Jesteś tutaj:

Powiat Police

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Police
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencji

Posiedzenie 23.05.2018

23 maja w Szczecinie obradowała Rada powiatowa ZIR Powiatu Polickiego.
Zaplanowana problematyka:

1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: funkcjonowanie systemu eWniosekPlus.
2) KOWR - umowy dzierżaw, planowane rozdysponowanie gruntów na powiększanie gospodarstw rodzinnych.
3) KRUS - problematyka pracowników sezonowych.
4) Wypracowanie wniosków Rady na najbliższe Walne Zgromadzenie ZIR.
5) Sprawy różne, wolne wnioski.

Posiedzenie Rady 21.03.2018

21 marca 2018 w Szczecinie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Polickiego.
Przedstawiciele ARiMR poinformowali o kampanii roku 2017: zrealizowano 64% płatności bezpośrednich w województwie, w powiecie polickim 56%; ilość ta jest zależna od kontroli na miejscu, stwierdzonych nieprawidłowości oraz sprawdzania metodą foto
Ruszyły płatności rolnośrodowiskowe, w tym ekologiczne.
Kampania 2018, czyli wejście systemu wniosków elektronicznych, podstawą jest zeszłoroczna ortofotomapa czyli załącznik graficzny
W toku dyskusji poruszono między nimi kwestię iż nie wszyscy rolnicy wiedzieli o tym, że dla powierzchni do 5 hektarów (i braku zmian w stos. do roku poprzedniego) wystarczy oświadczenie zamiast wypełniania e-wniosku w systemie
Najistotniejszy problem w obecnej chwili: aplikacja systemowa zawiera wiele błędów, brak związku między niektórymi tabelami, niemożność cofnięcia błędnych wpisów, nie można wpisać płatności rolnośrodowiskowych itd. Są też problemy sprzętowe i organizacyjne: ARiMR udostępnia komputery jednak i tak część rolników nie potrafi ich obsługiwać a z drugiej strony pracownicy nie mają prawa wypełniać wniosków za nich
Biura doradców ZODR również nie dysponują odpowiednią ilością zarówno pracowników jak
i sprzętu, sprzęt jest stary (np. 6-letni laptop, leciwe PC-ty), dodatkowych środków finansowych Ministerstwo absolutnie nie przewiduje. Szkolenia organizowane dotąd w gruncie rzeczy były tylko pokazami wersji demonstracyjnej, natomiast doradcy cały czas się uczą. Częściowym rozwiązaniem problemu jest udostępnianie komputerów i drukarek przez urzędy gminy, jednak nie wszędzie będzie to równie dobrze zorganizowane.

Przedstawiciele KRUS poinformowano o systemie ubezpieczeń, rewaloryzacji świadczeń i zmianie rozporządzenia w sprawie naliczania stawki za ubezpieczenia zdrowotne
Przedstawiciel KOWR OT przedstawił 5 kryteriów, według których mają odbywać się najbliższe przetargi ograniczone na dzierżawę gruntów. Zmiana- pierwotnie przetarg ofertowy miał być zorganizowany na wniosek dwóch rolników lub organizacji rolniczych, obecnie- wyłącznie na wniosek organizacji rolniczych, w tym izby.
Kryteria są ogólnopolskie, zgodnie z zarządzeniem dyrektora generalnego KOWR
Po omówieniu spraw bieżących zebranie zakończono.

Posiedzenie 31.01.2018

31 stycznia 2018r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Polickiego Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (z Barzkowic oraz biura w Szczecinie).
Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący RP oddał głos przedstawicielce Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, która przedstawiła planowane programy wsparcia na 2018 rok oraz problematykę składania wniosków o dopłaty przez Internet (e-wnioski).
Wprowadzony w tym roku system e-wniosków wzbudza wiele obaw producentów rolnych.
Z tego względu niezbędne jest współdziałanie Izby oraz ZODR w przekazywaniu rolnikom wszystkich istotnych informacji.
Pracownicy ZODR będą pomagać rolnikom w wypełniania e-wniosków. Być może uda się pozyskać fundusze na dofinansowanie doradztwa w ramach działania pomoc techniczna PROW.
W trakcie obrad do zebranych dołączył Dyrektor Biura ZIR p.Andrzej Karbowy oraz Zastępca Dyrektora p.Danuta Lebioda, którzy wrócili ze spotkania w szczecińskiej siedzibie ARiMR, poświęconego właśnie wprowadzaniu systemu wniosków elektronicznych- uzupełnili oni informacje dotyczące tego zagadnienia.
Pani Danuta Lebioda przedstawiła zebranym praktyczne funkcjonowanie systemu informatycznego ARiMR, gdyż – jako doradca rolniczy – korzysta z niego już od 3 lat. Zademonstrowała kluczowe kwestie - logowanie, wypełnianie poszczególnych pól informacji, przepływ danych.
Następne spotkanie Rady zaplanowano wstępnie na marzec.

Posiedzenie RP Police 13.12.2017 r.

Posiedzenie RP Police 13.12.2017 r.
13 grudnia 2017 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu polickiego.
Przewodniczący p. Marek Szczepankiewicz rozpoczął spotkanie powitaniem członków RP ZIR oraz zaproszonych gości, wśród których obecni byli przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – p. Stella Kakietek – Król, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – p. Jadwiga Kundera oraz p. Roman Lewandowski, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – p. Jan Chruściński.
Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący RP oddał głos przedstawicielce ARiMR, która poinformowała o zakończonej 30 listopada wypłacie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosiła do 70% kwoty całkowitych dopłat. Zaliczki otrzymali, którzy spełnili warunki do przyznania płatności. Pozostała część pieniędzy jest wypłacana sukcesywnie rolnikom od 1 grudnia. Ostateczny termin na realizację tych płatności upływa 30 czerwca 2018r. Dla rolników istotne jest, aby pieniądze trafiły do nich w okresie jesienno-zimowym, ponieważ to pozwala na zakupy środków do produkcji rolniczej po niższych cenach niż wiosną.
Co roku ponad 1 milion rolników składa do ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich. Zdecydowana większość wybiera tradycyjny sposób ubiegania się o te dopłaty i wypełnia wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami w wersji papierowej. W kampanii 2018 Agencja planuje przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej zachęcającej rolników do skorzystania z aplikacji e-wniosek, ponieważ od 2018 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie, jak i wsparcie w ramach PROW będą musiały być co do zasady składane elektronicznie, a w uzasadnionych przypadkach w wersji papierowej. Kierownik biura powiatowego ARiMR będzie zobowiązany do przeniesienia informacji z wniosku papierowego na wniosek elektroniczny. Według ustawy ma obowiązywać przepis przejściowy, zgodnie, z którym zamiast wniosku o przyznanie płatności, rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.
Następnie głos zabrali przedstawiciele KRUS-u przedstawiając najważniejsze informacje na temat obniżonego wieku emerytalnego, który od 1 października br. wynosi: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Rolnicy poza wiekiem emerytalnym muszą legitymować się 25 letnim okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Prawo do emerytury jest ustalane na wniosek. Rolnicy, którzy do 31 grudnia br. ukończą wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), będą posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestaną prowadzenie działalności rolniczej, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą.
Kolejno przedstawiciel KOWR p. Jan Chruściński pokrótce przedstawił propozycje zmian resortu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przepisach projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz omówił najważniejsze z nich, po czym zobrazował średnią wielkość czynszu, który obowiązywał na terenie województwa zachodniopomorskiego w przetargach odbywających się w miesiącach czerwiec-listopad.
Kończąc spotkanie przewodniczący RP p. Marek Szczepankiewicz podziękował za uczestnictwo składając jednocześnie wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.

Posiedzenie RP Police 15.11.2017r.

Posiedzenie RP Police 15.11.2017r.
Dnia 15 listopada 2017 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu polickiego.
Przewodniczący p. Marek Szczepankiewicz rozpoczął spotkanie powitaniem członków RP ZIR oraz zaproszonych gości, wśród których obecni byli mecenas p. Piotr Kopcewicz oraz przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – p. Przemysław Kozak i p. Marta Kobrzyńska-Chudzik oraz
Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący oddał głos przedstawicielowi ARiMR, który poinformował o wypłacie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosi 70 proc. kwoty całkowitych dopłat. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Szacuje się, że z tego tytułu na konta rolników trafi ok. 10 mld zł. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. W 2017 r. wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników. Zaliczki otrzymają ci z nich, którzy spełnili warunki do przyznania płatności.
Przedstawiono również, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych z płatnością do zwierząt lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności oraz, gdy rolnik nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych (lub 10 dni roboczych - beneficjenci PROW 2007-2013) od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej. Przedstawiona została struktura płatności ARiMR od początku działalności oraz harmonogram zaplanowanych do uruchomienia naborów wniosków z PROW 2014-2020.
Następnie głos zabrał mecenas Piotr Kopcewicz, który pokrótce przedstawił proces legislacji projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz omówił najważniejsze uwagi do rozwiązań tego projektu.
Rada Powiatowa po przeanalizowaniu projektu ustawy o UKUR wyraziła sprzeciw dla niektórych zapisów budzących ogromne obawy oraz wniosła o wnikliwą analizę tych rozwiązań przez Zarząd i prawników Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Na zakończenie Przewodniczący RP podziękował za uczestnictwo w spotkaniu, zapraszając na następne posiedzenie.

Posiedzenie RP Police 27.09.2017 r.

Posiedzenie RP Police 27.09.2017 r.
Dnia 27 września 2017 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu polickiego.
Przewodniczący p. Marek Szczepankiewicz rozpoczął spotkanie powitaniem przedstawicieli RP ZIR oraz zaproszonych gości, wśród których obecni byli Przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – p. Robert Stępień – z-ca dyrektora, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – p. Jan Chruściński i panie: Sylwia Posadzy, Agata Gałkiewicz-Milecka, oraz Agnieszka Mierzejewska, KRUS - p. Roman Lewandowski – kierownik PT Szczecin i panie: Jadwiga Kundera, Anna Dutkowska, Izabela Woźniak oraz Grażyna Harmoza, po czym oddał głos przedstawicielowi ARiMR.
Pan Robert Stępień poinformował o przejęciu niektórych zadań od Agencji Rynku Rolnego oraz o tym, że ARiMR pozostała jedyną unijną Agencją Płatniczą w Polsce i będzie odpowiedzialna za realizację całego PROW na lata 2014-2020.
W Oddziałach Regionalnych ARiMR od 1 września 2017 r. obsługiwane są:
• Pakiet Hogana - nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka, a także dla rolników z innych sektorów hodowlanych;
• wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem;
• tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych;
• sprawy związane z uznaniem: grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw; organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka; organizacji producentów w sektorach innych niż owoców i warzyw oraz mleka; grup producentów rolnych.
Rolnicy, korzystający z dopłat do materiału siewnego będą od 2018 roku obsługiwani również w Biurach Powiatowych ARiMR.
Ponadto, przypomniał beneficjentom, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007-2013 lub 2014-2020, że jeżeli w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą w odpowiednim terminie poinformować o tym ARiMR. Przedstawił również możliwość składania wniosków przez rolników, którzy ponieśli straty wskutek deszczy długotrwałych i nawalnych. Termin został przedłużony do 31 października.
Następnie przedstawiciele KRUS przedstawili ogólne informacje o strukturze organizacyjnej, podstawach prawnych związanych z funkcjonowaniem ubezpieczenia społecznego oraz o podstawowych zadaniach wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wspomniano o obniżonym wieku emerytalnym, który obowiązywać będzie już od 1 października 2017r., będzie on wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Należy jednak pamiętać, iż poza wiekiem emerytalnym osoby ubiegające się o świadczenia muszą posiadać 25 letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie przedstawicieli KOWR, którzy pokrótce omówili zadania nowej instytucji. Przejęła ona wszystkie zadania realizowane dotychczas przez ANR oraz część zadań będących wcześniej w gestii ARR. Zapoznano obecnych z obowiązującymi aktami prawnymi oraz przybliżono statystykę gospodarowania gruntami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz przekazano plan rozdysponowania gruntów na terenie powiatu polickiego.
Na zakończenie Przewodniczący RP podziękował za uczestnictwo w spotkaniu, zapraszając na następne posiedzenie.

Posiedzenie RP Police 10.05.2017

Posiedzenie RP Police 10.05.2017
W dniu 10 maja 2017 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu polickiego.
Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz powitał przybyłych gości, wśród których obecni byli Przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP Police Panie Emilia Niemyt – dyrektor i Agnieszka Kosmal-Brzychcy, Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Jan Chruściński, KRUS Pan Roman Lewandowski – kierownik PT Szczecin i Panie: Jadwiga Kundera, Anna Dutkowska oraz Grażyna Harmoza.
Spotkanie rozpoczął powitaniem przedstawicieli RP ZIR oraz zaproszonych gości Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz, po czym oddał głos przedstawicielom KRUS, którzy poinformowali o wymiarze składek ubezpieczeń społecznych rolników w II kwartale 2017 roku, a także o tym, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. sposób i tryb ustalania wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników (ich małżonków i domowników), którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie uregulowane są przepisami art. 80, 84, 86 i 87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1793 ze zm). Wspomnieli o Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz zaprosili do skorzystania z corocznego programu kolonii letnich dla dzieci, po czym odpowiadali na pytania zadane przez członków RP.
Kolejni przedstawiciele - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiadomili, iż wypłaty dopłat bezpośrednich za 2016 są realizowane bez zakłóceń i zostaną zakończone w ustawowym terminie, czyli do końca czerwca 2017 r., a tempo przekazywania tych płatności jest szybsze niż w ubiegłym roku. Przedstawiony został planowany na bieżący rok harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 oraz dokonano podsumowania naborów wniosków złożonych w 2016r. m in. modernizacja gospodarstw rolnych obszar D; rozwój usług rolniczych, premia dla młodych rolników, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu polickiego.
Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnych, który pokrótce omówił sprawy związane z powstaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który powstanie z połączenia części Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych i prawdopodobnie zacznie działać od 1 września, a także przedstawił zainteresowanym plan rozdysponowania gruntów na terenie powiatu polickiego na najbliższy czas, po którym podjęto wspólną dyskusję na oba tematy.
Na zakończenie Pan Przewodniczący przedstawił członkom RP projekty uchwał, które zostały przygotowane na Walne Zgromadzenie, zaplanowane na 19 maja br. oraz podziękował za uczestnictwo w spotkaniu, zapraszając na następne posiedzenie.

Przygotowała: Renata Przybysz – Słowińska Biuro ZIR

Posiedzenie RP Police 15.03.2017 r.

Posiedzenie RP Police 15.03.2017 r.
W dniu 15 marca 2017 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu polickiego. Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz otworzył drugie posiedzenie w tym roku a następnie powitał przybyłych gości, wśród których byli: Anna Dutkowska, Roman Lewandowski i Jadwiga Kundera z KRUS oraz Przemysław Kośmider z Agencji Nieruchomości Rolnych.
Pierwszym tematem posiedzenia było omówienie tematu KRUS PT w Szczecinie – emerytury i renty w kontekście najnowszych przepisów. Przedstawiciele KRUS szczegółowo przedstawili, w jaki sposób rolnicy nabywają prawo do emerytury oraz renty rolniczej a także odpowiadali na liczne pytania zebranych dotyczące niniejszej problematyki.
Gościem kolejnej części był p. Przemysław Kośmider z ANR, który poinformował zgromadzonych, że Agencja w najbliższym czasie planuje przeznaczyć do przetargów 20 nieruchomości w powiecie polickim. Przekazał również informacje odnośnie zastrzeżeń, co do jednego z przetargów w powiecie. Ze względów formalnych w maju powinny zakończyć się wszystkie przetargi z uwagi na fakt połączenia dwóch Agencji w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który ma zacząć działać we wrześniu.
Na zakończenie Pan Przewodniczący podziękował za uczestnictwo w spotkaniu, zapraszając na następne posiedzenie.

Przygotowała: Anna Borsuk - Biuro ZIR

Posiedzenie RP Police 01.02.2017 r.

Posiedzenie RP Police 01.02.2017 r.
W dniu 1 lutego 2017 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu polickiego.
Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz powitał przybyłych gości, wśród których obecni byli Przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP Police Panie Emilia Niemyt – dyrektor i Agnieszka Kosmal-Brzychcy, Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Jan Chruściński, KRUS Pan Roman Lewandowski – kierownik PT Szczecin i Panie: Jadwiga Kundera oraz Grażyna Harmoza.
Spotkanie rozpoczął powitaniem przedstawicieli RP ZIR oraz zaproszonych gości Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz, po czym oddał głos przedstawicielkom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Członkowie RP zostali poinformowani o zmianach w systemie wsparcia bezpośredniego, jakie nastąpią w 2017r. Najważniejsze zmiany odnoszą się do wsparcia związanego z produkcją. Wsparcie nadal będzie realizowane w 4 sektorach produkcji zwierzęcej (młode bydło, krowy, owce, kozy) i 8 sektorach produkcji roślinnej (buraki cukrowe, rośliny wysokobiałkowe, owoce miękkie, ziemniaki skrobiowe, pomidory, chmiel, len, konopie włókniste). Wprowadzono natomiast zmiany w zasadach przyznawania płatności w sektorze młodego bydła i krów (zmniejszono maksymalną liczbę zwierząt, do których może zostać przyznana płatność, z dotychczasowych 30 szt. do 20 szt., ale zachowano dotychczasową kopertę finansową), owiec (ustanowiono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia – od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku składania wniosków), roślin wysokobiałkowych (wprowadzono dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych), owoców miękkich (wsparcie będzie przysługiwało do upraw truskawek) i buraków cukrowych (przyznawane do powierzchni upraw wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko buraków kwotowych). Przedstawiony został planowany na bieżący rok harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 oraz nas podsumowane zostały nabory wniosków złożonych w 2016r., m in. modernizacja gospodarstw rolnych A, B, C, D; rozwój usług rolniczych, premia dla młodych rolników, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.
Następnie głos zabrali przedstawiciele KRUS, którzy powiadomili, iż w tym roku wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2000 zł brutto. Zapoznali obecnych ze świadczeniem rehabilitacyjnym, zaprosili do skorzystania z programu przesiewowych badań zdrowotnych skierowanych do emerytów, rencistów, rolników, a także do wzięcia udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnych, który omówił sprawy związane z przetargami ofertowymi oraz podał zainteresowanym plan rozdysponowania gruntów na terenie powiatu polickiego na najbliższy czas, po którym podjęto wspólną dyskusję.
Na zakończenie Pan Przewodniczący podziękował za uczestnictwo w spotkaniu, zapraszając na następne posiedzenie.

Przygotowała: Renata Przybysz – Słowińska, Biuro ZIR

Posiedzenie RP Police 7.12.2016

Posiedzenie RP Police 7.12.2016
W dniu 07 grudnia 2016 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Polickiego ZIR.

Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz powitał przybyłych gości, wśród których obecni byli Przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Szczecin, Agencji Nieruchomości Rolnych, a także przedstawiciele KRUS.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Pana Jana Chruścińskiego, który przedstawił stan rozdysponowania ziemi w powiecie polickim. Z raportu wynikało, że ponad 102 ha powierzchni w powiecie polickim wydzierżawiono w przetargach ofert pisemnych. Jest to (jak podkreślił przedstawiciel ANR OT w Szczecinie) znacząca powierzchnia, którą się udało pozyskać i wydzierżawić,
a zarazem ustalić kandydatów na dzierżawcę dla tak małej ilości gruntów w powiecie w stosunku do innych powiatów w Województwie. Zwrócono uwagę na uregulowania prawne dot. dopuszczania do udziału w przetargach. Również była mowa o poddzierżawie, na którą zgodę musi wyrazić Agencja Nieruchomości Rolnych.
Następnie głos zabrali przedstawiciele KRUS-u: p. Roman Lewandowski – kierownik oraz p. Grażyna Hamoza- przedstawicielka KRUS PT w Szczecinie informując o badaniach przesiewowych dla rolników i ich dużym zainteresowaniem. W dalszej części poinformowano o podstawie prawnej rolników przechodzących na emeryturę oraz nowych przepisach, które maja wejść w październiku 2017roku. Wysunięto propozycję szkoleń dla rolników
w powiecie polickim nt. zapobiegania wypadkom w gospodarstwach domowych, których w skutek prowadzonych szkoleń z roku na rok jest coraz mniej.
Kolejnym punktem posiedzenia była wypowiedź pani Emilii Niemyt- Dyrektor ZOR ARiMR, która pokrótce przedstawia bieżąca działalność, a mianowicie zakończenia wypłat zaliczek, które były dla rolników do dopłat bezpośrednich za 2016 rok. Poinformowano o liniach kredytów preferencyjnych, z których istnieje możliwość skorzystania na nieuregulowane płatności, sfinansowanie zobowiązań cywilno-prawnych oraz o przydzielonej pomocy klęskowej w 2016 roku. Pani Dyrektor jednocześnie przekazała, że pełne informacje nt. nowych programów wdrożeniowych będą dostępne w miesiącu styczniu 2017roku.
Członkowie Rady Powiatowej jednogłośnie stwierdzili, że ARiMR daje dużo możliwości dofinansowań dla rolników, lecz wymogi biurokracji (dość skomplikowane treści wniosków) powodują rezygnację wypełniających z ubiegania się o pomoc.

Na zakończenie Pan Przewodniczący podziękował za uczestnictwo w spotkaniu.

Na tym posiedzenie zakończono.
Przygotowała: Weronika Cieślak – Biuro ZIR

Posiedzenie RP Police 9.11.2016

Posiedzenie RP Police 9.11.2016
W dniu 9 listopada 2016 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu polickiego.
Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz powitał przybyłych gości, wśród których obecni byli Przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP Police Panie Wioletta Jaz i Agnieszka Skrzypczak, Agencji Nieruchomości Rolnych Pani Agata Gałkiewicz-Milewska i Pan Przemysław Kośmider, KRUS Pan Roman Lewandowski i Panie: Jadwiga Kundera, Grażyna Harmoza oraz Anna Dutkowska.

Spotkanie rozpoczął powitaniem przedstawicieli RP ZIR oraz zaproszonych gości Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz, po czym wprowadził za zgodą członków zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący oddał głos przedstawicielom KRUS, którzy szczegółowo przedstawili, w jaki sposób rolnicy nabywają prawo do emerytury oraz renty rolniczej, zapoznali obecnych ze świadczeniem rehabilitacyjnym oraz zaprosili do skorzystania z programu ogólnopolskich przesiewowych badań zdrowotnych skierowanych do emerytów, rencistów, rolników i ich domowników ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS lub pobierających rentę bądź emeryturę z KRUS.
Następnie przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowali, iż w powiecie polickim znajduje się już 94% wstępnie zakwalifikowanych beneficjentów do wypłaty zaliczek na poczet tegorocznych płatności bezpośrednich. Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny. Po raz pierwszy ARiMR wypłaca zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70% kwoty dopłat. Przekazano również informację, iż znacząco zmienią się zasady płatności związanych z płatnościami do bydła, krów, owiec oraz kóz.
Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnych, który przybliżył projekt nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców przygotowany przez MSWiA. Dzięki niemu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie mógł uzyskiwać pełniejsze informacje o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Chodzi także o nabycie lub objęcie przez cudzoziemców udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółkach, będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości położonych w Polsce.

Na zakończenie Pan Przewodniczący podziękował za uczestnictwo w spotkaniu, zapraszając na następne posiedzenie.

Przygotowała: Renata Przybysz – Słowińska–Biuro ZIR

Posiedzenie RP Police 28.09.2016

Posiedzenie RP Police 28.09.2016
W dniu 28 września 2016 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu polickiego.
Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz powitał przybyłych gości, wśród których obecni byli Przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Szczecin Pani Wioletta Jaz i Pan Marcin Berliński, Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Jan Chruściński, KRUS Pan Roman Lewandowski i Panie: Jadwiga Kundera, Grażyna Harmoza, Anna Dutkowska, a także AVIV-y Anna Jurksztowicz i Beata Dymsza.
Spotkanie rozpoczął powitaniem przedstawicieli RP ZIR oraz zaproszonych gości Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz, po czym zapoznał wszystkich z protokołem z poprzedniego posiedzenia i porządkiem obrad.
Przewodniczący oddał głos Paniom z Towarzystwa Ubezpieczeniowego „AVIVA”, aby zaznajomiły wszystkich z ofertą ubezpieczeniową dla rolników.
Następnie przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podsumowali płatności dla rolników za 2015r. Poinformowali, iż w pierwszych dniach października rozstrzygnie się wysokość stawek dopłat bezpośrednich, która będzie zależała od kursu euro we wrześniu, a także od zgłoszonych do dopłat powierzchni zasiewów i liczby zwierząt.
Powiadomiono obecnych o możliwości udzielania przez ARiMR pomocy finansowej polegającej na udzieleniu nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym powstałych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 do 30.04.2016. O pożyczkę może ubiegać się wyłącznie producent mleka, świń lub owoców i warzyw. Wspomniano również o ASF – afrykańskim pomorze świń.
W kolejnej części posiedzenia głos zabrali przedstawiciele PT KRUS w Szczecinie, którzy zapoznali obecnych ze zmianami kadrowymi, a także zapoznali z wymiarem składek na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2016r.
Na końcu głos zabrał przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych, który przybliżył obecnym 6 obowiązujących kryteriów przetargów ofert pisemnych:
Po przedstawieniu przez przedstawiciela ANR kryteriów podjęto dyskusję na ich temat.
Na zakończenie Pan Przewodniczący podziękował za uczestnictwo w spotkaniu, zapraszając na następne posiedzenie.

Przygotowała: Renata Przybysz – Słowińska – Biuro ZIR

Posiedzenie RP Police 22.06.2016 r.

Posiedzenie RP Police 22.06.2016 r.
Przedstawiciele Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Wioletta Jaz, Teresa Modzelewska i Andrzej Rybka przedstawili aktualne informacje dot. stanu realizacji wniosków rolników w skali województwa oraz na terenie powiatu polickiego (dopłaty bezpośrednie, modernizacja gospodarstw).
Omówiono działania planowane w latach następnych. Poinformowano również o zasadach przeprowadzania kontroli u producentów rolnych.
Aktualną działalność ANR przedstawił p. Jan Chruściński.
Omówił dokładnie – w formie pokazu slajdów - założenia obowiązującej od niedawna ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych oraz proponowane do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej kryteria oceny w przetargach ograniczonych ofert pisemnych.
Odpowiadając na pytania zadeklarował gotowość udzielania wszelkich dodatkowych wyjaśnień osobiście pod nr telefonu w biurze ANR: 91 81 44 219.
Przygotował: Jacek Wojakowski –Biuro ZIR

Posiedzenie RP Police 11.05.2016 r.

Posiedzenie RP Police 11.05.2016 r.

W dniu 11 maja 2016 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Polickiego ZIR.

Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz powitał przybyłych gości, wśród których obecni byli Przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Szczecin Pan Jerzy Żywotko, Agencji Nieruchomości Rolnych Pani Agata Gałkiewicz - Milewska, Pan Przemysław Kośmider, a także przedstawicielka KRUS Pani Dorota Bielawska.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnych Pana Przemysława Kośmidra, który między innymi podziękował za czynne uczestnictwo w społecznych pracach komisji przetargowych i zaprosił do dalszej współpracy. Przybliżył obecnym najważniejsze zmiany, jakie niesie za sobą nowa ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa. Następnie przedstawiciele ANR odpowiadali na pytania zadawane przez obecnych na spotkaniu. Na spotkaniu obecni byli rolnicy z Kołbaskowa, którzy spotkali się z Rada Powiatową, aby omówić sposób złożenia zastrzeżenia przetargowego.

W kolejnej części spotkania głos zabrał Pan Jerzy Żywotko p.o. dyrektora Zachodniopomorskiego OR ARiMR, który przedstawił stan realizacji dopłat dla powiatu polickiego. Zapoznał obecnych o zmianach, jakie nastąpiły od 15.03.2016 r. w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Jedną z ważniejszych jest zmiana mówiąca o tym, iż płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który, na dzień 31 maja danego roku, ma do tej działki tytuł prawny. Na koniec przedstawił stan złożenia wniosków w tegorocznym naborze w ramach dopłat bezpośrednich.

Kolejnym punktem posiedzenia była wypowiedź pani Doroty Bielawskiej z KRUS-u, która poinformowała o możliwości skorzystania z kolonii rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Przedstawiła również propozycję nowego portalu dla rolników, na którym można bezpośrednio uzyskać informację o wysokości składki.

Na zakończenie Pan Przewodniczący podzielił się informacjami na temat odbytego dnia 6 maja br. III Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencji, po czym podziękował za uczestnictwo w spotkaniu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przygotowała: Renata Przybysz – Słowińska – Biuro ZIR

Posiedzenie RP Police 16.03.2016 r.

Posiedzenie RP Police 16.03.2016 r.
W dniu 16 marca 2016 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Polickiego ZIR.
Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz powitał przybyłych gości, wśród których obecni byli Przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Szczecin, Agencji Nieruchomości Rolnych, a także przedstawicielka KRUS.
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia przedstawicielki ARiMR Pani Stelli Kakietek-Król, która przedstawiła stan realizacji dopłat dla powiatu polickiego oraz poinformowała obecnych o trwających pracach usprawniających wypłaty dopłat.. Zapoznała obecnych o zmianach, jakie nastąpiły od 15.03.2016 r. w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Jedną z ważniejszych jest zmiana mówiąca o tym, iż płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który, na dzień 31 maja danego roku, ma do tej działki tytuł prawny. Na koniec przedstawiła harmonogram PROW 2014-2020, a kolejny przedstawiciel ARiMR Pan Rafał Rybakowski szczegółowo wytłumaczył program modernizacji gospodarstw rolnych, który ruszy od 31 marca b.r.
Następnie głos zabrali przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych, którzy przybliżyli obecnym 5 obowiązujących kryteriów przetargów ofert pisemnych, a także omówili jak będzie wyglądała procedura składania wniosków. Na zakończenie odpowiadali na pytania zadawane przez obecnych na spotkaniu.
Kolejnym punktem posiedzenia była wypowiedź pani Doroty Bielawskiej z KRUS-u, która poinformowała o zmianach w zasiłku macierzyńskim, o waloryzacji świadczeń, jak również o wzroście składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Przedstawiła propozycję nowego portalu dla rolników, na którym można bezpośrednio uzyskać informację o wysokości składki.
Na zakończenie Pan Przewodniczący podziękował za uczestnictwo w spotkaniu.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przygotowała: Renata Przybysz – Słowińska – Biuro ZIR