Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie - pod nadzorem ministra

Dodano: 30 styczeń 2020 godz. 10:58
Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie - pod nadzorem ministra
Minister Jan Krzysztof Ardanowski, w obecności sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego i zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin Krzysztofa Soski podpisał 28 stycznia br. porozumienie o przekazaniu do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół rolniczych wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.
W związku z tym, od 1 stycznia 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się dla tej szkoły organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny. Przejęcie kolejnej szkoły, tym razem na terenie województwa zachodniopomorskiego, stanowi uzupełnienie ogólnokrajowej sieci resortowych szkół rolniczych.
– Chcemy, żeby te szkoły stanowiły pewnego rodzaju kościec, szkielet kształcenia w zawodach rolniczych i zawodach pokrewnych. Zawód rolnika jest zwodem bardzo trudnym. Wymagania stawiane w tej chwili rolnictwu są coraz wyższe. Bez odpowiedniego przygotowania zawodowego rolnik nie poradzi sobie z prowadzeniem nowoczesnego gospodarstwa – podkreślił minister Ardanowski.
Minister powołując się na dotychczasowe doświadczenia w zarządzaniu szkołami resortowymi, zaznaczył, że coroczna ich oferta jest różnicowana w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz predyspozycji i zainteresowań młodzieży. Podobnie i przejmowana szkoła w Szczecinie wykorzystując swój potencjał kadrowo-dydaktyczny, stanie się ośrodkiem edukacji odpowiadającym na tego rodzaju oczekiwania.
– Wiedza wyniesiona z doświadczeń rodziców, dziadków jest już niewystarczająca. Zarówno do rolnictwa, jak i ogrodnictwa wchodzą nowe techniki i technologie, wszystko to co nazywamy rolnictwem precyzyjnym. Podejmowanie decyzji coraz częściej wspomagane jest przez sztuczną inteligencję, satelity, drony. Stosowane jest precyzyjne nawożenie i środki ochrony roślin tylko w takich ilościach, jakie są niezbędne, tak aby chronić jednocześnie środowisko. To wszystko wymaga niezbędnej specjalistycznej wiedzy – dodał szef resortu rolnictwa.
– Te placówki, które ministerstwo przejmuje i będzie przejmować mają być najlepszymi szkołami rolniczymi w Polsce. Widać, że zainteresowanie szkołami przejmowanymi przez resort wyraźnie rośnie, a to oznacza, że rośnie zaufanie do kształcenia w nich – podkreślił minister Ardanowski.

W ogólnokrajowej sieci resortowych szkół rolniczych są już 54 szkoły.

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.

Dodano: 30 styczeń 2020 godz. 09:31
Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oraz w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.

W 2020 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2020 r., w dwóch terminach:
od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra oleju napędowego określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2489), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:
kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
1- 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Źródło: KRIR

Specustawa

Dodano: 29 styczeń 2020 godz. 15:21
Specustawa
Specustawa dotycząca ASF podpisana!
28 stycznia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Ustawa wprowadza regulacje prawne służące zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz związanej z rozszerzaniem się obszaru występowania ASF konieczności redukcji populacji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Najistotniejsze zmiany to:
- wprowadzenie do Prawa łowieckiego regulacji dotyczącej odstrzału sanitarnego, wykonywanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Odstrzał sanitarny odbywa się na podstawie indywidualnego upoważnienia, wydanego odpowiednio przez, zarządzającego obwodem łowieckim, dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Upoważnienie określa gatunek i liczbę sztuk zwierzyny przeznaczonej do odstrzału oraz termin ważności,
- wprowadzenie regulacji prawnej umożliwiającej wystąpienie przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego do organów Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej z wnioskiem o udzielenie pomocy niezbędnej do przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych. Pomoc polega w szczególności na zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich, wsparciu poszukiwania padłych zwierząt oraz kontroli przestrzegania przez osoby uprawnione do wykonywania polowania, w tym osoby wykonujące odstrzał sanitarny, zasad bioasekuracji,
- wprowadzenie regulacji prawnej dotyczącej przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego. Ustawa zawiera delegację do wydania, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, rozporządzenia określającego zasady bioasekuracji podczas polowania i odstrzału sanitarnego. Naruszenie zasad bioasekuracji, zgodnie z ustawą, stanowić będzie wykroczenie,
- wprowadzenie przepisu zabraniającego celowego utrudniania lub uniemożliwiania polowania. Sankcją za popełnienie tego przestępstwa jest grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku,
- umożliwienie wykonywania odstrzału sanitarnego przy użyciu broni palnej wyposażonej w tłumik huku. Broń z tłumikiem huku może być używana wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych,
- rozszerzenie zakresu nakazów, jakie może nałożyć, na zarządców dróg publicznych, powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda, w przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. Nakazy obejmują zamykanie znajdujących się pasach drogowych przejść dla zwierząt oraz wykonywanie przeszkód technicznych, w szczególności ogrodzeń,
- rozszerzenie zakresu czynów zabronionych w przepisie karnym ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o udaremnianie lub utrudnianie wykonania odstrzału sanitarnego nakazanego przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę,
- uchylenie przepisów stanowiących o ograniczeniu, polegającym na możliwości wprowadzania na rynek, tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów pochodzenia zwierzęcego z zakładów korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3, rozporządzenia nr 853/2004 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego,
- wprowadzenie regulacji stanowiącej, w przypadku wydania nakazu odstrzału sanitarnego, podstawę prawną przekazania, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do dyspozycji wojewody, doraźnych zgrupowań funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, w celu udziału funkcjonariuszy w odstrzale sanitarnym. Dodatkowo, jeżeli w sytuacji kryzysowej środki są niewystarczające, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do dyspozycji wojewody doraźne zgrupowania żołnierzy posiadających uprawnienia do wykonywania polowania, w celu ich udziału w odstrzale sanitarnym,
- nowy tryb powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego oraz łowczego okręgowego. Łowczego Krajowego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska, łowczego okręgowego Łowczy Krajowy, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Łowczy Krajowy powoływany jest przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Naczelną Radę Łowiecką i odwoływany po zasięgnięciu opinii NRŁ. Kompetencję do powoływania i odwoływania łowczego okręgowego ma Zarząd Krajowy Polskiego Związku Łowieckiego.
Ustawa przedłuża okres wyznaczony na dokonanie nowego podziału województw na obwody łowieckie i zaliczenie tych obwodów do poszczególnych kategorii oraz okres ważności umów dzierżawy obwodów łowieckich, obowiązujących w dniu jej wejścia w życie, do dnia 31 marca 2021 r. Termin dotychczasowy upływa w dniu 31 marca 2020 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl

Zwrot podatku akcyzowego będzie jednak niższy przez opłatę paliwową?

Dodano: 29 styczeń 2020 godz. 11:00
Zwrot podatku akcyzowego będzie jednak niższy przez opłatę paliwową?
Mając na względzie obwieszenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. poz. 2489) – 23 stycznia 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zmianę w/w rozporządzenia i zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zgodnie z w/w obwieszczeniem w 2020 roku wzrasta opłata paliwowa, m.in. dla olejów napędowych o kodzie CN 27101943 lub CN 27102011, dla których rolnikom przysługuje zwrot podatku akcyzowego - zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Stosownie zaś do rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa na wstępie, w 2020 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego ponownie ustalono w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez jeden z portali branżowych, opłata paliwowa stanowi obecnie 2,6 % detalicznej ceny benzyny i 5,8 % ceny oleju napędowego. Z punktu widzenia rolników wzrost opłaty paliwowej oznacza podwyżki na stacjach benzynowych. W praktyce oznacza to, że rolnik w 2020 r. otrzyma realnie niższy zwrot akcyzy. Dlatego też, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra z wnioskiem o nowelizację w/w rozporządzenia i zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym - odpowiednio względem wzrostu opłaty paliwowej.

Źródło: KRIR

Kondolencje

Dodano: 27 styczeń 2020 godz. 14:53
Kondolencje
Pani Annie Glińskiej
Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają członkowie Zarządu, Przedstawiciele RP Gryfino
oraz pracownicy Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Targi Grune Woche 2020

Dodano: 27 styczeń 2020 godz. 14:28
Targi Grune Woche 2020
W dniach 17-26 stycznia 2020 r. w Berlinie odbyły się Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa – Grüne Woche. To cykliczna impreza targowa organizowana od 1926 r. Są to największe światowe targi żywności rolnictwa i ogrodnictwa, promujące zwłaszcza specjalności regionalne, artykuły ekologiczne oraz luksusowe. W ofercie targów także nowoczesne usługi świadczone przez rolników (np. wypoczynek i zakupy na wsi) oraz informacje na temat energii odnawialnych. Cieszą się dużym zainteresowaniem polskich wystawców i zwiedzających z Polski.
W 2020 r. partnerem targów była Chorwacja.

Podsumowując w tym roku:
- uczestniczyło w nich 1800 wystawców z 72 krajów,
- targi łącznie odwiedziło 400 000 zwiedzających,
- odbyło się ponad 300 wydarzeń towarzyszących.

Zachodniopomorska Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd dla grupy 65 rolników.

III Gala Rolników Powiatu Wałeckiego

Dodano: 27 styczeń 2020 godz. 10:47
III Gala Rolników Powiatu Wałeckiego
W dniu 24 stycznia w Człopie odbyła się III Gala Rolników Powiatu Wałeckiego zorganizowana przez Radę Powiatową ZIR w Wałczu. To ważne przedsięwzięcie wpisało się już na stałe w ważne wydarzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i niemalże stało się tradycją.
Gala w tak pięknym wydaniu cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy obecność na niej ok. 160 rolników. Wziął w niej również udział Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej - Andrzej Karbowy, który wręczył upominki dla najbardziej aktywnych rolników.
Najlepsi producenci rolni z całego Powiatu, samorządowcy i przedstawiciele instytucji współpracujących z rolnikami dzięki inicjatywie Rady Powiatowej Wałcz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i ogromnemu wsparciu współorganizatora Burmistrza Miasta i Gminy Człopa oraz sponsorów : Firmy Bednar, Corteva, PZZ Wałcz, SKR Strzelce Krajeńskie, BNP Paribas o/Wałcz
i Firmy HAWA oraz Agro - Młyn Białośliwie mogli bawić się do białego rana. Jedną z atrakcji wieczoru był konkurs sponsorowany przez Fitness Club Puls. W trakcie Gali przeprowadzono zbiórkę dla Gabrysia - chorego chłopca z Wałcza. Uzyskana kwota ze zbiórki to 5790 zł.
W imieniu organizatora gali Pana Mirosława Ignaszaka –członka Zarządu ZIR, a zarazem przewodniczącego rady powiatowej ZIR w Wałczu dziękujemy za okazane serce. Wszystkim uczestnikom Gali, sponsorom i współorganizatorom bardzo dziękujemy za tak wspaniały wieczór.

Spotkanie członków Zarządu ZIR z przedstawicielami Oddziału Regionalnego ARiMR

Dodano: 24 styczeń 2020 godz. 08:48
Spotkanie członków Zarządu ZIR z przedstawicielami Oddziału Regionalnego ARiMR
Dnia 22 stycznia br. w siedzibie ZIR odbyło się spotkanie członków Zarządu z przedstawicielami ARiMR w Szczecinie. Głównym tematem spotkania było podsumowanie klęski suszy jaka miała miejsce na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz przyznania pomocy z tytułu strat w uprawach spowodowanych suszą. Agencja zakończyła już przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy suszowej, ale nadal nie wszystkie z nich są kompletne. ARiMR nie wypłaca pomocy bez podstawowego dokumentu, którym jest właśnie protokół z szacowania.
Zdaniem uczestników spotkania instrukcje, które resort rolnictwa przekazał komisją szacującym straty, okazały się niewystarczające. Należałoby również zmienić podstawową definicję suszy, która ma różne interpretacje.
Informacyjnie, 17 stycznia br. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW w sprawie określenia w przepisach jednolitej daty uznania wystąpienia suszy na danym terenie, bowiem wynika, że komisje szacujące straty różnie interpretują datę wystąpienia suszy, którą należy podać w protokole i często wpisują datę ogłoszenia suszy przez IUNG.
Kolejna część spotkania to przede wszystkim rozmowy na temat:
• nadchodzących naborów wniosków (głównie program Młody Rolnik oraz Modernizacja – sektor D) i wprowadzone w nich zmiany,
• pomocy de minimis – zdaniem przedstawicieli ZIR powinna zostać utworzona platforma do monitorowania wykorzystania pomocy de minimis w celu sprawdzenia przed złożeniem wniosku do ARiMR,
• zachęcenia rolników o podanie nr telefonów w składanych wnioskach celem szybszego kontaktu przez pracownika ARiMR,
• wspólnej propozycji przeprowadzenia szkolenia dla zachodniopomorskich rolników na temat sporządzania wniosków.
Na tym spotkanie zakończono.

Spotkanie Zarządu ZIR z Dyrektorem OT KOWR Koszalin

Dodano: 21 styczeń 2020 godz. 09:57
Spotkanie Zarządu ZIR z Dyrektorem OT KOWR Koszalin
W dniu 15.01.2020r. w siedzibie KOWR w Koszalinie odbyła się narada Zarządu ZIR z Dyrektorem OT KOWR. Główne tematy, które były omawiane to min. restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw, działanie Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR oraz procedury przetargów. Do Oddziału KOWR w Koszalinie nie wpłynął (do dnia dzisiejszego) ani jeden wniosek o restrukturyzację zadłużenia. Ocena Ustawy w tym temacie jest bardzo negatywna. Należy jak najszybciej wnieść nowelizację, aby rzeczywiście mogła ona rozwiązać problemy rolników - wniosek należy skierować do KRIR.
Rada Społeczna jest zwoływana przez Przewodniczącego Rady lub Dyrektora KOWR. Dyrektor KOWR stwierdził, że poprzednie 3 – 4 spotkania Rady nie doszły do skutku ze względu na brak kworum. Na 31 stycznia zwołane jest posiedzenie Rady celem podsumowania działalności za 2019 r. Dyrektor OT KOWR wystąpił do Organizacji będących członkami Rady o weryfikację swoich przedstawicieli, aby nie dochodziło do takich sytuacji, że nie można liczyć na kworum.
Kolejnym bardzo ważnym tematem dotyczącym przetargów ofertowych jest usunięcie zapisów w ustawie w art.7 stanowiącego o potwierdzeniu przez wójta/burmistrza, prezydenta oświadczenia rolnika dot. wielkości gospodarstwa. W obecnej sytuacji – oświadczenie złożone przez rolnika jest trudne do weryfikacji.
Omawiano również kwestie dotyczące opiniowania – rękojmi wydawanej przez ZIR.
W zapytaniach o opinię przez KOWR po uzgodnieniu z prawnikiem, będą podawane dane (imię i nazwisko) w przypadku osób fizycznych. Na wniosek zainteresowanego można poznać wszystkie dane dotyczące danego przetargu.
Podczas dyskusji podsumowano dotychczasową współpracę i wskazano, że należy ją kontynuować i modyfikować pod względem merytorycznym.

Jaką datę uznaje się, jako datę wystąpienia suszy?

Dodano: 21 styczeń 2020 godz. 09:57
Jaką datę uznaje się, jako datę wystąpienia suszy?
Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas II Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, 17 stycznia 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa w sprawie określenia w przepisach jednolitej daty uznania wystąpienia suszy na danym terenie, bowiem z doświadczeń z ostatnich lat wynika, że Komisje szacujące straty różnie interpretują datę wystąpienia suszy, którą należy podać w protokole i często jako datę wystąpienia suszy na danym terenie, wpisują datę ogłoszenia suszy przez IUNG-PIB.

Terminy ogłaszania przez Instytut wystąpienia suszy często nie pokrywają się z datą obowiązkowego ubezpieczenia uprawy (ryzyko suszy – ostateczny termin, w którym możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia, upływa 31 maja w roku plonowania). W przypadku np. kukurydzy, którą sieje się głównie w połowie maja, a dla której załóżmy ogłoszono suszę w 4 raporcie (obejmującym okres 21.IV - 20.VI) i komisja jako datę wystąpienia suszy wpiszę datę 21 kwietnia – to wtedy taki rolnik dostanie obniżone odszkodowanie z racji braku posiadania ubezpieczenia na dzień 21 kwietnia. Tylko jak mógł ubezpieczyć uprawę, której jeszcze nie było?

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że ze względu na termin ogłoszenia wystąpienia zagrożenia suszą na danym terenie spora część rolników zostaje tam pozbawiona możliwości uzyskania nieobniżonego o 50% odszkodowania w ramach ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatą, w szczególności dotyczy to roślin jarych. Dlatego też, Zarząd KRIR wniósł o jednoznaczne wskazanie w przepisach prawa, jaką datę uznaje się, jako datę wystąpienia suszy, bo instrukcje, które resort rolnictwa przekazał komisjom szacującym straty, okazały się niewystarczające.

Źródło: KRIR

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR