Jesteś tutaj:

Powiat Choszczno

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Choszczno
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencji


Posiedzenie RP Choszczno 29.11.2017r.

Posiedzenie RP Choszczno 29.11.2017r.
29 listopada 2017r. w Internacie Zespołu Szkół Nr 1. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Choszcznie.
Członków oraz zaproszonych gości powitał przewodniczący RP p. Andrzej Karbowy, rozpoczynając posiedzenie. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – p. Jarosław Staszak oraz p. Dorota Łopusiewicz, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - p. Przemysław Kozak, p. Marta Kobrzyńska - Chudzik i p. Małgorzata Łausz, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Barzkowice – p. Adam Kalinowski i p. Andrzej Bednarz, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – p. Barbara Wójcik, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – p. Halina Sztreja, oraz Burmistrz Recza – p. Wiesław Łoński, Burmistrz Drawna – p. Andrzej Chmielewski, Wójt gm. Bierzwnik – p. Adam Błaszczyk.
Głównym tematem posiedzenia była trudna sytuacja rolników w związku z zaistniałą sytuacją pogodową i możliwością uzyskania pomocy w związku z tym.
Jako pierwszy głos zabrał p. Adam Kalinowski, który podsumował cały proces związany z pomocą rolnikom poszkodowanym przez deszcze nawalne i długotrwałe opady. Pozytywnie odniósł się do pracy komisji klęskowych, dziękując jednocześnie pracownikom i przedstawicielom Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej za wkład włożony w poszczególne działania. Poinformował, iż na terenie województwa zachodniopomorskiego wnioski o pomoc klęskową złożyło 3438 beneficjentów, natomiast p. Andrzej Bednarz przedstawił sytuację powiatu choszczeńskiego, który okazał się jednym z najbardziej dotkniętych klęską. Na terenie powiatu złożonych zostało 414 wniosków, z których straty szacunkowo wyliczono na kwotę ok. 40 milionów złotych.
P. Barbara Wójcik z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – również podziękowała przedstawicielom Izby Rolniczej w udziale w komisjach szacujących, po czym odpowiadała na pytania zadawane przez obecnych rolników, głównie dotyczących szacowania, ubezpieczeń i ich dotowania przez Państwo oraz spółek wodnych.
P. Przemysław Kozak z ARiMR przedstawił sytuację związaną z wypłatami zaliczek - zostaną one wypłacone do końca listopada br, natomiast od 1 grudnia będzie już wypłacana całość dopłat. Przybliżył obecnym, na czym będzie polegał program pomocy rolnikom, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem deszczy nawalnych oraz zobrazował algorytm wyliczenia tej pomocy, po czym p. Małgorzata Łausz przedstawiła stan realizacji dopłat bezpośrednich w kampanii 2017, gdzie na terenie powiatu choszczeńskiego o płatności bezpośrednie złożono 1423 wnioski. Następnie p. Marta Kobrzyńska – Chudzik przedstawiła działania inwestycyjne, jakie są wspierane przez ARiMR.
Odnośnie programu pomocy dla rolników wypowiedziała się również p. Halina Sztreja, przedstawiając informację o formie pomocy jaką można uzyskać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do chwili obecnej na terenie województwa zachodniopomorskiego zostało złożonych 150 wniosków o umorzenie bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz 1 wniosek o odroczenie terminu płatności składek i rozłożenie ich na raty.
Kolejno na temat pomocy, przede wszystkim tej dotyczącej umorzenia płatności podatku rolnego wypowiedzieli się burmistrzowie i wójt obecni na spotkaniu, przyznając, że to nie jest najodpowiedniejsza forma pomocy rolnikom, ponieważ wiąże się ona z obniżeniem subwencji na kolejne lata dla budżetu miast i gmin.
Następnie p. Jarosław Staszak zapoznał obecnych rolników z pomocą stosowaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jest to pomoc głównie związana z obniżeniem czynszu dzierżawnego oraz odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia.
Na zakończenie wszyscy zaproszeni przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem odpowiadali na pytania zadawane przez rolników.

Posiedzenie RP Choszczno 22.06.2017

Posiedzenie RP Choszczno 22.06.2017
W dniu 22 czerwca 2017r. w Internacie Zespołu Szkół Nr 1. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Choszcznie.
Członków i zaproszonych gości powitał przewodniczący RP Choszczno Pan Andrzej Karbowy, rozpoczynając posiedzenie, w którym udział wzięli przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin Pan Paweł Lisowski, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Przemysław Kozak - Szczecin oraz Pani Małgorzata Łausz – BP Choszczno.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Przemysław Kozak z ARiMR, który poinformował
o kontroli foto odbywającej się na terenie dwóch gmin powiatu choszczeńskiego (gmina Choszczno i Drawno), po czym przedstawił sytuację z dopłatami bezpośrednimi oraz powiadomił, iż płatności są realizowane na bieżąco. Kierownik BP Choszczno Pani Małgorzata Łausz przedstawiła stan realizacji dopłat bezpośrednich. Na terenie powiatu choszczeńskiego do płatności bezpośrednich złożono 1452 wnioski, ONW – 1100 wniosków, wydano 98,6% decyzji, wypłacono środki dla 95% płatności, natomiast dla płatności rolno-środowiskowych wydano 96% decyzji. Na zakończenie przedstawiciele ARiMR przedstawili harmonogram naborów wniosków na najbliższy okres.
Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu były sprawy związane
z rozdysponowaniem gruntów z zasobu WRSP na terenie powiatu choszczeńskiego, które przedstawił Pan Paweł Lisowski. Podsumował serie przetargowe, które już się odbyły. W 54 przetargach Agencja Nieruchomości Rolnych rozdysponowała ok. 839 ha, średnia wielkość działek to obszar 15,53ha. ANR w najbliższym czasie przewiduje do rozdysponowania na terenie powiatu choszczeńskiego następującą ilość działek: Recz – 15, Drawno – 3, Bierzwnik – 2, po czym przedstawiciel ANR odpowiadał na pytania zadawane przez obecnych rolników.
Na zakończenie spotkania Przewodniczący RP Pan Andrzej Karbowy przedstawił aktualne sprawy dotyczące działalności Rady Powiatowej.

Posiedzenie RP Choszczno 20.06.2016 r.

Posiedzenie RP Choszczno 20.06.2016 r.
W dniu 20 czerwca 2016r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Choszcznie, które odbyło się w Internacie Zespołu Szkół Nr 1. Spotkanie rozpoczął delegat RP Choszczno Pan Lech Borek, który powitał członków i zaproszonych gości.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin Pan Przemysław Kośmider, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Małgorzata Łausz oraz rolnicy z okolicznych miejscowości.
Na wstępie delegat RP Choszczno – Pan Lech Borek odczytał porządek obrad.
Pierwszym poruszonym na spotkaniu tematem było podsumowanie przez przedstawiciela ANR przetargów przeprowadzonych w kwietniu br. Dokonano wstępnej analizy, gdzie w sumie
w województwie zachodniopomorskim przeprowadzono 400 przetargów. Do dnia 31 maja 2016 r. wszystkie umowy zostały zawarte tak, aby rolnicy mogli ubiegać się o dopłaty.
Następnie zostały przedstawione przykładowe zasady oceny kryteriów ofert pisemnych
w przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych na dzierżawę i dokładnie omówione przez Pana Przemysława Kośmider.
Kryterium 1 – odległość gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawianej lub zbywanej nieruchomości Zasobu – 25-30 pkt.
Kryterium 2 – Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu – 25-30 pkt.
Kryterium 3 – Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta – 15-25 pkt.
Kryterium 4 – Młody Rolnik – 0-25 pkt.
Kryterium 5 – Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika – 15-25 pkt.
Kryterium 6 – uzgodnione z Radą terenową – 5-15 pkt, np. ubezpieczenie w KRUS.
Po przedstawieniu kryteriów reprezentant ANR omówił nowe druki, które będą obowiązywały przy kolejnych przetargach, a także zaproponował zapoznanie się ze stroną www.gospodarstwopolska.pl , na której rolnik znajdzie wiele przydatnych informacji. Po czym zaprosił do dyskusji na temat poszczególnych kryteriów.
Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Łausz z ARiMR, która poinformowała o sytuacji
z dopłatami, a także przedstawiła stan realizacji wniosków z wcześniejszego i tegorocznego naboru.
Na zakończenie Pan Lech Borek zaapelował do obecnych, aby składali podania do gminy
w sprawie utworzenia komisji szacujących szkody powstałe w wyniku suszy, pomimo tego, że susza nie jest oficjalnie ogłoszona na terenie powiatu choszczeńskiego.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przygotowała Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR