Jesteś tutaj:

Powiat Kamień Pomorski

Wykaz Członków Rady Powiatowej
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Powiatu Kamień Pomorski V kadencjiPosiedzenie RP 12.07.2018

Tematyka:

1) Zjawisko suszy w powiecie kamieńskim – spotkanie z członkami Komisji szacujących straty- przedstawicielami ZODR Barzkowice, Urzędów Gmin, samorządu rolniczego – celem wyjaśnienia wątpliwości
i eliminacji błędów.
2) KOWR – pomoc dla poszkodowanych przez suszę, proces zagospodarowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przedłużenia umów dzierżaw itd.
3) ARiMR – pomoc dla poszkodowanych przez suszę, realizacja płatności bezpośrednich, inne programy wsparcia
4) Sprawy bieżące – działalność Zarządu ZIR, nowelizacja ustawy Prawo łowieckie.

Zebrani dokonali lustracji upraw dotkniętych suszą w okolicach Stuchowa, co było wprowadzeniem do konkretnej dyskusji. Główny wniosek – jak najszybciej dokonać szacowania szkód i sporządzić protokoły, które będą podstawą dla wszelkich form pomocy poszkodowanym rolnikom.

Posiedzenie Rady 26.03.2018

Omawiane problemy:
• Afrykański Pomór Świń (ASF), zagrożenia przenoszenia przez dziki
i inne sposoby rozprzestrzeniania się; bioasekuracja i inne możliwości zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby.
• rola myśliwych i Polskiego Związku Łowieckiego w zwalczaniu szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych i leśnych na tle nowelizacji ustawy „Prawo łowieckie”.
• sprawy bieżące Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Przedyskutowano kwestie działań PZŁ na rzecz redukcji zwierzyny łownej oraz planowaną zmianę ustawy „Prawo łowieckiego”.
Szacowanie szkód wg nowych uregulowań to wielka niewiadoma. Zebrani byli zgodni co do faktu, że nadal w rekompensowaniu strat nie uczestniczy właściciel zwierzyny- czyli Skarb Państwa.

Członek Zarządu Bogdan łakomy poinformował o pracach Zarządu, w tym o udziale
w Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce k. Rzeszowa. Ocena sytuacji i perspektyw rolnictwa na Forum nie do końca napawa optymizmem.

Posiedzenie RP Kamień Pom. 7.03.2018

Tematyka spotkania:
• Ustalenie planu pracy Rady Powiatowej na 2018 rok.
• Sprawy bieżące ZIR.
• Szkolenie w zakresie wypełniania „e-wniosku” - zasady, obowiązek oraz procedury

Za najważniejsze sprawy – w kontekście planu pracy na rok bieżący – uznano nowelizację ustawy „Prawo łowieckie”, zwalczanie choroby ASF (bioasekuracja), organizacje przetargów KOWR na dzierżawy.
Omówiono powstanie nowej instytucji: „Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie”, która przejęła sprawy związane z melioracjami.
Członek Zarządu ZIR Bogdan Łakomy zdał zebranym relację z prac Izby w ostatnim czasie.

Posiedzenie RP Kamień Pomorski 8.11.2017 r.

Posiedzenie RP Kamień Pomorski 8.11.2017 r.
8 listopada 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamieńskiego

Przed posiedzeniem Rady przedstawiciele szczecińskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekazali członkom RP oraz innym przybyłym producentom rolnym planowane zasady organizacji przetargów na dzierżawę, jak również kwestie związane z pomocą dla poszkodowanych przez deszcze nawalne (umorzenia, odroczenia płatności itd.).
Omawianie tej tematyki kontynuowano także na posiedzeniu Rady.
Przestawiono stan zasobu gruntów na obszarze powiatu, które będą kierowane do rozdysponowania na powiększanie gospodarstw. Duża część przetargów ruszy dopiero po ostatecznym przyjęciu kryteriów oceny ofert.
Dariusz Kłos z kierownictwa ZODR Barzkowice przekazał najistotniejsze kwestie związane z szacowaniem szkód w gospodarstwach, zwłaszcza
w kontekście uchwały Rady Ministrów nr 129/2017 w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników, którzy ponieśli szkody w wyniku zjawisk atmosferycznych w sierpniu 2017r.
W kolejnym punkcie spotkania przedstawiciele ARiMR poinformowali
o możliwym wsparciu dla poszkodowanych rolników oraz o konsekwencjach wystąpienia „siły wyższej” w zakresie wypłaty poszczególnych rodzajów dopłat.
Zwrócili szczególna uwagę, że konieczne jest zgłoszenie w ciągu maks. 15 dni wystąpienia szkody praktycznie do wszystkich instytucji mogących udzielić wsparcia (czyli ARiMR, KOWR, KRUS, Urząd Gminy).
Członkowie Rady przedyskutowali swoje doświadczenia związane z intensywną pracą w komisjach szacujących w poszczególnych gminach.
W podsumowaniu Przewodniczący Wacław Gojlik stwierdził, że sytuacja obecnie jest dość trudna i potrzebne są wszelkie działania by poszkodowani rolnicy otrzymali pomoc.

Posiedzenie RP Kamień Pomorski 18.07.2017 r.

Posiedzenie RP Kamień Pomorski 18.07.2017 r.
Dnia 18.07.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR. Posiedzenie odbyło się dzięki uprzejmości Starosty Pana Józefa Malca.
Posiedzenie rozpoczął przewodniczący RP p. Wacław Gojlik witając wszystkich zaproszonych gości oraz członków RP, których frekwencja wyniosła 100%.
Wiodącym tematem był temat KOWR-u, sytuację z tworzeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz planem dotyczącym powiatu kamińskiego przedstawił bardzo szczegółowo dyrektor ANR OT w Szczecinie p. Jan Białkowski, a z pozycji Agencji Rynku Rolnego uzupełniła p. Agnieszka Śpiewak. Dyrektor ANR omówił również sytuację obrotu ziemią w województwie zachodniopomorskim informując, że mimo zakazu sprzedaży ziemi ANR cały czas sprzedaje ziemię w małych areałach przy dość skomplikowanej procedurze.
Poruszając kwestię planowanych OSN-ów w całym kraju p. Jarosław Pawluś omówił stan zaangażowania prac, natomiast p. Andrzej Caban przedstawił zagrożenia z tym związane szczególnie w kwestii produkcji zwierzęcej. Na zakończenie Starosta p. Józef Malec omówił sytuację Kół Łowieckich oraz szkód łowieckich co wywołało gorącą dyskusję, a p. Bogdan Łakomy członek Zarządu ZIR przedstawił działania Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w kwestii szkód łowieckich.
Protokołował – Wacław Gojlik przewodniczący RP Kamień Pomorski.

Posiedzenie RP Kamień Pomorski 03.03.2017 r.

Posiedzenie RP Kamień Pomorski 03.03.2017 r.
Wśród zaproszonych gości byli: p. Przemysław Stalka - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamieniu Pomorskim,
p. Michał Kamiński - Kierownik BP ARiMR, p. Bogdan Łakomy - Członek Zarządu ZIR oraz p. Józef Malec – Starosta Kamieński.
Na początku spotkania głos zabrał p. Przemysław Stalka – Lekarz Weterynarii, który poinformował, iż, kraj zmaga się z dwiema chorobami – wysoce zjadliwym wirusem grypy ptaków oraz ASF – afrykańskim pomorem świń.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. omówił szczegółowo, co następuje w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zaapelował o bezwzględną konieczność przestrzegania zasad bioasekuracji, mających na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych. W przypadku ich wystąpienia, przestrzeganie tych wymogów jest warunkiem wypłaty odszkodowania za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej.
Oznajmił również, że ogniska ASF u trzody chlewnej zostały opanowane, natomiast zwiększył się problem występowania ASF u dzików na terytorium Polski. ASF jest prawie w 100% śmiertelny dla świń domowych i dzików. Należy pamiętać, iż ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Należy jednakże podkreślić, że państwo na terytorium, którego wystąpi ASF narażone jest na bardzo duże straty ekonomiczne. Straty w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane są wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby.
Za nie stosowanie się do wymagań prawnych i zakazów oraz nakazów powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zwalczania chorób, grożą surowe sankcje karne.
W kolejnym punkcie spotkania p. Michał Kamiński - przedstawiciel ARiMR przedstawił stan realizacji dopłat bezpośrednich, gdzie na terenie powiatu kamieńskiego wydanych zostało 70,5% decyzji. Kierownik Biura Powiatowego w Kamieniu poinformował
o powstaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który zastąpi dwie agencje: Agencje Nieruchomości Rolnych i Agencje Rynku Rolnego. Według zamierzeń rządu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie odpowiedzialny za programowanie rozwoju polskiej wsi i gospodarowanie nieruchomościami rolnymi w skarbu państwa. Ośrodek przejmie zadania, które dotąd leżały w kompetencjach ANR oraz część zadań należących do ARR, natomiast większość zadań związanych z płatnościami zostanie przejęta przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR stanie się jedyną polską agencją płatniczą, w ramach, której realizowane będą płatności.
Po dyskusji związanej ze sprawami ortofotomap i jednostek PEG poruszony został temat opiniowania przedłużeń dzierżawy obwodów łowieckich. Zdaniem przedstawicieli Rady Powiatowej potrzebna jest radykalna redukcja stanu pogłowia (jeleniowatych i dzików),
a przedłużenie umowy nie powinno być dłuższe niż na okres 1 roku.
Głos w tej sprawie zabrał Pan Józef Malec – starosta Kamieński, który oznajmił, że opinia Zarządu ZIR – Walnego Zgromadzenia jest ważną opinią, ale nie musi być ona wiążąca. Ze względu na obowiązującą ustawę okres przedłużenia umowy obejmuje tylko 10 lat,
a starosta nie jest władny do jego zmiany. Najważniejszym działaniem jakie należałoby podjąć jest zmniejszenie pogłowia.
Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie RP Kamień 7.11.2016r.

Posiedzenie RP Kamień 7.11.2016r.
Dnia 7 listopada 2016 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu kamieńskiego. Wśród obecnych byli Przedstawiciele: Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Jednostka Terenowa Kamień Pomorski – Pan Jan Iwańcz, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Pan Przemysław Kozak wraz z reprezentantem Biura Powiatowego Panem Michałem Kamińskim, Członek Zarządu ZIR - Pan Bogdan Łakomy oraz Przedstawicielki Towarzystwa Ubezpieczeniowego AVIVA - Pani Beata Dymsza i Irena Jurksztowicz.
Spotkanie miało na celu zapoznanie rolników z aktualnymi problemami melioracji gruntów rolnych na terenie powiatu kamieńskiego oraz stanem zagrożenia ze strony bobrów ze szczególnym uwzględnieniem terenów depresyjnych na wyspie Karsibór, a także przedstawienie realizacji dopłat bezpośrednich oraz możliwości korzystania z pomocy ARiMR przez rolników w latach 2017-2020.
Na początku spotkania Przedstawicielki Towarzystwa Ubezpieczeniowego AVIVA zaprezentowały ofertę ubezpieczenia grupowego dla rolników.
Następnie głos zabrał Pan Jan Iwańcz z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, który zapoznał obecnych z działaniami, jakie poczynione zostały przez ZMiUW na terenie powiatu kamieńskiego w ramach usprawnienia funkcjonowania całego systemu melioracyjnego. Problem melioracji podstawowej gruntów rolnych na terenie powiatu nie powinien występować. Urządzenia melioracyjne i hydrotechniczne, wały, przepompownie, jak również kanały są na bieżąco utrzymywane i konserwowane. Zaapelował, aby również na bieżąco odbywała się konserwacja i utrzymanie melioracji wodnej szczegółowej należącej do właścicieli gruntów. Wspomniał o problemie z bobrami, które w kanałach bądź rzekach budują tamy naruszając ich strukturę, a to powoduje zatykanie przepustów drogowych.
W kolejnym punkcie spotkania przedstawiciele ARiMR przedstawili stan realizacji dopłat bezpośrednich na chwilę obecną oraz poinformowali o nowych programach wsparcia rolnictwa, jakie mają zostać wprowadzone w najbliższym czasie.
Na zakończenie spotkania członkowie Rady Powiatowej zajęli się dyskusją na tematy związane z rozdysponowaniem gruntów, przedłużeniem umów dzierżaw, wartością czynszu dzierżawnego, itp.

Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR.

Wspólne Posiedzenie RP Gryfice i RP Kamień Pomorski 30.06.2016 r.

Wspólne Posiedzenie RP Gryfice i RP Kamień Pomorski 30.06.2016 r.
Dnia 30 czerwca 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Gryfice i Kamień Pomorski. Wśród obecnych byli Przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Jarosław Staszak wraz z reprezentantami Biur Powiatowych, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa Pan Robert Stępień wraz z reprezentantami Biur Powiatowych, Wiceprezes ZIR Pan Lech Bany, a także inni zaproszeni goście i rolnicy z okolicznych gmin.
Spotkanie miało na celu zapoznanie rolników z aktualną sytuacją rolnictwa w województwie zachodniopomorskim na tle zmian w sposobie gospodarowania ziemią na podstawie ustawy
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także ukazanie zmian dotyczących płatności obszarowych i programów rolno-środowiskowych.
Na początku spotkania Pan Lech Bany przybliżył obecnym działania, jakie poczyniła Zachodniopomorska Izba Rolnicza, jak również pokazał kierunek wprowadzonych zmian
w projektach ustaw ( min. ustawa o prawie łowieckim, prawie wodnym, ustawa o Izbach Rolniczych). Zaapelował, aby społeczność rolnicza zgłaszała swoje uwagi na temat projektów.
Następnie głos zabrali przedstawiciele Biur Powiatowych ARiMR z Gryfic i Kamienia, którzy przedstawili stan realizacji wniosków z wcześniejszego i tegorocznego naboru, a także jak wygląda sytuacja z dopłatami na chwilę obecną. Poinformowali o nowych programach wsparcia rolnictwa, jakie mają zostać wprowadzone w najbliższym czasie. Pan Robert Stępień Zastępca Dyrektora ARiMR omówił najczęściej popełniane błędy, jakie zdarzają się we wnioskach o dopłaty (m. in. błędne numery zwierząt, ilość zwierząt będących w gospodarstwie, PEG-i).
Pan Jarosław Staszak Zastępca Dyrektora OT ANR, który przybliżył obecnym rolnikom zasady gospodarowania ziemią na mocy ustawy o wstrzymaniu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wytłumaczył, jakie są zmiany w kwalifikacji osób uczestniczących
w przetargach. Na zakończenie omówił projekt kryteriów, z propozycją zmian, jakie chce wprowadzić Rada Społeczna, po czym odpowiadał na pytania zadawane przez rolników uczestniczących w spotkaniu.

Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR.