Jesteś tutaj:

Wybory do Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

W dniu 31 maja 2015 r. odbyły się wybory do Rad Powiatowych ZIR. Rady Powiatowe są ważnym organem Izby, umożliwiającym skuteczniejsze rozwiązywanie zgłaszanych przezrolników problemów.
Tegoroczne wybory zostały przeprowadzone samodzielnie, będą sfinansowane ze środków własnych Izby, bez pomocy budżetowej państwa.

W wyborach do samorządu rolniczego okręgiem wyborczym jest gmina.
Wybory są dwustopniowe, kadencja trwa 4 lata.

1) W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych w gminie nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład rady powiatowej.
2) Na pierwszym posiedzeniu rada powiatowa wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz delegata na Walne Zgromadzenie. Wymienione dwie osoby (z każdego powiatu) wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia ZIR.

W województwie zachodniopomorskim wybory odbyły się w 108 okręgach. O mandaty walczyło 348 kandydatów, oddano łącznie 7084 głosów.
Wybrane Rady Powiatowe ZIR liczą w sumie 195 osób.
Pierwsze posiedzenia Rad odbywały się do 19 czerwca włącznie.

Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych.
Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.
Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie Izby, którymi są:
 • podatnicy podatku rolnego, posiadający powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego użytków rolnych,
 • podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe

Za pośrednictwem Izby, wybrani delegaci mają wpływ m.in. na:
 • rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego,
 • poprawę warunków zbytu produktów rolnych,
 • poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,
 • kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie,
 • poprawę stanu naturalnego środowiska,
 • ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do prawidłowego przeprowadzenia wyborów należą się słowa serdecznego podziękowania za poniesiony trud i społeczne zaangażowanie.
O nas

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR