Jesteś tutaj:

Powiat Kołobrzeg

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Kołobrzeg
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencjiPosiedzenie 19 lutego 2019r.

Spotkanie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad. Jako pierwszy zabrał głos Dyrektor KOWR OT Koszalin – Krzysztof Nieckarz, który szczegółowo omówił działania KOWR łącznie z rozdysponowaniem gruntów w powiecie Kołobrzeskim. W dyskusji poruszono
kryteria, ulgi w związku z pomocą KOWR w przypadku ubiegłorocznej suszy. Okazuje się, że były różne zasady przyznawania pomocy rolnikom. Oddział KOWR Koszalin rozpatrzył 966 wniosków w tym 862 o umorzenie lub zmniejszenie czynszu na ponad 11 mln zł
140 wniosków odroczenie z tytułu nabycia gruntów rozpatrzono 113.
W trakcie działań KOWR zmieniły się zasady przyznawania pomocy zgodnie ze szczegółowym trybem, który został wprowadzony 30.X. 2018r. i od tej pory wszystkie oddziały stosują taką zasadę. Inne działania KOWR to między innymi restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw rolnych, pożyczki, promocja Polskich Produktów „Polska Smakuje”.
Rozdysponowanie gruntów w powiecie – do Zasobu wróciło wiele gruntów min. Agra Kaszubskie - przetargi już trwają, po Lindzie grunty też już są wykazy – przetargi na początku kwietnia. Wszystkie te grunty, które wróciły będą rozdysponowane do końca kwietnia. Podpisywanie umów po rozstrzygnięciu przetargu – rolnicy mają uwagi co do czasu (trwa to zbyt długo) podpisanie umowy np. od 24 stycznia nie ma rozstrzygnięcia przetargu. Dyr. KOWR - praca komisji jest bardzo złożona przy 37 ofertach, rolnik w każdej chwili może zwrócić się o zwrot wadium, ale wtedy może stracić możliwość udziału w dalszym procedowaniu. Przetarg kończy się podpisaniem umowy przez Dyrektora KOWR.

J. Sandorski – jest duży problem utylizacji bydła (martwe jest zabierane ale chorego np. złamanie nogi nikt nie chce odebrać). Koszt uśpienia to około 500 zł i spada na ręce rolnika. Lekarz weterynarii powinien zdiagnozować i taka sztuka np. z chorą nogą powinna trafić do uboju sanitarnego. Rolnik w takiej sytuacji nie powinien ponosić kosztów!
Pani Stefania Gruchot – Kierownik PZDR Kołobrzeg omówiła Program azotanowy oraz poinformowała o szkoleniach dotyczących planu azotanowego. OSN były na części kraju i województwa. Obecnie stwierdzono, że to rolnictwo jest największym trucicielem wód zlikwidowano OSN a wprowadzono jednolity program azotanowy w całym kraju. Jest aplikacja na stronie CDR, która umożliwia rolnikowi wykonanie przez samodzielnie takiego planu. Obecnie trwają szkolenia dla pracowników ODR celem uzyskania uprawnień „rzeczoznawcy” ds. szacowania strat łowieckich. Nowelizacja ustawy nie przyniosła oczekiwanego efektu dla rolników. Sekretarz Gminy Dygowo Pani Dorota Gruchała omówiła działania gminy związane z rolnictwem. Pan Lech Bany omówił działania Zarządu ZIR. Zachęcał do uczestniczenia w szkoleniu ds. szacowania szkód łowieckich w Izbie (od dzisiaj), kończy się egzaminem i certyfikatem. Konkursy – Zachodniopomorski Rolnik Roku, Granty Sołeckie.
14 grudnia podczas spotkania z Dyrektorem KOWR – zostały podjęte pewne ustalenia min. do 5 ha z założenia przetargi licytacyjne chyba że będzie wniosek rolników, ale wtedy tylko po wyrażeniu zgody przez RP ZIR może być ofertowy. Powyżej 5 ha wszystkie przetargi powinny być jako ograniczone ofertowe.
Zmiany ONW – nowe kryteria wg. UE w całej UE jednakowe kryteria. Doszły tereny miast, co koliduje z prawdziwą produkcją rolniczą! Powiat Kołobrzeski – zyski - doszło 17 obrębów. Wniosek aby „miasta” nie podlegały do strefy ONW.
Lech Bany – przekazał informację o problemach z fakturami za paliwo rolnicze ( kody na fakturach). Przedłużony został o jeden miesiąc czas składania faktur do UG.

Posiedzenie RP Kołobrzeg w dniu 21 lipca 2018r.

W sobotę 21 lipca w Dygowie odbyło się wspólne posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej powiat Złotów oraz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiat Kołobrzeg. Od dłuższego czasu obie Rady współpracują ze sobą, celem wymiany doświadczeń jak również wypracowanie wspólnych wniosków, które przedstawiane są Zarządom Izb. Jednym z takich wniosków było wystąpienie do Ministra Rolnictwa, o obniżenie progu udzielenia pomocy finansowej przy stratach suszowych z 70% do 50%. „Uzasadnienie: Komisje szacujące szkody pomimo najlepszych chęci i profesjonalizmu nie są w stanie ocenić czy strata wynosi 70% czy np. 68%. Szkodę rzeczywistą można ustalić po skoszeniu plantacji, a tego rolnik i komisje nie są w stanie wykonać. Jeżeli pomoc finansowa będzie przysługiwała od poziomu 70% to wielu rolników którzy zbiorą plony i oszacują rzeczywiste straty będzie zawiedzionych lub będzie miało pretensje do komisji szacujących, że źle oszacowały skutki suszy. Z uwagi na ogrom strat takie załatwienie sprawy było by bardziej sprawiedliwe”. Drugim omawianym tematem było przedstawienie podejmowanych działań przez Zarządy ZIR i WIR w związku z klęską suszy jaka nawiedziła nasze regiony. Przewodniczący Lech Bany pokazał przykład przeciwdziałania zagrożeniom w regionie tj. postawienie nowej stacji meteorologicznej w rejonie Wałcza wspólnie z samorządami, która jest włączona do systemu IUNiG . Rady Powiatowe w Złotowie i Kołobrzegu wystąpią do Zarządów Izb o dokonanie pełnego monitoringu wszystkich stacji w regionie. Omówiono również Plan dla Wsi nowego Ministra Rolnictwa. Goście z WIR mieli również okazję do uczestniczenia w Biesiadzie Łososiowej, podczas której łowiono na rzece Parsęcie, jak można z nazwy wywnioskować, ryby łososiowate.

Posiedzenie RP 20.02.2018

W dniu 20 lutego br. Zachodniopomorska Izba Rolnicza przeprowadziła dla rolników z powiatu Kołobrzeskiego szkolenie z zakresu wypełniania e-Wniosku Plus.
W trakcie spotkania rolnicy mogli również zapoznać się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii, który przedstawił obowiązki wynikające z Rozporządzenia z 9 lutego w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF, które obejmują gospodarstwa prowadzące hodowlę trzody. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przedstawiło ofertę ubezpieczeń dla rolników. Celina Wiszniewska Kierownik PZDR przedstawiła harmonogram szkoleń dot. e- wniosków. Podczas spotkania Rada opowiedziała się za przyjęciem jako dodatkowe kryterium w przetargach ofertowych, kryterium KRUS. Omówiono również bieżące tematy dotyczące min. powrotu gruntów do Zasobu z kończących się umów dzierżawy.

Posiedzenie RP Kołobrzeg 20.12.2017 r.

Posiedzenie RP Kołobrzeg 20.12.2017 r.
Posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Kołobrzeg
odbytego w Dygowie 20 grudnia 2017 roku

Spotkanie otworzył przewodniczący RP Lech Bany, które zostało przeprowadzone zgodnie z porządkiem obrad.
Szkolenie i informacje z KRUS, informacja KOWR OT w Koszalinie o zasobie gruntów rolnych i omówienie zasad rozdysponowania, informacja Kierownika BP ARiMR – realizacja płatności, omówienie zmian w 2018 roku, informacja w sprawie zadań PODR oraz sprawy różne.
Na wstępie spotkania Pan Grzegorz Starczyk Wójt Gminy Dygowo oraz Pani Dorota Gruchała Sekretarz Gminy zaproponowali obecnym na spotkaniu utworzenie Spółki Wodnej. Pani Sekretarz podała przykład działającej Spółki w Trzebiatowie w części organizacyjnej jak również finansowej. Zadeklarowała wszelką możliwą pomoc w rejestracji takiej Spółki. W związku z anomaliami pogodowymi i kilkunastoletnimi zaniedbaniami w temacie melioracji problem bardzo się nasila i dotyka nie tylko rolników ale również innych mieszkańców. Od stycznia 2018 roku wchodzi w życie nowe prawo wodne ( Wody Polskie) ale to nie stoi na przeszkodzie aby już dzisiaj podjąć działania celem utworzenia Spółki, która będzie mogła pozyskiwać środki z zewnątrz ( Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Starostwo). Wśród obecnych nastąpiła dyskusja w tym temacie i jednym z wniosków jest staranie się, aby pomoc w przywróceniu melioracji była również ze strony Rządu min. poprzez wprowadzenie takiej możliwości w PROW po 2020 roku jako zadanie np. dla Gmin z dofinansowaniem. Należy zatem jak najszybciej rozpocząć procedurę powołania Spółki.
Pani Julita Babiak z KRUS Kołobrzeg omówiła zmiany, które nastąpiły w ostatnim czasie min. NW dla dzieci do 16 roku życia (składki opłacane przez KRUS), nowa forma dostępu przez rolnika do informacji tj. PORTAL e – KRUS, zmiana zasiłku macierzyńskiego z „jednorazowego” na cykliczny wypłacany przez rok. Został również przeprowadzony konkurs BHP w gospodarstwie z cennymi nagrodami.
Pan Piotr Chmielowicz Kierownik KOWR OT Koszalin przedstawił obecną sytuację w powiecie Kołobrzeskim dotyczącą rozdysponowania gruntów. KOWR robi wszystko aby grunty trafiły do rolników, którzy prowadzą rodzinne gospodarstwa. Przykładem może być sprawa Spółki Agra Kaszubskie, gdzie po wielu miesięcznej walce grunty wyrokiem Sądu wracają do Zasobu i będą rozdysponowane wśród rolników. Najwięcej trudności jest w przypadku, gdy dzierżawca po zakończeniu umowy nie chce wydać tych gruntów. Przedłużenie umów dzierżawy w przypadku do 50 ha – decyduje Dyrektor OT a powyżej 50 ha taką decyzję podejmuje Dyrektor Generalny.
Omawiane były inne przykłady działań KOWR OT Koszalin w przypadku innych Spółek i osób działających na terenie powiatu Kołobrzeskiego.
Pan Lech Bany odniósł się min. do kryteriów, które zostały ustalone bez konsultacji z Izbami.
Pan Włodzimierz Bobołowicz z BP ARiMR podał informację, że BP przygotowało 98% wniosków do wypłaty zaliczek. Duża grupa rolników już takie zaliczki otrzymała na konta. Wraz z z-ca Dyrektora ZIR Danutą Lebioda omówili temat dotyczący obligatoryjnego składania wniosków o płatności od 2018 r w formie elektronicznej.
Pan Lech Bany wiceprezes ZIR i jednocześnie Radny Sejmiku poinformował zebranych a przede wszystkim Wójta o możliwości aplikowania o środki z UM ( które na 2018 rok zostały zwiększone)np. na Konkurs „Piękna Zachodniopomorska wieś”, „Społecznik”, Granty Sołeckie oraz zaapelował do rolników aby nie zniechęcali się procedurami a wszelkie straty jakie ponoszą w swoich gospodarstwach zgłaszali do odpowiednich organów.

Posiedzenie RP Kołobrzeg 15.07.2017r.

Posiedzenie RP Kołobrzeg 15.07.2017r.
Dnia 15 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu kołobrzeskiego.
Przewodniczący Pan Lech Bany powitał wszystkich członków przybyłych na posiedzenie, po czym przedstawił główne tematy:
1. Rola i znaczenie Izb Rolniczych w regionie.
2. Wymiana doświadczeń i współpraca w stanowieniu prawa w temacie rolnictwa.
3. Omówienie bieżącej sytuacji w rolnictwie.
W omawianych tematach nastąpiła wymiana sposobów funkcjonowania i realizacji zadań ustawowych członków Izby Rolniczej i wyrażenie chęci dalszej współpracy. Członkowie zgłaszali trudności w odzyskiwaniu gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych od spółek, a także wnioskowali o możliwość dopłat do zakupu zbiorników na paliwo rolnicze.
Dyskutowano również o dużych stratach w rolnictwie dokonanych przez szkody łowieckie, jak i nadmiernymi opadami w okresie dojrzewania.
Na posiedzeniu obecna była delegacja Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Złotowie na czele z Przewodniczącym RP Panem Zygmuntem Wiśniewskim.

Protokołował: Lech Bany – Przewodniczący RP Kołobrzeg

Posiedzenie RP Kołobrzeg 02.03.2017 r.

Posiedzenie RP Kołobrzeg 02.03.2017 r.
Posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Kołobrzeg odbytego w Siemyślu 02 marca 2017 roku.

Posiedzenie RP Kołobrzeg 20.12.2016 r.

Dnia 20.12.2016 r. w Siemyślu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu kołobrzeskiego.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Pan Lech Bany, który powitał przybyłych członków Rady i rolników. W związku ze śmiercią Pana Jana Wersa – członka Rady Powiatowej uczestnicy uczcili chwilą ciszy kolegę, rolnika i przyjaciela w podziękowaniu za godne ich reprezentowanie.
Następnie Przewodniczący powitał przybyłych gości reprezentujących następujące instytucje: Wójta Gminy Siemyśl Pana Marka Dołkowskiego, Wicestarostę Panią Helenę Rudzis-Gruchałę, Wójta Gminy Rymań Pana Mirosława Terleckiego, Kierownika OT ANR w Koszalinie Pana Piotra Chmielowicza, Powiatowego Lekarza Weterynarii Pana Zygmunta Szyndler, z-ce Kierownika ARiMR w Siemyślu Pana Włodzimierza Bobołowicza, Prezesa ZG PSL Pana Bogdana Mordarskiego.
Po przyjęciu porządku obrad Panie Beata Dymsza i Irena Jurksztowicz przedstawiły zgromadzonym rolnikom ofertę dodatkowych ubezpieczeń z Towarzystwa Ubezpieczeniowego AVIVA.
Następnie Pan Piotr Chmielowicz przedstawił możliwości przejęcia gruntów do zasobu od spółek z kapitałem zachodnim i możliwości przeprowadzania przetargów ofertowych na powiększenie gospodarstw rodzinnych.
Kolejny głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii, który poinformował rolników o zagrożeniach ASF i ognisk ptasiej grypy w naszym powiecie. Przedstawił schemat postępowania przy zgłaszaniu i bioasekuracji potrzebnej do zapobiegania zarażeniom tymi wirusami, a także sposób znakowania zwierząt.
W następnej kolejności z-ca kierownika ARiMR przedstawił stan płatności dla powiatu kołobrzeskiego. Pod nieobecność Prezesa ZIR Pana Juliana Sierpińskiego przewodniczący i jednocześnie Wiceprezes Lech Bany przedstawił działania Zarządu ZIR zgodne z uwagami wniesionymi przez Rady Powiatowe ZIR.
Na zakończenie Przewodniczący podziękował za tak liczne przybycie przekazując życzenia świąteczne i noworoczne.
Protokołował: Lech Bany - Przewodniczący RP Kołobrzeg

Posiedzenie Rady Powiatowej Kołobrzeg 18.01.2016 r.

Dnia 18.01.2016 r. w Kinowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Kołobrzeg. Na wstępie Przewodniczący Pan Lech Bany przywitał członków Rady Powiatowej i obecnych rolników oraz przedstawił porządek obrad.
Przewodniczący omówił najważniejsze założenia ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i podkreślił, iż duża część tego projektu ustawy uwzględnia rozwiązania zawarte w poprzedniej ustawie o Kształtowaniu Ustroju Rolnego, która miała wejść w życie 01.01.2016 r.
W drugiej części spotkania rozmawiano o projekcie ustawy Prawo łowieckie. Najważniejsze żeby rolnik uzyskał odszkodowanie rzeczywistych strat w uprawach i miał prawo wyrażania zgody na dzierżawę obwodów łowieckich. Poruszono również temat kryteriów przetargowych, gdzie poparto formę przetargów ofert pisemnych jako główną formę do rozdysponowania gruntów.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przygotował: Lech Bany – Przewodniczący RP Kołobrzeg