Jesteś tutaj:

Aktualności

Uwagi do kontroli ANR dokonanej przez NIK.

Dodano: 21 styczeń 2014 godz. 15:24
Uwagi do kontroli ANR dokonanej przez NIK.
W związku z Oświadczeniem, wydanym przez Oddział Terenowy ANR w Szczecinie, w imieniu Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej chciałbym zwrócić uwagę, iż wspomniana w nim kontrola przeprowadzona przez NIK potwierdziła nieprawidłowości działania Oddziału. Zakończyły się one dopiero wraz z wywalczeniem w trakcie naszego rolniczego protestu porozumienia z 11 stycznia 2013.
W przeszłości Izba zawsze wskazywała na naganne procedury Oddziału ANR, których wadliwość potwierdzają tezy zawarte w wystąpieniu pokontrolnym NIK. Nie zgadzam się zatem z konkluzją Oświadczenia ANR OT, że wynik kontroli był pozytywny.
http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,12164.html
Kontrola ujawniła złe działania Agencji, które spowodowały brak znaczącej poprawy struktury agrarnej gospodarstw.
Główny zarzut kontrolerów to brak opracowanych zasad realizacji zadań ustawowych polegających na „przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych” oraz „poprawie struktury obszarowej gospodarstw”.

W Oddziale brakowało: 1) analiz wpływu niekorzystania przez Agencję z prawa pierwokupu i odkupu
nieruchomości na nadmierną koncentrację nieruchomości, 2) analiz wpływu sprzedaży na poprawę struktury obszarowej gospodarstw, 3) brakowało udokumentowania czynności w ramach procesu wyboru nieruchomości Zasobu do sprzedaży (w tym m.in. inicjowania sprzedaży oraz sposobu ustalania powierzchni nieruchomości).

Agencja zbyt często stosowała cesję dzierżawy jako formę rozdysponowania gruntów. Prowadziło to nierzadko do wzmocnienia kapitałowego dzierżawcy lub zmian wspólników w spółkach. NIK poleciła ANR zaprzestanie praktyki jej stosowania, łącznie z cesjami w obrębie członków rodziny.

Dodatkowo absurdalnym wydaje się fakt, że w planie finansowym Zasobu Własność Rolnej Skarbu Państwa na rok ubiegły przewidziano na realizację m.in. prawa pierwokupu i prawa odkupu Agencji jedynie 80 000 zł!

Musieliśmy te złe działania zatrzymać i to było źródłem naszego rolniczego protestu, upartych negocjacji i wywalczonych porozumień.

Po proteście nadszedł czas na pracę całej naszej Izby- „pilnowanie” przetargów, analizowanie i opiniowanie spraw, pomoc dla rolników, dalsze rozwiązywanie problemów.

W propozycjach przekazanych Prezesowi ANR obecnemu na Walnym Zgromadzeniu ZIR 17 grudnia 2013 zawarliśmy m.in. postulaty:
- aby każdy Oddział Terenowy Agencji dysponował odpowiednimi środkami finansowymi na realizację ustawowego prawa pierwokupu i odkupu, proporcjonalnymi do wielkości przychodów (szacunkowo w OT w Szczecinie powinno to być 20- 25%)
- dopilnowania realizacji punktu porozumień, dotyczącego wysokich sankcji finansowych za odstąpienie w ciągu 10 lat od osobistego prowadzenia nabytych od Agencji gruntów.

Podsumowując: nie rozumiemy, jak wobec szczegółowych wyników kontroli NIK można oceniać ją jako pozytywną dla działań ANR OT do 11 stycznia 2013.

Julian Sierpiński
Prezes Zarządu ZIR

Prezes Julian Sierpiński wobec ataków na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą

Dodano: 17 styczeń 2014 godz. 16:50
Prezes Julian Sierpiński wobec ataków na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą
Szanowni Państwo!

Z ogromnym zdziwieniem i zaniepokojeniem, przyjmujemy ataki wymierzane w Zachodniopomorską Izbę Rolniczą, przez grupę Rolników protestujących w tych dniach w Szczecinie. Nie możemy przejść obojętnie wobec zarzutów, jakoby Izba zaprzestała działań na rzecz ochrony spraw rolniczych w naszym regionie.
Takie insynuacje godzą w dobre imię Samorządu Rolniczego i są wynikiem albo wyjątkowo złej woli, albo też braku wystarczającej wiedzy, dotyczącej realizacji postulatów zawartych w porozumieniu podpisanym w dniu 11 stycznia 2013 roku, między Resortem Rolnictwa, a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.
Przypominamy w tym miejscu, że wywalczone wówczas porozumienie, pozwoliło między innymi na:

- odwoływanie przetargów Agencji Nieruchomości Rolnych na wniosek
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,
- udział przedstawicieli rolników w pracach komisji przetargowych,
- możliwość organizowania przetargów ograniczonych ofertowych,
- nakładanie wysokich sankcji finansowych, jeśli nabywca nie uprawia samodzielnie gruntów
rolnych nabytych od Agencji, bądź je odsprzedaje,
- eliminowanie z procedur przetargowych osób, niebędących w istocie rolnikami, – czyli „SŁUPÓW”.

Przytoczone wyżej punkty porozumienia, zostały wynegocjowane przez przedstawicieli: Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, Solidarności Rolników Indywidualnych i Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Negocjacje trwały wiele miesięcy i były niezwykle trudne. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Agencji Nieruchomości Rolnych byli trudnymi i nieugiętymi partnerami w negocjacjach. Mimo to,
udało się osiągnąć zakładane cele i dziś rolnicy zachodniopomorscy są najbardziej uprzywilejowaną grupą rolniczą w Polsce.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie jedność, która towarzyszyła wówczas zmarzniętym i wycieńczonym wielomiesięcznym protestem na Wałach Chrobrego rolnikom. Pamiętamy dobrze ile pod adresem rolników padało nieprawdziwych oskarżeń i pomówień. Mówiono – „to protest inspirowany”, „to protest polityczny”. Wiemy, że mówiono wówczas nieprawdę.
Dziś tamte zarzuty wysunięte wobec obecnego protestu trudno będzie odeprzeć. Skutecznie, bowiem rozbito rolniczą jedność, być może po to, aby na skłóceniu naszego środowiska zbić swój własny polityczny kapitał. Odnosimy wrażenie, że dziś przy okazji każdego protestu (nawet tego niedotyczącego spraw rolniczych), będzie się zwoływać rolników w ciągnikach do Szczecina. Nie możemy się pod takim działaniem podpisać, albowiem Izba podejmuje współpracę na rzecz rozwiązywania problemów producentów rolnych z każdym, pod warunkiem, że taka inicjatywa cieszy się poparciem większości środowiska rolniczego.
To prawda, że Izby Rolnicze powinny bronić do upadłego, polskiej ziemi i polskiego rolnika. I czynią to, bo na mocy Ustawy o Izbach Rolniczych, Izba reprezentuje wszystkich rolników - w przeciwieństwie do poszczególnych związków i organizacji rolniczych, choć tym organizacjom nikt prawa do protestów odmawiać nie może. W naszym przekonaniu jednak, dziś nie ma powodów do okazywania w takiej formie swojego niezadowolenia. Proszę nam wskazać choćby jeden hektar ziemi, który od momentu podpisania ubiegłorocznego porozumienia, trafił w ręce obcokrajowca.
Nie znaczy to, że rolnicy zachodniopomorscy nie mają problemów, którymi należy się zając i w rozwiązywaniu, których należy ich wspierać.
Dzięki znacznej redukcji zabezpieczeń przy zakupie ziemi w preferencyjnym systemie ratalnym Agencji Nieruchomości Rolnych wywalczonym ubiegłorocznym protestem- Zachodniopomorska Izba Rolnicza, zaopiniowała 789 wniosków naszych rolników na zakup łącznie 18.234,3858 ha gruntów. W ramach przetargów ograniczonych rolnicy nabyli w tej sposób nieruchomości na łączną sumę 154 285 878 zł.
Pojawił się ważny problem związany z procedurą unieważnienia przetargów na sprzedaż ziemi, dokonywanej przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Trzeba wiedzieć, że dla niektórych z tych przetargów procedura jest w toku, a powodem ich unieważnień, były wnioski osób wyeliminowanych wcześniej z udziału w przetargach. To przedstawiciele Izby, zasiadający w komisjach przetargowych, skutecznie eliminowali stające do przetargu potencjalne „słupy”.

Jesteśmy w trakcie uzgadniania przyjazdu w tym miesiącu do Szczecina, Ministra Rolnictwa i Prezesa ANR, abyśmy mogli ten powyższy problem rozwiązać i dopracować procedury eliminacji osób nieuprawnionych z przetargów. Rolnikom zaś, którzy są poszkodowani w wyniku tychże unieważnień, zaoferowaliśmy pomoc prawną. Odbyło się także spotkanie z członkami Izby z powiatów, w których takie sytuacje miały miejsce.


Kończąc, raz jeszcze zapewniamy, że dobro Zachodniopomorskich Rolników, stanowi niekwestionowany priorytet działań Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.


Prezes Zarządu ZIR
Julian Sierpiński

Ubezpieczenia a dopłaty?

Dodano: 15 styczeń 2014 godz. 11:05
Ubezpieczenia a dopłaty?
W załaczeniu pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujące o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich w 2014r.

Zarząd 13 stycznia

Dodano: 14 styczeń 2014 godz. 15:54
Zarząd 13 stycznia
W dniu 13 stycznia 2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu ZIR.

Posiedzenie Zarządu poprzedziła wizyta Prezesa Juliana Sierpińskiego , wiceprezesa p. Lecha Banego oraz p. Danuty Lebioda Dyr. Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które odbyło się w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Walów Chrobrego 4 w Szczecinie. Powodem uczestnictwa w spotkaniu było zaproszenie Wojewody Zachodniopomorskiego, którego treść cytujemy „ …chcielibyśmy poruszyć kwestie związane z zapowiedzianymi protestami rolniczymi oraz stawianymi zarzutami „braku dialogu społecznego””.

Po zakończeniu posiedzenia w Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęto Posiedzenie Zarządu ZIR w siedzibie Izby. Gośćmi na spotkaniu byli wicewojewoda p. Ryszard Mićko, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa p. Jarosław Łojko wraz z Z-cą p. Beatą Brejwo-Kuźmicz oraz pracownikami.

Wiodącym tematem posiedzenia było przedstawienie oraz omówienie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dyr. Jarosław Łojko przekazał informacje, że niestety algorytm dla województwa zachodniopomorskiego nie jest dla nas korzystny i środki przeznaczone dla naszego regionu mogą okazać się niewystarczające, ponieważ potrzeby mogą przekroczyć przewidziany dla naszego województwa limit.

Z uwagi na fakt, że są to ostatnie lata kluczowej pomocy na rozwój obszarów wiejskich ze środków UE, należy w maksymalnym stopniu wykorzystać te pieniądze na rozwój polskich gospodarstw rodzinnych.
Link do propozycji PROW-u na lata 2014-2020 dostępny poniżej.
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wspolna-polityka-rolna/zarys-prow-2014-2020.html

W dalszej części posiedzenia omówiono aktualne sprawy dotyczące działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.Informacja Inspekcji Weterynaryjnej

Dodano: 08 styczeń 2014 godz. 10:13
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej
W załączeniu pismo informujące hodowców o obowiązku znakowania zwłok trzody chlewnej w wieku od odsadzenia, czyli o wadze od około 7 kg, padłej w gospodarstwie, w którym się urodziła, przed wywiezieniem ich z tego gospodarstwa do zakładu utylizacyjnego.

Pismo Prezesa ZIR do Prezesa ANR.

Dodano: 07 styczeń 2014 godz. 13:04
Pismo Prezesa ZIR do Prezesa ANR.
Szczecin, 03.01.2014

Pan
Leszek Świętochowski
Prezes
Agencji Nieruchomości Rolnych

Uprzejmie informuję, iż w dniu 31 grudnia 2013 w biurze Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się robocze spotkanie z grupą ok. 20 rolników z kilku powiatów naszego województwa, których połączył problem procedury unieważnienia wygranych przetargów na sprzedaż ziemi, dokonywanej przez Pana Prezesa.
Dla niektórych z tych przetargów procedura jest w toku.
Z ogromną dezaprobatą przyjmuję informacje rolników w tej sprawie.
Powodem unieważnień były wnioski osób wyeliminowanych wcześniej z udziału w tych przetargach. Odmowy zakwalifikowania dokonywały komisje przetargowe, w których zasiadali przedstawiciele naszej Izby. Odbywało się to zgodnie z treścią aneksu z 8.09.2013 do porozumienia ZIR i ANR OT w Szczecinie z 19.03.2013.
W omawianych przypadkach komisje wskazywały na podejrzenie, iż udział danych osób stanowić będzie zanegowanie celu przetargów, którym miało być– zgodnie z treścią ogłoszeń- powiększanie gospodarstw rolników indywidualnych.
Efektem decyzji Pana Prezesa jest postępujący proces "zamrożenia" sprzedaży gruntów dla rolników, którzy kwestionowane przetargi wygrali. Niektórzy z nich czekają na decyzję Agencji od września.
Zachodniopomorska Izba Rolnicza nie akceptuje takiego stanu rzeczy.
Proponuję natychmiastowe spotkanie konsultacyjne w tej sprawie w biurze ZIR.

Żądam uchylenia podjętych decyzji oraz korzystnych dla rolników rozstrzygnięć w sprawach będących w toku.
W przypadku braku porozumienia zwrócę się do rolników zachodniopomorskich o czynne poparcie stanowiska ZIR w tej sprawie.
Pragnę dodatkowo zauważyć, iż do tej pory wyniki przetargów uważane były przez Pana Prezesa za niepodważalne i żaden z kilku wniosków ZIR o unieważnienie nie został rozpatrzony pozytywnie.

Z poważaniem
Julian Sierpiński
Prezes Zarządu ZIR

Do wiadomości:
1) Stanisław Kalemba- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2) Wiktor Szmulewicz– Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
3) Marcin Zydorowicz- Wojewoda Zachodniopom.
4) Ryszard Mićko- Wicewojewoda Zachodniopom.
5) Jarosław Rzepa- Członek Zarządu Województwa Zachodniopom.

Plebiscyt Przedsiębiorcza Kobieta Wiejska roku 2014

Dodano: 03 styczeń 2014 godz. 10:13
Plebiscyt Przedsiębiorcza Kobieta Wiejska roku 2014
Zachodniopomorska Izba Rolnicza ogłasza Plebiscyt na
Przedsiębiorczą Kobietę Wiejską roku 2014 województwa zachodniopomorskiego.
Plebiscyt ma na celu podkreślenie roli i wkładu kobiet wiejski na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zadaniem plebiscytu jest prezentacja tych rolniczek, mieszkanek wsi, które swoim działaniem przyczyniają się do wzrostu innowacyjności w gospodarstwach, ochrony środowiska, osiągają sukcesy na rynku, swoją wiedzą
i doświadczeniem chętnie dzielą się z innymi.
Więcej informacji o plebiscycie w zakładce http://www.zir.pl/konkursy/

Spotkanie Prezesa ZIR z rolnikami

Dodano: 02 styczeń 2014 godz. 12:55
Spotkanie Prezesa ZIR z rolnikami
31 grudnia w biurze Izby odbyło sie robocze spotkanie grupy rolników z Prezesem ZIR oraz prawnikiem. Uczestniczyło w nim także kierownictwo szczecińskiego oddziału ANR z p.o. dyr. Robertem Zborowskim na czele.
Ok. 20 producentów rolnych z terenu kilku powiatów naszego województwa połączył problem unieważnienia przetargów na zakup ziemi, dokonanego przez Prezesa ANR. Kilka przetargów unieważniono, dla innych procedura jest w toku. Powodem były wnioski osób wyeliminowanych wcześniej z udziału w tych przetargach. Eliminacji dokonywały komisje przetargowe, w których zasiadali przedstawiciele naszej Izby. Analizowano wnikliwie dostarczone przez uczestników dokumenty, w przypadku wątpliwości- żądano ich uzupełnienia, zgodnie z zasadami przetargu.
Efektem decyzji Prezesa ANR jest "zamrożenie" procesu sprzedaży gruntów dla rolników, którzy kwestionowane przetargi wygrali. Niektórzy z nich czekają aż od września.
Zachodniopomorska Izba Rolnicza nie akceptuje takiego stanu rzeczy i podejmie kroki w celu uzdrowienia sytuacji.

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 20.12.2013

Dodano: 30 grudzień 2013 godz. 12:32
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 20.12.2013
W załączeniu Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak:
- WOPN-ZP.6320.8.2013.BG z dnia 20 grudnia 2013r
- WOPN-ZP.6320.9.2013.BG z dnia 20 grudnia 2013r

Życzenia Świąteczne

Dodano: 23 grudzień 2013 godz. 14:14
Życzenia Świąteczne
Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów
i wytrwałości w realizacji planów w nadchodzącym Roku życzy


Zarząd i Pracownicy
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR