Jesteś tutaj:

Powiat Gryfice

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Gryfice
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencjiposiedzenie 30.04.2018

30 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Gryfickiego
w siedzibie Starostwa Powiatowego.
Głównym tematem był stan rozdysponowania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na terenie powiatu gryfickiego. Przedyskutowano również bieżące sprawy Izby.

Posiedzenie 2.03.2018

Posiedzenie, zorganizowane w sali konferencyjnej Starostwa, było podzielone na dwie części. Pierwsza część było to spotkanie ze Starostą Gryfickim, omówiono tematykę szkód łowieckich oraz sprawy podtopień i melioracji. Pan Starosta Kazimierz Sać zapewnił, że zainteresuje się tymi problemami i w miarę możliwości pomoże rolnikom w ich rozwiązaniu. Następnie poruszono bardzo ważny temat dla rolników powiatu gryfickiego, mianowicie przeznaczenie budynku, który posiada starostwo, na potrzeby instytucji działających na rzecz rolników (KOWR, ARiMR, ZODR).
Przedstawiciel KOWR p.Przemysław Kośmider udzielił odpowiedzi na zadawane pytania z zakresu obrotu nieruchomościami rolnymi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Drugą część posiedzenia stanowiło szkolenie z zakresu nowych zasad składania wniosków o płatności w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (e-wnioski).

Posiedzenie RP Gryfice - 24.11.2017r.

Posiedzenie RP Gryfice - 24.11.2017r.
W dniu 24 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej powiatu gryfickiego. Wśród obecnych byli Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych OT w Gryficach, a także rolnicy z okolicznych gmin.
Spotkanie otworzył Przewodniczący RP Pan Bogdan Łakomy, po czym oddał głos przedstawicielowi Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, który przedstawił pokrótce zakres zadań realizowanych z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, do których należą m inn.:
1. Utrzymywanie cieków naturalnych wskazanych na podstawie rozporządzenia w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną
2. Utrzymywanie innych wód powierzchniowych zaliczonych w aktach wykonawczych do ustawy – Prawo wodne do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
3. Opracowywanie programów i planów wieloletnich i rocznych w zakresie eksploatacji i konserwacji, utrzymania cieków i urządzeń wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej
4. Określenie potrzeb finansowych na eksploatację i utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych
5. Nadzór i kontrola nad eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych
6. Udział w przeglądach stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych
W tym roku na terenie powiatu gryfickiego przeprowadzono konserwację ok. 98 km cieków wodnych oraz ok. 39 km wałów powodziowych, co stanowi wykonanie zadania na poziomie 95%. Zdaniem przedstawiciela Zarządu Melioracji kanały na terenie powiatu są dobrze utrzymane.
Wspomniano o tym, iż zgodnie z nowym Prawem Wodnym, od 1 stycznia 2018 roku zacznie funkcjonować nowa instytucja – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które podlegać będą Ministrowi Rolnictwa.
Następnie przedstawiciel Rady Powiatowej przedstawił zasady zakładania i działania spółki wodnej, która coraz prężniej działa na terenie gm. Trzebiatów. Zachęcając tym samym obecnych do powołania kolejnych, nowych spółek wodnych.
Następnie głos zabrali przedstawiciele KOWR-u przedstawiając plan rozdysponowania gruntów na terenie powiatu gryfickiego. Planuje się w I kwartale 2018 roku przeznaczyć do dzierżawy ok. 1500 ha. KOWR nie planuje sprzedaży działek powyżej 2ha. Poinformowano obecnych, iż wykazy są dostępne na stronie internetowej OT KOWR oraz w Biurach Powiatowych KOWR. Zapoznano zebranych z propozycjami kryteriów przetargów ofertowych wskazując jednocześnie na ich różnicę w stosunku do obowiązujących w ostatnim okresie. Na zakończenie tematu związanego z gruntami rolnymi przedstawiciele KOWR przedstawili program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu deszczu nawalnego podjęty Uchwałą nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. Ostatnim punktem były pytania zadawane przez rolników uczestniczących w spotkaniu.
Na tym zakończono posiedzenie.

Posiedzenie RP Gryfice 30.06.2017

Posiedzenie RP Gryfice 30.06.2017
W dniu 30 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej powiatu gryfickiego. Wśród obecnych byli Przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Jarosław Staszak – p.o. z-cy Dyrektora, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Małgorzata Wysoczańska – kierownik Biura Powiatowego oraz Pani Ewa Dukiewicz – Naczelnik Wydziału BP, ZODR Barzkowice Pani Agnieszka Wilk – kierownik PZDR, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Pani Ewa Sobieszczyk – lekarz weterynarii, Towarzystwa Ubezpieczeniowego AVIVA Pani Irena Jurksztowicz, a także rolnicy z okolicznych gmin.
Spotkanie otworzył Przewodniczący RP Pan Bogdan Łakomy, po czym oddał głos przedstawicielce Towarzystwa Ubezpieczeniowego AVIVA celem zapoznania obecnych z ofertą ubezpieczeniową.
Następnie głos zabrała Pani Ewa Sobieszczyk – lekarz weterynarii, która przedstawiła aktualną sytuację epizodyczną w Polsce związaną z ptasią grypą i ASF przekazując równocześnie zasady bioasekuracji oraz zapoznała obecnych z jednostką chorobową występującą u bydła – guzowata choroba skóry (LSD). Najbardziej narażone na zakażenie wirusem jest bydło domowe o cienkiej skórze. Wrażliwe są krowy o wysokiej wydajności mlecznej oraz cielęta. Zagrożenie jakim jest ta choroba dla hodowli spowodowało, że w Polsce znajduje się ona w wykazie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania z mocy ustawy.
Kolejno przedstawiciele ARiMR podsumowali stan realizacji wniosków na terenie powiatu gryfickiego. Wypłacono 97% wszystkich płatności na kwotę ok. 33 mln, w kampanii 2017 beneficjenci złożyli o 1% więcej wniosków, niż w poprzednim roku. Pani Małgorzata Wysoczańska przestrzegła beneficjentów przed korzystaniem z usług firmy Eko Agro Sp. z o.o. w związku z próbą wyłudzenia płatności od rolników przez tę firmę oraz zachęciła do wzięcia udziału w konkursie dla Ochotniczych Straży Pożarnych pt. "Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji". Ponadto pani Ewa Dukiewicz poinformowała, iż w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw przesunięciu ulega rozpoczęcie okresu obliczania udziału różnych upraw z 15 maja na 1 czerwca, a zakończenia z 15 lipca na 31 lipca.
Następnie przedstawicielka ZODR pani Agnieszka Wilk przekazała informację na temat harmonogramu naborów wniosków w II półroczu 2017 r. (29.06 - 28.07 – przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" obszar A,B,C; oraz 5.07 - 3.08 przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój").
Na zakończenie pan Jarosław Staszak z ANR przybliżył obecnym rolnikom temat powstania i późniejszego działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który powstanie dnia 1 września br. z połączenia Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.
Zaapelował o jak największe zaangażowanie w procesy wtórnych restrukturyzacji, co przyczynia się do lepszego rozdysponowania gruntów na terenie powiatu, a także o jak najszybsze zakończenie rozmów na temat kryteriów przetargowych, po czym odpowiadał na pytania zadawane przez rolników uczestniczących w spotkaniu.
Na tym zakończono posiedzenie.

Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska - biuro ZIR

Posiedzenie RP Gryfice 12.12.2016 r.

Posiedzenie RP Gryfice 12.12.2016 r.
Dnia 12 grudnia 2016r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR, powiatu gryfickiego.
Przewodniczący Pan Bogdan Łakomy otworzył posiedzenie witając przybyłych gości, wśród których obecni byli: Pan Andrzej Szczygieł – burmistrz Gryfic, Pan Jarosław Staszak – przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych, Pani Ewa Dukiewicz – przedstawicielka Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pani Agnieszka Wilk – kierownik Terenowego Zespołu Doradców Gryfice, Pan Henryk Broszkiewicz – kierownik punktu Terenowego KRUS, oraz Pan Zbigniew Gliźniewicz – kierownik Jednostki Terenowej Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gryficach.
Jako pierwsza zabrała głos Pani Ewa Dukiewicz, informując zebranych o realizacji płatności na terenie naszego powiatu oraz o zmianach, jakie będą przy składaniu nowych wniosków.
Drugim poruszonym tematem była informacja o stanie urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu gryfickiego, a dokonał tego kierownik ZMiUW w Gryficach – Pan Zbigniew Gliźniewicz. Z informacji tych wynikało, że urządzenia te pracują prawidłowo i są na bieżąco konserwowane i naprawiane. W tym punkcie wiele czasu poświęcono tematowi funkcjonowania spółek wodnych w naszym powiecie.
Następnie głos zabrał Pan Jarosław Staszak - przedstawiciel ANR, który zapoznał zebranych z zasadami obrotu gruntami po wejściu nowej ustawy. Głównie skupił się na omówieniu przyjętych kryteriów przetargowych. Aktualny zasób gruntów do wydzierżawienia na terenie powiatu przedstawił Pan Sławomir Pawlak, stwierdzając, iż w roku 2017 będzie przeprowadzona restrukturyzacja gruntów, która poprzedzona zostanie konsultacjami z rolnikami i RP ZIR.
W kolejnej części spotkania Pani Agnieszka Wilk – kierownik TZD Gryfice przedstawiła terminarz i tematykę przyszłych szkoleń oraz zapoznała ze zmianami, jakie czekają doradztwo, natomiast, jako ostatni z gości zabrał głos Pan Henryk Broszkiewicz – kierownik PT KRUS informując o aktualnej sytuacji dotyczącej ubezpieczeń w KRUS.
Na koniec Pan Bogdan Łakomy – przewodniczący RP Gryfice poinformował o aktualnych działaniach i tematach podejmowanych przez Zarząd.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował: Bogdan Łakomy – Przewodniczący RP Gryfice.

Wspólne Posiedzenie RP Gryfice i RP Kamień Pomorski 30.06.2016 r.

Wspólne Posiedzenie RP Gryfice i RP Kamień Pomorski 30.06.2016 r.
Dnia 30 czerwca 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Gryfice i Kamień Pomorski. Wśród obecnych byli Przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Jarosław Staszak wraz z reprezentantami Biur Powiatowych, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa Pan Robert Stępień wraz z reprezentantami Biur Powiatowych, Wiceprezes ZIR Pan Lech Bany, a także inni zaproszeni goście i rolnicy z okolicznych gmin.
Spotkanie miało na celu zapoznanie rolników z aktualną sytuacją rolnictwa w województwie zachodniopomorskim na tle zmian w sposobie gospodarowania ziemią na podstawie ustawy
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także ukazanie zmian dotyczących płatności obszarowych i programów rolno-środowiskowych.
Na początku spotkania Pan Lech Bany przybliżył obecnym działania, jakie poczyniła Zachodniopomorska Izba Rolnicza, jak również pokazał kierunek wprowadzonych zmian
w projektach ustaw ( min. ustawa o prawie łowieckim, prawie wodnym, ustawa o Izbach Rolniczych). Zaapelował, aby społeczność rolnicza zgłaszała swoje uwagi na temat projektów.
Następnie głos zabrali przedstawiciele Biur Powiatowych ARiMR z Gryfic i Kamienia, którzy przedstawili stan realizacji wniosków z wcześniejszego i tegorocznego naboru, a także jak wygląda sytuacja z dopłatami na chwilę obecną. Poinformowali o nowych programach wsparcia rolnictwa, jakie mają zostać wprowadzone w najbliższym czasie. Pan Robert Stępień Zastępca Dyrektora ARiMR omówił najczęściej popełniane błędy, jakie zdarzają się we wnioskach o dopłaty (m. in. błędne numery zwierząt, ilość zwierząt będących w gospodarstwie, PEG-i).
Pan Jarosław Staszak Zastępca Dyrektora OT ANR, który przybliżył obecnym rolnikom zasady gospodarowania ziemią na mocy ustawy o wstrzymaniu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wytłumaczył, jakie są zmiany w kwalifikacji osób uczestniczących
w przetargach. Na zakończenie omówił projekt kryteriów, z propozycją zmian, jakie chce wprowadzić Rada Społeczna, po czym odpowiadał na pytania zadawane przez rolników uczestniczących w spotkaniu.

Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR.

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Gryfice i Kamień Pomorski 26.01.2016 r.

Dnia 26 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Gryfice i Kamień Pomorski. Wśród obecnych byli Pan Andrzej Szczygieł – Burmistrz Gryfic, Pan Kazimierz Sać – Starosta Powiatu, członkowie Zarządu ZIR – Panowie Lech Bany i Tomasz Kelm, a także inni zaproszeni goście.
Spotkanie to miało na celu zapoznanie rolników z aktualną sytuacją rolnictwa w województwie zachodniopomorskim na tle zmian w sposobie gospodarowania ziemią, a także ukazanie udziału Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w realizacji tych zmian.
Przybliżeniem działań, jakie poczyniła Zachodniopomorska Izba Rolnicza, jak również pokazaniem wprowadzonych zmian w projektach ustaw zajął się Pan Wiceprezes ZIR – Lech Bany. Zaapelował, iż cały czas można zgłaszać swoje uwagi na temat projektów.
Głos zabrał również Pan Starosta, który w porozumieniu i wyrażeniem woli ze strony Burmistrza wystąpił z prośba do Izby o pomoc w zrealizowaniu zamiaru skupienia wszystkich instytucji związanych z rolnictwem do jednej nieruchomości (ARiMR, KRUS, ANR).
Na spotkaniu obecny był także Pan Jarosław Staszak – zastępca dyrektora ANR OT Szczecin, który przybliżył obecnym rolnikom zasady gospodarowania ziemią a także wytłumaczył, jakie są aktualne kryteria, po czym odpowiadał na pytania.
Przewodniczący Rad Powiatowych wspólnie zaprosili w najbliższym czasie na podobne spotkanie odnośnie szkód łowieckich.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska - Biuro ZIR

Posiedzenie Rady Powiatowej w Gryficach 14.01.2016r.


Obrady Rady Powiatowej ZIR odbywały się w siedzibie ZSGZ OT Szczecin. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Bogdan Łakomy, przedstawiając porządek posiedzenia i witając przybyłych na posiedzenie. Wśród gości znalazł się Pan Sławomir Pawlak – zastępca kierownika ZSGZ ANR Gryfice.
Głównym tematem spotkania było przyjęcie do zasobów ANR gruntów z tzw. trzydziestek i kończących się umów dzierżawnych oraz rozdysponowanie ich we wtórnej restrukturyzacji. Temat ten został szczegółowo przedstawiony przez Pana Sławomira Pawlaka, który w dalszej części spotkania odpowiadał na pytania członków Rady Powiatowej.
Na koniec posiedzenia poruszone zostały sprawy bieżące dotyczące działalności RP Gryfice.
Przygotował: Bogdan Łakomy – Przewodniczący RP Gryfice