Jesteś tutaj:

Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic mogą składać wnioski o pomoc

Dodano: 10 październik 2017 godz. 10:53
Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic mogą składać wnioski o pomoc
Agencja informuje, że pomoc dla producenta rolnego, który poniósł szkody w lasach wypłacana będzie w formule de minimis.

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w tym zakresie. W związku z tym nabór wniosków zostanie przedłużony do 31 października 2017 r.

Wnioski należy składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

- któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
- który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
- będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

Stawka pomocy wynosi:

- 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,

- 2.000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych lub lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy.

- maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

Do wniosku dołącza się:

1) kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc, zawierającego informacje:

 • o powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, lub
 • o zakresie i wysokości szkód w budynkach służących do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, lub

2) oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu, w którym wystąpiły te szkody - http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/Pomoc_krajowa/2017/8-30_09_2017/22_09_2017/Wzor_oswiadczenia__o_pow._lasu.pdf;
Wystąpienie szkód w lasach potwierdza wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego.

3) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis);

4) Kopie polis ubezpieczeniowych upraw i budynków.

Formularz wniosku oraz warunki udzielania pomocy finansowej zamieszczamy w załącznikach poniżej.

Źródło: ARiMR

Dokumenty do pobrania

Formularz wniosku
typ: PDF, waga: 730.15 Kb

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR