Jesteś tutaj:

Powiat Myślibórz

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Myślibórz
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencjiPosiedzenie RP 26.03.2018

Główne zagadnienia:
• KOWR OT Szczecin – oferta gruntów skierowana do rolników i sposób ich rozdysponowania
• ZOR ARiMR: sytuacja związana ze zmianą przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie; przybliżony harmonogram wypłat płatności bezpośrednich za 2017 rok (kontrole na miejscu w 2017 roku).
• KRUS OR w Koszalinie – bieżące informacje o sposobie ubezpieczeń rolników oraz aktualne zmiany.
• Bieżąca sytuacja rolników z powiatu myśliborskiego w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
• Sprawy organizacyjne, dyskusja.

Kierownik biura powiatowego ARiMR przedstawiła bieżącą sytuację związaną z wypłatą płatności bezpośrednich dla rolników.
Przedstawiciele KOWR omówili kryteria oceny, sposób liczenia punktów oraz zasady obowiązujące przy organizacji przetargów ofert pisemnych.
Zebrani wyrazili niezadowolenie z organizacji przetargów licytacyjnych i stwierdzili że te przetargi nie służą poprawie struktury gospodarstw w szczególności tych mniejszych.
Omówiono stan zasobu nieruchomości, które będą w najbliższym czasie przeznaczone na powiększenie gospodarstw rodzinnych.
Wiele uwagi poświęcono trudnej sytuacji rolników w związku z warunkami hydrologicznymi, szczególnie w gminie Myślibórz oraz Boleszkowice. W większości problemy wynikają z nieodpowiedniej konserwacji urządzeń melioracji podstawowych, pośrednio z melioracją szczegółową i zaniedbaniami sięgającymi nawet 30 ostatnich lat.

Posiedzenie RP Myślibórz 29.09.2017 r.

Posiedzenie RP Myślibórz 29.09.2017 r.
Dnia 29 września 2017 r. w Myśliborzu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu myśliborskiego.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Szczecin, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Zarządu ZIR, Towarzystwa Ubezpieczeniowego AVIVA oraz rolnicy z okolicznych miejscowości.
Na wstępie Przewodniczący p. Tomasz Olech powitał członków RP, zaproszonych gości oraz oddał głos przedstawicielkom Towarzystwa Ubezpieczeniowego AVIVA, które zapoznały obecnych z ofertą ubezpieczeniową.
Jako pierwszy poruszony został temat sytuacji rolników z powiatu myśliborskiego w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Ulewy, porywisty wiatr, gradobicia, które przeszły przez powiat myśliborski w miesiącach lipiec-wrzesień spowodowały znaczne straty w uprawach rolnych. Największe trudności pojawiły się z samym wjazdem na pole, z porostem zboża, a także brakiem uzyskania odpowiedniej gęstości zboża, co w konsekwencji wiąże się z trudnością jego sprzedaży.
W związku z taką sytuacją Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej mocno zabiegał o udzielenie pomocy zachodniopomorskim rolnikom, która jest konieczna w celu utrzymania się gospodarstw na rynku – mówił p. Lech Bany – Wiceprezes ZIR.
Kolejnym istotnym tematem był problem niedrożności kanałów melioracyjnych, które pośrednio przyczyniły się do tragicznej sytuacji na polach. Szczegółowym omówieniem planu zadań z zakresu utrzymania i konserwacji budowli i urządzeń hydrotechnicznych oraz melioracyjnych zajął się przedstawiciel Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Poinformował o istotnym problemie, jakim są późno przeprowadzone przetargi oraz zbyt późno otrzymywane środki finansowe na konserwację cieków wodnych, co często powoduje opóźnienie tych prac. Wspomniana została nowa ustawa „Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r., która zapewni osiągnięcie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, jakim jest pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami poprzez wprowadzenie zarządzania na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego i dorzecza poprzez jeden podmiot, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodnej Wody Polskie.
Następnie reprezentant ARiMR przypomniał, że jeżeli w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami o charakterze siły wyższej beneficjenci nie są w stanie zrealizować zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą w odpowiednim terminie poinformować o tym ARiMR. Przedstawił również możliwość składania wniosków przez rolników, którzy ponieśli straty wskutek deszczy długotrwałych i nawalnych. Termin został przedłużony do 31 października.
Ponadto głos zabrali przedstawiciele KOWR, którzy pokrótce omówili zadania nowej instytucji. Zapoznano obecnych z obowiązującymi aktami prawnymi, przybliżono statystykę gospodarowania gruntami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz przekazano plan rozdysponowania gruntów na terenie powiatu myśliborskiego. Przekazano również informację na temat programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku deszczu nawalnego realizacją, którego zajmie się KOWR.
Na zakończenie posiedzenia przedstawicielka ZODR przekazała harmonogram szkoleń organizowanych w najbliższym czasie.

Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska - biuro ZIR

Posiedzenie RP Myślibórz - 10.03.2017 r.

Posiedzenie RP Myślibórz - 10.03.2017 r.
Dnia 10 marca 2017 r. w Dębnie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu myśliborskiego.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin Pan Paweł Lisowski – z-ca dyrektora, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Emilia Niemyt – dyrektor ZOR Szczecin oraz Pani Karolina Bachorzyńska – kierownik BP Myślibórz, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Pani Zofia Szypowska, Firmy Ekodarpol Pan Kazimierz Kubik oraz rolnicy z okolicznych miejscowości.
Na wstępie Pan Przewodniczący Tomasz Olech, powitał zaproszonych gości oraz odczytał porządek obrad, wprowadzając za zgodą Rady Powiatowej zmianę kolejności poruszanych tematów.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Emilia Niemyt z ARiMR, która poinformowała o sytuacji z dopłatami bezpośrednimi oraz przedstawiła zmiany, jakie znajdują się w ustawie o płatnościach bezpośrednich, wśród których odnajdujemy: zmiany do roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich, buraków cukrowych oraz zmiany liczby zwierząt. Pani Karolina Bachorzyńska przedstawiła stan realizacji dopłat bezpośrednich. Na terenie powiatu myśliborskiego z płatności obszarowych złożono 1875 wniosków, wydano 97% decyzji, ONW – 1000 spraw, wydano 83,4 % decyzji, rolno-środowiskowe – wydano 93,6% decyzji. Następnie przedstawiciele ARiMR odpowiadali na pytania zadawane przez rolników dotyczące m.in. wypełniania i czasu wejścia w życie procedury związanej z e-wnioskiem, wypłat odszkodowań, platformy do obsługi wyboru ofert na wykonanie inwestycji oraz działalności pozarolniczej.
Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu były sprawy związane z rozdysponowaniem gruntów z zasobu WRSP na terenie powiatu myśliborskiego, które przedstawił Pan Paweł Lisowski. Do końca kwietnia ANR przewiduje do rozdysponowania 856 ha, natomiast na przełomie maja/czerwca 96 ha. Przypomniana została kwestia kryteriów przetargowych, które zostały ostatecznie zaakceptowane w miesiącu wrześniu oraz przedstawiono zasady i tryb funkcjonowania Rady Społecznej przy Dyrektorze ANR OT Szczecin. Rolnicy zaapelowali, aby ANR poddawała rzetelnej weryfikacji dokumenty wymagane w procedurze przetargowej, a także, aby rozstrzygnięcia przetargowe dokonywane były w trybie szybszym niż dotychczas. Po czym wywiązała się dyskusja na temat zamieszkania – zameldowania – przerwy w meldunku, jak to wpływa na kwalifikacje przetargowe.
Po wystąpieniu przedstawiciela ANR, głos zabrał Pan Kazimierz Kubik reprezentant firmy Ekodarpol, który przybliżył obecnym profil działalności firmy, a także przedstawił produkty, będące naturalnymi nawozami.
Ze względu na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżaw Kołom Łowieckim zaproszony na spotkanie został również wieloletni działacz KŁ „Diana” w Myśliborzu, który przedstawił działalność Koła, po czym Rada Powiatowa zajęła się procesem wydania opinii ws. przedłużenia umów dzierżaw poszczególnych KŁ występujących na terenie powiatu myśliborskiego.
Na zakończenie posiedzenia Pani Zofia Szypowska przedstawicielka ZODR przekazała informacje na temat przyszłych szkoleń, a także zaznajomiła obecnych z zasadami, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF świń oraz przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Przygotowała Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR

Posiedzenie RP Myślibórz 14.12.2016

Posiedzenie RP Myślibórz 14.12.2016
W dniu 14 grudnia 2016r. w Myśliborzu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu myśliborskiego.
Pan Przewodniczący Tomasz Olech powitał zaproszonych gości, członków RP oraz rolników z okolicznych miejscowości.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin Panowie Andrzej Baczyński – z-ca kierownika SZGZ Pyrzyce oraz Andrzej Tymosiewicz – SZGZ Pyrzyce, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP Dębno Pan Grzegorz Michalczyszyn, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Pani Zofia Szypowska – kierownik TZD Myślibórz oraz Pan Andrzej Wojciechowski – Prezes Zarządu firmy Agromyśl Sp z o.o.
Na wstępie przewodniczący RP Myślibórz – Pan Tomasz Olech przedstawił porządek obrad.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Grzegorz Michalczyszyn z ARiMR, który przedstawił realizację płatności. W 2016 roku 1875 rolników z terenu województwa zachodniopomorskiego złożyło wnioski o dopłaty bezpośrednie. Poinformował o sytuacji z zaliczkami, których wypłata zrealizowana jest w 100%, łączna suma wypłaconych zaliczek dla naszego województwa to ok. 25 mln. Po raz pierwszy ARiMR wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc. kwoty dopłat. Natomiast od 1 grudnia wypłacane są już płatności końcowe za 2016 rok. Podsumowując kampanie 2015 i 2016 została złożona porównywalna ilość wniosków.
Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu był temat przetargów ofertowych. Przedstawiciel ANR przybliżył obecnym zasady funkcjonowania i zadania jakie spełnia Rada Społeczna przy Dyrektorze ANR w Szczecinie oraz pokrótce przedstawił historię wypracowywania kryteriów. Zwrócono uwagę na najczęściej pojawiające się błędy podczas wypełnia obowiązujących druków. Następnie został przedstawiony przez Pana Andrzeja Baczyńskiego plan rozdysponowania nieruchomości z Zasobu WRSP na terenie powiatu myśliborskiego, po czym przedstawiciele ANR odpowiadali na pytania zadawane przez rolników, głównie dotyczących przetargów i spraw związanych z kwalifikacjami do nich. Po dyskusji Przedstawiciele Rady Powiatowej podjęli stanowisko, iż forma przetargu ofertowego jest lepszym rozwiązaniem niż licytacja.
Po wystąpieniu przedstawicieli ANR, głos zabrała Pani Zofia Szypowska przedstawicielka ZODR, która przybliżyła zmiany, jakie zaszły w roku bieżącym. Weszły w życie przepisy ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego i wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) od 20 sierpnia br. podlegają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Według obecnie obowiązujących regulacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadaje w drodze zarządzenia, statuty poszczególnym ODR-om, powołuje dyrektorów, według jednolitych kryteriów odnośnie osób pełniących to stanowisko, a także powołuje członków Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego, które działają przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Zmianie uległ także status prawny tych jednostek. Zaprosiła do czynnego uczestnictwa w najbliższych szkoleniach, których tematyką będzie głównie ASF.
Na zakończenie przewodniczący Pan Tomasz Olech przedstawił możliwość uprawy buraka cukrowego dla cukrowni Kluczewo wraz z odczytaniem porozumienia branżowego.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przygotowała Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR

Posiedzenie RP Myślibórz 22.06.2016 r.

Posiedzenie RP Myślibórz 22.06.2016 r.
W dniu 22 czerwca 2016r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Myśliborzu. Spotkanie odbyło się w sali w Hotelu „Piast” w Myśliborzu.
Spotkanie rozpoczął Pan Przewodniczący Tomasz Olech, powitał zaproszonych gości.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin Panowie Paweł Lisowski – z-ca dyrektora oraz Ryszard Laska – SZGZ Pyrzyce, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Robert Stępień – z-ca dyrektora i Pani Karolina Bachorzyńska – BP Myślibórz, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach Pani Zofia Szypowska, Firmy VERBIO Etanol Schwedt i Polishagri oraz rolnicy z okolicznych miejscowości.
Na wstępie przewodniczący RP Myślibórz – Pan Tomasz Olech odczytał porządek obrad, wprowadzając za zgodą Rady Powiatowej zmianę kolejności poruszanych tematów.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Robert Stępień z ARiMR, który poinformował o sytuacji
z dopłatami, które będą w całości wypłacone do 30 czerwca, a pani Karolina Bachorzyńska przedstawiła stan realizacji wniosków z wcześniejszego i tegorocznego naboru. W kampanii 2015 zostało złożonych 1907 wniosków, 7 wycofanych, natomiast do 15 czerwca br. złożono 1888 wniosków. Pan Dyrektor poinformował, iż Komisarz UE do spraw Rolnictwa i Wsi zamierza wydłużyć czas z 30 czerwca do 15 października termin zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2015 rok. Wypłaty dokonane po 30 czerwca nie będą objęte zmniejszeniem środków należnych krajom członkowskim UE. W powiecie myśliborskim wydano 99,79% decyzji wraz z listą płatności znajdującą się w Warszawie. Wspomniał, iż powstał zespół do spraw uproszczenia wniosków i do przeglądu prawa. Został poruszony również temat PEG-ów i problem ich zmiany w ciągu roku kalendarzowego, jeśli pojawiają się problemy i niejasności każdy rolnik może poprosić o kontrolę na miejscu.
Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu był temat podsumowania przez Pana Pawła Lisowskiego przetargów przeprowadzonych w kwietniu br., a także zapoznanie obecnych
z propozycjami kryteriów zaproponowanych przez Prezesa ANR oraz wstępnymi ustaleniami Rady Społecznej, która odbyła się 21 czerwca br. Dokonano analizy definicji rolnika indywidualnego wg. ustaw, a także gospodarstwo rodzinne. Następnie został przedstawiony przez Pana Ryszarda Laska plan rozdysponowania nieruchomości z Zasobu WRSP na terenie powiatu myśliborskiego, po czym przedstawiciele odpowiadali na pytania zadawane przez rolników, głównie dotyczących zakończonych przetargów.
Po wystąpieniu przedstawicieli ANR, głos zabrał przewodniczący Tomasz Olech, który przybliżył temat suszy na terenie powiatu i zaapelował, aby rolnicy wstrzymali się z wnioskami do gmin do momentu ogłoszenia suszy przez Wojewodę. Przedstawił możliwość uprawy buraka cukrowego dla cukrowni Kluczewo wraz z płatnościami przysługującymi tej produkcji.
Następnie Pani Zofia Szypowska przekazała informacje na temat przyszłych szkoleń, a także zaprosiła do czynnego uczestnictwa w najbliższych targach w Barzkowicach, które odbędą się w dniach 09-11 września.
Na zakończenie przedstawiciele firm Verbio i Polishagri przedstawili propozycję współpracy.
Przygotowała Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR

Posiedzenie RP Myślibórz 16.02.2016 r.

Posiedzenie RP Myślibórz 16.02.2016 r.
W dniu 16 lutego 2016r w Dębnie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Myśliborskiego

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele:
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Dębnie, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Terenowego Zespołu Doradców w Myśliborzu oraz RP ZIR Powiatu Gryfino z terenu gminy Mieszkowice.

Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Tomasz Olech.

Tematyka posiedzenia:
1) Otwarcie posiedzenia.
2) Dyskusja i wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie rozdysponowania gruntów i formy przetargów w gminie Mieszkowice
i Boleszkowice (delegaci z gminy Mieszkowice, Dębno, Boleszkowice
i rolnicy)
3) BP ARiMR w Dębnie Pani Anna Matuszewska - stopień zaangażowania wypłat płatności bezpośrednich 2015.
4) TZD ZODR w Myśliborzu Pani Zofia Szypowska - aktualny program szkoleń.
5) Bieżące problemy i wolne wnioski.


Obrady poświęcono głownie omówieniu kluczowych problemów związanych z dostępem do gruntów na powiększanie gospodarstw rodzinnych, szczególnie leżącej po sąsiedzku nieruchomości „Troszyn”, gm. Mieszkowice.
W obecnej zmiennej sytuacji prawnej (tylko dzierżawa, przetargi ofertowe, ew. wstrzymanie sprzedaży gruntów ANR na 5 lat) nie udało się wypracować wspólnego stanowiska.
Zebrani przedstawili różne aspekty dalszych działań ANR: zalety i wady przetargów ofertowych oraz przetargów ustnych, problem windowania stawek czynszów dzierżawnych przy przetargach ustnych, nieopłacalność dzierżawy wieloletniej przy dużej stawce czynszu, niedostateczne wsparcie młodych rolników, wsparcie dużych gospodarstw, „zasada kupna 1 działki” itd.