Jesteś tutaj:

Powiat Białogard

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Białogard
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencji


Posiedzenie 5 marca 2019r.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca RP Białogard Anna Rydzkowska. Następnie Starosta Białogardzki nawiązał do potrzeby dialogu dla wspólnego dobra pomiędzy rolnikami, Kołami, Starostą, Nadleśnictwem. To Nadleśnictwa tworzą plany łowieckie, ale muszą mieć opinię min. izby rolniczej. Poruszono temat zagrożenia ASF. Omówiono odstrzał dzika przez poszczególne Nadleśnictwa. W przypadku pozytywnej opinii wszystkich stron (burmistrz, wójt, izba) Nadleśnictwo może zatwierdzić plan. Czy można na wniosek Izby zwiększyć odstrzał np. jelenia czy sarny? Taki wniosek Izba powinna złożyć bezpośrednio do danego koła dzierżawiącego dany obwód łowiecki. Dane dotyczące ilości odstrzału, wypłaconych odszkodowań itp. Posiadają Nadleśnictwa, takie sprawozdanie z rocznych planów łowieckich trafia do gmin i obwodów łowieckich i do tej pory nie było sytuacji, gdzie Koło nie wykonało planu np. jelenia w poprzednich latach strzelano około 240 szt. w roku ubiegłym 800 szt. Nie można sobie wyobrazić leśnictwa bez rolnictwa i odwrotnie. Przyrost dzika w ciągu jednego roku to około 250% (100 – 350 szt. po roku). Co przez 2 lata (od podpisania umów dzierżawy obwodów łowieckich), zrobiono aby zmniejszyć szkody u rolników? Czy jest spadek, czy wzrost populacji, czy utrzymuje się na tym samym poziomie? Apel do Kół - współpracujcie z nami rolnikami, domagajmy się szacowania szkód i wypłacania w 100% odszkodowań a gospodarkę leśną zostawmy LP i Ministerstwu.
Lekarz weterynarii Marek Kubica – omówił zagrożenia ASF.
Działania KOWR omówił Dyrektor Krzysztof Nieckarz. KOWR realizuje wiele tematów nie tylko rozdysponowanie gruntów.
- Restrukturyzacja gospodarstw, pożyczki, „Polska smakuje” – promocja produktów rolnych.
Stan Zasobu 2018r. – 9986ha, wolna powierzchnia 1190ha – duże rozdrobnienie działek. Gmina Białogard – 536ha a 1078 działek. W najbliższym czasie nie przewiduje się „dużych powrotów” gruntów z umów kończących się jedynie obecnie to sąsiednie gminy – Sławoborze są już wykazy i pierwsze przetargi. 112 przetargów na 911 ha w 2018r. skuteczność – 80%, 326 przetargów na sprzedaż o pow. 257ha - skuteczność 8% (do 2ha)
Do 500 tys. zł pożyczki udziela również KOWR – może ona być przeznaczona na innowację w gospodarstwie. 2,8% i może być przeznaczona na „rozwój rynków rolnych” – promocja produktów lokalnych, rolnych. Promocja żywności przede wszystkim - patriotyzm społeczny. KOWR włącza się i sam organizuje różne spotkania – Dobrzyca, szkoły, wydarzenia sportowe –KOWR Koszalin – 74 kół KGW zostało zarejestrowanych. W najbliższym czasie KOWR będzie pomagał zakładać spółdzielnie rolnicze.
- Wnioski:
- Należy tworzyć zabezpieczenie żywnościowe dla kraju.
- do kontroli wniosków OB, czy innych na miejscu należy wybierać fachowców z pełnymi uprawnieniami, ponieważ osoby kontrolujące często nie znają podstawowych zasad np. agrotechniki,
- Dyrektywa Azotanowa – nie do przyjęcia ponieważ zmodyfikowanie powierzchni dot. OSN nie powinno dotyczyć całego kraju, wnioskować do KRIR i Ministerstwa o zmianę Ustawy,
- Wniosek do KRIR o zmianę terminu wyborów do izb rolniczych,
- modernizacja granic jest przygotowywana przez Wydział geodezji Starostwa a ARiMR pobiera te dane do kontroli wniosków o płatności. Co roku są zmiany w powierzchniach MKO (PEG). Należy zrobić wznowienie granic – kosztami obciążyć Starostwo!
-rozliczyć Koła łowieckie z wykonania planów za ostanie 2 lata od momentu podpisania nowych umów na dzierżawę obwodów łowieckich.
- redukcja zwierzyny
Zmienić kryteria w przetargach ofertowych – np. 30pkt. Za środki pozyskane z PROW,

Posiedzenie 25 stycznia 2019r.

25 stycznia w Białogardzie Rada Powiatowa Powiatu Białogard Zachodniopomorskiej Izby Rolni-czej zorganizowała bezpłatne szkolenie w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju, dotyczące tych gatunków, których ubój na użytek własny jest dopuszczony, przeprowadzone przez Po-wiatowego Lekarza Weterynarii w Białogardzie Marka Kubicę. Szkolenie cieszyło się ogrom-nym zainteresowaniem, ponad 90 osób wzięło udział i byli to przede wszystkim rolnicy z powiatu białogardzkiego jak i okolicznych powiatów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia w tym zakresie przeprowadzo-nego przez powiatowego lekarza weterynarii, zgodnie z §11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r.w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U.2004 Nr 205 poz.2102), które potwierdza odpowiedni poziom kwalifikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1099/2009, do celów określonych w art. 10 lub art. 11 rozporządzenia nr 1099/2009.

WNIOSEK:
wprowadzić zmianę do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pocho-dzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
dodając zapis w § 3. Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się: po pkt. 2 „ tusze lub podroby, po-zyskane przez rolnika a ubój został przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnic-twa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. (Dz. U. 2016 r. Poz. 885 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-WOJU WSI z dnia 2 czerwca 2016r.)


Wprowadzenie możliwości sprzedaży z gospodarstwa mięsa i podrobów świń, owiec, kóz i cieląt za zgodą i pod bezpośrednim nadzorem wyznaczonego lekarza weterynarii, z przeznaczeniem pozy-skanego mięsa do lokalnej sprzedaży, stworzyłoby rolnikom lepsze możliwości rozwoju produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, pochodzącej w całości z własnego chowu. Rolnik spełniający wszystkie wymagania łącznie z uprawnieniami uboju, nie może sprzedać mięsa z w.w gatunków tylko dlatego , że zostały one ubite we własnym gospodarstwie ale jeśli ten sam rolnik dokona uboju w rzeźni takiego samego np. świniaka już może takie mięso sprzedać.

Na prośbę rolników materiały ze szkolenia udostępnimy w następnym wydaniu Echa.

Posiedzenie 13 grudnia 2018r.

Tematy, którymi zajmowała się Rada to: Współpraca Powiatu i Gmin w zakresie gospodarki rolnej w powiecie Białogard ( infrastruktura, melioracje, prawo łowieckie), realizacja wsparcia inwestycyjnego z 2017r., wypłata zaliczek oraz informacja dotycząca rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich, informacja z działalności Komisji ds. Rodzin z Obszarów Wiejskich w Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej, ogólna informacja Lekarza Weterynarii w sprawie min. uboju zwierząt w gospodarstwie, Rolniczy Handel Detaliczny, sprawy bieżące. Jako pierwszy zabrał głos Starosta Powiatu Białogard, który zadeklarował szeroką współpracę z Izbą Rolniczą jak i gminami w zakresie spraw związanych z rolnictwem. Pierwszym spotkaniem, które odbędzie się w najbliższym czasie, to spotkanie z przedstawicielami Koł Łowieckich, Lasów Państwowych, samorządów i RP ZIR oraz rolnikami.
Brakuje nam produktu regionalnego i na pewno jest to kierunek w który powinna iść współpraca pomiędzy gminami, starostwem i Izbą.
To jest dobre grono aby rozmawiać na wszystkie tematy dotyczące rolnictwa. Obecnie są podpisywane plany łowieckie , które podpisuje wójt - burmistrz i należałoby wyznaczyć osoby z ramienia Izby, które będą mogły uczestniczyć w przygotowaniu takich planów. Omówiono temat dożynek, które mogą zmienić formułę bowiem opinia rolników jest taka, że dożynki są dla wszystkich ale nie dla rolników – jeżeli będzie inna propozycja to zawsze możemy zmienić formułę. Prawo inwestycyjne dotyczące wiatraków zostało wycofane w związku z tym będą wpływy z podatku mniejsze i tym samym gminy nie mogą sobie pozwolić na zmniejszanie podatku rolnego i jeszcze bardziej uszczuplać budżet gmin. dlatego podatek rolny był mniejszy. Niestety teraz będzie gorzej od roku 2019 nie będzie obniżki podatku rolnego. Są gminy, które mają program naprawczy i mając ten program nie ma możliwości obniżki podatku rolnego ani innych form ulg w innych tematach (służba zdrowia, edukacja).
Drogi śródpolne – czy może być współpraca pomiędzy rolnikiem a gminą? Remonty są kosztowne, trzeba rozmawiać i przyjąć pewną strategię aby wspólnie udrożnić drogę. Rolnicy powinni zgłaszać wszystkie uwagi aby przygotować wspólne działania. Dyskusja na temat wiatraków, szkód łowiecki (za dużo jest zwierzyny leśnej, LP nie powinny grodzić młodników, zwierzyna łowna cofnie się do lasu i nie będzie na polu rolnika) .Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie jeszcze bardziej ograniczyła prawo własności bo zabrano udział w szacowaniu szkód (może się odbyć bez udziału rolnika). Jeśli Koło ma wykonany plan odstrzału, to może wystąpić o odstrzał „zastępczy”.
Mała opłacalność produkcji trzody chlewnej spowodowała likwidację rzeźni i produkcji. RHD czy sprzedaż bezpośrednia, dobre przykłady już są, należy je wspierać. RHD – można robić w domu ale do wysokości limitów podanych w ustawie. Najlepsze rozwiązanie w gospodarstwie to jednocześnie RHD i sprzedaż bezpośrednia. Rolnicy liczą na inicjatywę Wojewody. Wojewoda Pomorski ogłosił odstrzał sanitarny!!! a dlaczego nie my ?
WNIOSEK do Wojewody Zachodniopomorskiego: Populacja zwierząt łownych wzrosła o 600 – 700% i jeśli Wojewoda ogłosi odstrzał sanitarny, wówczas szybko zmniejszy się liczebność min. dzików, co również będzie zapobiegać rozprzestrzenianiu się ASF. Starosta też ma możliwość odstrzału redukcyjnego, co uczyniono w Koszalinie - Rokosowo (odłowienie z uśmierceniem). Obfitość białka (duże plantacje kukurydzy), klimat spowodowały 3 okresy rozrodcze u dzika w sezonie.
Punkt ubojowy w gospodarstwie można utworzyć ale pod warunkiem, że tylko na potrzeby gospodarstwa domowego. Inspekcja jest gotowa na przeprowadzenie nieodpłatnie szkolenie może przeprowadzić (bezpłatnie kurs pod egidą Inspekcji Weterynaryjnej tylko przy pomocy Izby). Bardzo szczegółowo omówił różne kwestie. Zaplanujemy szczegółowe spotkania dla producentów.
ARiMR
Prawie 770 wniosków złożonych w naborze na inwestycje w gospodarstwie. Pierwsze 100 wniosków jest już rozpatrywane. BP zatwierdziło 100% wniosków do zaliczek do 70% płatności obszarowych. Kontrole (wszystkie) mają wpływ na % wypłacanych zaliczek. PRŚK 40% wydanych decyzji. O pomoc suszową złożono w powiecie 716 wniosków. Zostały 62 wnioski do rozpatrzenia min. opóźnienia wynikają z „doszacowań” np. ziemniaki, buraki. Kolejny temat w dyskusji to Dyrektywa azotanowa, która obowiązuje od lipca 2018r, gdzie min. powinny być rejestry nawożenia przede wszystkim azotowe (każdy rolnik) i wyliczenie ile czystego składnika wliczając nawóz mineralny, resztki pożniwne przypada na 1ha.
Zarówno ZIR jak i KRIR – wydała opinię negatywną. Związki branżowe również wydały opinię negatywną w żadnym stopniu nie akceptujemy zapisów Dyrektywy Azotanowej ponieważ skutki jej są bardzo negatywne dla rolników dla rolników.

Posiedzenie 29 października 2018r.

Rada Powiatowa Powiatu Białogard – 29.10.2018 roku.
Z inicjatywy RP ZIR oraz Komisji ds. Rodzin z Obszarów Wiejskich w Tychowie odbyło się spotkanie mające na celu promocję artykułów rolnych przetworzonych we własnym gospodarstwie.
Burmistrz Tychowa nawiązał do powrotu do tradycji, ponieważ konkursy kulinarne odbywały się wcześniej. Warto wrócić i kontynuować współpracę pomiędzy instytucjami KOWR oraz Izbą Rolniczą celem takiej promocji.
Dyrektor KOWR – poinformował zebranych o nowej formie zakładania Kół Gospodyń Wiejskich i możliwościach dofinasowania ich działalności. Ustawa dot. Kół Gospodyń zachęca do zrzeszeń – wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w ARiMR i istnieje możliwość dofinansowania. KOWR udziela również pożyczek na oprocentowanie 1,8% i maksymalnie kwota do 500 tyś. Np. na założenie linii produkcyjnej, co pozwoli na rozwój przedsiębiorczości, przetwórstwa produktów rolnych.
p.o Kierownika PZDR Leszek Balewski dał do przemyślenia temat różnicowania dochodów w gospodarstwie. Te małe gospodarstwa powinny się łączyć i wspólnie tworzyć np. regionalne potrawy i przetwórstwo. Duże gospodarstwa to produkcja towarowa.
Dyrektor Szkoły omówił kierunki kształcenia i zadeklarował otwartość szkoły na współpracę. Kierunki np. kucharz, masaż wygasły ale jeśli będzie potrzeba możemy z dnia na dzień otworzyć takie kierunki.
Następnie odbył się konkurs produktów wytworzonych w gospodarstwach. Komisja wyłoniła trzech laureatów. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Należy podkreślić iż dania były smaczne, estetycznie podane i najważniejsze z własnych gospodarstw. Po wręczeniu nagród padły deklaracje dalszej kontynuacji takiej formy promocji rodzimych rolników i ich produktów.

Posiedzenie 05 października 2018r.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatowej Anna Rydzkowska, powitała gości i rolników. Tematy, którymi zajmowała się Rada to: Działania KOWR dotyczące promowania produktów rolnych i żywnościowych „Polska smakuje” – sprzedaż bezpośrednia i detaliczna oraz rozdysponowanie gruntów w powiecie białogardzkim ( dzierżawa i sprzedaż).Wnioski suszowe – realizacja protokołów suszowych, potrąceń wypłat z pomocy „suszowej” .Dyrektywa azotanowa – szanse i zagrożenia dla rolników w województwie zachodniopomorskim oraz sprawy bieżące. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście w tym Pan Jerzy Mariak – członek Zarządu ZIR. Jako pierwszy, głos zabrał Dyrektor OT KOWR Pan Krzysztof Nieckarz – zawsze będę wspierał działania wspierające gospodarstwa rolne. Każda sprawa dotycząca „pomocy” min. związanej obecnie z suszą jest rozpatrywana indywidualnie. Następnie omówiono szczegółowo sytuację rozdysponowania gruntów w powiecie białogardzkim. Rozmawiano również o formach rozdysponowania gruntów, które podsumował Pan Adam Bartman – kilka lat pracy nad zasadami, na których budujemy prawo np. w postaci kryteriów i nigdy nie jest tak aby wszyscy byli zadowoleni.
Obecnie trwają prace nad zmianą nowelizacji ustawy – np. proponuje się zwiększenie powierzchni do 1 ha (lub 2 ha) przy sprzedaży bez zgody KOWR.
KOWR powstał z połączenia ARR i ANR, powstał jako jedyny 17 oddział i dopiero teraz mamy możliwość promowania w naszym regionie polskiej żywności. Otrzymaliśmy 10 produktów z naszego regionu obecnie jest ich już około 60 i jest ich coraz więcej. Funkcjonuje już strona internetowa „Polska smakuje” i można prześledzić, gdzie i co można kupić. Jeżeli macie Państwo pomysł lub chęć promocji swoich produktów wytworzonych w swoim gospodarstwie to zapraszamy do współpracy.
Pani Anna Rydzkowska przedstawiła propozycję degustacji produktów i promocję producentów rolnych wytwarzających produkty lokalne w naszym regionie przy współudziale Komisji ds. Rodzin z Obszarów Wiejskich Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Lekarz Weterynarii omówił szczegółowo sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny
- W powiecie białogardzkim są tylko 2 podmioty zgłoszone (sprzedaż jajek) do sprzedaży bezpośredniej.
ARiMR – wydajemy decyzje wszystkim, bez względu na posiadanie polisy lub nie. Na dzień dzisiejszy dniem, który przyjmowany jest do uznania polisy jest podpisanie polisy przed dniem kiedy komisja była na polu. Nie data sporządzenia protokołu tylko dzień, w którym komisja była na polu. Kwestie indywidualne są rozstrzygane na podstawie warunków ogólnych i szczegółowych w danej firmie ubezpieczeniowej. Jeżeli powierzchnia gospodarstwa składa się z TUZ i rolnik wnioskował o szacowanie otrzymuje 100% płatności ponieważ żaden ubezpieczyciel nie ubezpieczał TUZ. Kwota wypłaty jako pomoc „suszowa” wynosi 250zł, 500zł, 1000zł.
Z-ca Dyrektora ZODR Pan Krzysztof Duszkiewicz omówił szczegółowo pracę komisji suszowych. Podziękował za współpracę dla UG oraz Izby Rolniczej.
Wniosek dot. Lind Sp. z o.o. – wszystkie grunty powinny wrócić do Zasobu i powinny być rozdysponowane wśród rolników.
Wniosek - jeżeli rolnik został zakwalifikowany w przetargu jako kandydat na nabywcę, to z automatu powinna być doliczana powierzchnia wygranej działki do powierzchni gospodarstwa i wielkości gospodarstwa.

Posiedzenie 20.06.2018

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatowej Anna Rydzkowska nawiązując do obecnej sytuacji w rolnictwie a przede wszystkim suszy.
Tematy, które zostały omówione na posiedzeniu Rady to:
- Ogólna informacja o sytuacji w rolnictwie w powiecie białogardzkim.
- Realizacja płatności OB za rok 2017 oraz realizacja działań PROW ( Modernizacja Gospodarstw, Młody Rolnik).
Sprawy bieżące i dyskusja.
Zostały omówione szczegółowo zasady i procedury zgłaszania szkód powstałych przez zjawiska atmosferyczne, działania komisji, począwszy od powołania do składu oraz procedury szacowania. Czas do oszacowania szkody to 2 miesiące od momentu zgłoszenia. Szacuje się wg wzoru protokołu. Susza jest wyznaczana przez KBW (Klimatyczny Bilans Wodny) ogłoszony przez JUNG.
Na dzień dzisiejszy powołano 75 komisji gminnych, szacujących straty w uprawach.
Ze względu na suszę grozi nam likwidacja stada, ponieważ wg JUNG wszystkie użytki zielone nie są zagrożone suszą, a fizycznie około 40% są uszkodzone, nie będzie drugiego pokosu na siano ani sianokiszonkę – informowali rolnicy.
Dyrektor ARiMR Pani Emilia Niemyt wyjaśniła zasady ewentualnego nie wypłacenia płatności ze względu na tzw. siłę wyższą (susza). Takie przypadki mogą zdarzyć się tylko w programach PRŚ i Ekologii przy płatnościach OB. nic się nie dzieje. Podane zostały szczegółowe dane dotyczące bieżącej kampanii e-wniosek oraz innych działań prowadzonych przez ARiMR.
Jerzy Mariak członek Zarządu ZIR zaapelował o to, aby rolnik za rolnikiem powinien stać murem! Trzeci rok z rzędu klęska dotyka wszystkich nie tylko rolników tj. konsumentów którymi są wszyscy.
Spółka „Polana” utrzymująca uprawę borówki odpiera zarzuty o zatrzymywanie opadów poprzez rozbijanie chmur. Pan Sarnacki wyjaśnił zasady działania zachowań firmy. Takie urządzenie jest używane w przypadku tylko chmur gradowych. W kraju jest około 50 takich urządzeń, poprosił o to, aby rolnicy nie powielali nie sprawdzonych informacji!!! Ostatnie raporty wskazywały pod koniec maja chmury gradowe ale armatki nie zostały użyte. Różnica temperatur między Żelimuchą a Białogardem wynosi 5 – 7%. Proszę nie szukać winnych, że nie ma opadów deszczu, ponieważ susza jest w całym kraju.
Pani Przewodnicząca zaproponowała aby raz w roku w każdej gminie odbyły się sesje poświęcona rolnictwu a przede wszystkim w świetle nowego prawa łowieckiego w kwestii szacowania szkód z Kołami Łowieckimi.
Złożono również serdeczne podziękowanie Panu Janowi Mazurkiewiczowi, Kierownikowi PZDR w Białogardzkie za wieloletnią współpracę i pracę na rzecz rolników z powodu odejścia na emeryturę.
WNIOSEK: Łukasz Niemczyk – na terenie gm. Białogard powinna powstać nowa stacja meteorologiczna. Wspólne działania gmin, starostwa i Izby aby wybudować i włączyć do monitoringu nową stację oraz wyjaśnić sytuację wpływu stosowania „armatek do chmur gradowych” sosowanych przez Firmę Polana Sp. z o.o. Żelimucha na brak opadów deszczu w okolicznych miejscowościach.
WNIOSEK: Wystosować pismo do Ministra Rolnictwa o zmianę systemu monitorującego suszę.
„Suszę” potraktować jak pozostałe zjawiska min. gradobicie, deszcz nawalny. Zmienić ustawę
o ubezpieczeniach upraw i tam zmienić zapisy.

Spotkanie 8.03.2018

Główne tematy:
• Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz choroby zawodowe występujące w rolnictwie -
Borelioza; leczenie sanatoryjne - możliwości.
• Prezentacja produktów Banku Spółdzielczego oraz współpraca z ZIR.
• Prezentacja produktów Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.
Spotkanie było poświęcone w dużej mierze problemom kobiet zamieszkujących tereny wiejskie. Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny z obszarów wiejskich Władysława Gruszczyńska przedstawiła działania komisji oraz plan zamierzeń na bieżący rok.
Wiceprezes ZIR Lech Bany przedstawił bieżące zagadnienia z prac Zarządu, między innymi: sprawy łowieckie, ustawa o ustroju rolnym, rolniczy handel detaliczny.
Przedyskutowano ponadto następujące problemy:
- rolnicy płacący podwójną składkę KRUS powinni otrzymywać proporcjonalny do składki zasiłek chorobowy oraz powinno to wpływać na wysokość emerytury.
- łączenie wysługi lat w obu systemach, tj. KRUS oraz ZUS.
- konieczność promocji produktów regionalnych.

Posiedzenie RP Białogard 8.02.2018

Główne tematy:
• Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz choroby zawodowe występujące w rolnictwie -
Borelioza; leczenie sanatoryjne - możliwości.
• Prezentacja produktów Banku Spółdzielczego oraz współpraca z ZIR.
• Prezentacja produktów Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.
Spotkanie było poświęcone w dużej mierze problemom kobiet zamieszkujących tereny wiejskie. Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny z obszarów wiejskich Władysława Gruszczyńska przedstawiła działania komisji oraz plan zamierzeń na bieżący rok.
Wiceprezes ZIR Lech Bany przedstawił bieżące zagadnienia z prac Zarządu, między innymi: sprawy łowieckie, ustawa o ustroju rolnym, rolniczy handel detaliczny.
Przedyskutowano ponadto następujące problemy:
- rolnicy płacący podwójną składkę KRUS powinni otrzymywać proporcjonalny do składki zasiłek chorobowy oraz powinno to wpływać na wysokość emerytury.
- łączenie wysługi lat w obu systemach, tj. KRUS oraz ZUS.
- konieczność promocji produktów regionalnych.

Posiedzenie 30.01.2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, gospodarka wodna na terenie gmin powiatu Białogard, melioracja gruntów będących w zasobie KOWR, LP, Zarządu Dróg, utworzenie Spółki Wodnej ( zasady działania i finansowania). Szkolenie z zakresu przygotowania do samodzielnego składania „ e- wniosku’ w ARiMR, to główne tematy spotkania.
T. Zieliński przedstawiciel Wody Polskie Nadzór Wodny Białogard, jako pierwszy zabrał głos. Wyjaśnił zasady nadzoru Zlewni na poszczególne tereny tj. gm. Białogard, część Karlina, Białogard, Koszalin, Kołobrzeg. Prace prowadzone przez PGW na terenie powiatu to min. bieżące utrzymanie cieków i urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze powiatu, koszenie wałów przeciwpowodziowych, usuwanie na bieżąco tam bobrowych na ciekach w granicach powiatu. Konserwacja rzek w latach 2013 – 2017 to odpowiednio 401.903,07 zł i 730.686,00 zł. Melioracje szczegółowe – grunty zmeliorowane ogółem to 14 568 ha w tym 8300 ha gruntów ornych.
Następnie zabrał głos wójt gminy Białogard, który poinformował zebranych iż jest w trakcie rozmów dot. utworzenia spółki wodnej pomiędzy gminą a LP. Burmistrz Tychowa – reasumując dyskusję zaproponował aby samorządy wchodzące w skład powiatu, razem utworzyły Spółkę. Konfiguracja może być różna i jest wskazana, ponieważ wszyscy mówią o wspólnym celu i 40 – 50 letnich zaniedbaniach.
R. Tatys Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił aspekty prawne dot. min. tego, że rów przy drogach nie może być rowem melioracyjnym. Problemem jest brak przepustów pod zjazdami, woda zatrzymuje się i nie ma ujścia (20 miesięcy pada). Długotrwałe, wielomiesięczne opady, bez orkowa uprawa, ciężki sprzęt powodują zerwanie melioracji, drenażu. Program naprawczy powinien być wieloletni i od czegoś trzeba zacząć – już najwyższy czas. Aby otrzymać dofinansowanie na działanie Spółki wodnej, musi ona spełniać warunek, że obszar zlewni będzie utrzymany zgodnie z zapisami w ustawie. Spółka powinna tak działać aby wypracować zyski i wówczas jest szansa na duże dofinansowanie i doprowadzenie do lepszego stanu cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych.
Zbigniew Rudziński – dzisiaj nie ustalimy szczegółów ale nie odstąpimy od tego tematu – będziemy kontynuować, ponieważ Spółka Wodna jest bardzo potrzebna.
Danuta Lebioda przeprowadziła szkolenie z zakresu wypełniania przez rolników „e – wniosku”.
Wniosek Rady:
• Wystąpić do Dyrektora OT KOWR w Koszalinie o pilne powołanie Rady, celem ustalania dodatkowego kryterium jakim jest KRUS w przetargach ofertowych.

Posiedzenie RP Białogard 16.12.2017 r.

Posiedzenie RP Białogard 16.12.2017 r.
Posiedzenie Rady Powiatowej Powiatu Białogard – 16.12.2017 roku.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatowej Anna Rydzkowska. Omówiła działania Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz Walnego Zgromadzenia.
Posumowała pracę Rady prosząc o wskazania tematów jakimi powinna Rada zająć się w po nowym roku. Jednym z tematów, który powinien być kontynuowany to melioracje, szkody łowieckie, elektroniczne wprowadzanie wniosków o płatności oraz rozdysponowanie gruntów przez KOWR. Zawsze jest możliwość wprowadzenia bieżącego tematu pod obrady. Jednym z wniosków, który powstał jest powołanie „Spółki melioracyjnej”. Gmina zaproponowała wszelką pomoc w tym temacie.
Następnie członkowie Rady zostali zaproszeni na Uroczystą Wieczerzę Wigilijną, gdzie min. Był konkurs na najładniejszy stroik.

Posiedzenie RP Białogard 15.11.2017r.

Posiedzenie RP Białogard 15.11.2017r.
Posiedzenie Rady Powiatowej powiatu Białogardzkiego.
Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatowej Anna Rydzkowska, powitała przybyłych rolników i gości. Tematy, którymi zajęła się Rada to min. aktualna sytuacja w obrocie gruntami w powiecie białogardzkim (omówienie nowych kryteriów, realizacji przetargów oraz informacji dot. ilości gruntów przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży). Aktualny stan wypłat zaliczek płatności obszarowych. Analiza współpracy pomiędzy rolnikami a Kołami Łowieckimi w powiecie białogardzkim oraz sprawy bieżące.
W 2018r. przewiduje się w powiecie białogardzkim około 1100 ha, które przeznaczone będą do dzierżawy w tym grunty z gm. Sławoborze (sekcja KOWR pow. Białogard). Większość gruntów tj. o powierzchni powyżej 5ha będą przygotowane dopiero do przetargów ofertowych po nowym roku. Sprzedaż gruntów do 2 ha odbywa się przez cały czas, lecz są to nie wielkie ilości – grunty generalnie pod zabudowę.
Nieruchomości „zarośnięte”, podmokłe graniczące z działkami rolników, mogłyby przejmować Lasy Państwowe, co dałoby „zaporę” dla zwierząt leśnych. Jeżeli rolnik zwróci się na piśmie o sprzedaż lub dzierżawę w formie bez przetargowej ale tylko w przypadku braku dostępu do drogi publicznej, otrzyma taką zgodę. Nowe kryteria obowiązują już ale przetargi na powiecie białogardzkim z tymi kryteriami będą dopiero od stycznia 2018 roku.
Omówiono również uwagi dotyczące dróg śródpolnych pomiędzy rolnikami, LP a Gminą (program naprawczy dróg)! Przedstawione zostały również wspólne przeglądy stanu urządzeń, uprawy gruntów przez Koła Łowieckie, plany odstrzału, monitoring poletek zaporowych, zgryzowych należy jednak wystąpić do Lasów Państwowych, aby tych poletek było więcej i o większej powierzchni.
Podziękowanie dla pracowników PODR , pracowników Gminy oraz członków RP ZIR za udział w szacowaniu szkód spowodowanych przez deszcze nawalne.
W 2017r przyjęto w BP ARiMR 964 wniosków – naliczone do zaliczek 92% a 210 wniosków już otrzymało zaliczki.
ONW – 763 wniosków tj. 92,4% przygotowane do wydania decyzji. Łącznie 91 wniosków wpłynęło o pomoc w związku z deszczami nawalnymi.

Gala Rolników powiatu białogardzkiego

Gala Rolników powiatu białogardzkiego
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników została zmieniona formuła z dożynek powiatowych na Galę Rolników Powiatu Białogardzkiego. W czwartek 12 października 2017 roku w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie odbyła się pierwsza Gala Rolnika Roku 2017 Powiatu Białogardzkiego. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia i nagrody rolnikom z terenu Powiatu Białogardzkiego.
Dożynki to święto plonów i mają być przede wszystkim uhonorowaniem ciężkiej pracy rolników. Co roku podczas dożynek wyróżnia się najlepszych rolników. Decyzję o wyborze rolników roku podejmuje Kapituła Rolnika Roku Powiatu Białogardzkiego. W skład Kapituły wchodzą burmistrzowie i wójt oraz reprezentanci białogardzkiego Oddziału Doradztwa Rolniczego i Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Rada Powiatowa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej uhonorowała rolników upominkami za wieloletni staż pracy w rolnictwie.

Posiedzenie RP Białogard 5.07.2017r.

Posiedzenie RP Białogard 5.07.2017r.
Spotkanie Rady Powiatowej Powiatu Białogard – 5.07.2017 roku, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Białogardzie.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatowej Anna Rydzkowska, powitała przybyłych rolników i gości.
Tematy omawiane na posiedzeniu to:
1. Aktualna sytuacja w obrocie gruntami w powiecie białogardzkim (omówienie realizacji przetargów oraz informacji dot. ilości gruntów przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży).
2. Aktualny stan dopłat OB.,ONW, PRŚ (PROW).
3. Zakres działania WIORiN.
4. Sprawy bieżące – nowe przepisy Prawa Wodnego, zgłaszanie szkód.
5. Obecna sytuacja w skupie zbóż oraz sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin.
6. Spotkanie z przedstawicielami Koła Łowieckiego „Bielik” celem wypracowania współpracy pomiędzy Kołem Łowieckim a rolnikami.
W temacie ANR omawiane były sprawy dotyczące min. utworzenia KOWR, który będzie funkcjonował już od 1 września br. Zadania ANR zostały w całości przeniesione do zadań KOWR. Ilości przeprowadzonych w ostatnim okresie przetargów na dzierżawę( 19 na około 400 ha. Były to przede wszystkim grunty po byłej Spółce „Bodal”). Cały czas obowiązują obecne kryteria, które prawdopodobnie zostaną zmienione ale na pewno nie wcześniej niż po 1 września br. Na dzień dzisiejszy od dnia wejścia w życie Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży, ANR w powiecie białogardzkim sprzedała tylko jedną działkę o pow. 0,60 ha. W związku z powyższym nie możliwości analizy średniej ceny za grunty w ostatnim okresie, ponieważ nie ma sprzedaży. Dlaczego procedura przetargowa gruntów na powiecie białogardzkim odbywa się w Kołobrzegu a nie w Białogardzie? Z tego tytułu są duże obciążenia przede wszystkim czasowe dla rolników i członków Komisji przetargowych. - Takiej sytuacji już nie będzie. Kolejne przetargi będą się odbywały w Białogardzie.
Wysokość czynszu wynika bezpośrednio z Rozporządzenia i jego wysokość zależy min. od bonitacji, okręgu podatkowego itp.
Były również uwagi rolników do strony internetowej ANR. Należy wprowadzić takie zmiany, aby np. dokumenty do pobrania przez rolników były na stronie głównej. Strona prowadzona jest przez Centralę tj. Biuro Prezesa i ani Oddział ani Filia nie ma bezpośrednio możliwości wprowadzania zmian, ale uwagi zostaną przekazane.
Zostały przedstawione również obecne działań ARiMR min. aktualne dane dotyczące realizacji płatności OB., ONW, PRŚ w skali województwa i powiatu Białogardzkiego. Skala złożonych wniosków jest bardzo zbliżona do ubiegłorocznej wielkości. Informacje dotyczące innych działań takich jak np. MR, Modernizacja Gospodarstw są podawane na stronie ARiMR. Pani Dyrektor zwróciła szczególną uwagę na zgłaszanie przez rolników do BP wszelkiego rodzaju szkód, które wystąpiły w gospodarstwie. Czy są do szkody łowieckie, czy np. inne w przypadku programów rolnośrodowiskowych podczas kontroli na miejscu może dojść do zakwestionowania uprawy i mogą nastąpić sankcje wieloletnie. W przypadku zgłoszenia przez rolnika w BP nie będzie takich sankcji jedynie rolnik nie otrzyma płatności za dany rok. Przy płatnościach OB, ONW nie ma sankcji.
W przypadku, gdy pozostaną środki przeznaczone na konkretne działanie nie zostaną w puli dla województwa i nie mogą być przeznaczone na inne działania. Wracają do koperty krajowej dla innych województw.
WIORiN zajmuje się przede wszystkim:
a) Kontrolą zdrowotności roślin (eksport, import)
b) Nadzór nad dystrybucją przy stosowaniu środków ochrony roślin
c) Nasiennictwo – nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiału siewnego
PZZ Stoisław przedstawił ofertę handlową na tegoroczną kampanię żniwną prowadzona przez PZZ. W kampanii 2016 skupiono ponad 140 tys. Ton zbóż i rzepaku z czego około 50 % przetworzono w zakładzie na miejscu. Na nowy sezon podpisano umowy z rolnikami na około 40 tys. zbóż. Skup będzie się odbywał przez 7 dni w tygodniu. W PZZ cały czas trwają inwestycje min. jest budowa magazynu na „mokrą” kukurydzę, która będzie skupowana tylko jako paszowa. Cena pszenicy w skupie na dzień dzisiejszy oscyluje w granicach 700zl/tona. Przy niezgodnościach prób i odwołaniu się przez rolnika jest możliwość kontroli z monitoringu co do techniki pobierania prób.
W trakcie spotkania Radca Prawny Adrian Piecyk udzielała indywidualnych porad prawnych.
W drugiej części spotkania były omawiane tematy współpracy pomiędzy Kołem Łowieckim „ Bielik” a zainteresowanymi rolnikami.

Przygotowała: Danuta Lebioda - z-ca dyrektora biura ZIR

Posiedzenie RP Białogard 30.03.2017 r.

Posiedzenie RP Białogard 30.03.2017 r.
Posiedzenie Rady Powiatowej Powiatu Białogard – 30.03.2017 roku.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatowej Anna Rydzkowska, powitała przybyłych rolników i gości. W pierwszej części omówiono kwestie związane z obrotem gruntami. Pytania dotyczyły przetargu na utworzenie gospodarstwa, przekazania gospodarstwa w przypadku przejścia na rentę itp. Działki (bez dojazdu) jest przetarg, rolnik wygrywa taką działkę i nie może wjechać, dlaczego? Nie ma przeszkód prawnych co do dzierżawy czy sprzedaży takich działek. Działki do przetargu są „dzielone” – kiedy nastąpi geodezyjny podział? Podział fizyczny następuje najczęściej w przypadku sprzedaży. Pan B. Pałka stwierdził, że w interesie rolników jest nacisk na podział geodezyjny takich działek! W sytuacji gdzie zmieni się np. prawo i będzie można kupić grunty to taka sytuacja bardzo wydłuży czas transakcji. Zachęcam do wspólnego działania aby doprowadzić do takiego działania, aby systematycznie ANR robiła podział geodezyjny działek.
Na 621ha ANR ogłosiła przetargi z czego na 114ha zostały przeprowadzone. Tylko na 40ha – przetargi stały się skuteczne (zakończenie ofertami u notariusza) pozostałe bez rozstrzygnięcia brak chętnych , brak ofert.
Część druga!
Podsumowanie współpracy pomiędzy Kołami Łowieckimi a rolnikami. Spotkanie jest kontynuacją spotkania z 27 lutego , gdzie zostało podjęte stanowisko przez ZIR, dotyczące nie wydawania opinii do przedłużenia umów obwodów dla Kół Łowieckich. Pan Starosta wyjaśnił, że opinia ZIR nie jest wiążąca dla Starosty.
Wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili jednoznacznie, że należy podjąć wszelkie możliwe działania aby doszło zmiany Ustawy Prawo Łowieckie.
Dyskusja dotyczyła min.
- zobligować Koła aby przynajmniej raz w roku spotkały się z rolnikami w celu rozmów,
- czy do wniosków o przedłużenie umowy Koła dostarczają realizację wykonania planów i czy rolnik ma prawo wglądu do realizacji takiego planu (Plan łowiecki jest w każdym Nadleśnictwie i jest dostępny w formie informacji publicznej i każdy może wystąpić o taką informację),
- zgłoszenie szkód w formie elektronicznej a nie przez np. skrzynkę pocztową, ponieważ to wydłuża czas a zwłaszcza przy wniosku o szacowanie szkód
- oraz wypracowania trójstronnego stanowiska (porozumienia)rolnicy, PZŁ, Lasy Państwowe pod patronatem Starosty! W stanowisku powinny być zawarte, wszystkie problemy np. komunikacja, poprawienie jej, wspólne ustalenie planów odstrzału, spotkanie raz w roku z rolnikami itp.
- wystąpić o interpretację do MR czy rolnik nabywając grunty od ANR (w ustawie jest zapis 10 lat prowadzenia działalności rolniczej na gruntach) w przypadku złego stanu zdrowia chce (musi zgodnie z ustawą KRUS) przekazać dziecku a nie może, dlaczego?
Przygotowała: Danuta Lebioda - z-ca Dyrektora Biura ZIR

Posiedzenie RP Białogard 28.02.2017 r.

Posiedzenie RP Białogard 28.02.2017 r.
Spotkanie Rady Powiatowej Powiatu Białogard – 28.02.2017 roku.

1) Rozpoczęcie obrad przez Panią Annę Rydzkowską
- Powitanie Starosty, przedstawicieli Nadleśnictw, Zastępcy Burmistrza Karlina, wójtów oraz Naczelnika Ochrony Środowiska
- Podsumowanie spotkania z dnia 27.02.2017r
- Podkreślenie potrzeby współpracy z wójtami i burmistrzami w zakresie opinii planu łowieckiego z lokalnymi rolnikami
- Opisanie sytuacji bieżącej rolników i potrzeby zmian w zakresie grodzenia przez Lasy Państwowe

2) Zabranie głosu przez Starostę.
Opis zakresu obowiązków Starosty w zakresie Kół Łowieckich i omówienie bieżących umów dzierżaw w powiecie białogardzkim. Przedstawienie mapy zasięgu poszczególnych obwodów łowieckich.

3) Zabranie głosu przez członka Zarządu.
Uwypuklenie potrzeby konsultacji umów z rolnikami. Rolnicy są właścicielami gruntów, którymi nie można w pełni zarządzać, co ogranicza naszą własność gwarantowaną przez Konstytucję.
Podkreślenie potrzeby bezstronniczego szacowania strat nie przez samych myśliwych.

Podsumowując: rolnicy podkreślają swoją dezaprobatę w zakresie dalszej dzierżawy terenów tym samym Kołom Łowieckim.
Rolnicy stoją na stanowisku iż problematyczne Koła nie powinny mieć przedłużanych umów a ich tereny powinny być przekazane innym aktywnym Kołom.
Starosta zaproponował następne spotkanie z Prezesami Kół Łowieckim.

Protokołował: Emil Abbas

Posiedzenie RP Białogard 26.01.2017

Posiedzenie RP Białogard 26.01.2017
Posiedzenia Rady Powiatowej Powiatu Białogard – 26.01.2017 roku.
Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Tychowie. Burmistrz Pan Robert Falana oraz Pani Anna Rydzkowska Przewodnicząca RP powitali wszystkich przybyłych na spotkanie rolników. Frekwencja była duża, co świadczy o doborze tematów jak również o problemach które były omawiane podczas tego spotkania.

Posiedzenie RP Białogard 13.12.2016

Posiedzenie RP Białogard 13.12.2016
Rada Powiatowa Białogard – dnia 13.12.2016 roku.

Tematy, którymi zajmowała się na posiedzeniu Rada Powiatowa ZIR to:
• Informacja o nowych zasadach obowiązujących w zakresie sprzedaży bezpośredniej.
• Informacja z realizacji dopłat oraz dofinansowania małych projektów w rolnictwie (agroturystyka, sprzedaż bezpośrednia – usługi itp.).
• Wsparcie finansowe dla działalności rolniczej oraz około rolniczej.
• Wymagania w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz zagrożenia związane z ASF oraz „ptasią grypą”.
Pan Ryszard Jasiński z TZD w Koszalinie omówił nową ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolnika z gospodarstwa .
Rolnik sam nie może dokonać uboju we własnym gospodarstwie. Weterynaria (lekarz weterynarii) nie wyda takiej zgody ponieważ tzw. „szkolenia” dla rolników nie dają uprawnień do uboju w gospodarstwie. Rolnik nie musi zgłaszać uboju do lekarza weterynarii wtedy gdy ten ubój odbywa się w ubojni. Dotyczy to tylko uboju we własnym gospodarstwie. Nie ma przepisu o max. ilości ubijanych sztuk, nie ma również precyzyjnego zapisu co to znaczy na „własny użytek”.
Podmiot który wprowadza do obrotu towar np. jajka, mleko powinien złożyć wniosek o rejestrację w inspekcji weterynaryjnej.
Ptasia grypa – była, jest i będzie. Najczęściej przenoszona przez dzikie ptactwo. Rolnicy dla bezpieczeństwa powinni oddzielnie trzymać drób w osobnych pomieszczeniach, ponieważ np. gruźlica u bydła może być skutkiem gruźlicy u kur. Rolnicy powinni również przestrzegać zasad bioasekuracji – dla własnego bezpieczeństwa.
TZD- dla konkretnych zainteresowanych rolników jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną.
PUP – przedstawił możliwości działania i możliwości wsparcia.
Został omówiony przegląd Wspólnej Polityki Rolnej „Omnibus”
Pani Anna Rydzkowska przewodnicząca RP – przedstawiła działania Zarządu ZIR.
Wniosek, który można wspólnie realizować przez ZIR, doradztwo, starostwo powiatowe, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz inne instytucje okołorolnicze, to takie spotkania z rolnikami w każdej gminie.

Posiedzenie RP Białogard 11.10.2016

Posiedzenie RP Białogard 11.10.2016
Spotkanie otworzyła p. Przewodnicząca Rady powiatowej Anna Rydzkowska, powitała członków Rady Powiatowej oraz przybyłych gości. Jako pierwsza zabrała głos p. Grażyna Knut – ANR – omówiła kryteria ale ogólnikowo, ponieważ szczegółowe omówienie nastąpi 28 października na szkoleniu organizowanym przez ANR w gminie Białogard. Dotyczy to również oświadczeń związanych z przetargiem.
Pan B. Pałka wyjaśnił na czym polega ustawa reprywatyzacyjna (grunty tylko w województwie zachodniopomorskim).
Czy ANR stosuje prolongatę, umorzenie czynszu dzierżawy ze względu na trudną sytuację (przymrozki, susza, deszcze)? - obniżenie jest możliwe ale każda prośba jest rozpatrywana indywidualnie do tego należy dołączyć protokół z szacowania szkód. Jeżeli straty były do 30% rolnik pisze sam oświadczenie a jak jest powyżej 30% to taki protokół jest wysyłany do Wojewody i wówczas z podpisem Wojewody jest akceptowany przez ANR.
W powiecie białogardzkim średni czynsz to 2,38dt/za ha za pierwsze półrocze.
Pani Anna Werlich – wśród nowych odmian zbóż zostały zarejestrowane w tym roku 53 a rzepaku 11 (60 kreacji jęczmienia ozimego czeka w kolejce do rejestracji). Przezimowanie w Białogardzie 0 – 10% Rewino 50 – 70% jęczmień ozimy. Trudno powiedzieć jakie odmiany preferować. Generalnie wszystkie odmiany są uzależnione od pogody.
Pan B. Pałka – CETA – handel wolnorynkowy jako zagrożenie, należy podjąć działania aby Polska nie wyraziła zgody na podpisanie takiej umowy.
Ubezpieczenie płodów rolnych – koniec limitu co mają rolnicy dalej robić? Firmy ubezpieczeniowe stosują różne formy (wewnętrzne regulaminy), które różnią się pomiędzy sobą na niekorzyść rolników.
Jan Mazurkiewicz – TZD – W doradztwie są zmiany. Obecnie ZODR-y podlegają bezpośrednio pod Ministra Rolnictwa (Wiceminister Zarudzki). Od nowego roku będzie obowiązywał inny, jeden plan działania dla ZODR-ów. Struktury powiatowe prawdopodobnie pozostaną, może zmienić się nazwa.
Pan Jerzy Mariak proponuje dla TZD aby włączył się w przygotowanie szkoleń dot. uboju we własnym gospodarstwie oraz kurs serowarski. Wybiegając przed wejściem w życie ustawy o sprzedaży bezpośredniej, świadectwo ukończenia takiego kursu może ograniczyć przeszkody.
Protokołowała: Danuta Lebioda

Posiedzenie RP Białogard 03.06.2016

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Białogard i Koszalin w dniu 03.06.2016 r.


Otwarcia spotkania dokonał Pan Przewodniczący RP Koszalin Pan Kazimierz Kuligowski, który wspólnie z Przewodniczącą RP Białogard Panią Anną Rydzkowską przywitali uczestników i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych na czele z z-cą dyrektora ANR OT Szczecin Filia Koszalin Panem Krzysztofem Nieckarzem wraz z koordynatorami powiatów białogardzkiego i koszalińskiego ANR, Radca Prawny ANR, członek Zarządu ZIR Pan Jerzy Mariak, Kierownik TZD Drawsko Pomorskie Pan Wojciech Kucharski, członek Rady Społecznej przy Dyrektorze ANR Pan Wiesław Piątek.

Na początku spotkania głos zabrał Pan Krzysztof Nieckarz, który poinformował o tym, iż przetargi, które będą organizowane w przyszłości oparte będą o nowe kryteria przetargowe, a wydawanie decyzji przez dyrektora ANR będzie zgodne z k.p.a. Po krótkim wprowadzeniu przedstawiciele ANR odpowiadali na pytania zadawane przez rolników, między innymi: czy jeśli rolnik chce wyzbyć się gruntów rolnych nabytych z ANR czy może zbyć je innemu rolnikowi?, jeśli ANR życzy sobie od rolnika zaświadczeń z ZUS czy US czy obowiązuje 7-dniowy termin?, jeżeli rolnik będzie notorycznie podnajmował wykonawcę do prac będzie kontrolowany przez ANR?, czy rolnik w wieku emerytalnym nabywającym grunty od ANR to może cesją przekazać dzieciom?

Po temacie związanym z gruntami rolnymi, kolejnym poruszonym tematem były szkody łowieckie, gdzie głos zabrał Pan Wojciech Kucharski, który poinformował zgromadzonych, że na dzień dzisiejszy i do końca roku 2016 szkody będą szacować komisje powoływane przez Koła Łowieckie. Wojewoda będzie wydawał decyzje w trybie administracyjnym, przez co wydłuży się czas wypłat odszkodowań. Na zakończenie głos zabrał członek Zarządu ZIR Pan Jerzy Mariak omówił sprawę importu zbóż z Ukrainy, które stanowi niebezpieczeństwo dla rodzimych rolników.

Posiedzenie RP Białogard 11.03.2016 r.

Posiedzenie RP Białogard 11.03.2016 r.
Wiodącym tematem spotkania był obrót gruntami rolnymi przede wszystkim w powiecie białogardzkim. Na wątpliwości i pytania odpowiadał mecenas ZIR P. Piotr Kopcewicz.
Pani Anna Pyda – ANR przedstawiła bardzo szczegółowo obowiązujące zasady oraz omówiła kolejno dokumenty i kryteria stosowane podczas oceny kandydata na dzierżawcę. Obecnie jest przygotowywany specjalny program do wyliczania punktacji ( po wprowadzeniu danych kandydata). Osoby, które otrzymały upoważnienia do pracy w komisjach przetargowych nie mogąc uczestniczyć w pracach tych komisji ( np. choroba) mają prawo do wglądu do dokumentów i protokołu z prac komisji w każdym momencie postepowania. Wszystkie przetargi robimy w jednym celu tj. na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Zgodnie z decyzją Rady Społecznej przy Dyrektorze OT ANR oraz Zarządzeniem Prezesa ANR nr.2/2016, wszystkie nieruchomości rolne powyżej 1 ha będą rozdysponowane w formie przetargów ofert pisemnych.
- co w przypadku nierozstrzygnięcia przetargu ograniczonego? – kolejny może być dalej ograniczony ale tylko na wniosek rolników, jeżeli nie będzie chętnych, następny będzie już nieograniczony.
- dlaczego ANR nie przeprowadza szkoleń dla członków komisji włącznie z przekazaniem regulaminu i obiegiem dokumentów, ponieważ członek komisji ponosi odpowiedzialność prawną. Niestety, czasu jest tak mało a przetargów bardzo dużo i prawdopodobnie nie będzie takich szkoleń.
Wnioskowano min. o to aby zdefiniować i wprowadzić jeden zapis: rolnik indywidualny, gospodarstwo rolne, gospodarstwo rodzinne.
Poruszono również zapis „zameldowanie” a „zamieszkanie”, „osobiste” prowadzenie gospodarstwa oraz czy nowa ustawa rzeczywiście zapewni młodym rolnikom powiększenie gospodarstwa.
- Wykazy oraz ogłoszenia o przetargach należy wysyłać drogą elektroniczną do wszystkich członków RP ZIR z danego powiatu a nie tylko do przewodniczących.
-Jak najszybciej zorganizować spotkanie z przedstawicielem Izby Notarialnej i MRiRW w celu uzyskania odpowiedzi dotyczącej przepływu informacji pomiędzy tymi instytucjami podczas operacji przetargowych.

Posiedzenie Rady Powiatowej w Białogardzie 15.02.2016r

Spotkanie otworzyła p. Przewodnicząca Rady powiatowej Anna Rydzkowska. Spotkanie zostało przeprowadzone zgodnie z porządkiem obrad:
1.Zasady rozdysponowania gruntów rolnych - dzierżawa, przetargi ofertowe.
2.Aktualny stan płatności obszarowych oraz możliwość skorzystania z programów PROW 2014 – 2020.
3.Prawo Łowieckie na bazie aktualnych projektów ustaw.
4.Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny – składanie wniosków. Dopłaty do materiału siewnego .
Następnie głos zabrał wójt Gminy Białogard. Poinformował o bieżącej działalności dot. rolnictwa min. remont dróg polnych, obniżenie podatku rolnego. Zadeklarował również wszechstronną współpracę z rolnikami i RP ZIR.
Pani Anna Pyda – ANR w Koszalinie: na terenie powiatu białogardzkiego obecnie jest około 470 ha gruntów przeznaczonych do przetargów w tym 129 ha w gminie Białogard. Są to 42 nieruchomości. Druki dokumentów jakie należy złożyć przystępując do przetargu są nie zmienione. Następnie , kolejno omówione zostały dokumenty i kryteria stosowane podczas oceny kandydata na dzierżawę.
WNIOSKUJEMY o weryfikację całej ustawy!!! (prawo własności zagrożone, brak możliwości kandydowania do przetargu dziecka rolnika tj. art. 4 ust. 3 (staż pracy) pkt. 3 brakuje pracy w gospodarstwie „rodziców”. Należy przyjąć zasadę: jeżeli dziecko rolnika mieszka i pracuje w gospodarstwie rodziców należy liczyć staż pracy tak jak np. w KRUS od 16 roku życia. Należy Prawo ujednolicać tak , aby definicje rolnika, gosp. Rolnego stażu pracy w rolnictwie były takie samo.
Apel o to, aby przesyłać do ZIR informacje mówiące o tym, że jest taka osoba i nie może stanąć do przetargu na powiększenie gospodarstwa. Należy zweryfikować ilu takich młodych rolników mamy w województwie. Wówczas jest szansa na przestawienie argumentów Ministrowi.
należy zastosować jednolitą wielkość czynszu w przetargach dla całego województwa zachodniopomorskiego, uzależniając jego wysokość od bonitacji.
P. A. Pyda ANR: średni czynsz dzierżawny w powiecie białogardzkim: gr. Rolne V klasa 1,22dt tj. około 80 zł, IV klasa – 3,40 dt. Stawki czynszu są aktualizowane co dwa lata. Każda powierzchnia zadrzewiona, zakrzaczona jest zwolniona z czynszu przez 3 lata pod warunkiem, że taka informacja jest zawarta w ogłoszeniu przetargowym.
ARiMR – OR Szczecin – Pan Przemysław Kozak przekazał informację dotyczącą płatności OB powiat Białogard : 785 rolników otrzymało płatności. Podkreślił, że nowy system działa pierwszy rok i jest budowany praktycznie od nowa, gdzie jest budowany cały system informatyczny. Płatności będą realizowane częściowo, tak jak będzie przygotowywany system informatyczny. Obecnie wysłano już ponad 200 tys. spersonalizowanych wniosków w skali kraju do rolników. Poinformował również o pracach dot. zmiany rozporządzenia dla płatności MR, która pozwoli na pomoc dla większej liczby młodych rolników.
Kolejny temat przedstawił P. W. Różański ARR: omówił wsparcie sektora mleka i wieprzowiny oraz materiału siewnego. W tym roku na dzień dzisiejszy nie znamy stawek płatności. Nadzwyczajne płatności w.w sektorach to około 58 mln zł. O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, którzy produkują nie mniej niż 15 tys. kg i nie więcej niż 300 tys. kg. Termin składania wniosków od 18 lutego do 18 marca. Pomoc do materiału siewnego przysługuje również tym rolnikom, którym wymarzły oziminy i mają dwie faktury zakupu jesiennego i wiosennego zakupu.
Większa część dyskusji dotyczyła min. podjęcia działań:
Poczynić starania o przyspieszenie wypłat płatności OB, wnioskować do MRiRW w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminu do 60 dni, składania uzupełnienia braków formalnych (dotyczy Modernizacji gospodarstw oraz MR). Weryfikacja wniosków o płatności OB i zakończenie kontroli kompletności powinno odbyć się najpóźniej 60 dni od dnia przyjęcia wniosku. Spowodować, aby uczestnictwo w pracach Komisji przetargowej były płatne przez ANR. W przetargach, gdzie działki są do 10 ha nie składać dokumentów u notariusza, ponieważ to podnosi koszty dla rolnika. Dlaczego ANR nie mogła i nie może sobie poradzić ze spółkami, którym skończyły się umowy? Wystarczył jeden zapis : o dopłaty może ubiegać się tylko ta osoba, która posiada tytuł prawny do gruntów ! Dlaczego jest tak wysoki czynsz? Dlaczego geodeta ANR przygotowując małe działki np. 0,5 – 0,8 ha do sprzedaży wyznacza po 5-7 pkt.? Przecież tymi kosztami są obciążeni potniej rolnicy. Te koszty są wliczane w cenę tych gruntów?