Jesteś tutaj:

Powiat Drawsko Pomorskie

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Drawsko Pomorskie
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencjiPosiedzenie Rady 22.02.2018

22 lutego br. Zachodniopomorska Izba Rolnicza przeprowadziła dla rolników z powiatu drawskiego szkolenie z zakresu wypełniania e-wniosków. W trakcie spotkania rolnicy mogli również zapoznać się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii, który przedstawił obowiązki wynikające z Rozporządzenia z 9 lutego w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF, które obejmują gospodarstwa prowadzące hodowlę trzody. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przedstawiło ofertę ubezpieczeń dla rolników.

Posiedzenie RP Drawsko Pomorskie 29.03.2017 r.

Posiedzenie RP Drawsko Pomorskie 29.03.2017 r.
Posiedzenie Rady Powiatowej Drawsko Pomorskie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
Drawsko Pomorskie 29 marca 2017 roku

Spotkanie zostało przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim.
Pan Piotr Chmielowicz z ANR wprowadził do tematu obecnych przetargów ograniczonych ofert pisemnych. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim obecnymi zasadami przy przetargach.
Czy osoba, która posiadająca grunty mniejsze niż 1 ha ( 0,2 ha) w gminie, której prowadzony jest przetarg ( gospodarstwo 15 ha położone jest w innej gminie) powinna zostać zakwalifikowana, czy też nie? Odpowiedź ANR – tak.
Najwięcej uwag i pytań było przy kryteriach: odległość, produkcja zwierzęca, młody rolnik.
Określone zasady, powinny być powtarzane na każdym spotkaniu i nie tylko, ponieważ są rolnicy, którzy „inaczej” interpretują zapisy w ogłoszeniu przetargowym.
Należy doprecyzować druk w którym rolnicy wpisują produkcję zwierzęcą tj. druk powinien zawierać wiek, płeć itp. aby można było szybciej przeliczyć DJP.

Posiedzenie RP Drawsko 24.10.2016r.

Posiedzenie RP Drawsko 24.10.2016r.
W dniu 24 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, z inicjatywy Agencji Nieruchomości Rolnych, Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Rady Powiatu Drawskiego oraz Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego, zorganizowano konferencję poświęconą Rolnictwu i Rozwojowi Obszarów Wiejskich. Takie spotkania są organizowane cyklicznie, dwa razy w roku.
Podczas konferencji przedstawiono aktualną sytuację rolnictwa uwzględniając przede wszystkim powiat drawski na tle zmian w sposobie gospodarowania ziemią przez ANR (dzierżawa, przetargi ofertowe), bieżące działania Agencji Rynku Rolnego w tym programy: dopłaty do materiału siewnego, „szklanka mleka” i „owoce w szkołach”, formy pomocy dla rolników przez ARiMR (wcześniejsze wypłaty płatności obszarowych, dopłaty do kredytów preferencyjnych). W dalszej części spotkania omówiono zasady dotyczące BHP w rolnictwie, ochrony środowiska w świetle wykonywanych zadań gospodarczych w lasach prywatnych oraz omówienie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii problemu Afrykańskiego Pomoru Świn (ASF).
Stanisław Baliński Przewodniczący RP ZIR przedstawił stanowisko Izby dotyczące CETA , które jest negatywne jak również odniósł się do ASF, prawa łowieckiego i współpracy z instytucjami okołorolniczymi, którym podziękował za tak dobrą współpracę.
Jednym z wniosków RP jest min. skierowanie pisma do ARiMR i MRiRW mówiącego o tym, że w trakcie kampanii nie powinny być wprowadzane żadne zmiany prawne i prawo nie powinno działać „wstecz”. Jeżeli rolnik złożył wniosek zgodnie z obowiązującym prawem, jego płatność powinna być zrealizowana wg tego, które obowiązywało w dniu złożenia tego wniosku a nie „karać” za coś co zostało wcześniej „przegapione”, zmienione itp. Dobrym czasem na wprowadzanie zmian powinien być okres tzw. ”martwy” tj. od np. listopada do lutego.Posiedzenie RP Drawsko Pomorskie 26.02.2016 r.

Posiedzenie RP Drawsko Pomorskie 26.02.2016 r.
Spotkanie otworzył Starosta Powiatu Stanisław Kuczyński. Następnie przewodniczący Rady Powiatowej ZIR Stanisław Baliński powitał wszystkich rolników oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z programem:
Pan Jan Białkowski Dyrektor OT ANR – przedstawił (ponad 14 tys. ha w województwie zachodniopomorskim do zagospodarowania) co się obecnie dzieje w sprawach dot. rozdysponowania gruntów z Zasobu. Omówił działania Rady Społecznej (w skład której wchodzi 9 organizacji). Rada Społeczna zaleciła aby wszystkie przetargi powyżej 1 ha były ofertowe. Oferta jest kierowana do gospodarstw małych i średnich. Jest pięć kryteriów. Wielkość gospodarstwa będzie brana pod uwagę z dnia ogłoszenia przetargu, siedziba również na dzień ogłoszenia.
Pan Stanisław Kuczyński Starosta - zgłosił problem, który może nastąpić w potwierdzeniach adresu siedziby przez notariusza – dlaczego nie może być potwierdzona kopia wniosku o wpis do ewidencji przez BP ARiMR?
Zasób na terenie pow. Drawskiego to 51 działek tj. 389ha na dzień dzisiejszy przygotowane do przetargu.
Pani Anna Pyda ANR – omówiła szczegóły dot. przetargów tj. ogłoszenia, kwalifikacje. W harmonogramie ogłoszone są wszystkie terminy np. o złożenie dokumentów do kwalifikacji itp. Filia Koszalin ma przygotowane 500 przetargów na ponad 6 tys. ha. Wszystkie warunki dotyczące przystąpienia do przetargu nie zmieniły się i obowiązują te, które były dotychczas stosowane w przetargach na sprzedaż. Wzory druków pozostają bez zmian i są dostępne na stronie ANR. Wadium nie może być niższe niż 300zł .
Pan Stanisław Baliński – co będzie z rolnikami, którym skończą się umowy w najbliższym czasie? Czy rolnicy będą mogli kupić te grunty w ramach pierwokupu?
Pan J.Białkowski Dyrektor ANR – kończy się dzierżawa to rolnik będzie mógł przedłużyć umowę. A kupno również jest możliwe ale za zgodą Prezesa ANR i Ministra.
Stanisław Baliński podsumował dyskusję w sprawie ANR – uproszczenie biurokracji w rolnictwie. Ideą Izby i rolników jest stworzenie „igielnego ucha” aby to rolnicy mogli nabywać grunty a ziemia nie grupowała się w rękach „innego” kapitału. Mam nadzieję, że obecne przetargi na naszym powiecie będą funkcjonowały tak jak poprzednie (bezproblemowo).
Pan Robert Stępień z – ca Dyrektora ARiMR odniósł się do tematu płatności OB. Aby uniknąć opóźnień warto byłoby wcześniej składać wnioski. Ilość wydanych decyzji OB -862 na 1538 wniosków złożonych 2015 roku, wydanych decyzji w PRŚ to 4%. ONW – 1440 wniosków a wydanych decyzji 860. Jednym z problemów wydłużenia czasu w zatwierdzaniu to składanie wniosków w 2015 o miesiąc dłużej oraz system. Od 3 tygodni system zaczął poprawnie działać. Dyrektor R. Stępień omówił ścieżkę działania wszystkich instrumentów począwszy od UE do aktów prawnych w kraju. Wszystkie zmiany powinny być wprowadzone jak najszybciej w kraju żeby było można wnosić je do komisji UE. PEG - za każdym razem ta powierzchnia jest inna. Pan Dyrektor obiecał, ze osobiście zajmie się tą sprawą, bo jest to niezrozumiałe, jak może się zmienić powierzchnia PEG z dnia na dzień?
Pan Stanisław Baliński – powinna być uwzględniona regionalizacja w każdym działaniu.
Pan Jarosław Rzepa Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – jesteśmy w trakcie oceny wniosków min. na drogi lokalne – 88 mln zł, gospodarka wodno – ściekowa 47 mln, targowiska (program – pierwsza sprzedaż) oraz spółki wodne wsparcie do 300 tys. PDO – 120 tys. Strategia na nową perspektywę bez regionalizacji nie powinna mieć miejsca. Powinniśmy wypracować odpowiedź jaki model gospodarstwa powinien być w naszym województwie, jakie kierunki działań wspierać? W naszym województwie brak jest przetwórstwa rolno -spożywczego. Lokalne Grupy Działania, Lokalna Grupa Rybacka (rozwój przedsiębiorczości). Kolejny problem to brak możliwości wapnowania. Urząd Marszałkowski wraz z Izbą Rolniczą będzie się starał aby takie działania zostały wprowadzone. Szkody łowieckie – prowadzimy rozmowy jakie działania powinny znaleźć się w projektowanych zmianach.
Stanisław Baliński poruszył temat suszy. Bardzo krytycznie odniósł się do IUNG i definicji suszy!
Pani Barbara Wójcik Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w ZUW – w przygotowaniu jest szykowana zmiana w ustawie w zakresie szacowania szkód, jeśli chodzi o suszę to jest przebudowywany system monitoringu suszy. Będzie zmieniony KBW – jako element szacowania. Stan ozimin w poszczególnych regionach jest bardzo różny. Pani Dyrektor poprosiła rolników, aby dobrze się zastanowili nad „czasem” złożenia wniosku ponieważ są miejsca, gdzie rusza już wegetacja a są gdzie jej nie ma ponieważ komisja może tylko raz przeprowadzić szacowanie. Szkody łowieckie –nowe propozycje, głęboka analiza. Proszę o uwagi dotyczące wszystkich spraw związanych z rolnictwem.
Pan Wojciech Kucharski TZD – odniósł się do naboru wniosków na różne działania np.: inwestycje w gospodarstwie, MR. Jesteśmy zawsze do pomocy w każdym temacie. Odnośnie uprawy łąk przy np. PRŚ – odszkodowanie przysługuje tylko w jednym sezonie wegetacyjnym, a w kolejnych latach już nie.
Pan Stanisław Mikołajczyk poinformował zebranych o wznowieniu „stałej” raz w roku sesji dotyczącej rolnictwa w powiecie ,aby można było porozmawiać na wszystkie tematy dotyczące rolnictwa. W tym roku będzie to 20 maja.