Jesteś tutaj:

Powiat Pyrzyce

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Pyrzyce
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencji


Posiedzenie 16.04.2018

Poruszane tematy:

• ARiMR ZOR w Szczecinie: stan realizacji napływu wniosków na dopłaty bezpośrednie w 2018r.; stan kontroli wniosków o dopłaty wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
• KOWR OT w Szczecinie: stan realizacji zapisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży gruntów rolnych; ilość przedłużonych umów z wyszczególnieniem spółek z powiatu pyrzyckiego ; ilość odkupionych udziałów w spółkach w tym z kapitałem obcym dokonujących obrotu udziałami; sprzedaż gruntów na terenie powiatu pyrzyckiego;
• stan realizacji ustaleń mających na celu rozdysponowanie gruntów po Farmex – Linie;
• stan spraw sądowych, w których stroną jest KOWR w stosunku do Spółek na terenie powiatu pyrzyckiego;
• stan zwrotu nakładów poniesionych przez rolników powiatu pyrzyckiego Obojno Sp. z o.o.;
• współpraca KOWR z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą odnośnie opiniowania wniosków o przedłużenie umów dzierżaw.

Na wniosek p.Roberta Tarnowskiego przedyskutowano dodatkowo dwie kwestie:
1) aktualny stan prac komisji szacujących straty w uprawach
2) stan melioracji
Przedstawiciele ARiMR podkreślili, że w przypadku wszystkich rodzajów płatności w razie jakichkolwiek wątpliwości lub np. w przypadku nadzwyczajnych okoliczności, warto składać możliwie szerokie wyjaśnienia, łącznie ze zdjęciami. Jest szansa że wspólnie można wszystko wyjaśnić.

Omówiono kwestie dysponowania gruntami KOWR, procedury przejmowania nieruchomości, które były przedmiotami dzierżawy 5 spółek (w sumie jest to 1331 ha), ponadto prawo KOWR odkupu akcji firm posiadających nieruchomości rolne oraz wstępnej zgody na przekazanie nieruchomości Linie na potrzeby SDOO w Dąbiu (na skutek działania m.in. starosty, wójta Bielic).
Istnieją rozbieżności w interpretacji przepisów o ochronie danych osobowych.
Według ZIR imię i nazwisko dzierżawcy nie powinno być utajnione a według KOWR
w zapytaniu o opinię na temat przedłużenia dzierżawy można posłużyć się jedynie określeniem ogólnym „osoba fizyczna”. Kwestia ta wymaga ostatecznego wyjaśnienia, opinie prawników obu instytucji są rozbieżne.
Poruszono problem szacowania szkód w gminie Pyrzyce a także konieczność poprawy systemu ubezpieczeń upraw.

Posiedzenie Rady 26.02.2018

26 lutego br. Zachodniopomorska Izba Rolnicza przeprowadziła dla rolników z powiatu pyrzyckiego szkolenie z zakresu wypełniania e-wniosków w trakcie spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił obowiązki wynikające z Rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF, które obejmują gospodarstwa prowadzące hodowlę trzody.

Posiedzenie RP Pyrzyce 14.12.2017 r.

Posiedzenie RP Pyrzyce 14.12.2017 r.
14 grudnia 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Pyrzycach. Spotkanie dzięki uprzejmości Starosty Pana Stanisława Stępień odbyło się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - p. Andrzej Baczyński, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego: Starosta Pyrzycki – Stanisław Stępień, Burmistrz Pyrzyc – p. Marzena Podzińska, Wójt gminy Przelewice – p. Mieczysław Mularczyk, Wójt gminy Kozielice – p. Piotr Rybkowski, Wójt gminy Bielice – Zdzisław Tarnowski oraz rolnicy z okolicznych miejscowości.
Spotkanie rozpoczął Przewodniczący RP p. Wacław Klukowski, który powitał zaproszonych gości, a następnie w imieniu całej Rady Powiatowej podziękował za dotychczasową współpracę staroście, wójtom i burmistrzom wręczając drobne upominki. W drugiej kolejności zapoznał wszystkich z porządkiem obrad, który przyjęty został większością głosów przez członków RP.
Później głos zabrali przedstawiciele poszczególnych gmin, które znajdują się na terenie powiatu pyrzyckiego celem zapoznania z panującą w rolnictwie dramatyczną sytuacją. Członkowie jednogłośnie stwierdzili, iż obecna sytuacja na polach coraz bardziej przypomina obraz klęski. Kolejno głos zabrali przedstawiciele jednostek samorządu informując zebranych o faktycznej sytuacji występującej na ich gminach oraz o możliwości uzyskania pomocy przez rolników.
Obraz pomocy dla poszkodowanych rolników o jaką wnioskuje Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej został przedstawiony przez Dyrektora Biura p. Andrzeja Karbowego, natomiast później przez p. Andrzeja Baczyńskiego została przedstawiona sytuacja związana z katastroficznymi skutkami deszczu nawalnego na gruntach zasobu WRSP oraz z możliwościami uzyskania pomocy.
Na zakończenie spotkania Przewodniczący RP oraz Dyrektor Biura ZIR przedstawili aktualne propozycje zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które wzbudzają kontrowersje samorządu rolniczego.
Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie RP Pyrzyce 29.09.2017 r.

Posiedzenie RP Pyrzyce 29.09.2017 r.

W dniu 29 września 2017r. w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Pyrzycach. Gośćmi na spotkaniu byli Prezes ZIR p. Julian Sierpiński, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Szczecinie p. Jan Białkowski wraz z pracownikami, p. Dariusz Rawicki Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Pyrzycach p. Justyna Łyjak oraz przedstawiciele ZODR p. Ireneusz Gajewski i p. Piotr Gruszczyński

Wiodącym tematem pierwszej części spotkania było omówienie problemu strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w województwie zachodniopomorskim długotrwałych intensywnych deszczy w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu. Niestety Uchwała Rady Ministrów z 28.08.2017r. dotyczy rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpień 2017r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego. Pracownicy ZODR poinformowali, że komisje szacujące starty pracowały bardzo intensywnie, złożono bardzo dużo wniosków z prośbą o szacowanie szkód co ukazało skale problemu. Z uwagi na bardzo duża liczbę wniosków, część z nich jest jeszcze w realizacji. Niemniej jednak gotowe protokoły zostały już przekazane Wojewodzie. W toku dyskusji rozmawiano o potrzebie doprecyzowania zapisów tak aby umożliwić ocenę strat poniesionych w uprawie już po zbiorze gdyż obecne przepisy nie są czytelne dla wszystkich rolników i wydają się być krzywdzące dla producenta rolnego.

Dyrektor KOWR p. Jan Białkowski poinformował zgromadzonych, że z uwagi na duże opóźnienia w otrzymaniu protokołu szacowania strat można złożyć wniosek do KOWR bez przedmiotowego dokumentu. Można dostarczyć protokół szacowania strat w późniejszym terminem. Istotnym bowiem faktem przy ulgach w spłacie zobowiązań finansowych wobec KOWR jest to aby zwrócić się do Oddziału przed upływem terminu spłaty raty zobowiązania. Prezes ZIR zaznaczył, że konieczna jest także większa pomoc dla rolników, którzy wykupili grunt. Ulgi w spłacie skierowane są praktycznie wyłącznie do osób mających umowy dzierżawy. Rolnicy, którzy zdecydowali się na wykup gruntów pozostają bez pomocy.

Przedstawicielka ARiMR przekazała zebranym informacje dotyczące pomocy, którą można uzyskać w ARiMR w związku ze szkodami spowodowanymi przez deszcz nawalny.

W dyskusji dotyczącej trudnej sytuacji producentów rolnych spowodowanej niekorzystnymi warunkami pogodowymi w ostatnich miesiącach, nie tylko w powiecie pyrzyckim ale całym województwie zachodniopomorskim, czynnie brali udział zebrani rolnicy, zadając wiele pytań, na które zgromadzeni goście odpowiadali.

W drugiej części spotkania wraz z zaproszonymi gośćmi przeanalizowano sprawę przekazania nieruchomości rolnej położnej w miejscowości Nowe Linie, gmina Bielice na potrzeby SDOO w Szczecinie Dąbiu. Dyr. SDOO przedstawił sytuacje z jego punktu widzenia do czego odnieśli się Dyrektor KOWR i Prezes ZIR. Pan Wacław Klukowski - Przewodniczący RP w Pyrzycach zaznaczył, iż podejmowanie tak ważnych dla rolników i mieszkańców gminy decyzji powinno odbywać się transparentnie, a cały proces winien być konsultowany z rolnikami m.in. ze względu na fakt, że część rolników była zainteresowana wydzierżawianiem przedmiotowych gruntów. Prezes ZIR podkreślił, iż celem samorządu rolniczego jest wyjaśnienie problemowej sprawy i wypracowanie pomyślnych dla miejscowych rolników rozwiązań. Na chwile obecna do czasu wyjaśnienia sprawy, decyzja o przekazaniu w/w gruntu na rzecz SDOO została wstrzymana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie RP Pyrzyce 10.07.2017r.

Posiedzenie RP Pyrzyce 10.07.2017r.
W dniu 10 lipca 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Pyrzycach. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym dzięki uprzejmości Starosty Pana Stanisława Stępień.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin p. Paweł Lisowski oraz p. Andrzej Baczyński, p. Stanisław Stępień – Starosta powiatu pyrzyckiego, p. Andrzej Karbowy – dyrektor biura ZIR, oraz rolnicy z okolicznych miejscowości.
Spotkanie rozpoczął Przewodniczący RP p. Wacław Klukowski, który powitał zaproszonych gości oraz obecnych rolników. Zapoznał wszystkich z porządkiem obrad, który przyjęty został jednogłośnie przez przedstawicieli RP, po czym oddał głos p. Stanisławowi Stępień – Staroście powiatu, który przedstawił kilka informacji na temat funkcjonowania i najważniejszych problemów gminy Pyrzyce.
Następnie głos zabrał p. Andrzej Baczyński z ANR przedstawiając stan rozdysponowania gruntów na terenie powiatu pyrzyckiego w mijającym półroczu (łącznie było to ponad 1200 ha). Poruszona została kwestia zakończenia umów dzierżaw, co skutkuje odzyskiwaniem gruntów od spółek na terenie powiatu pyrzyckiego, której przedstawieniem zajął się p. Paweł Lisowski. Wśród rolników jest duże zainteresowanie tymi gruntami. Kolejno przedstawiciele ANR odpowiadali na pytania zadawane przez rolników, głównie dotyczących restrukturyzacji gruntów znajdujących się na terenie ich gminy, a także przedłużaniu umów dzierżaw spółkom. Ważnym tematem do dyskusji stały się również procesy sądowe pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, a spółkami. Postawiono wiele pytań dotyczących przyszłego kształtowania rozdysponowania gruntów na terenie całego powiatu pyrzyckiego.
Na zakończenie spotkania Przewodniczący RP p. Wacław Klukowski przedstawił aktualne sprawy dotyczące działalności Rady Powiatowej. Wiele uwagi poświęcono tematyce wydzierżawienia gruntów pod Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska – biuro ZIR

Posiedzenie RP Pyrzyce 02.03.2017 r.

Posiedzenie RP Pyrzyce 02.03.2017 r.
Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Przelewicach dzięki uprzejmości Wójta p. Mieczysława Mularczyka.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin p. Jarosław Staszak – p.o. z-cy Dyrektora, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZOR p. Emilia Niemyt – Dyrektor i p. Przemysław Kozak oraz p. Justyna Łyjak – Kierownik BP ARiMR, Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej p. Julian Sierpiński – Prezes Zarządu oraz p. Andrzej Karbowy – Dyrektor Biura, p. Mieczysław Mularczyk – Wójt Gminy Przelewice, p. Grzegorz Paplicki – Radny Rady Gminy Przelewice oraz rolnicy z okolicznych terenów.
Spotkanie rozpoczął Przewodniczący RP p. Wacław Klukowski, który powitał zaproszonych gości oraz obecnych rolników, po czym głos oddał p. Dyrektor Emilii Niemyt, która wraz z p. Justyną Łyjak przedstawiła informacje na temat stanu realizacji dopłat bezpośrednich. Na terenie powiatu pyrzyckiego w 2016 r. złożono 1528 wniosków, z czego wydano decyzję dla 1269 beneficjentów, co stanowi 83,3%, płatność końcowa jest na etapie
51 %, ONW – złożono 30 wniosków, wydano 28 decyzji, co stanowi 83%. Pan Przemysław Kozak przedstawił dane dotyczące naborów związanych z modernizacją gospodarstw rolnych w obszarach A, B, C, D oraz Młodym Rolnikiem. Ponadto zostały zaprezentowane zmiany, jakie niesie za sobą ustawa o płatnościach bezpośrednich, wśród których są: zmiany do roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich, buraków cukrowych oraz zmiany liczby zwierząt
z 30 na 20 sztuk oraz stawki płatności bezpośrednich za rok 2016. Następnie przedstawiciele ARiMR odpowiadali na pytania zadawane przez rolników, które dotyczyły m. inn: podziału kopert finansowych, dopłat do gruntów z OSN, grup producenckich, platformy do obsługi wyboru ofert na wykonanie inwestycji oraz e-wniosków.
Następnie głos zabrał Pan Jarosław Staszak przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych przedstawiając stan rozdysponowania gruntów na terenie powiatu pyrzyckiego. Poruszona została kwestia odzyskiwania gruntów od spółek, a także procesów wtórnych restrukturyzacji, ponieważ wielu rolników zainteresowanych jest uzyskaniem tych gruntów. Wspomniano także o funkcjonowaniu Rady Społecznej znajdującej się przy Dyrektorze OT Szczecin i powstaniu w niedalekiej przyszłości instytucji zwanej KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, która zastąpi 2 agencje: ARR i ANR. Po dyskusji związanej ze sprawami przedłużania umów dzierżaw spółkom przedstawiciel ANR odpowiadał na pytania zadawane przez rolników, które dotyczyły: zakończonych przetargów i przyspieszenia podpisywania umów dzierżaw, restrukturyzacji gruntów, problemu bezumownego użytkowania, zbyt wysokich kosztów notarialnych na etapie składania dokumentów przetargowych, procesów sądowych pomiędzy ANR, a Spółkami. Na zakończenie tematów związanych
z nieruchomościami głos zabrał Wójt Gminy Przelewice – p. Mieczysław Mularczyk, który przedstawił stan rozdysponowania gruntów z zasobu gminy (łącznie 1600 ha) oraz czas trwania umów dzierżaw, z kolei p. Julian Sierpiński – Prezes Zarządu ZIR przedstawił zarys współpracy Izby Rolniczej z ANR, zakomunikował, iż należy budować konkurencyjność naszego województwa.
Na zakończenie spotkania Przewodniczący RP p. Wacław Klukowski przedstawił aktualne sprawy dotyczące działalności Rady Powiatowej.
Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska - Biuro ZIR

Posiedzenie RP Pyrzyce 17.02.2017 r.

Posiedzenie RP Pyrzyce 17.02.2017 r.
W dniu 17 lutego 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Pyrzycach. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach dzięki uprzejmości Wójta Pana Piotra Rybkowskiego.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin Pan Paweł Lisowski i Pani Dorota Łopusiewicz, oraz Pani Jolanta Zięcina - Pędziwiatr z ZSGZ w Pyrzycach, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OT Szczecin Pan Przemysław Kozak i Pani Justyna Łyjak – Kierownik BP ARiMR, Towarzystwa Ubezpieczeniowego AVIVA Panie Irena Jurksztowicz i Beata Dymsza, Pan Piotr Rybkowski – Wójt Gminy Kozielice, oraz rolnicy z okolicznych miejscowości.
Spotkanie rozpoczął Przewodniczący RP Pan Wacław Klukowski, który powitał zaproszonych gości oraz obecnych rolników, po czym głos oddał Panu Piotrowi Rybkowskiemu – Wójtowi Gminy, który przedstawił kilka informacji na temat funkcjonowania gminy Kozielice.
Przedstawcielki towarzystwa ubezpieczeniowego „AVIVA” zaprezentowały ofertę ubezpieczenia dla rolników, następnie głos zabrała Pani Dorota Łopusiewicz przedstawicielka Agencji Nieruchomości Rolnych przedstawiając stan rozdysponowania gruntów na terenie powiatu pyrzyckiego w najbliższym czasie (łącznie ponad 600 ha).
Poruszona została również kwestia odzyskiwania gruntów od spółek, której przedstawieniem zajął się Pan Dyrektor Paweł Lisowski, ponieważ rolnicy zainteresowani są uzyskaniem tych właśnie gruntów, po czym przedstawiciele ANR odpowiadali na pytania zadawane przez rolników, głównie dotyczących zakończonych przetargów, restrukturyzacji gruntów, procesów sądowych pomiędzy ANR, a Spółkami, warunków przedłużenia umowy dzierżawy poszczególnym rolnikom. Postawiono wiele pytań dotyczących funkcjonowania Rady Społecznej przy dyrektorze ANR OT Szczecin.
Po dyskusji związanej ze sprawami dotyczącymi nieruchomości rolnych głos zabrała przedstawicielka Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Justyna Łyjak, która poinformowała o sytuacji z dopłatami, przedstawiła stan realizacji wniosków z wcześniejszego i tegorocznego naboru. Wraz z Panem Przemysławem Kozakiem zaprezentowali zmiany, jakich mogą spodziewać się rolnicy składający wnioski o dofinansowanie oraz przedstawili harmonogram planowanych naborów wniosków w 2017r. Poruszono również temat obszarów kwalifikowalnych tzw. PEG-ów i problem ich zmiany w ciągu roku kalendarzowego.
Na zakończenie spotkania Przewodniczący RP Pan Wacław Klukowski przedstawił aktualne sprawy dotyczące działalności Rady Powiatowej. Wiele uwagi poświęcono tematyce gospodarki łowieckiej, głównie zajęto się sprawą przedłużenia umów dzierżaw Kołom Łowieckim.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska - Biuro ZIR


Posiedzenie RP Pyrzyce 17.01.2017r.

Posiedzenie RP Pyrzyce 17.01.2017r.
W dniu 17 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu pyrzyckiego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej, Prezes ZIR Pan Julian Sierpiński, Pan Jan Kozak – delegat do KRIR, mecenas Piotr Mazuro oraz dyrektor Biura Pan Andrzej Karbowy.
Spotkanie otworzył Prezes Pan Julian Sierpiński. Zapoznał członków Rady ze złożoną rezygnacją ze stanowiska Przewodniczącego RP powiatu pyrzyckiego Pana Roberta Tarnowskiego, jednocześnie dziękując mu za współpracę, po czym oddał głos Panu Wacławowi Klukowskiemu. Odczytany i przegłosowany został porządek obrad, który ze względu na pojawienie się nowych okoliczności musiał być zmieniony.
W związku z zaistniałą sytuacją Rada Powiatowa przystąpiła do procesu wyborczego, zaczynając od wyboru komisji wyborczej w skład, której weszli Panowie: Stanisław Wądołowski, Ryszard Walczyk oraz Leszek Kazek. Po ukonstytuowaniu się komisji zgłoszono 2 kandydatów na przewodniczącego RP, Pana Wacława Klukowskiego oraz Pana Marka Świerczyńskiego. W wyniku wyborów nowym przewodniczącym został Pan Wacław Klukowski, który oficjalnie złożył rezygnację z pełnionej wcześniej funkcji delegata, po czym zgłoszono 2 kandydatów na delegata RP, Pana Mariana Świderskiego oraz Pana Marka Świerczyńskiego. Nowym delegatem RP powiatu pyrzyckiego został Pan Marian Świderski.
Następnie nowo wybrany przewodniczący przedstawił kilka informacji na temat organizacji następnych spotkań Rady Powiatowej Pyrzyce, po czym obecni rolnicy zaprezentowali swoje propozycje (problemy), którymi w najbliższym czasie powinna się zająć Rada. Przede wszystkim to kwestie dotyczące przetargów (komisje przetargowe, zastrzeżenia przetargowe, kwalifikacje przetargowe, kryteria oraz przedłużanie umów dzierżaw tym podmiotom, które nie wyłączyły 30% gruntów z posiadanych czynnych umów).
Pan Prezes Julian Sierpiński zapoznał obecnych z zakresem powstawania ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalania kryteriów przetargowych, a także przybliżył pracę Rady Społecznej przy Dyrektorze OT w Szczecinie. Poinformował, iż członkowie Rady chętni do udziału w pracach komisji przetargowej powinni się zgłosić z wnioskiem do biura Izby po pełnomocnictwo.
Na zakończenie posiedzenia członkowie zgłosili kilka wniosków do realizacji.
Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie RP Pyrzyce 09.06.2016 r.

Posiedzenie RP Pyrzyce 09.06.2016 r.
W dniu 09 czerwca 2016r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Pyrzycach. Spotkanie odbyło się w Sali Urzędu Gminy w Bielicach dzięki uprzejmości Wójta Pana Zdzisława Lecha Twardowskiego.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin Panowie Jarosław Staszak i Paweł Lisowski oraz Andrzej Baczyński, Ryszard Laska i Jolanta Zięcina - Pędziwiatr z ZSGZ w Pyrzycach, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Robert Stępień – z-ca dyrektora i Pani Justyna Łojak – Kierownik BP ARiMR, Pan Zdzisław Lech Twardowski – Wójt Gminy Bielice oraz rolnicy z okolicznych miejscowości. Spotkanie rozpoczął Pan Wójt Zdzisław Lech Twardowski, który powitał zaproszonych gości oraz obecnych rolników, po czym głos oddał Panu Wacławowi Klukowskiemu – Delegatowi Rady Powiatowej powiatu pyrzyckiego.
Na wstępie delegat RP Pyrzyce odczytał porządek obrad oraz przedstawił kilka informacji na temat chęci organizacji następnych spotkań Rady Powiatowej Pyrzyce.
Jako pierwszy z gości zabrał głos Pan Robert Stępień, który poinformował o sytuacji
z dopłatami, które będą w całości wypłacone do 30 czerwca, a pani Justyna Łojak przedstawiła stan realizacji wniosków z wcześniejszego i tegorocznego naboru. Kampania 2016 dobiega końca, złożonych jest 1274 wnioski, na złożenie czeka ciągle 288 sztuk, z czego na modernizację złożono 78 wniosków w powiecie pyrzyckim na kwotę przekraczającą 19 mln, wspólnie wnioskujących rolników – 25 wniosków obszar D, obszar A - 1 wniosek, obszar B – 1 wniosek, obszar C – 13 wniosków, a na Młodego Rolnika złożono 6 wniosków. Należy pamiętać, iż w chwili obecnej jest tylko 1 uzupełnienie – 14 dni. Został poruszony temat obszarów kwalifikowalnych tzw. PEG-ów i problem ich zmiany w ciągu roku kalendarzowego. Zmiana wiąże się z nakładaniem nowych warstw. Zdaniem Pana dyrektora fotomapy są dobrą metodą, ale problem robi się w dokładnym wyznaczeniem granic.
Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu przez Pana Ryszarda Laska było przedstawienie projektu wtórnej restrukturyzacji firmy FARMEX, w której głównym założeniem jest utrzymanie produkcji mlecznej na terenie gminy Bielice. Do podziału jest 283 ha. Po opracowaniu programu potrzebna będzie opinia Wójta Gminy Bielice, jak również Rady Powiatowej powiatu pyrzyckiego. Następnie zostały zaprezentowane i omówione przez Pana Pawła Lisowskiego, przedstawiciela ANR OT w Szczecinie przykładowe zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych na dzierżawę.
Decyzja odnośnie wyboru kryteriów zostanie podjęta na spotkaniu Rady Społecznej przy Dyrektorze ANR OT w Szczecinie dnia 21 czerwca 2016r.
Następnie przedstawiciele ANR odpowiadali na pytania zadawane przez rolników, głównie dotyczących zakończonych przetargów, jak również interpretacji kryteriów.
Na zakończenie spotkania delegat RP Pyrzyce Pan Wacław Klukowski wraz z dyrektorem biura Panem Andrzejem Karbowym przedstawili jak z problemem suszy radzą sobie partnerzy z Niemiec.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przygotowała Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR