Jesteś tutaj:

Powiat Koszalin

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Koszalin
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencjiPosiedzenie 26 luty 2019r.

Na spotkaniu poruszono ważne tematy dotyczące obecnej sytuacji w rolnictwie. Zmiany, które wchodzą w życie w płatnościach w bieżącej kampanii omówił Waldemar Smagieł BP ARiMR. Dużo obszarów w powiecie koszalińskim przechodzi do II strefy ONW, co oznacza wyższą płatność (264zł). Do BP ARiMR wpłynęło 770 wniosków na kwotę ponad 16 mln o pomoc „suszową”. Wszystkie rozpatrzone, również 115 wniosków dot. pomocy de minimis i 191 wniosków „materiał siewny”. W przypadku rozbieżności w protokołach kontroli „foto”, należy sprawy wyjaśniać bezpośrednio w BP ARiMR. Zmiany na 2019 rok to min. EFA – dodano ugór, z roślinami miododajnymi, gdzie jest najwyższy współczynnik do przeliczenia zazielenienia – 1,5. W 2019 roku nie przewiduje się zmiany stawki płatności w stosunku do innych państw. Podczas dyskusji podniesiono temat Dyrektywy azotanowej i wg. rolników należy wprowadzić rejonizację i zmienić terminy, np. jest 20 luty, jest pogoda wegetacja trwa a jest zakaz stosowania azotu – (od 1 marca) to powoduje duże straty w plonach. Dlaczego w krajach np. Niemcy, Czechy, Holandia można stosować nawożenie azotem od 1 lutego danego roku. Została omówiona również realizacja planów łowieckich. Plany wykonane w tym roku kończą się w marcu, a nowy rozpoczyna się od 1 kwietnia br. Poprzednie lata pow. Koszaliński – dzik 2016/2017 pozyskano 3 tys. szt. tj. 120% powyżej planu. wchodzą na
Jak pogodzić interes rolnika, lasów i Kół Łowieckich. Generalnie nie unikniemy szkód łowieckich. Plan jest przygotowywany i zgodnie z Ustawą powinien być również opiniowany przez Izbę Rolniczą. To Nadleśnictwo zatwierdza roczny plan łowiecki i w miarę potrzeby może zwiększyć taki plan.
Oferta materiału siewnego przedstawiona przez Karpol w Kotłowie – spadek zainteresowania materiałem siewnym kwalifikowanym, największe zainteresowanie jest owsem (małonakładowy a wysoka cena w skupie). Wzrost zakupu zapraw do zbóż, co wskazuje że rolnicy sieją własny materiał co wpływa negatywnie na wydajność i parametry zbóż np. w drugim roku to już 10% mniejszy plon. Do rzepaku i kukurydzy nie będzie dopłat do materiału siewnego.
Pionier – Jerzy Leszczyński – przedstawił swoją ofertę przede wszystkim odmiany rzepaku i kukurydzy oraz inny materiał siewny.
Ważniejsze wnioski z posiedzenia:
- przywrócenie cen gwarantowanych, ceny „gwarantowane” produktów rolnych powinny być stabilne i opłacalne – apel do Związków i organizacji rolniczych.
- zmiana ustawy Prawo Łowieckie, obecna Ustawa min. dalej nie chroni własności rolnika
- ruchomy termin stosowania nawozów azotowych uzależniony od warunków atmosferycznych i regionu
- zwiększenie dopłat do materiału siewnego w tym rzepaku

Posiedzenie 12 grudnia 2018r.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady p. Kazimierz Kuligowski, powitał zaproszonych gości oraz członków Rady Powiatowej.
RHD (Rolniczy Handel Detaliczny)– obecny stan i co się zmieni od 1 stycznia 2019 roku – to główny temat spotkania. Monitorowanie chorób, bezpieczeństwo żywności – Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił zasady i możliwości. Rolnik powinien min. złożyć wniosek o wpisanie do rejestru z zakresu sprzedaży , weterynaria ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o rejestrację podmiotów prowadzących RHD. Rolnik powinien posiadać aktualne badania - książeczka zdrowia. Przy RHD jest konsument końcowy (pełna informacja kto, gdzie, kiedy). Należy prowadzić dokumentację (rejestr) przez rolnika jaką ilość wprowadza do obrotu (zwykły zeszyt) i taki dokument przechowywany jest 2 lata po zakończeniu roku kalendarzowego. Ile można „dokupić” – np. mięsa było do 50% jak jest obecnie? – nie ma wskazania procentowego. Etykietowanie produktu – czy wędliny też? Powinno być wskazane miejsce produkcji. Obecnie w powiecie koszalińskim zarejestrowanych w Inspekcji RHD jest 30 podmiotów (wykaz na stronie Inspekcji).Zagrożenie ASF mogą pojawić się wiosną (przemieszczanie zwierząt – np. dziki największy wektor). Niestety ciągle następuje spadek produkcji trzody nie tylko w powiecie koszalińskim (z dnia na dzień rolnicy likwidują produkcję zwierzęcą).
- WNIOSEK: powtórzyć szkolenie ale po wprowadzeniu zmian czyli po nowym roku!!!
- kolejne posiedzenie RP ZIR w Gminie Biesiekierz i tematy do omówienia: RHD, Podatek dochodowy, KOWR, ARiMR

Posiedzenie 28 września 2018r.

Wnioski suszowe – realizacja protokołów suszowych. Omówienie wypełniania wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w tegorocznej suszy lub powodzi. Sprawy gospodarki wodnej na terenie powiatu Koszalin – odwodnienia i nawodnienia (możliwości finansowe).Sprawy różne, to tematy którymi zajęła się Rada.
Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Mielnie, gdzie Pani Burmistrz życzyła owocnych obrad i rozwiązania problemów związanych z rolnictwem. Gmina Mielno jest gminą turystyczną. Zostało kilku rolników ale to nie oznacza, że nie zajmujemy się problemami związanymi z rolnictwem.
Przedstawiciele „Wody Polskie”, przedstawili informacje dotyczące np. środków na ten rok, które wpłynęły dopiero we wrześniu br. i są one już rozdysponowane. Cały powiat koszaliński bez Bobolic, podlega pod zlewnie Koszalin. Zarządzamy stacjami pomp, rzekami i jeziorami. Systemy nawodnień są w różnym stanie degradacji, to właściciele gruntów muszą zadbać o urządzenia melioracyjne. Pozwolenia wodno-prawne wydają teraz Wody Polskie. Wnioski suszowe – Pan Dyrektor Krzysztof Duszkiewicz poinformował, że obecnie duże skupienie jest na wypełnianiu wniosków o pomoc suszową. Na chwile obecną na 112 gmin, gdzie były powołane Komisje - 34 jeszcze szacują. Szacunkowa wartość strat w naszym województwie to około 700 mln zł. Omówił szczegółowo procedurę prac związanych z protokółami tzn. całego szacowania. Rolnicy nie odbierają protokołów – apel aby o tym przypominać. Pan Waldemar Smagieł – ARiMR poinformował, że na dzień dzisiejszy został wydłużony termin naboru wniosków o pomoc suszową do końca października.
W BP ARiMR jest złożonych 168 wniosków < 70% na 3 mln zł, w tym 178 > 70% na 2 mln 740 razem ponad 6 mln. Wnioski są na bieżąco już obsługiwane. Odbycie kolejnego spotkania zaplanowano w Gminie Świeszyno.

Posiedzenie RP Koszalin 1.03.2018

Po przyjęciu porządku obrad p. Janusz Rynkiewicz Łowczy Okręgowy omówił działania dotyczące min. redukcji dzika - 1 dzik na 1000 ha (0,1/km2). W zarządzaniu Okręgu PZŁ Koszalin jest 108 obwodów. Obecnie mamy 6 dzików na 1 obwodzie. Trudna sytuacja, dostęp do polowania jest na terenach około morskich ( Jamno – bagna, grzęzawiska). Propozycje zmiany w Ustawie są różne np. nie używać psów, ale są tereny gdzie człowiek nie wejdzie i nie wypłoszy dzika. Omówił również zasady odstrzału redukcyjnego i sanitarnego. Na odstrzał sanitarny może wydać decyzję tylko lekarz powiatowy weterynarii i wówczas Koła są zmuszone do wykonania, dostosowania się do Rozporządzenia. Zadeklarował, że w każdej trudnej sytuacji rolnicy mogą kontaktować się bezpośrednio. Poinformował o dużej populacji wilka, na którą nikt nie zwraca uwagi, nikt nie mówi głośno na ten temat: Nadleśnictwo Szczecinek ma już 400 wilków. Jeżeli zacznie brakować prosiąt dzika, sarny – wilk wejdzie do gospodarstw. Z-ca Dyrektora ZODR K. Duszkiewicz – poinformował o zadaniach nałożonych przez Ministerstwo - organizujemy szkolenia, współpracujemy z lekarzami weterynarii i innymi instytucjami. Wszyscy tzn. myśliwi, lekarze weterynarii a przede wszystkim rolnicy wspólnie muszą działać, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się ASF. W każdej chwili ZODR jest w stanie przygotować szkolenie dotyczące ASF jak również w innych tematach. Pan Dyrektor Duszkiewicz zachęcił do odwiedzenia Święta Palmy i Pisanki, które odbędzie się 15 marca w Delegaturze UW. Zaprosił również na 9 marca godz. 16.00 Bonin - spotkanie z Ministrem Rolnictwa.
K. Kuligowski - ASF to nie tylko hodowla trzody ale również, dotyczy to wszystkich producentów. Ze strefy zagrożenia nie będzie można sprzedawać zbóż itp. Przedstawił Rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF. T. Kelm – zwalczanie ASF powinno być finansowane z budżetu państwa .
Szacowanie szkód klęskowych. W najbliższym czasie ma być nowelizowana ustawa o nowych zasadach szacowania szkód . Dopóki jednak nie będzie zmieniona, stosujemy te zasady, które były dotychczas. Komisja Wojewódzka jest cały czas. W przypadku szkody należy złożyć podanie o oszacowanie do Urzędu Gminy na terenie, której rolnik posiada grunty. Szacowania już trwają, dotyczą min. przymrozków w powiecie Pyrzyckim. Wniosek: Każda zgłoszona szkoda powinna być oszacowana.
Powrócono do tematu zaniedbań melioracyjnych, ponieważ w pasie nadmorskim są prowadzone budowy dróg i podnoszenie terenu, zerwanie drenaży naturalnych powoduje zalewanie pól stąd wniosek aby zaprosić na kolejne spotkanie przedstawicieli Zarządu Krajowej Dyrekcji Dróg, Wójtów, Burmistrzów, Wody Polskie w sprawie braku dojazdu do pól, podtopień.
Poruszono również temat ustawy reprywatyzacyjnej, która może dotyczyć również rolników. Wywłaszczenie całych gospodarstw i gruntów, dlaczego tego tematu się nie porusza? Omówiono Zarządzenie 28/2018/Z z 22.03.2018r. dotyczące nowych kryteriów obowiązujących w przetargach ofert pisemnych.

Posiedzenie RP 19.02.2018

Zgodnie z porządkiem obrad posiedzenie Rady Powiatowej otworzył Przewodniczący p. Kazimierz Kuligowski. Powitał wszystkich zebranych i oddał głos z – cy Dyrektora KRUS, który przedstawił temat „Wypadki przy pracach rolniczych w roku 2017”, podając bardzo szczegółowo dane dotyczące wypadkowości w rolnictwie w województwie Zachodniopomorskim. Został również przeprowadzony konkurs „Rolniku – najwięcej wypadków jest wynikiem upadków”. Pierwsze miejsce zajął Zbigniew Znajdek, drugie Helena Bubień a trzecie Robert Szczypior. Następnie Pani Danuta Lebioda przeprowadziła szkolenie dotyczące wypełniania e - wniosku Plus. Pan Waldemar Smagieł z ARiMR szeroko przedstawił zmiany (różnice) w EFA.
Wniosek Pana Zenona Okupskiego – jak najszybciej zorganizować spotkanie ws. ASF – ponieważ w przypadku wydania Rozporządzenia z 9 lutego br. brak było konsultacji z Izbami Rolniczymi.

Posiedzenie RP Koszalin - 18.12.2017 r.

Posiedzenie RP Koszalin - 18.12.2017 r.
Posiedzenie Rady Powiatowej Powiatu Koszalin Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
Bobolice, 18 grudnia 2017r.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Pan Kazimierz Kuligowski, następnie oddał głos Pani Helenie Bubień, która powitała gości i zebranych członków Rady Powiatowej.
Porządek spotkania to : informacja z WZ ZIR, podsumowanie pracy Rady Powiatowej ZIR oraz sprawy różne.
Pani Burmistrz przybliżyła działania Gminy nie tylko na rzecz rolników ale również dla całego środowiska. Teren gminy - 43,6 % to grunty rolne a około 47% leśne. Gmina uzyskała IV grupę podatkową, co na pewno jest korzystniejsze dla rolników. Wysokość podatku rolnego na przyszły rok pozostała na poziomie roku bieżącego. Gmina dopłaca również do badania gleby dla rolników w 50%. Może się pochwalić produktem regionalnym jakim jest „Ser Bałtycki” z „Mlekosza”. Rokrocznie organizowane są w różnej formie spotkania z lokalną społecznością min. Dożynki, Konkurs „Aktywna Kobieta”,” Bobolickie Łany” to nagroda dla rolników z ponad 25 letnim stażem, loty gołębi pocztowych.
Następnie zostały omówione działania Rady Powiatowej ZIR. Tematy, którymi zajmowała się Rada w mijającym roku to min. szkody łowieckie, deszcze nawalne, melioracje, płatności ARiMR.
Pan Tomasz Kelm omówił działania Zarządu ZIR jak również spotkanie w Sejmie przedstawicieli Izb Rolniczych z kraju z Ministrem Rolnictwa, gdzie głównym tematem były kierunki rozwoju rolnictwa po 2020roku.

Posiedzenie RP Koszalin - 14.11.2017 r.

Posiedzenie RP Koszalin - 14.11.2017 r.
Spotkanie Rady Powiatowej Powiatu Koszalin –14.11.2017 roku.

Zgodnie z porządkiem obrad :
1. Aktualna sytuacja w obrocie gruntami w powiecie koszalińskim (omówienie nowych kryte-riów, realizacji przetargów oraz informacji dot. ilości gruntów przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży).
2. Aktualny stan wypłat zaliczek płatności obszarowych.
3. Sprawy związane z melioracją ( powołanie Spółek Wodnych, stan urządzeń i rowów melioracyjnych w powiecie koszalińskim).
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Rady Powiatowej otworzył Przewodniczący p. Kazimierz Kuligowski. Jako pierwszy zabrał głos p. Piotr Chmielowicz – omówił zarządzenie nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego KOWR, które obejmuje min. kryteria dotyczące dzierżawy. W Oddziale KOWR w Koszalinie Rada powstanie po nowym roku. Dodatkowe jako szóste kryterium, powinno być ustalone przez Radę przy Dyrektorze KOWR. Na spotkaniu organizacji rolniczych w Oddziale KOWR rozmowa dotyczyła min. omówienia podstawowych kryteriów bez dodatkowego, przetargi ograniczone ofertowe od powierzchni powyżej 5ha. Na terenie powiatu koszalińskiego przetargi na większe działki będą przeprowadzone na wiosnę. Do dzierżawy będzie przeznaczone około 840 ha, są to działki min. w ramach wyłączeń 30% i około 300ha z nie przedłużonej umowy. 232ha do sprzedaży (działki poniżej 2ha). Inne grunty można też nabyć ale tylko za zgodą Ministra. Danuta Lebioda przedstawiła projekt zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Pani M. Gabryś Kierownik BP ARiMR przedstawiła informacje : w 2017r złożono 2542 wnioski o płatności bezpośrednie. Do wypłaty zaliczek naliczono 2110 wniosków na kwotę ponad 21mln zł. Około 100 rolników miało kontrolę na miejscu ale to nie ma wpływu na wypłatę zaliczek. W BP ARiMR złożono również 148 wniosków o pomoc, dotyczącą strat spowodowanych deszczami nawalnymi w powiecie koszalińskim. Pomoc dotyczy szkód tylko za sierpień.
Wniosek: aby Izba pomogła we współpracy z ZODR Oddział Koszalin rozpowszechniać informacje wśród rolników o wszelkich zmianach. Zorganizować spotkanie na terenie powiatu koszalińskiego BP ARiMR, Rady ZIR oraz ZODR Oddział w Koszalinie, w ramach podjęcia współpracy.
Temat melioracji przedstawił p. Chmielewski i p. Starosta. Ostatnie dwa lata były bardzo trudne pod względem pogody dla powiatu koszalińskiego. Powiat nie ma możliwości bezpośredniej pomocy rolnikom np. tak jak gmina. Na terenie powiatu są trzy spółki wodne Mielno, Świeszyno, Bobolice. Gmina podejmując decyzję o zabudowie musi mieć na względzie problemy wodne wszystkich mieszkańców min. rolników. KOWR jako właściciel prawny części gruntów nie chce brać udziału w pracach melioracyjnych.
Nie wolno podnosić wysokości gruntu przy budowie różnego rodzaju obiektów ze szkodą dla innych! Obwodnica (S6) uszkadza system nawadniający, słupy wysokiego napięcia, cały drenaż jest naruszony dlatego wody będzie coraz więcej ze względu na zachwianie całej infrastruktury. Najgorsze jest to, że urzędy nie mają wpływu na „wykonawcę”. Pozostaje tylko droga sądowa! Jest możliwość wystąpienia o informację, którędy przebiegają na polach urządzenia melioracyjne. W związku z powyższym należy na kolejne spotkanie zaprosić wójtów, burmistrzów i starostę aby bardziej szczegółowo omówić temat melioracji.
Następne posiedzenie Rady Powiatowej w gminie Bobolice.

Posiedzenie RP Koszalin 12.07.2017 r.

Posiedzenie RP Koszalin 12.07.2017 r.
12 lipca w Kościernicy gm. Polanów odbyło się posiedzenie RP Koszalin. Tematy, którymi zajmowała się Rada to: Dystrybucja paliwa rolniczego – nowe regulacje prawne. Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się bakterii pierścieniowej ziemniaka. Prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin w odniesieniu do bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i środowiska. Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności – nowy urząd administracji publicznej działający w sektorze rolnictwa oraz Gospodarka łowiecka w powiecie koszalińskim- współpraca pomiędzy Kołami a rolnikami.
Kogo dotyczy nowa ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ? Dotyczy to osób prowadzących działalnością gospodarczą. Ustawa mówi o monitoringu transportu paliw min. oleju napędowego. Każdy rolnik, który kupuje powyżej 500l musi ten zakup zgłosić do KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) lub potwierdzić w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje sprzedawca w ciągu 24 godzin dnia roboczego.
Rolnik powinien wystąpić o numer referencyjny, który zostaje nadany i jest ważny 10 dni ale dotyczy tylko jednego zakupu. Co w przypadku gdy rolnik przechowuje paliwa w gospodarstwie, jaka wielkość paliwa, jakie zbiorniki, czy zgłaszamy do Starosty taki zbiornik, jak mamy przechowywać paliwo rolnicze? W tej sprawie warunki określa Rozporządzenie dot. ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów z 07.06.2010r.
WIORiN – Pani Dyrektor przedstawiła działania instytucji oraz przybliżyła informacje dot. min. Cms, jak się zwalcza, zapobiega, badania. Bakteria rozmnaża się podczas przechowywania nawet po kilku latach może się okazać, że ziemniak jest porażony. Stosowanie środków ochrony roślin w szczególności ochrona pszczół. Główna teza: dostosowanie się rolnika do etykiety podczas stosowania jakiegokolwiek środka, zaświadczenie o ukończeniu szkoleń, kalibracja opryskiwaczy itp. Powinna być prowadzona integrowana ochrona roślin tj. stosowanie metod agrotechnicznych, mechanicznych, biologicznych a dopiero później chemicznych.
P. Janusz Rynkiewicz – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZL przybliżył temat projektu ustawy o szkodach łowieckich. Trybunał zakwestionował nie całą ustawę a tylko część tej ustawy dotyczącą prawa własności. Jedną z propozycji w obecnej ustawie jest zmiana kształtu odszkodowań za szkody łowieckie. ASF rozwija się nadal dość mocno i w związku z tym w populacji dzika będzie bardzo duża redukcja. Podstawą dotyczącą szkód łowieckich jest profilaktyka i to jest podstawa współpracy kół i rolników.
Wnioski z dyskusji to min.; – apel o szybką redukcję zwierząt robiących szkody w uprawach, przede wszystkim jeleniowatych; stanowczy sprzeciw przeciwko podwyżce cen paliw a w szczególności oleju napędowego lub refundacja (dopłata) do akcyzy paliwa rolniczego; nie pozwolić na wprowadzenie OSN na teren całego kraju.
Przygotowała: Danuta Lebioda - z-ca dyrektora biura ZIR

Zlot starych ciągników

Zlot starych ciągników
W dniach 16-18 czerwca w Łazach odbył się Czwarty Nadmorski Zlot Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych. Jednym z uczestników był Martin Havelka, który wyjechał Zetorem 25 z Czech 11.06.2017r i szczęśliwie dojechał "na kołach". Zgłoszonych było 171 uczestników. Pomimo, że okres świetności minął to jednak właściciele bardzo dbają o "staruszki" a pokazem świetności był przejazd po plaży.
Rada Powiatowa ZIR ufundowała upominki w trzech kategoriach a nagrody wręczali Przewodniczący Rady Kazimierz Kuligowski i Członek Zarządu ZIR Tomasz Kelm.


Posiedzenie RP Koszalin 28.03.2017 r.

Posiedzenie RP Koszalin 28.03.2017 r.
Posiedzenie Rady Powiatowej Powiatu Koszalin Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej - Mścice, 28 marca 2017r.

Wiodącym tematem na spotkaniu było omówienie wymagań weterynaryjnych w zakresie sprzedaży bezpośredniej, detalicznej oraz zagrożenia związanego z ASF i ptasią grypą.
Doktor Kubica omówił współpracę pomiędzy Urzędami Gmin a weterynarią. Uznał tą współpracę za bardzo udaną i podziękował za taką współpracę. Dzięki tej współpracy weterynaria posiada pełną bazę danych dotycząca ilości drobiu w powiecie koszalińskim. Doktor Banaś omówił ASF i „Ptasią grypę”. Pomór jest w woj. Warmińsko – Mazurskim częściowo w Pomorskim i częściowo w lubuskim. Istotne jest to , że w 1910r. wykryto ją w krajach Afryki. Choroba jednak przyszła do nas od państw wschodnich tj. Gruzja, Ukraina, Rosja. Wirus jest bardzo odporny, im temperatura niższa, tym dłużej żyje (9 – 21 dni wylęgania choroby). Choroba zwalczana jest z urzędu!
Kontrole w obszarze dobrostanu zwierzą, to około 10% gosp. w skali powiatu. 99% kontroli to tzw. interwencje na „donos” , które są bezpodstawne, są niezgodne z rzeczywistością. Są gospodarstwa w których jest kontrola gdzie np. Weterynaria „typuje” kontrolę do tego ARiMR i zdarza się, że u jednego rolnika mogą być w ciągu roku 3 – 4 kontrole a u innego przez kilka lat żadnej.
Ptasia grypa najbardziej uciążliwa dla małych gospodarstw.Kiedy zostanie zniesiony zakaz wypuszczania drobiu – chodzi o te małe gospodarstwa ? Należy się spodziewać, że w najbliższych dniach zakaz zostanie zniesiony.
Handel detaliczny co można czego nie, przybliżenie ustawowych warunków. Różnica jest zasadnicza, ponieważ przy sprzedaży potrzebny jest tzw. projekt technologiczny. Sprzedaż detaliczna nie wymaga takiego projektu. Obie działalności rolnik powinien zgłosić do weterynarii.
Kolejne spotkanie Rady Powiatowej odbędzie się w gminie Polanów a głównym tematem będzie szeroko pojęta melioracja.
Omawiano również zasady przetargów w ANR, z których wynikały wnioski przekazane do realizacji.
D. Lebioda - odczytała interpretację kwestii bezumownych z zapisu ustawy oraz Prezesa ANR W. Humięckiego.
Przygotowała: Danuta Lebioda - z-ca Dyrektora Biura ZIR

Posiedzenie RP Koszalin 28.02.2017

Posiedzenie RP Koszalin 28.02.2017
W dniu 28 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Powiatu Koszalin na którym omówiono następujące tematy:
1. Ubezpieczenia w rolnictwie - KRUS
2. Działania Oddziału ZODR Koszalin na terenie powiatu koszalińskiego.
3. Informacja na temat działań ARiMR, a w szczególności zmiany na 2017r. oraz zasady wsparcia inwestycyjnego.
4. Wymagania weterynaryjne w zakresie sprzedaży bezpośredniej (detalicznej) oraz zagrożenia związane z ASF i ptasią grypą.
5. Wiosenne wypalanie traw oraz jesienne – słomy i resztek pożniwnych. Można czy nie? Jeśli tak, to na jakich zasadach można wypalać?
6. Sprawy bieżące.

Do poszczególnych tematów zostali zaproszeni goście, którzy starali się omówić je wyczerpująco. Odpowiadali na zadawane pytania. Na posiedzenie Rady nie dotarł Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Posiedzenie PR Koszalin 21.01.2017r.

Posiedzenie PR Koszalin 21.01.2017r.
Spotkanie otworzył Przewodniczący RP i zgodnie z porządkiem spotkania przedstawił informację z działalności Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Koszalin za 2016 rok.

Łącznie odbyło się pięć spotkań Rady w których dominowały tematy:
Obrót gruntami rolnymi a przede wszystkim kryteria, szkody łowieckie, susza, deszcze nawalne oraz płatności obszarowe.
Ponadto odbyły się „łączone” spotkania:
w czerwcu 2016r wspólnie z RP Białogard:
1. Aktualna sytuacja w zakresie gospodarowania gruntami ANR, obowiązujące zasady dotyczące dzierżawy i sprzedaży gruntów ( podsumowanie minionych procedur przetargowych)

2. Aktualny stan prawny oraz zapowiadane zmiany w prawie łowieckim

Lipiec 2016r szkolenie – RP Koszalin, RP Białogard, RP Sławno, RP Szczecinek
„Ustanowienie służebności przesyłu nadziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości”

oraz

4 lutego odbyło się robocze spotkanie przewodniczących i delegatów Rad Powiatowych w tematach szkód łowieckich, wypracowaniu kryteriów dotyczących przetargów w ANR,

10 marca konferencja „Szkody Łowieckie w rolnictwie w województwie Zachodniopomorskim”

14-15 kwietnia konferencja ( Forum Rad) pod nazwą „Rolnictwo Pomorza Zachodniego – wyzwania i problemy na tle nowej ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”.

15 września - Posiedzenie Zarządu poszerzone o przewodniczących Rad Powiatowych ZIR. Zatwierdzenie przez Radę Społeczną przy Dyrektorze ANR kryteriów oraz wnioskowanie o różne formy pomocy dla rolników spowodowanych przez spadek dochodów ( wiosenne przymrozki, susza i deszcze nawalne).

Głos zabrał również Pan Lech Bany Wiceprezes Zarządu, który omówił szerzej działania Zarządu ZIR.

Posiedzenie RP Koszalin 17.11.2016

Posiedzenie RP Koszalin 17.11.2016
Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia odznaczenia "Zasłużony dla samorządu rolniczego" p. Wandzie Wilk, która nie mogła uczestniczyć w uroczystościach Jubileuszu ZIR.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad omawiano poszczególne tematy:

- Działania prewencyjne KRUS w rolnictwie.

- Aktualna sytuacja w zakresie obrotu gruntami przez ANR w powiecie koszalińskim (nowe zasady, kryteria, dzierżawa, czynsz, ilość przewidzianych przetargów do końca roku 2016).

- Informacja na temat działań ARiMR – dopłaty OB, ONW.

- Informacja dotycząca inwentaryzacji dzików w związku z zagrożeniem ASF .

Nowość, która pojawiła się w ostatnim czasie to fakt, że KRUS realizując politykę na rzecz rolników wprowadził program grupowego ubezpieczenia NNW dla dzieci rolników do 16 roku życia. Takie ubezpieczenie obejmie około 500 tysięcy dzieci w Polsce. Zostały również omówione działania dot. prewencji. Organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci (wiek od 7 do 15 lat). Podstawą jest skierowanie wypełnione przez ZOZ. Warunek: jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu w KRUS. Wskaźnik wypadkowości w gospodarstwach na terenie działania Oddziału jest najniższy w kraju.


Zostały również omówione kolejny raz kryteria, które obowiązują już w rozpoczętych przetargach ofertowych. Dla przypomnienia kilka szczegółów:

Oświadczenie dotyczące przetargów z ARiMR dotyczące zwierząt powinno zawierać informację na dzień 1 stycznia.

- kryterium Młody Rolnik to 40 lat na dzień ogłoszenia wykazu a nie przetargu. Prośba p. Dyrektora ANR– aby czynnik społeczny (Izba) brał aktywnie udział w komisjach przetargowych. Dodatkowo w ostatnich dniach, doszedł element możliwości „spłacenia” zaległości min. ANR, podatek rolny, KRUS w trakcie trwania procedury przetargowej.

Jaka jest droga przeprowadzania przetargów?

Odpowiedź:

  • Pierwszy - zawsze ofertowy
  • Drugi - na „utworzenie gospodarstwa” ale tylko na wniosek
  • Kolejny - nieograniczony. Do 2 ha ograniczony ustny, powyżej 2 ha ofertowy.

Obecnie Rozporządzenie określa wysokość czynszu i zależy on od klasy gleby, okręgu podatkowego.

Omówiono działania BP ARiMR min. dot. zrealizowanych zaliczek – 2540 złożonych wniosków w tym 2185 otrzymało zaliczkę. Zaliczka dotyczy tylko płatności OB.

BP ARiMR przyjęło 38 wniosków klęskowych na 330 ha. Zmieniło się rozporządzenie dotyczące identyfikacji zwierząt a przede wszystkim trzody. Rolnicy powinni na koniec roku sprawdzić i podać ilość zwierząt aby było to zgodne ze stanem w ARiMR.

Pan Janusz Rynkiewicz – Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Koszalinie przedstawił wyniki inwentaryzacji dzików ( tabela wyników w załączeniu).W ostatnim czasie podjęto decyzję o redukcji dzika, który może przenosić ASF. Są nowe stwierdzone ogniska ASF spowodowane przez dziki. Koniec października i listopada to okres, gdzie ciężko przeprowadzić taka inwentaryzację metodą „próbnych pędzeń” przy dużej ilości w tym czasie kukurydzy. Ministerstwo zabroniło używać psów więc to "przepędzenie” nie oddaje prawdziwych danych. Przeprowadzono to liczenie tylko na 10% powierzchni okręgów łowieckich ( 650 tys. ha ma np. Okręg koszaliński). Wiosenny stan dzika (obserwacje całoroczne) ponad – 10 tys. szt. dzika. Przyrost jest 100% - planować przyrost większy ponieważ jest zmiana klimatu , jest to problem w całej Europie. Co do zasady powinno być 5 dzików na 1000 ha a jest 18 na 1000 ha. Przy redukcji dzika bardzo pomocna jest duża ilość wilków na naszym terenie. W ostatnim czasie spada pogłowie dzika dość szybko min. przez wilki. Naturalna selekcja. 3000 myśliwych w 52 Kołach w Okręgu Koszalińskim. Są przykłady dobrej współpracy pomiędzy kołami a rolnikami ale bywają też sytuacje gdzie ta współpraca nie jest najlepsza. Lasy Państwowe bardzo zmieniły swoją gospodarkę leśną i upodobniają się do parków (zmienia się poszycie leśne, wycinka masowa drzew, grodzenie młodników) to wszystko powoduje, że zwierzęta (dziki i jelenie) przemieszczają się na tereny rolnicze w poszukiwaniu np. spokoju – jelenie i pożywienia - dziki. Dziki na plażach są wyłapywane, zamykane i wypuszczane w trakcie polowań. O 20% zwiększono limit odstrzału jelenia w ostatnim czasie w Lasach Państwowych.

Danuta Lebioda omówiła tematy jakie były poruszane na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa.

Pan Tomasz Kelm omówił działania Zarządu ZIR.

Posiedzenie RP Koszalin 01.09.2016

Posiedzenie RP Koszalin 01.09.2016
Dnia 01.09.2016 r. w Koszalinie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej powiatu koszalińskiego. Przewodniczący Pan Kazimierz Kuligowski przywitał obecnych oraz przedstawił Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Koszalinie Pana Jana Górskiego, który omówił rolę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla rolników. Na pytania zebranych przedstawicieli RP odpowiadali przedstawiciele KRUS, którzy omówili również bieżące sprawy związane ze składkami, a także poinformowali, iż ze względu na trudną sytuację w rolnictwie w roku bieżącym można składać wnioski o umorzenie składek lub ich odroczenie.
Rada powiatowa powiatu koszalińskiego jednogłośnie przegłosowała wniosek do ZIR – o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w powiecie.
Na spotkaniu podniesiono również problem tych rolników, którzy mieli straty spowodowane ulewnymi deszczami jednak dokonali już zbioru, w związku z tym Rada Powiatowa zwraca się do Zarządu o podjęcie działań zmierzających do uznania również tych rolników, jako poszkodowanych w wyniku opadów nawalnych.
Na zakończenie posiedzenia Pan Tomasz Kelm poinformował o spotkaniu przewodniczących Rad Powiatowych z Dyrektorem ANR, którego celem ma być omówienie warunków przetargów i propozycji łączenia się ARiMR i ANR w jedną jednostkę zgodnie z projektem nowej ustawy.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przygotowała: Helena Bubień

Posiedzenie RP Koszalin 03.06.2016

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Białogard i Koszalin w dniu 03.06.2016 r.

Otwarcia spotkania dokonał Pan Przewodniczący RP Koszalin Pan Kazimierz Kuligowski, który wspólnie z Przewodniczącą RP Białogard Panią Anną Rydzkowską przywitali uczestników i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych na czele z z-cą dyrektora ANR OT Szczecin Filia Koszalin Panem Krzysztofem Nieckarzem wraz z koordynatorami powiatów białogardzkiego i koszalińskiego ANR, Radca Prawny ANR, członek Zarządu ZIR Pan Jerzy Mariak, Kierownik TZD Drawsko Pomorskie Pan Wojciech Kucharski, członek Rady Społecznej przy Dyrektorze ANR Pan Wiesław Piątek.
Na początku spotkania głos zabrał Pan Krzysztof Nieckarz, który poinformował o tym, iż przetargi, które będą organizowane w przyszłości oparte będą o nowe kryteria przetargowe, a wydawanie decyzji przez dyrektora ANR będzie zgodne z k.p.a. Po krótkim wprowadzeniu przedstawiciele ANR odpowiadali na pytania zadawane przez rolników, między innymi: czy jeśli rolnik chce wyzbyć się gruntów rolnych nabytych z ANR czy może zbyć je innemu rolnikowi?, jeśli ANR życzy sobie od rolnika zaświadczeń z ZUS czy US czy obowiązuje 7-dniowy termin?, jeżeli rolnik będzie notorycznie podnajmował wykonawcę do prac będzie kontrolowany przez ANR?, czy rolnik w wieku emerytalnym nabywającym grunty od ANR to może cesją przekazać dzieciom?
Po temacie związanym z gruntami rolnymi, kolejnym poruszonym tematem były szkody łowieckie, gdzie głos zabrał Pan Wojciech Kucharski, który poinformował zgromadzonych, że na dzień dzisiejszy i do końca roku 2016 szkody będą szacować komisje powoływane przez Koła Łowieckie. Wojewoda będzie wydawał decyzje w trybie administracyjnym, przez co wydłuży się czas wypłat odszkodowań. Na zakończenie głos zabrał członek Zarządu ZIR Pan Jerzy Mariak omówił sprawę importu zbóż z Ukrainy, które stanowi niebezpieczeństwo dla rodzimych rolników.

Posiedzenie RP Koszalin 29.02.2016 r.

Posiedzenie RP Koszalin 29.02.2016 r.
Posiedzenie otworzył witając przybyłych gości oraz członków Rady Pan Przewodniczący Kazimierz Kuligowski. Jako pierwszy zabrał głos Pan Kazimierz Szutowicz z–ca Dyrektora KRUS. Bardzo szczegółowo wyjaśnił definicję domownika i zasady na jakich może być ubezpieczony. Domownik może być ubezpieczony z mocy ustawy lub na wniosek (może pracować od 16 roku życia). Domownik jest to najbliższa osoba powiązana rodzinnie i stale pracująca w gospodarstwie oraz zamieszkująca w gospodarstwie lub w bliskiej odległości od gospodarstwa. Pan Dyrektor przekazał również informacje dotyczące waloryzacji rent i emerytur oraz świadczeń. Mówił również o zasiłku macierzyńskim (1000 zł), który przysługuje matce lub ojcu.
Płatności obszarowe i ONW na poziomie 60% - wypłacone. Pracownik ARiMR przekazał informacje dotyczące kredytu obrotowego do wysokości jednolitej płatności obszarowej (nieoprocentowany) oraz o innych działaniach takich jak MR, Modernizacja (we wnioskach może być tylko jedna poprawka złożona w ciągu 14 dni od złożenia wniosku).
Pani Anna Pyda – ANR – jeżeli na gruntach rolnych są zakrzewienia można ubiegać się o 2 – letnią obniżkę czynszu. Omówiła również, ile gruntów ANR przeznaczyła do dzierżawy w przetargach ofertowych pisemnych. Wadium od 23.02.2016 ustalono na ¼ rocznego czynszu wywoławczego. Oferty składane są u notariusza. Kryteria
- czynsz 10pt
-powierzchnia gospodarstwa rodzinnego 26,67 pt 3 – 45 ha użytków rolnych ( do 3ha 0 pt)
- odległość – w linii prostej 26,67 pt
- pow. gr. nabytych 26,67 pt – od 1992 roku w dzierżawie czy zakupie
- ubezpieczenie w KRUS 10 pt
Umowa dzierżawy będzie podpisywana na okres 10 lat.
Pani Irena Dacko – kierownik TZD Koszalin – omówiła, co należy zrobić odnośnie wymarznięć ozimin. Rolnicy powinni zgłaszać fakt do ODR, aby były powołane Komisje. Obecnie może być strata do 30% by ubiegać się o pomoc. Rolnik składa wniosek o zaistniałej stracie do wójta i burmistrza, ten zgłasza fakt Wojewodzie, który jest władny powołać komisję w skład, której wchodzą przedstawiciele IR, ODR i Gminy.
Drugą niezależną komisję może powołać wójt i burmistrz by rolnik mógł przedłożyć protokół do ubezpieczyciela.
17.03.2016 w Manowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska organizuje spotkanie, by zapoznać rolników z warunkami otrzymania dopłat do wymiany eternitu ociepleń budynków.

Wnioski Rady Powiatowej:
1. Zwrot kosztów za uczestnictwo w przetargach
2. Zwiększenie limitu godzin pracy dla radcy prawnego w Koszalinie
3. Powołanie niezależnego rzeczoznawcy do szacowania wszystkich rodzajów szkód
4. Dopuszczenie „młodego rolnika” do przetargów na dzierżawę i zakup ziemi z ANR

Przygotowała:
Helena Bubień

Posiedzenie Rady Powiatowej w Koszalinie 15.01.2016r.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Pan Kazimierz Kuligowski, który powitał gości i zebranych członków Rady Powiatowej. Przedstawił porządek spotkania .
Zasady obowiązujące w ubezpieczeniach rolniczych na 2016 rok omówił Pan Kazimierz Szutowicz, który poinformował zebranych – że zasady ubezpieczeń nie ulegają istotnym zmianom. Od 1 marca 2016 jest waloryzacja rent i emerytur rolniczych oraz jednorazowe dodatki dla tych którzy otrzymują najmniejsze świadczenia.
Następnie Pan Przewodniczący Rady Powiatowej Kazimierz Kuligowski bardzo szczegółowo omówił działania Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Podziękował instytucjom pracującym na rzecz rolnictwa za dotychczasową współpracę z nadzieją, że w przyszłości również będzie taka.
Rada podsumował pracę za 2015 rok oraz omówiłam plan pracy na 2016 rok.
Na zakończenie Pan Przewodniczący oraz członek Zarządu ZIR Pan Tomasz Kelm podziękowali za przybycie i życzyli wszystkiego dobrego w nowym 2016 roku.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przygotowała: Beata Romanowicz