Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Polska żywność podbiła Europę, ale bez zmian strukturalnych może nie wytrzymać konkurencji

Dodano: 28 wrzesień 2019 godz. 23:19
Polska należy do największych producentów rolnych Unii Europejskiej: zajmuje wysoką 6. pozycję wśród 27 krajów członkowskich. Jednak, jak twierdzą autorzy raportu „Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej” w najbliższych latach będą narastać problemy ekonomiczne i społeczne polskiego rolnictwa. Bez wprowadzenia niezbędnych zmian w strukturach obszarowych i ekonomicznych polskie rolnictwo przegra walkę konkurencyjną z Europą.

Derogacja w zakresie zazielenienia

Dodano: 28 wrzesień 2019 godz. 23:16
Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia tj. ugorów i międzyplonów. Ma to związek z dotkliwą suszą, jaka wystąpiła w Polsce i w innych krajach członkowskich w 2019 roku. Odstępstwa mają na celu zwiększenie dostępności pasz na obszarach dotkniętych klęską suszy.

Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania wniosków od 25 września – 22 listopada 2019

Dodano: 28 wrzesień 2019 godz. 23:12
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy z PROW 2014-2020. Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Nabory dotyczące nawodnienia w gospodarstwie rolnym będą ogłaszane cyklicznie.

MRiRW odpowiada na wniosek KRIR ws. kredytów na restrukturyzację zadłużenia

Dodano: 25 wrzesień 2019 godz. 14:59
MRiRW odpowiada na wniosek KRIR ws. kredytów na restrukturyzację zadłużenia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek Zarządu KRIR z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rolnikom, znajdujacym się w trudnej sytuacji finansowej.

Jak wskazuje w swoim piśmie MRiRW, aktualnie prowadzone są wyjaśnienia z Komisją Europejską w zakresie warunków udzielania pomocy w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenie, o której mowa w ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33). Jednocześnie uprzejmie informuję, że producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc w formie przejęcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, Przejęty przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dług nie może przekroczyć wartości nieruchomości rolnej, której własność jest przenoszona na rzecz Skarbu Państwa, pomniejszonej o wysokość sumy hipoteki ustanowionej na tej nieruchomości. Zaspokojenie wierzycieli z tytułu przejęcia długu następuje w wysokości proporcjonalnej do wartości przejętej nieruchomości rolnej, pomniejszonej o wartość podatku od towarów i usług.

Po przeniesieniu własności nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa w związku z przejęciem długu dotychczasowy właściciel może skorzystać z prawa pierwszeństwa do:

1) dzierżawy tej nieruchomości,

2) dzierżawy tej nieruchomości z zapewnieniem dzierżawcy prawa kupna przedmiotu dzierżawy najpóźniej z upływem okresu, na jaki została zawarta umowa dzierżawy,

3) nabycia tej nieruchomości po upływie co najmniej pięciu lat od dnia przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa własności tej nieruchomości rolnej.

Ponadto nieruchomość rolna, której własność została przeniesiona na rzecz Skarbu Państwa w związku z przejęciem długu, nie może zostać zbyta przed upływem 20 lat od dnia przeniesienia jej własności, z wyłączeniem zbycia na rzecz dotychczasowego właściciela na jego wniosek. Szczegółowe zasady przejęcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa dostępne są na stronie http://www.kowr.gov.plirestrukturyzacja-zadluzonych-podmiotow/przejecie-dlugu-zobowiazania.

Istnieje również możliwość ubiegania się o restrukturyzację zadłużenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn.zm.).

Należy podkreślić, że umowa o kredyt jest umową cywilnoprawną zawieraną przez strony dobrowolnie i kształtowaną w ramach obowiązujących przepisów. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będąc stroną umowy o kredyt w świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości wpływu na decyzje związane m.in. ze zmianą warunków spłaty kredytu.

Jesienne ubezpieczenia upraw z dopłatą dostępne na poczcie

Dodano: 23 wrzesień 2019 godz. 23:33
23 września Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. Ubezpieczenia upraw są obowiązkowe, współfinansuje je budżet państwa, a dopłata może sięgać do 65% wartości umowy. Dotowana ochrona upraw i zwierząt jest dostępna w ponad 2 tys. placówek Poczty Polskiej w całym kraju.

ARiMR podaje uaktualnione stawki pomocy po suszy

Dodano: 23 wrzesień 2019 godz. 23:27
.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października 2019 r.

ARiMR: przyjmowanie wniosków o pomoc w związku z suszą - od 3 października

Dodano: 23 wrzesień 2019 godz. 23:24
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje od 3 października przyjmować wnioski o pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, a także huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Posiedzenie RP ZIR Powiatu Stargardzkiego

Dodano: 23 wrzesień 2019 godz. 14:29
Posiedzenie RP ZIR Powiatu Stargardzkiego
20 września 2019 r. w Wiechowie (gm. Marianowo) odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Stargardzkiego. Z udziałem zaproszonych przedstawicieli kierownictw poszczególnych instytucji omówiono główne tematy przewidziane w programie:

1) szacowanie strat w gospodarstwach rolnych w nawiązaniu do badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz obowiązujących przepisów –Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
2) informacja na temat stanu realizacji dopłat za 2019r. w powiecie stargardzkim – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
3) informacja na temat bieżącej sytuacji w obrocie nieruchomościami w powiecie stargardzkim – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
4) sprawy bieżące.

Najwięcej uwagi poświęcono problemowi szacowania strat spowodowanych suszą.
Kolejny raz monitoring suszy i obowiązujące przepisy nie odzwierciedlają prawdziwej sytuacji na polach. Praca doradców i przedstawicieli samorządu rolniczego staje pod znakiem zapytania – formularze protokołów z szacowań nie przewidują możliwości wpisania rzeczywistych strat, stąd pojawia się kwestia, czy można w ogóle taki protokół podpisać. W przeciwieństwie do szacowań łowieckich- brak miejsca na uwagi. Z drugiej strony – brak podpisu powoduje nieważność dokumentu i odcina rolnika od jakiejkolwiek pomocy. Potrzeba radykalnych działań, by zwrócić uwagę decydentów na tą problematykę.

Podczas dyskusji nad planem pracy Rady na najbliższy czas, wskazano przede wszystkim na konieczność analizy następujących spraw:

- szkody łowieckie (wciąż niekorzystne przepisy)
- KRUS
- słupy elektroenergetyczne na polu – służebność przesyłu (konieczny udział prawnika)
- szkolenia, promocja działalności samorządu rolniczego
- KOWR- zwiększenie wpływu przedstawicieli ZIR na procedury przetargowe (praca w komisjach)

Posiedzenie Rady Powiatowej w Pyrzycach

Dodano: 23 wrzesień 2019 godz. 12:39
Posiedzenie Rady Powiatowej w Pyrzycach
Dnia 20 września br. w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej powiatu pyrzyckiego, w którym oprócz przedstawicieli ZIR uczestniczyli również zaproszeni goście: p. Stanisław Stępień – Starosta Pyrzycki, p. Joanna Suwińska – PZDR w Pyrzycach.
Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady p. Dariusz Janik, który przywitał gości oraz wszystkich uczestników spotkania, po czym dokonał przedstawienia porządku obrad, który to został w niezmienionej formie jednogłośnie przyjęty. Rozpoczynając spotkanie krótko podsumował wybory do Rad Powiatowych oraz przedstawił obecnym skład nowo wybranego Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Następnie przeszedł do tematu suszy, która wystąpiła na terenie powiatu pyrzyckiego rozpoczynając dyskusję.
Zdaniem przedstawicieli Rady tegoroczna susza swoim zasięgiem objęła uprawy, na wszystkich kategoriach gleby. Sprawiła tym samym ogromne spustoszenie w ich gospodarstwach. Jednogłośnie wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili, że wyniki monitoringu suszy nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu roślin w uprawach. Długotrwałe występowanie wysokich temperatur oraz brak dostatecznych opadów doprowadziły do wysychania upraw, co błyskawicznie przełożyło się na utratę ich jakości. Fatalnie wyglądają plantacje kukurydzy oraz ziemniaków, ponieważ nie spełniają parametrów.
Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Powiatowej wyrazili swoje stanowisko w stosunku do podjętych działań związanych z szacowaniem szkód. Komisje stwierdzając straty w plonach, nie mogą ich wskazać w protokołach, ponieważ monitoring Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nie wykazał suszy. Zawnioskowali o jak najszybsze wdrożenie programu wsparcia dla rolników poszkodowanych przez tegoroczną klęskę oraz wprowadzenie działań prowadzących do zniwelowania powtarzających się od lat problemów.
Jeżeli w temacie suszy nie nastąpi konsensus rolnicy zapowiedzieli protest w najbliższym czasie.
Na tym posiedzenie zakończono.

STANOWISKO Zarządu ZIR w sprawie suszy 2019r

Dodano: 20 wrzesień 2019 godz. 12:51
STANOWISKO Zarządu ZIR w sprawie suszy 2019r
Dnia 18 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu ZIR, w którym uczestniczyli również Przewodniczący Rad Powiatowych oraz zaproszeni goście: p. Barbara Wójcik – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ZUW w Szczecinie i p. Dariusz Kłos – z-ca dyrektora ZODR Barzkowice. Po szerokiej dyskusji zostało wypracowane stanowisko, które znajduje się poniżej.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR