Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Dodano: 27 marzec 2014 godz. 10:36
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2013r., poz.455) Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przekazuje informacje o nowych obowiązkach ciążących na producentach rolnych:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Izby

Dodano: 26 marzec 2014 godz. 08:40
Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Izby
Zachodniopomorska Izba Rolnicza

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Izby
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
1. wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze i doświadczenie w zakresie prawa rolnego,
2. staż pracy w jednostkach administracji publicznej w komórkach organizacyjnych zajmujących się problemami rolnictwa lub ochrony środowiska i innych Instytucjach działających na rzecz rolnictwa.
3. znajomość zakresu działań prowadzonych przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą.

Zgłoszenie do konkursu następuje przez złożenie następujących dokumentów:
1. pisemnego zgłoszenia do konkursu (listu motywacyjnego),
2. curriculum vitae (życiorysu),
3. kopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4. zaświadczenie lub oświadczenie kandydata o niekaralności,
5. innych dokumentów według uznania kandydata.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Izby w Szczecinie przy ulicy Smolańskiej 4 pok. 215 (poniedziałek – piątek
w godzinach 8.00 – 16.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora” w terminie
do 10 kwietnia 2014r. do godziny 13.00. Zgłoszenia nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia nadesłane pocztą a dostarczone do siedziby Izby po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Zarząd ZIR zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami oraz możliwość nie dokonania wyboru bez podawania przyczyny.

Ogłoszenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Dodano: 25 marzec 2014 godz. 11:47
Ogłoszenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
Na podstawie treści ogłoszenia oraz pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu na Stanowisko Dyrektora Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Zarząd zakończył postępowanie konkursowe bez dokonania wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Biura ZIR.

Ogłoszenie Cechu Rzemiosł Spożywczych w Szczecinie

Dodano: 25 marzec 2014 godz. 11:25
Ogłoszenie Cechu Rzemiosł Spożywczych w Szczecinie
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dot. nowych funduszy unijnych na lata 2014 - 2020.
Szkolenie odbędzie się w dniu 27 marca 2014 roku, o godzinie 18:30, w siedzibie Cechu Rzemiosł Spożywczych w Szczecinie przy alei Wojska Polskiego 78.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione informacje dotyczące nowej perspektywy budżetowej dla regionu województwa zachodniopomorskiego, co pozwoli Państwu przygotować oraz zweryfikować potrzeby rozwojowe Waszych działalności.
Omówione zostaną takie zagadnienia jak:
• planowane obszary wsparcia
• wysokość przewidywanych środków finansowych oraz ich wielkość w podziale na poszczególne programy operacyjne,
• przykładowe projekty,
• możliwości jakie płyną z wykorzystania środków unijnych.
Szkolenie prowadzić będą praktycy , tj. osoby które na co dzień zajmują się tematyką funduszy europejskich, w tym pisaniem wniosków o dofinansowanie.

Zgłoszeń możecie Państwo dokonywać mailowo, lub pod jednym ze wskazanych poniżej numerów telefonu. Liczba miejsc jest ograniczona.
Pozostaję z wyrazami szacunku,
Aleksandra Jaszczuk

Cech Rzemiosł Spożywczych
Al. Wojska Polskiego 78
70-482 Szczecin
tel. (91) 422-22-88
kom. 601-53-23-41


Zapraszamy!

Posiedzenie Zarządu ZIR w dniu 20 marca 2014r.

Dodano: 25 marzec 2014 godz. 10:39
Posiedzenie Zarządu ZIR w dniu 20 marca 2014r.
W dniu 20 marca 2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Zarząd ZIR niezmiennie podtrzymuje swoje stanowisko wypracowane podczas posiedzenia 21 czerwca 2013r w Białogardzie, by bez zmian pozostał art. 38 ust. 1a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz by dzierżawcy nieruchomości o pow. 428,5714 ha i większych, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na wyłączenie 30% gruntów, nie otrzymali od Agencji Nieruchomości Rolnych drugiej szansy w tym zakresie. Podkreślono również, że tylko dzierżawcy, którzy fizycznie wydadzą wyłączone grunty do Zasobu będą mogli nabyć dzierżawioną nieruchomość w trybie pierwszeństwa nabycia.
Ponowiono stanowisko wypracowane na początku roku dotyczące pełnego poparcia uwag przedstawionych przez Krajową Rade Izb Rolniczych do projektu PROW 2014-2020 z uwzględnieniem wniosków przedstawicieli Rad Powiatowych ZIR.
Ponadto rozmawiano również o jak najszybszej potrzebie ustalenia spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu omówienia problemu obrotu gruntami rolnymi powiązanymi z udziałami w spółkach rolnych.

OŚWIADCZENIE

Dodano: 18 marzec 2014 godz. 11:37
OŚWIADCZENIE
Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Julian Sierpiński już w lutym 2013 roku złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego NSZZ RI „Solidarność”. Natomiast 3 marca 2014 roku całkowicie zrezygnował z członkostwa w tymże Związku, składając publiczne oświadczenie podczas konferencji „Możliwość rozwoju gospodarstw rolnych w województwie zachodniopomorskim w kontekście WPR 2014-2020”, w której uczestniczył również Pan Edward Kosmal- Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”.
Należy tutaj podkreślić różnicę dat a to oznacza, że uchwała Rady Wojewódzkiej Związku powinna mieć treść o przyjęciu rezygnacji z członkostwa i skreśleniu z listy członków.

Danuta Lebioda, p.o. Dyrektora Biura ZIR

Artykuł z miesięcznika "Rolnik Dzierżawca"

Dodano: 12 marzec 2014 godz. 10:52
Artykuł z miesięcznika
Polecamy artykuł Pani Alicji Siuda z miesięcznika "Rolnik Dzierżawca" pn. "Oferent pod Lupą"

Wypadki przy pracy w gospodartswie rolnym - LIST PREZESA KRUS

Dodano: 07 marzec 2014 godz. 11:11
Wypadki przy pracy w gospodartswie rolnym - LIST PREZESA KRUS
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystosował list do rolników, w którym zwraca uwage na niebezpieczeństwa zagrażające rolnikom w trakcie pracy związanej z uzyciem maszyn i urządzeń
Wszelkie informacje dotyczące zasad bezpiecznej pracy w załączniku poniżej.

Wytyczne dot. stosowania niektórych przepisów rozporządzenia z 26 lutego 2014r -afrykański pomór świń

Dodano: 07 marzec 2014 godz. 10:33
Wytyczne dot. stosowania niektórych przepisów rozporządzenia z 26 lutego 2014r -afrykański pomór świń
W związku z wejściem w życie w dniu 26 lutego 2014r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2014 poz.247) Główny lekarz Weterynarii przekazuje wytyczne dotyczące stosowania niektórych przepisów ww. rozporządzenia.
Wytyczne dotyczą m.in:
- zasad przemieszczania świń na obszarze objętym ograniczeńiami, z tego obszaru i na ten obszar,
- wymagań dla zakładów przetwórstwa,
- wydawania zgody przez powiatowych lekarzy weterynarii na dokonywanie polowań na zwierzęta łowne.


Pismo w załączeniu.

Konferencja ZIR w Szczecinie, Piknik Wieprzowy

Dodano: 05 marzec 2014 godz. 15:58
Konferencja ZIR w Szczecinie, Piknik Wieprzowy
W dniach 3-4 marca 2014r. odbyła się konferencja na temat „Możliwości rozwoju gospodarstw rolnych w województwie zachodniopomorskim w kontekście WPR 2014-2020” zorganizowana przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą przy współudziale Katedry Inżynierii Systemów Agrotechnicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele rolników oraz wielu zaproszonych gości - przedstawicieli agend rządowych i samorządowych.

W pierwszym dniu omawiano miedzy innymi takie tematy jak:

• Wymogi cross compliance w zakresie wzajemnej zgodności,
• Perspektywa PROW 2014 – 2020,
• Obrót nieruchomościami rolnymi w województwie zachodniopomorskim


Do debaty zostali zaproszeni m. in. przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Szczecin, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie, OT Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie
Pani Elżbieta Konatowska z Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW przedstawiła temat „Wymogi cross compliance w zakresie wzajemnej zgodności”. Szczegóły Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej przedstawili reprezentanci Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Pani Aleksandra Mossakowska i Pan Tomasz Prost.

Temat Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020” został omówiony przez dr. Zofię Krzyżanowską - Radcę Generalnego MRiRW, która przedstawiła projekt PROW 2014-2020. Po zakończeniu wykładu dr. Zofia Krzyżanowska odpowiadała na liczne pytania zainteresowanych zgromadzonych na sali.
Bieżących informacji na temat obrotu ziemi w naszym województwie udzielił Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie Pan Robert Zborowski oraz Kierownik Sekcji Analiz i Prognoz ANR Pan Tomasz Zagórski.
Podczas konferencji odbył się również Piknik Wieprzowy z udziałem dzieci i dorosłych. W jego trakcie zorganizowano wiele konkursów, miała miejsce również degustacja produktów z mięsa wieprzowego. Celem „Pikniku Wieprzowego” była promocja wysokiej jakości produktów z mięsa wieprzowego, jak również propagowanie zdrowego stylu odżywiania.

Drugi dzień konferencji poświęcony był tematom Biogazowni, omawiano między innymi : Dobór podstawowych parametrów techniczno-ekonomicznych instalacji biogazowej przykłady rozwiązań biogazowni czy wymagania formalne dotyczące budowy instalacji biogazowych.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR