Jesteś tutaj:

Powiat Łobez

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Łobez
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencjiPosiedzenie Rady 6.04.2018

Tematyka posiedzenia
• Aktualny terminarz kończących się umów dzierżaw na terenie powiatu łobeskiego ze szczególnym uwzględnienie spółek kapitałowych działających w rolnictwie.
• Kryteria przetargowe po nowelizacji Zarządzenia 103/2017/Z Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
• Zagrożenia produkcji rolniczej wywołane ASF – bioasekuracja.
• Straty w rolnictwie na terenie powiatu łobeskiego wywołane zalaniami – możliwości pomocy.
• Realizacja wypłat płatności za 2017 rok w powiecie łobeskim.
• Harmonogram planowanych naborów wniosków w 2018 roku w ramach PROW na lata 2014-2020.
• Sprawy różne.
Przedstawiciele KOWR OT w Szczecinie przedstawili kryteria, zasady organizacji przetargów ofert pisemnych, ponadto skład Rady Społecznej dyrektorze KOWR. Podkreślono, że to KOWR podejmuje ostateczne decyzje, Rada jest tylko ciałem doradczym.
Omówiono ile jest umów oraz dla jakich spółek kończą się umowy dzierżaw nieruchomości rolnych na terenie powiatu.
Rozmawiano o problematyce zwalczaniem choroby ASF, nowelizacji prawa łowieckiego, funkcjonowaniu ARiMR i systemu e-wniosków.

Posiedzenie RP 27.02.2018

Kolejne spotkanie z cyklu szkolenie z zakresu wypełniania e-wniosków, które organizuje Zachodniopomorska Izba Rolnicza, odbyło się 27 lutego w Starostwie Powiatowym w Łobzie. Liczna grupa rolników mogła zapoznać się z podstawowymi zasadami wypełniania e-Wniosku Plus. W trakcie spotkania przedstawiciel Banku PKO przedstawił ofertę kredytów dla rolników.

Posiedzenie RP Łobez 11.12.2017 r.

Posiedzenie RP Łobez 11.12.2017 r.
Dnia 11 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Łobzie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
W posiedzeniu poza członkami Rady Powiatowej uczestniczyli również przedstawiciele instytucji: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – p. Jan Białkowski, p. Paweł Lisowski i p. Zbigniew Pałubiak, ZODR Barzkowice – p. Adam Kalinowski, p. Paweł Marek – Starosta Łobeski, p. Jan Kozak – Delegat do KRIR, p. Nikodem Sielski – biegły sądowy, p. Andrzej Karbowy – dyrektor Biura ZIR.
Przewodniczący p. Julian Sierpiński rozpoczynając posiedzenie powitał członków Rady Powiatowej i przybyłych gości.
Jednym z głównych tematów posiedzenia było omówienie spraw związanych ze szkodami łowieckimi. Sytuacja w płodach rolnych na polach stała się dramatyczna, a sytuację pogarszają koła łowieckie, które nie wykonują należycie obowiązków, jakie nakłada na nie ustawa. Straty na terenie województwa zachodniopomorskiego są na poziomie klęskowym. Z naszego wyliczenia wynika, iż straty spowodowane przez zwierzynę łowną sięgają 7-8% rocznie produkcji globalnej – zaznaczył Przewodniczący RP p. Julian Sierpiński.
Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej podjął działania, które przyczynić się mają do skuteczniejszego występowania rolników o odszkodowanie do kół łowieckich, jak również do prognozowania faktycznie poniesionych strat w plonach. Należy jednak pamiętać, iż najważniejszą rzeczą jest doprowadzenie do stanowczej redukcji pogłowia zwierzyny łownej, w przeciwnym razie nie widać perspektyw na racjonalną produkcję rzepaku, kukurydzy i buraków cukrowych na terenie naszego województwa.
Kolejnym tematem poruszonym na posiedzeniu były sprawy związane z terminarzem kończących się umów dzierżaw gruntów z zasobu WRSP na terenie powiatu łobeskiego ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych działających w rolnictwie oraz zapoznanie obecnych z warunkami wpływającymi na decyzję przedłużania bądź nieprzedłużania umów tym spółką. Przedstawiciel KOWR p. Paweł Lisowski zajął się przedstawieniem terminarzu, natomiast p. Jan Białkowski podsumował wcześniejsze rozdysponowanie gruntów, przedstawił plan dzierżaw na I kwartał 2018 r. oraz pokrótce przedstawił politykę działania KOWR. Zaznaczył, iż z chwilą powstania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa znacznie ograniczona została samodzielność Oddziałów Terenowych.
Dyskutowano również o spotkaniu dotyczącym zarządzenia nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 9.10.2017 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu WRSP, które odbyć się ma w najbliższą środę tj. 13.12.2017 r. Zarząd ZIR nie zaakceptował tego zarządzenia i wniósł kilka zastrzeżeń.
W dalszej części rozgorzała dyskusja na temat czynszów dzierżawnych oraz warunków ogłaszania rodzajów przetargów na dzierżawę gruntów z zasobu WRSP.
Posiedzenie zakończyło się dyskusją na temat związany z nowym projektem Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego oraz przedstawieniem możliwych działań związanych z kołami łowieckimi.

Posiedzenie RP Łobez 17.05.2017

Posiedzenie RP Łobez 17.05.2017
Dnia 17 maja 2017 r. w Łobzie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Przewodniczący Pan Julian Sierpiński powitał członków RP i przybyłych gości.
W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych Panowie: Jarosław Staszak – p.o z-cy dyrektora oraz Zbigniew Pałubiak – kierownik SZGZ Nowogard, przedstawiciel ZODR Barzkowice Pan Dawid Adamski oraz mecenas Pan Piotr Kopcewicz.
Głównym tematem posiedzenia było omówienie spraw związanych z przetargami ograniczonymi ofert pisemnych, ich efektywność gospodarcza na terenie powiatu łobeskiego – podsumowując sesję jesienna 2016 i sesję wiosenną 2017.
Przewodniczący p. Julian Sierpiński zaprezentował propozycje „nowych kryteriów” wypracowanych na jednym z posiedzeń Zarządu ZIR, po czym oddał głos przedstawicielowi ANR Panu Jarosławowi Staszakowi. Dyrektor Staszak omówił skuteczność przetargów ofertowych, przedstawił plan rozdysponowania nieruchomości z Zasobu WRSP na terenie powiatu łobeskiego, po czym zgromadzeni przeszli do wspólnej dyskusji na temat kryteriów przetargowych. Przedstawione zostały również kryteria, które wg. członków Rady Powiatowej powinny byś zaproponowane przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą przed kolejnymi przetargami.
Rada Powiatowa złożyła wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnych, aby działki do 2 ha były wystawione do sprzedaży w przetargach ograniczonych licytacyjnych.
Na zakończenie spotkania Pan Prezes Julian Sierpiński zapoznał obecnych z programem Walnego Zgromadzenia, które zaplanowane jest na 19 maja br. oraz z projektem uchwał w szczególności omówiona została uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu ZIR do podjęcia działań i wszelkich czynności prawnych w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Na tym spotkanie zakończono.

Wspólne posiedzenie Rady Powiatowej Łobez i Zarządu ZIR dnia 16.01.2017 r.

Wspólne posiedzenie Rady Powiatowej Łobez i Zarządu ZIR dnia 16.01.2017 r.
Dnia 16 stycznia 2017 r. w Łobzie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej połączone z posiedzeniem Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Przewodniczący Pan Julian Sierpiński powitał członków RP i przybyłych gości.
W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych Panowie: Jarosław Staszak – p.o z-cy dyrektora ANR oraz Zbigniew Pałubiak – kierownik SZGZ Nowogard.
Głównym tematem posiedzenia było omówienie spraw związanych z przetargami ofertowymi, ich skutki, próba oceny, jak również struktura władania gruntami w powiecie łobeskim. Pozwoliło to na postawienie pytania czy istnieje szansa na odbudowanie zasobu gruntów w powiecie łobeskim.
Przewodniczący RP zaapelował o uzgodnienie strategii wspólnego działania między przedstawicielami ZIR i ANR, aby podnieść efektywność gospodarczą powiatu łobeskiego, a także całego województwa zachodniopomorskiego. Należy zadbać o to, aby przetargi dawały symptomy pobudzenia gospodarczego.
Przedstawiciel ANR Pan Jarosław Staszak przedstawił plan rozdysponowania nieruchomości z Zasobu WRSP na terenie powiatu łobeskiego, po czym zgromadzeni przeszli do dyskusji na temat bezumownego użytkowania gruntów, komisji przetargowych oraz możliwości składania zastrzeżeń przetargowych. Przybliżono również działanie Rady Społecznej przy Dyrektorze ANR OT w Szczecinie.
Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu był aspekt związany z ptasią grypą i forma zabezpieczania hodowców przed nią. 28 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków. Nakłada ono szereg wymogów dotyczących utrzymania drobiu, organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski. Jednocześnie poinformowano, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za "brak przestrzegania nałożonych prawem wymogów będzie podstawą do odmowy wypłaty odszkodowań dla hodowców drobiu".
Na zakończenie spotkania Pan Prezes Julian Sierpiński zapoznał obecnych z Uchwałami Walnego Zgromadzenia, po czym podziękował za przybycie na spotkanie Rady.

Posiedzenie RP Łobez 07.03.2016

Dnia 7 marca 2016 r. w Filii Archiwum ANR w Łobzie odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Łobeskiego ZIR.
Pan Przewodniczący Julian Sierpiński powitał przybyłych gości, wśród których obecni byli Przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP Łobez, Agencji Nieruchomości Rolnych, a także mecenas Pan Piotr Kopcewicz.
Po przywitaniu obecnych przewodniczący RP odczytał program spotkania.
1. Stan zasobu ANR OT Szczecin na terenie powiatu łobeskiego – terminarz i tryb rozdysponowania.
2. Obwiązujące przepisy w rozdysponowaniu gruntów przez ANR OT Szczecin w wyniku:
 Zarządzenia Prezesa ANR z dnia 18.01.2016r.
 Zarządzenia Dyrektora ANR OT Szczecin z dnia 20.01.2016r. oraz z dnia 27.01.2016r.
 Stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wstrzymaniu sprzedaży.
3. Stan płatności na terenie powiatu łobeskiego.
4. Sprawy różne.
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnych Pana Jacka Krauze, który przedstawił szczegółowo procedurę przebiegu przetargu ofertowego od momentu złożenia dokumentów, aż do wyłonienia potencjalnego dzierżawcy.
Omówiono Zarządzenie Dyrektora ANR odnośnie Rady Społecznej i przekazano informację, kto wchodzi w jej skład. Pan Julian Sierpiński przekazał, iż decyzją Zarządu ZIR nasza Izba będzie uczestniczyła w spotkaniach Rady Społecznej przy Dyrektorze ANR OT Szczecin.
Członkowie RP zawnioskowali o ujednolicenie opłat za złożenie ofert u notariusza w całym województwie.
Prezes Julian Sierpiński wskazał, iż potrzebna jest ponowna rozmowa z Panem Jarosławem Staszakiem na temat szczegółów przetargowych, ze szczególnym uwzględnieniem zapytania czy wszystkie dokumenty powinny być potwierdzane za zgodność z oryginałem?

Zdaniem Pana Piotra Kopcewicza najracjonalniej byłoby, gdyby dokumenty potwierdzał urzędnik w ANR.
Na zakończenie przedstawiciel ANR podał stan rozdysponowania gruntów z zasobu ANR na terenie powiatu łobeskiego.
Następnie głos zabrał Pan Piotr Kopcewicz, który szczegółowo omówił obowiązujące przepisy w rozdysponowaniu gruntów przez ANR oraz ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uwypuklając aspekty z niej wynikające, które mogą być istotne dla rolników indywidualnych.
Głos zabrała Pani Barbara Górniak, która ukazała poparcie uwag przedstawionych przez Pana Piotra Kopcewicza. Rada Powiatowa ma nadzieję, iż zostaną one uwzględnione przy ostatecznym kształcie ustawy.
W kolejnej części spotkania głos zabrała przedstawicielka ARiMR, która przedstawiła stan realizacji dopłat dla powiatu łobeskiego.
Na zakończenie podjęto dyskusję na temat szkód łowieckich, po niej Pan Przewodniczący podziękował za uczestnictwo w spotkaniu.
Na tym posiedzenie zakończono.