Jesteś tutaj:

Nieruchomość na sprzedaż - Stargard Szczeciński

Dodano: 31 lipiec 2013 godz. 15:03
O G Ł O S Z E N I E
Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o.
30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4 (www.hbp.pl)
sprzeda w drodze czwartego nieograniczonego przetargu ustnego zabudowaną nieruchomość gruntową będącą przedmiotem prawa własności w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Usługowej 6, województwo zachodniopomorskie obejmującą działki nr : 27/2, 27/3, 27/5, 27/6 o łącznej powierzchni 2,0024 ha.
Cena wywoławcza 2.280.648 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) złotych,
wadium 230.000 złotych, minimalne postąpienie 25.000 złotych,
cena wywoławcza zawiera należny podatek VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.08.2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie
Magazynu Nasiennego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Usługowej 6.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto:
BGŻ O/O Kraków 25 2030 0045 1110 0000 0034 0610
do dnia 08.08.2013 r. włącznie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia zostaną zwrócone.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli:
1/ uczestnik przetargu, który przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy,
2/ uczestnik przetargu będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup.
Z oferentem wyłonionym w trakcie przetargu zostanie zawarta umowa sprzedaży, pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz w przypadku cudzoziemców zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych.

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu pod nr tel.:
(12) 633-68-22(23), 398-79-19 oraz (71) 311-11-30.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać
w siedzibie Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP Spółka z o.o. w Krakowie, ul. Zbożowa 4
pod nr tel. (12) 633-68-22(23), 398-79-19 oraz w Oddziale Spółki:
Oddział Nasiona Kobierzyc w Kobierzycach ul. Sportowa 21 pod nr tel. (71) 311-11-30.
Treść ogłoszenia dostępna jest także pod adresem:
www.monitorurzedowy.pl/ogloszenia/pl/szczegoly-ogloszenia,id:7817.html,
id: 7818.html oraz www.dawro.pl/hbp


Kraków, dnia 19.07.2013 r. Zarząd Spółki

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR