Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

KRIR oczekuje rozwiązania problemu odpadowych folii

Dodano: 21 styczeń 2020 godz. 09:55
KRIR oczekuje rozwiązania problemu odpadowych folii
Zarząd KRIR wystąpił w dniu 9 stycznia 2020 r. do Ministra Klimatu realizując wniosek przyjęty przez Krajową Radę Izb Rolniczych na drugim posiedzeniu VI kadencji w dniu 2 grudnia 2019 r. o rozwiązanie problemu odbioru odpadowej folii rolniczej. Obecnie firmy skupowe nie chcą takiej folii odbierać i prawdopodobnie bezskuteczne też będą działania gmin w zakresie programu zbierającego odpady foliowe. Równocześnie od 1 stycznia 2020 roku weszły obowiązki w zakresie rejestracji w elektronicznej Bazie Danych Odpadowych gospodarstw o powierzchni powyżej 75 ha, co może spowodować, że będzie automatycznie egzekwowany obowiązek zagospodarowania folii odpadowej i plastiku w tych gospodarstwach. Mając powyższe na uwadze samorząd rolniczy zawnioskował o wprowadzenie przepisów zobowiązujących podmioty sprzedające folię rolniczą lub towary w opakowaniach foliowych i plastykowych (big bagi, worki po nawozach itp.) do odbioru zużytej folii. Jednocześnie w związku z informacjami napływającymi od rolników o niewielkim zainteresowaniu gmin programami odbioru folii rolniczych Zarząd KRIR zwrócił się o przedstawienie informacji, jaka jest rzeczywiście skala zainteresowania gmin tym tematem. Być może problemem jest zbyt niska stawka dopłaty do utylizacji.

Źródło: KRIR

Problem wycofywania środków ochrony roslin.

Dodano: 17 styczeń 2020 godz. 14:10
Problem wycofywania środków ochrony roslin.
W związku z wycofaniem przez Komisję Europejską szeregu substancji czynnych, których stosowanie musi być zakończone w określonych terminach w 2020 roku Zarząd KRIR wystąpił 9 stycznia 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o pilną aktualizację metodyk integrowanej ochrony roślin oraz przeprowadzenie akcji informującej rolników o możliwościach zastąpienia wycofywanych środków ochrony roślin innymi - dopuszczonymi do stosowania.
http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/produkcja-roslinna/6658-potrzebna-aktualizacjia-srodkow-ochrony-roslin

Wykaz wycofywanych substancji i terminów ich stosowania znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komunikat---nowe-terminy-na-sprzedaz-i-stosowanie-srodkow

Równiez Zarząd ZIR interweniował w tej sprawie - postulujemy obligatoryjne wskazywanie innych substancji w miejsce tych wycofywanych z obrotu, wskazując na niekorzystyny wpływ obecnych procedur na funkcjonowanie rynku rolno-spozywczego.

Jakość ziaren zbóż, nasion rzepaku i soi przywożonych do Polski

Dodano: 16 styczeń 2020 godz. 13:57
Jakość ziaren zbóż, nasion rzepaku i soi przywożonych do Polski
W dniu 23 grudnia 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na pismo Pana Europosła Krzysztofa Jurgiela w sprawie kontroli jakości ziaren zbóź (w tym kukurydzy oraz nasion rzepaku soi przywożonych do Polski z Ukrainy i innych państw trzecich. Resort rolnictwa wskazał, że na bieżaco analizuje dane Ministerstwa Finansów dotyczące ilości zbóż przywożonych do Polski, a także dane w zakresie jakości zbóż.

Od stycznia do października 2019 roku przywieziono do kraju 1,2 mln ton zbóż, z czego import zbóż z Ukrainy wynosił 229 tys. ton, co stanowiło prawie 20% ogólnego przywozu. Przywóz kukurydzy wyniósł w ww. okresie 346 tys. ton, w tym 130 tys. ton pochodziło z Ukrainy.

W kontrolę zbóż z Ukrainy zaangażowane są następujące inspekcje: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w zakresie bezpieczeństwa żywności przeprowadza urzędowe kontrole żywności wyprodukowanej oraz wprowadzanej do obrotu w Polsce, w tym żywności pochodzącej z innych państw członkowskich. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach urzędowej kontroli żywności, upoważnione są również do przeprowadzania granicznych kontroli sanitarnych żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonej kontroli właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydaje świadectwo stwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych przez kontrolowane towary, a na podstawie świadectwa organy celne nadają dopuszczalne przeznaczenie celne. Graniczne kontrole sanitarne towarów odbywają się rutynowo i są przeprowadzane na przejściach granicznych oraz w miejscach przeznaczenia towarów, siedzibie importera albo odbiorcy towarów. Kontrola graniczna nie jest w Polsce przeprowadzana w przypadku, gdy towar znajduje się legalnie w obrocie unijnym i został przywieziony do Polski w ramach wspólnego rynku na zasadach swobodnego przepływu towarów i wzajemnego uznawania (tzn. gdy jest to towar, który został celnie odprawiony w innym kraju UE).

W trakcie kontroli granicznej organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawdza dokumentację towaru, przeprowadza kontrolę identyfikacyjną oraz kontrolę bezpośrednią, w tym oględziny towaru. W ramach kontroli bezpośredniej mogą być również pobrane próbki do badań laboratoryjnych. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że produkt nie spełnia wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmują stosowne działania (zgodnie z art. 19 rozporządzenia nr 882/2004), aby takie produkty nie zostały dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej. Każdorazowo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej żądają przedłożenia przez importera dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo, w tym wyników badań laboratoryjnych, a w przypadku ich braku lub wątpliwości, co do bezpieczeństwa danego towaru pobierane są próbki do badań laboratoryjnych. Z tego względu kontrola graniczna opiera się na kontroli dokumentacji oraz ocenie partii towaru, a próbki do badań są pobierane w wyniku oceny ryzyka w uzasadnionych sytuacjach, w tym w przypadku braku wyników ww. badań lub wątpliwości, co do bezpieczeństwa danego towaru.

Niezgodności dotyczące bezpieczeństwa żywności stwierdzone zostały w niewielkiej liczbie przesyłek. Główne problemy dotyczyły obecności szkodników, zbyt wysokiego poziomu środka fumigującego oraz nieodpowiednich cech organoleptycznych produktu.

W roku 2018 skontrolowano m.in.: 71 partii pszenicy w ilości 16 741,9 ton z Ukrainy, 5 407,2 ton pszenicy z Kazachstanu oraz 44,2 t pszenicy z Mołdawii. Żadna z partii nie została odrzucona. 482 partie rzepaku w ilości 213 300 ton. Odrzucono 55 partii w tym 31 ze względu na obecność szkodników, 19 ze względu na przekroczony poziom środka fumigującego oraz 5 partii ze względu na niespełnienie norm organoleptycznych. 1 735.3 ton kukurydzy z Mołdawii gdzie zakwestionowano 6 partii — 4 ze względu na obecność szkodników, a 2 ze względu na przekroczenie środka frmigującego. 106 ton kukurvdzv z Rosji i 453 tony kukurydzy z Kazachstanu. Nie zakwestionowano żadnej partii.
Kontrolą objęte bvło 100% dokumentacji, natomiast kontrola identyfikacyjna i bezpośrednia przeprowadzana była zgodnie z oceną ryzyka.

Do 31 października 2019 skontrolowano: 162 próbki pszenicy z Ukrainy w ilości 3 486,9 ton, 3 647 ton pszenicy z Kazachstanunie odrzucono żadnych badanych partii, 1 próbkę kukurydzy z Ukrainy w ilości 21 ton, 125 ton kukurydzy z Argentyny oraz 1 075,2 tony z USA — nie odrzucono żadnych partii. 479 próbek rzepaku z Ukrainy w ilości 155 654,35 ton, z czego 21 partii zostało odrzuconych ze względu na obecność szkodników, a jedna ze względu na przekroczony poziom środka fumigującego. 405 ton rzepaku z Kazachstanu oraz 235 ton rzepaku z Rosji. Žadna partia nie została odrzucona. Ponadto odrzucono 22 partie rzepaku pochodzącego z Mołdawii, 9 wskutek obecności szkodników, a 13 z uwagi na przekroczony poziom środka fumigującego.

Nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad importem produktów roślinnych pochodzących z krajów trzecich obejmuje produkty przeznaczone do żywienia zwierząt. Kontroli granicznego lekarza weterynarii podlegają wszystkie przesyłki zbóż, soi, rzepaku importowane z krajów trzecich przeznaczone na cele paszowe.

W 2018 skontrolowano m.in.:
142 462,26 ton kukurydzy, w tym 134 524,36 ton kukurydzy z Ukrainy, 1464 tony glutenu kukurydzianego (1089 ton z Ukrainy), 3 839 ton sorgo (w tym 2 791,87 ton z Ukrainy), 3567,76 tony pszenicy, 9 315,76 tony GMO soi z Ukrainy, 4305,70 ton GMO łuski sojowej granulowanej z Ukrainy.
W 2019 roku (od stycznia do czerwca) skontrolowano m.in.:
125 763,94 ton kukurydzy na cele paszowe (124 095 ,84 ton z Ukrainy), 438 ton glutenu kukurydzianego (168 ton z Ukrainy), 3 228,4 ton sorgo (w tym 2 446,6 ton z Ukrainy), 1 83 tony pszenicy z Ukrainy, 1 981,31 ton GMO soi z Ukrainy, 7 138,75 ton GMO łuski sojowej granulowanej z Ukrainy.
Zarówno w 2018 roku jak i w 2019 wyniki kontroli ww. produktów rolnych były w większości pozytywne. Jedynie zakwestionowano nieznaczne ilości badanych produktów ze względu na obecność produktów GMO oraz obecność pałeczek salmonella.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadzi graniczne kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jakość handlowa są to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Kontrola jakości handlowej na granicy, przeprowadzana przez IJHARS, obejmuje m.in. ziarno zbóż, nasiona rzepaku i soi przeznaczone wyłącznie do celów spożywczych, po uprzednim zgłoszeniu danej przesyłki do kontroli przez dysponenta towaru.

W 2018 r. w ramach granicznej kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych skontrolowano 460 partii ziarna zbóż o masie 90 353,9 ton przeznaczonych na cele spożywcze pochodzących z Ukrainy.

Kontrolą objęto:
229 partii żyta o łącznej masie 46 039 ton, 101 partii pszenicy o łącznej masie 5 501,5 ton, 85 partii jęczmienia o łącznej masie 37 587,6 ton, 25 partii prosa o łącznej masie 605,8 ton, 8 partii gryki o łącznej masie 157,9 ton, 7 partii kukurydzy o łącznej masie 152,7 ton, 5 partii owsa o łącznej masie 309,4 ton, 748 partii soi o łącznej masie 71 946,3 ton, w tym: 730 partii soi o łącznej masie 71 528,3 ton pochodzących z Ukrainy, 407 partii rzepaku o łącznej masie 110 173,1 ton, w tym 374 partie rzepaku o masie 108 370,5 pochodzące z Ukrainy. W wyniku kontroli przeprowadzonych w ww. okresie wydano:
14 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu 14 partii żyta o masie 904,2 ton ze wzgledu na obecność żywych szkodików (9 partii), obecność szkodników i ich pozostałości oraz niewłaściwy zapach (2 partie), zaniżoną liczbę opadania i obecność żywych szkodników (2 partie), zaniżoną liczbę opadania (1), 20 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu 20 partii soi i rzepaku o łącznej masie 983,4 ton, w tym: 16 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu 16 partii soi o łącznej masie 745,3 ton pochodzących z Ukrainy, ze względu na: nieprawidłowe cechy organoleptyczne ( 14 partii o łącznej masie 652,8 ton), obecność żywych szkodników i roztoczy (3 partie o łącznej masie 66,0 ton), zawyżoną wilgotność oraz zawartość substancji lotnych (1 partia o masie 70,5 ton), obecność żywych roztoczy (1 partia o masie 22,0 ton), zawartość zanieczyszczeń (1 partia o masie 20,4 ton), przy czym należy zaznaczyć, że niektóre partie soi kwestionowano ze względu na występowanie kilku rodzajów nieprawidłowości; 4 decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu 4 partii rzepaku o łącznej masie 238, I ton pochodzących z Ukrainy, ze względu na obecność szkodników. Od 1 stycznia do 31 października 2019 r. w ramach granicznei kontroli iakości handlowej artykułów rolno-spożywczych IJHARS skontrolowała:

860 partii zbóż o masie 100 074,6 ton (w tym 388 partii zbóż o masie 12 321,3 ton z Ukrainy),
579 partii soi o masie 40 568,8 ton (w tym 566 partii soi o masie 40 303,6 t z Ukrainy),
532 partie rzepaku o masie 153 335,7 ton (w tym 491 partii rzepaku o masie 152 108,1 ton z Ukrainy).

W wyniku kontroli granicznej przeprowadzonej w ww. okresie wydano 15 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu 17 partii zbóż i rzepaku, o łącznej masie 943,4 ton, ze względu na:
niewłaściwe oznakowanie ryżu w zakresie wartości odżywczej z Pakistanu (3 partie o łącznej masie 24,2 ton), zawyżoną wilgotność kukurydzy z USA (1 partia o masie 20,8 ton), obecność żywych szkodników w rzepaku z Ukrainy (13 partii o łącznej masie 769,8 ton). Ponadto IJHARS prowadzi kontrole graniczne produktów ekologicznych. Kontrole te mają na celu zweryfikowanie, czy produkty oznakowane jako ekologiczne spełniają wymagania dotyczące rolnictwa ekologicznego. W stosownych przypadkach, podczas kontroli granicznej pobierane są próbki do badań w kierunku wykrycia środków lub substancji niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. W 2019 roku zaimportowano m.in. 5 107 ton ekologicznych zbóż, 675 ton ekologicznej soi, 66 ton ekologicznego rzepaku. W ww. grupach produktów nie stwierdzono pozostałości środków lub substancji niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Zgodnie z informacją Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wśród roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, objętych obowiązkową graniczną kontrolą fitosanitarną dotyczącą bezpośrednio zbóż, znajduje się ziarno (materiał roślinny nie przeznaczony do siewu) i nasiona ( materiał roślinny przeznaczony do siewu roślin rodzajów Triticum (pszenica) , Secale (żyto) oraz Triticosecale (pszenżyto), pochodzące z Afganistanu, Indii, Iraku, Iranu, Meksyku, Nepalu, Pakistanu , RPA, i USA oraz nasiona (przeznaczone do siewu) roślin rodzaju Oryza (ryż) i gatunku Zea mays (kukurydza), pochodzące ze wszystkich państw trzecich.

W przypadku kukurydzy, obowiązkowej granicznej kontroli fitosanitarnej podlegają jedynie nasiona przeznaczone do siewu (od dnia I stycznia 2019 r. do 15 listopada 2019 r. na polskiej granicy państwowej organy PIORIN skontrolowały 16 przesyłek przeznaczonych do siewu nasion kukurydzy, przy czym 8 przesyłek pochodziło z Federacji Rosyjskiej, 5 przesyłek z Ukrainy, a 3 z USA).

Pozostałe zboża nie są objęte obowiązkową graniczną kontrolą fitosanitarną i zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami, mogą być importowane z Ukrainy przez dowolny punkt wwozu. Inspekcja może podejmować działania kontrolne w stosunku do towarów które nie podlegają obowiązkowej granicznej kontroli fitosanitarnej w ramach tzw. monitoringu. Takie działania w stosunku do zbóż pochodzących z Ukrainy są prowadzone od 2016 r. i kontrolą monitoringową obejmowanych jest nie mniej niż 10% przesyłek importowanych z tego kraju. W wyniku realizowanych dotychczas kontroli nie stwierdzono zagrożenia fitosanitarnego, wynikającego z importu zbóż pochodzących z Ukrainy.

W 2018 roku spośród 2075 przesyłek, których zawartość stanowiły zboża pochodzące z Ukrainy. inspektorzy PIORIN skontrolowali 312 przesyłek o łącznej masie ponad 23 tys. ton. Od 1 stycznia do 15 listopada 2019 na 1489 przesyłek skontrolowano 193 0 tonażu 10 546,21 ton.

Niezależnie od tego, że przywóz zbóż z Ukrainy nie stanowi znaczącego udziału w podaży ziarna na polski rynek oraz, że wyniki kontroli granicznej zbóż z tamtego kierunku nie wykazują znaczących uchybień, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie sprzeciwiało się wprowadzaniu unijnych preferencji handlowych dla Ukrainy, mając na uwadze, że przywóz ukraińskiego ziarna do Polski, może mieć niekorzystny wpływ na warunki gospodarowania producentów zbóż szczególnie w regionach wschodnich naszego kraju.

Na posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 18 listopada br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informował o problemach związanych z importem kukurydzy na rynek polski oraz zwrócił się do Komisji Europejskiej o przekazanie informacji, czy Ukraina stosuje europejskie standardy w zakresie stosowanych środków ochrony roślin w produkcji zboża. Wnioskował również o nieotwieranie nowych preferencji w dostępie do rynku UE w odniesieniu do importu zbóż, w tym kukurydzy. Wniosek Polski poparły Węgry, Rumunia oraz Litwa.

Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Phil Hogan przedstawiając dane Komisji dotyczące importu kukurydzy do UE wskazał, że trzy czwarte importowanej kukurydzy napływa do krajów takich jak Hiszpania (30%), Holandia (20%), Włochy (9%), Wielka Brytania (8%) i Portugalia (7%). Wg danych Komisji Polska nie jest dużym importerem tego zboża.

Komisarz zapowiedział dalsze monitorowanie rynku.

Źródło: KRIR

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Dodano: 16 styczeń 2020 godz. 13:53
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. poz. 46), ARiMR informuje, że wnioski o przyznanie dopłaty będzie można składać w terminie od dnia 25 maja do dnia 25 czerwca 2020 roku.

Źródło: KRIR

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Dodano: 16 styczeń 2020 godz. 13:47
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi ?

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.

Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności ?
Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności. Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii, właściwym terytorialnie ze względu na lokalizację gospodarstwa w celu przeprowadzenia badania przedubojowego i wystawienia świadectwa urzędowego, które będzie towarzyszyło tuszy i narządom wewnętrznym zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności. Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.
Pytanie 3. Kto może dokonać uboju z konieczności ?

Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

Pytanie 4. W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności ?

W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.

Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można również, pod nadzorem wezwanego urzędowego lekarza weterynarii, usunąć z tuszy żołądek oraz jelita zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować (w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.

Pytanie 5. Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia ?

Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty: oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji; świadectwo urzędowe - stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.
Pytanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona do rzeźni ?

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.

Pytanie 7. Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności ?

Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę powinno być leczone, albo uśmiercone.
W przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to:

1) uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego,

2) tusza może być: poddana utylizacji lub za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii).
Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie może być oferowane do sprzedaży.

Pytanie 8. Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, który zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności ?

W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go bądź przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Pytanie 9. Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia ?

Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.

Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi.

Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.

Pytanie 10. Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy, świni lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni.
Natomiast na terenach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń termin na przekazanie informacji wynosi 2 dni w przypadku uboju z konieczności świń.

Opracowano w:
Departamencie Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Zarządu ZIR dnia 13 stycznia 2020r.

Dodano: 16 styczeń 2020 godz. 11:57
Posiedzenie Zarządu ZIR dnia 13 stycznia 2020r.
W dniu 13 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, którego uczestnikami poza p. Stanisławem Balińskim – delegatem do KRIR i mecenasem Piotrem Kopcewiczem byli przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - p. Marcin Siedlecki, p. Anna Sigiel-Dopierała, p. Łukasz Banasiak, p. Jan Bojko, Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego – p. Maciej Tracz, p. Magdalena Tracz, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa p. Jarosław Staszak oraz p. Piotr Kamiński – Przewodniczący Rady Powiatowej ZIR w Goleniowie.
Posiedzenie rozpoczął Prezes p. Andrzej Karbowy przedstawiając problemy z jakimi borykają się zachodniopomorscy rolnicy w przypadku szkód wyrządzonych przez gatunki zwierząt chronionych, prosząc jednocześnie obecnych przedstawicieli RDOŚ o aktywne włączenie się do pomocy w rozwiązaniu tego problemu. Największe szkody w uprawach dokonywane są przez między innymi: bobry, żubry, żurawie, gęsi, łabędzie, wilki.
Zdaniem przedstawicieli RDOŚ jest tendencja wzrostowa populacji większości zwierząt chronionych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Najważniejszym czynnikiem, który może spowodować zmniejszenie problemów z tymi gatunkami będzie rzetelna informacja na temat ich skupisk, której skutkiem będą odpowiednie działania zmierzające do utrzymania stabilnej ilości gatunku. Został przedstawiony również proces odszkodowawczy jeśli chodzi o zgłaszanie szkód wyrządzanych przez bobry i żubry.
W przypadku szkód wyrządzonych przez żubry wypowiedzieli się również przedstawiciele Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, które jest odpowiedzialne za ten gatunek. Najważniejszym celem Towarzystwa jest doprowadzenie do sytuacji aby miejscem żerowania żubrów były lasy i jak najmniejsze szkody wyrządzane na polach. Przedstawiciele omówili plan działania Towarzystwa prosząc równocześnie o informację na temat miejsc żerujących żubrów, co zwiększy możliwość interwencji. Problem szkód wyrządzonych przez żubry to przede wszystkim powiat wałecki, lecz istnieje zagrożenie przemieszczania tych zwierząt na inny teren.
W kolejnej części posiedzenia głos zabrał p. P. Kamiński przewodniczący Rady Powiatowej Goleniów, przedstawiając relację z parlamentarnego zespołu do spraw ochrony zwierząt, praw właścicieli zwierząt oraz rozwoju polskiego rolnictwa. informując o projektach ustaw: 1. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw oraz 2. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.
Następnie przedstawiciel KOWR p. J. Staszak przede wszystkich przedstawił sprawy związane z restrukturyzacją zadłużonych podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Z dniem 8 lutego 2019 r na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33) - podmiot prowadzący gospodarstwo rolne ma możliwość ubiegania się o restrukturyzację zadłużenia przez Krajowy Ośrodek wsparcia Rolnictwa. Poinformował, iż na chwilę obecną zostało złożonych 6 wniosków. O przejęcie długu mogą ubiegać się podmioty prowadzące gospodarstwo rolne, które nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości lub wobec których nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Należy jednak pamiętać, iż KOWR może przejąć dług podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne jedynie w wypadku, gdy przedmiotem przejęcia jest dług o charakterze pieniężnym powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej a jego wysokość nie przekracza wartości nieruchomości, pomniejszonej o wysokości sumy hipoteki ustanowionej na tej nieruchomości oraz, że przejęciu nie podlegają zobowiązania publiczno-prawne.
W dalszej części posiedzenia przeanalizowano bieżącą dokumentację, a także zatwierdzono prowizorium budżetowe na 2020 rok.
Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej będzie w dalszym ciągu prowadził działania w zakresie poruszonych tematów oraz ptasiej grypy i ASF.

W sprawie adresów kół łowieckich, na które należy zgłaszać szkody łowieckie

Dodano: 10 styczeń 2020 godz. 13:43
W sprawie adresów kół łowieckich, na które należy zgłaszać szkody łowieckie
W dniu 9 stycznia 2020 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, które odbyło się 2 grudnia 2019 r., zwrócił się do Ministra Klimatu Pana Michała Kurtyki o zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych poprzez dodanie zapisu o konieczności podawania adresu koła łowieckiego do urzędu gminy i siedziby izby rolniczej, do którego należy zgłaszać szkody łowieckie. Obecnie koła łowieckie nie mają takiego obowiązku.

Źródło: KRIR

Budowa farm fotowoltaicznych na gruntach IV-VI klasy

Dodano: 10 styczeń 2020 godz. 09:40
Budowa farm fotowoltaicznych na gruntach IV-VI klasy
W dniu 9 stycznia 2020 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, które odbyło się 2 grudnia 2019 r., zwrócił się do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak o zmianę przepisów w zakresie planowania przestrzennego w celu umożliwienia budowy farm fotowoltaicznych na gruntach klas IV-VI, na obszarach z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie przepisy w tym zakresie, uniemożliwiają takie inwestycje. Argumentem za zaproponowaną zmianą przepisów jest możliwość okresowego wypasu owiec na terenie farm fotowoltaicznych.

Źródło: KRIR

Ochrona produkcji rolniczej w ramach gospodarki przestrzennej

Dodano: 10 styczeń 2020 godz. 09:38
Ochrona produkcji rolniczej w ramach gospodarki przestrzennej
W dniu 9 stycznia 2020 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, które odbyło się 2 grudnia 2019 r., zwrócił się do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak o zmianę przepisów w zakresie gospodarki przestrzennej i wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom wprowadzenie zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego, chroniących prawa nabyte rolników gospodarujących od wielu lat na danym terenie. Obecnie osoby kupujące działki na wsi lub inni nowi mieszkańcy terenów wiejskich skutecznie blokują nie tylko zamierzenia inwestycyjne w gospodarstwach rolnych, ale też tzw. zwykła produkcję rolną na polach. Powszechne są działania zniechęcające i nękające rolników. Podkreśla się, że starych krajach UE zasady pierwszeństwa i praw nabytych są usankcjonowane zwyczajowo i prawnie.

Źródło: KRIR

Wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych

Dodano: 09 styczeń 2020 godz. 10:20
Wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych
Poniżej (w wersji do pobrania) przedstawiamy Państwu wyniki plonowania nasion - rzepak ozimy

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR