolników.
Producenci mleka – nie ma możliwości zwiększenia ceny mleka, gospodarstwo nie może się rozwijać – należy zatem na kolejnym spotkaniu omówić propozycje pomocy dla tych gospodarstw.
Nawiązano do projektów ustaw o szkodach łowieckich- nie zgadzamy się na 14 dni (czas na oszacowanie), powinno być maksymalnie 7. Powinniśmy wrócić do ustawy i zasad szacowania sprzed 30 lat. W1952r utworzono obwody łowieckie, c – czasy PGR-ów skończyły się więc zwierzyna bytuje na polach rolników. Zwierzyną dysponuje PZŁ nie płacąc do Skarbu Państwa nic.

Wstępnie Forum Zbożowe zaplanowano na pierwszą połowę lipca w Darłowie lub Darłówku.

-do ANR: o podanie bezzwłocznie rozstrzygnięcia przetargu! (rolnicy nie składają ofert na kolejne, ponieważ nie ma rozstrzygnięcia i nie wiedzą czy zostali kandydatami na nabywcę czy też nie)

-za trwałe użytki zielone pkt. przy produkcji mleka i bydła mięsnego powinny być dodatkowe pkt. w kryteriach przetargowych

– brak odpowiedzi czy Koło Łowieckie ma obowiązek potwierdzić wpływ podania rolnika o przeprowadzenie szacowania czy też nie?
Rozporządzenie (Dz. U. z dnia 24 marca 2010r)