Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Wniosek o zmianę zapisów dyrektywy azotanowej

Dodano: 07 luty 2020 godz. 13:58
Wniosek o zmianę zapisów dyrektywy azotanowej
W ślad za pismem KRIR z października 2019 r. w sprawie zastosowania odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę, 30 stycznia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do resortu rolnictwa o rozważenie możliwości wprowadzenia na stałe przepisów, które umożliwią stosowanie nawozów naturalnych niezależnie od pory roku ale w zależności od warunków pogodowych i glebowych.

Warunki klimatyczne tegorocznej zimy pokazują, że procesy wegetacji prawie w całym kraju nie zatrzymały się, gleba nie jest zamarznięta i warunki są odpowiednie do stosowania nawożenia gruntów ornych, upraw trwałych i trwałych użytków zielonych. Taka sytuacja powtarza się od kilku sezonów.

Jakkolwiek przepisy ust. 3 rozdziału 1.3. programu azotanowego dopuszczają stosowanie nawozów naturalnych do 30 listopada, jednak dotyczy to sytuacji wyjątkowych, takich jak nadmierne uwilgotnienie gleby czy wystąpienia suszy rolniczej, która uniemożliwiła terminowe wykonanie prac. Jednak rolnik musi samodzielnie podejmować decyzje o późniejszym stosowaniu zabiegu nawożenia i naraża się na zastosowanie sankcji, w wypadku nie uznania przez ARiMR prawidłowości podjętych decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd KRIR zawnioskował o rozważenie możliwości podjęcia działań, które doprowadzą do zmiany zapisów dyrektywy azotanowej, w taki sposób, żeby zasadą do stosowania naturalnych nawozów na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych było, że „nawożenia nie prowadzi się na zamarzniętą glebę.”

Źródło: KRIR

Posiedzenie Komisji ds. Rodzin z Obszarów Wiejskich

Dodano: 07 luty 2020 godz. 13:47
Posiedzenie Komisji ds. Rodzin z Obszarów Wiejskich
Dnia 5 lutego 2020 r. w biurze Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Rodzin z Obszarów Wiejskich, która została powołana na II Walnym Zgromadzeniu ZIR VI kadencji, w którym również brał udział Prezes p. Andrzej Karbowy.
Posiedzenie Komisji od powitania obecnych rozpoczął Prezes ZIR, po czym głos zabrała p. Danuta Lebioda – z - ca Dyrektora Biura ZIR, która pokrótce omówiła regulamin komisji, przede wszystkim informując obecnych o zasadach wyboru przewodniczącego.
Następnie zajęto się ukonstytuowaniem Komisji do spraw Rodzin z Obszarów Wiejskich.
Zgłoszono kandydatury na Przewodniczącego Komisji:
1. Beata Klepuszewska – nie wyraża zgody
2. Wanda Wilk – wyraża zgodę
W wyniku jawnego głosowania przewodniczącą została wybrana pani Wanda Wilk.
Zgłoszono kandydatury na zastępcę Komisji:
1. Beata Klepuszewska – wyraża zgodę
2. Piotr Kamiński – nie wyraża zgody
W wyniku jawnego głosowania zastępcą została wybrana pani Beata Klepuszewska.
Głos został oddany pani przewodniczącej, która podziękowała za wybór jej osoby i za obdarzenie zaufaniem.
Komisja pod przewodnictwem nowej przewodniczącej złożyła 2 wnioski.
1. wniosek o rozszerzenie Komisji ds. Rodzin z Obszarów Wiejskich o panią Władysławę Gruszczyńską
oraz
2. wniosek o nie rozszerzanie Komisji na tym etapie.
W wyniku jawnego głosowania na wniosek nr 1 zagłosowało 3 osoby, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący, a więc wniosek o rozszerzenie Komisji powinien zostać przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
Po przeprowadzeniu dyskusji Komisja zaproponowała tematykę, którą powinna się zająć do końca kadencji (np. edukacja kobiet – cytologia, emerytura a utrata ziemi, stypendia dla dzieci, problem szkół rolniczych).
Zapowiedziano, iż na następnym spotkaniu nastąpi przyjęcie planu pracy Komisji ds. Rodzin z Obszarów Wiejskich.

Posiedzenie Komisji Budżetowej

Dodano: 07 luty 2020 godz. 10:53
Posiedzenie Komisji Budżetowej
Dnia 5 lutego 2020 r. w biurze Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej, w którym również uczestniczył Prezes p. Andrzej Karbowy.
Posiedzenie Komisji od powitania obecnych rozpoczęła p. Danuta Lebioda – z-ca Dyrektora Biura ZIR, która pokrótce omówiła regulamin komisji, przede wszystkim informując obecnych o zasadach wyboru przewodniczącego.
Następnie zajęto się ukonstytuowaniem Komisji Budżetowej.
Zgłoszono kandydatury na Przewodniczącego Komisji:
1. Marek Szczepankiewicz – wyraża zgodę
2. Jerzy Kopaszewski – wyraża zgodę
W wyniku jawnego głosowania przewodniczącym został wybrany pan Jerzy Kopaszewski, który za swojego zastępcę uznał pana Marka Szczepankiewicza.
Po zakończonym głosowaniu nowo wybrany przewodniczący komisji podziękował obecnym za wybór jego osoby, na następnym spotkaniu komisja ustali swój plan pracy na najbliższą kadencję.Nowe kompetencje dla Izb Rolniczych

Dodano: 06 luty 2020 godz. 16:31
Nowe kompetencje dla Izb Rolniczych
31 stycznia 2020 r. w Nadarzynie miało miejsce III Posiedzenie KRIR VI kadencji. W trakcie obrad przyjęto stanowisko w sprawie kompetencji izb rolniczych, które pozwolą na zwiększenie wpływu samorządu rolniczego, czyli jedynego, ustawowego reprezentanta wszystkich polskich rolników na najważniejsze decyzje w zakresie obszarów wiejskich.

W ocenie Krajowej Rady Izb Rolniczych jedynie zmiany legislacyjne pozwolą na osiągniecie powyższych celów, bowiem pomimo przewidzianej w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) możliwości wykonywania przez izby rolnicze, na podstawie porozumień, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego (po zapewnieniu koniecznych środków finansowych przez administrację rządową lub samorządową), zadania takie nie są izbom przekazywane.

Między innymi w przyjętym stanowisku, w celu zapewniania ładu przestrzennego na obszarach wiejskich, zaproponowano by każdy plan zagospodarowania przestrzennego na terenach wiejskich, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak i każda zmiana takich dokumentów, podlegały konsultacjom z izbami rolniczymi.

Analogicznie, należałoby wprowadzić obowiązek konsultowania z izbami rolniczymi decyzji o warunkach zabudowy na terenach wiejskich. Obowiązek taki powinien dotyczyć obiektów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych lub działek zagrodowych.

Jako że rolnictwo nieodłącznie związane jest ze środowiskiem naturalnym, a jednym z ustawowych zadań izb rolniczych jest kształtowanie świadomości ekologicznej producentów, proponuje się wprowadzić obowiązek konsultacji każdej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej) dotyczącej terenu wiejskiego. W szczególności uzgodnieniu z izbą rolnicza powinny podlegać inwestycje dotyczące obiektów inwentarskich powyżej 210 DJP.

Z tych samych względów proponuje się, aby utworzenie, likwidacja, zwiększenie, zmniejszenie obszarów form ochrony przyrody następowało w uzgodnieniu z izbą (dotyczy to parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000, obszarów chronionego krajobrazu oraz ich otulin). Dodatkowo proponuje się, by w radach poszczególnych form ochrony przyrody uczestniczyli przedstawiciele izb rolniczych.

Mając na uwadze, że prawidłowe wykorzystywanie gruntów rolnych stanowi podstawę efektywnej działalności rolniczej, proponuje się, by wprowadzić w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przepis o konieczności dokonania przez KOWR uzgodnienia z izbą rolniczą w zakresie zagospodarowania nieruchomościami (np. przy przedłużaniu umowy dzierżawy, przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, wyboru rodzaju przetargu itd.).

Analogicznie, proponuje się wprowadzić w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązek dokonania przez KOWR uzgodnienia z izbą rolniczą w zakresie skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu oraz wykonywania innych uprawnień KOWR przewidzianych w tej ustawie (w szczególności w zakresie skorzystania z prawa pierwokupu udziałów i akcji w spółce kapitałowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej czy złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości rolnej w razie, gdy jej zbywanie następuje w trybie innym niż sprzedaż).

- A co najważniejsze konsultacje i uzgodnienia z izbami rolniczymi powinny mieć charakter wiążący dla poszczególnych organów, a nie tylko opiniodawczy – czytamy w komunikacie KRIR.


Źródło: KRIR

Posiedzenie Zarządu poszerzone o Przewodniczących Rad Powiatowych ZIR

Dodano: 06 luty 2020 godz. 10:53
Posiedzenie Zarządu poszerzone o Przewodniczących Rad Powiatowych ZIR
Dnia 4 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej poszerzone o udział Przewodniczących Rad Powiatowych ZIR VI kadencji, którego uczestnikami poza p. Stanisławem Balińskim – delegatem do KRIR i mecenasem Piotrem Kopcewiczem również byli: p. Barbara Wójcik – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dr n. wet. Maciej Prost – Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, p. Damian Pizoń – Łowczy Okręgowy PZŁ w Szczecinie, p. Hubert Klimczak – instruktor w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Gorzowie Wielkopolskim, p. Janusz Rynkiewicz – Łowczy Okręgowy PZŁ w Koszalinie, p. Sławomir Jaroszewicz – Łowczy Okręgowy PZŁ w Pile, p. Dariusz Caban – instruktor w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Słupsku, p. Bartłomiej Wróblewski – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz p. Magdalena Kantosz – PZDR Kamień Pomorski.
Spotkanie od przywitania jego uczestników rozpoczął Prezes p. Andrzej Karbowy, po czym oddał głos p. B. Wójcik, która poinformowała o tym, iż forma organizacji procesu szacowania wymaga diametralnej zmiany – do tego przygotowuje się Ministerstwo Rolnictwa. Najistotniejszą zmianą będzie uczestnictwo w komisji wojewódzkiej instytucji jakimi są: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako szczebel najważniejszy, a także pomoc administracji samorządowej w działaniach związanych z szacowaniem szkód.
Kolejno głos zabrał lek. wet. p. M. Prost, zapoznał uczestników z przypadkiem wystąpienia ptasiej grypy na terenie powiatu myśliborskiego, zobrazował jak wyglądał proces utylizacji indyków z fermy, gdzie wykryto ptasią grypę oraz przedstawił najważniejsze procesy bioasekuracji. Następnie przybliżył obecnym niedawno podpisaną przez Prezydenta RP specustawę, która ma pozwolić na lepsze zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt, w tym wirusa ASF. Wprowadzone zmiany są konieczne ze względu na potrzebę podjęcia przez zaangażowane podmioty dodatkowych działań zmierzających do usprawnienia procesu redukcji populacji dzika na terytorium Polski, z uwagi na kluczową rolę tych zwierząt jako rezerwuaru ASF. Ważną zmianą jest również możliwość przeprowadzenia odstrzału sanitarnego zwierząt przez doraźne zgrupowanie zadaniowe sformowane z żołnierzy lub policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej lub funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz konieczność przestrzegania zasad bioasekuracji przez myśliwych.
Następnie głos zabrali przedstawiciele Zarządów Okręgowych PZŁ informując o ilości pozyskiwania dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego w ostatnim czasie, gdzie poza planami łowieckimi należy dokonać odstrzału w I kwartale ok. 26000 sztuk dzika. Jednocześnie podjęto decyzję, iż od tego roku plany łowieckie będą podpisywane przez Przewodniczących Rad Powiatowych, a nie jak to było wcześniej przez Zarząd ZIR.
W następnej kolejności poruszony został temat związany z wpisem do rejestru BDO, czyli Baza Danych Odpadowych. Jest to specjalny rejestr gromadzący podmioty wprowadzające do obrotu produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujące odpadami. Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. Co istotne, w art. 50 ustawy o odpadach wymieniony zostały rodzaje działalności, które podlegają wpisowi do rejestru BDO na wniosek. Należy pamiętać, iż opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy.
Na zakończenie, Przewodniczący Rad Powiatowych zawnioskowali o systematyczną, cykliczną organizację spotkań z Zarządem ZIR.

IV Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie

Dodano: 03 luty 2020 godz. 12:17
IV Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie
W dniach 31 stycznia – 02 lutego odbyły się IV Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

To wydarzenie stanowi połączenie imprezy biznesowej i kontraktacyjnej z prezentacją dorobku kulturowego i gospodarczego polskiej wsi. CTR cieszą się coraz większym zainteresowaniem zwiedzających z całej Polski. Podczas tragów, w piątek miała także miejsce Gala Centralnych Targów Rolniczych połączona z wręczaniem Złotych Żurawi Rolnictwa oraz tytułu „Rolniczka motorem innowacji w Polsce”, gdzie laureatka z województwa zachodniopomorskiego p. Krystyna Hapka zajęła III miejsce.

Targi są przeglądem rynku maszyn i urządzeń rolniczych oraz prezentacją najnowszych rozwiązań. W ramach targów odbyły się liczne degustacje produktów pochodzących z polski
i nie tylko. Targi były miejscem spotkań polskich producentów z szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej z krajowymi i zagranicznymi partnerami.

Wystawa podzielona była na salony:
- Salon techniki rolniczej
- Salon środków do produkcji rolnej
- Salon usług specjalistycznych
- Salon narzędzi i części zamiennych
- Salon Start-Up
- Salon Techniki Leśnej

W ramach targów trwały:
- Premiery maszyn
- Pokazy najnowszych rozwiązań technologicznych
- Prezentacje produktowe
- Konferencje i panele dyskusyjne
- Spotkania biznesowe
- Jedyny w Polsce festiwal Youtuberów branży rolniczej - “AGROCON”
- Zawody “Strongman Agro”

Rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstw rolnych – ułatwienia dla rolników wspierające rozwój krótkich łańcuchów dostaw.

Dodano: 31 styczeń 2020 godz. 12:05
Rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstw rolnych – ułatwienia dla rolników wspierające rozwój krótkich łańcuchów dostaw.
W dniu 18 lutego 2020 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020r. poz. 56), które wprowadza ułatwienia w zakresie przepisów weterynaryjnych dotyczących wymagań prowadzenia rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.

Umożliwienie funkcjonowania rolniczych ubojni powinno w znacznej mierze ułatwić rolnikom prowadzenie sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego czy działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej w ramach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, zatwierdzonego zakładu przetwórstwa mięsa.

Rozporządzenie daje możliwość rolnikom utrzymującym zwierzęta w swoich gospodarstwach i zainteresowanych prowadzeniem działalności produkcji żywności, przeprowadzenia uboju zwierząt lub ewentualnie rozbioru mięsa w celu wprowadzenia pozyskanego mięsa na rynek.
Zgodnie z zapisami wchodzącego w życie rozporządzenia, w rzeźniach rolniczych będą mogły być ubijane zwierzęta będące własnością podmiotu prowadzącego daną rzeźnię, a także zwierzęta innych podmiotów, utrzymywane w gospodarstwach położonych w tym samym powiecie, w którym usytuowana jest rzeźnia, lub w powiatach sąsiednich.

Aby rolnik mógł dokonywać uboju samodzielnie będzie musiał uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym, organizowanym przez powiatowego lekarza weterynarii i odbyć trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym. Pozyskanego mięsa nie będzie można jednak przetwarzać w rzeźniach przy gospodarstwach. Aby podmiot mógł pozyskane w rzeźni położonej na terenie gospodarstwa mięso przetwarzać może taką produkcję prowadzić np. w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej lub działalności rolniczego handlu detalicznego.

Małe rzeźnie rolnicze będą również musiały spełniać określone wymogi weterynaryjne oraz nie przekraczać maksymalnych limitów ubojowych. W przepisach ww. rozporządzenia określono maksymalny dzienny limit liczby zwierząt poddawanych ubojowi, który wynosi:

- 50 sztuk drobiu lub zajęczaków,
- 1 ptaka bezgrzebieniowego,
- 6 świń/owiec/kóz (powyżej 15 kg),
- 10 świń/owiec/kóz (poniżej 15 kg),
- 2 sztuki bydła lub konia w wieku poniżej 3 miesięcy,
- 1 sztukę bydła lub konia w wieku równym lub powyżej 3 miesięcy,
- 3 sztuki zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Wymienione limity będą mogły być podwyższone za zgodą powiatowego lekarza weterynarii, wydaną na wniosek danego podmiotu, pod warunkiem uboju w danym dniu lub dniach zwierząt jednego gatunku oraz nieprzekroczenia rocznego limitu ubijanych zwierząt, określonego w przepisach rozporządzenia.

Roczne limity uboju w rzeźni rolniczej wynoszą:

- drób albo zajęczaki – 18250szt.
- ptaki bezgrzebieniowe – 365 szt.
- świnie do 15 kg – 3650 szt.
- świnie powyżej 15 kg – 2190 szt.
- owce i kozy do 15 kg – 3650 szt.
- owce i kozy powyżej 15 kg – 2190 szt.
- bydło i konie do 3 miesięcy – 730 szt.
- bydło i konie powyżej 3 miesięcy – 365 szt.
- dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych – 1095 szt.

W ww. rozporządzeniu określono specjalne, mniej rygorystyczne, w porównaniu do wymogów unijnych, wymagania weterynaryjne dotyczące konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia pomieszczeń zakładu. Przy czym, podmioty prowadzące rzeźnie na terenie gospodarstw rolnych są zobowiązane do spełnienia pozostałych wymogów określonych dla rzeźni w innych przepisach prawa krajowego lub unijnego, dotyczących, np. kryteriów mikrobiologicznych dla mięsa, łańcucha chłodniczego, czy kwalifikacji osób dokonujących uboju.

Rzeźnie rolnicze będą mogły składać się z co najmniej jednego pomieszczenia pod warunkiem rozplanowania produkcji w rzeźni, która zapewni bezpieczeństwa produkowanej żywności. Jedno i to samo pomieszczenie może być wykorzystywane do ogłuszania, wykrwawiania, wytrzewiania i patroszenia, obróbki i czyszczenia podrobów, a nawet pakowania wysyłki mięsa, o ile czynności te są wykonywane w innym czasie.

W rozporządzeniu dla rzeźni rolniczych określono alternatywne rozwiązania dotyczące m. in.
- liczby pomieszczeń w rzeźni i czynności, jakie mogą być wykonywane w tych pomieszczeniach,
- wyposażenia w pomieszczenia zamykane na klucz, zagrody dla zwierząt chorych na chorobę zakaźną , lub podejrzanych o chorobę zakaźną zwierząt
- przechowywania sprzętu oraz środków do czyszczenia i odkażania,
- sposobu i miejsca przechowywania mięsa pakowanego i niepakowanego pozyskanego w wyniku rozbioru,
- toalet dla pracowników, w tym ich lokalizacji,
- szatni/miejsc zmiany odzieży i obuwia dla pracowników rzeźni,
- systemu urządzeń do odkażania narzędzi,
- urządzeń do mycia i odkażania rąk pracowników mających kontakt z mięsem, jak również przechowywania sprzętu oraz środków do czyszczenia i odkażania,
- sposobu i miejsca przechowywania obornika i treści przewodu pokarmowego.

Przyjęte w rozporządzeniu wymagania, inne niż określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 oraz rozporządzeniu nr 853/2004 mogą być zastosowane w rzeźniach, które ze względu na skalę produkcji nie muszą rygorystycznie spełniać wymagań w zakresie konstrukcji , rozplanowania i wyposażenia rzeźni określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 lub w załączniku III rozporządzeniu nr 853/2004. Podmiot prowadzący rzeźnię będzie zobowiązany wykazać, że alternatywne rozwiązania gwarantują zachowanie warunków higieny i bezpieczeństwa produkowanej żywności.

Wprowadzenie uproszczonych rozwiązań dla rzeźni rolniczych powinno zapewnić wyrównanie szans ich funkcjonowania w stosunku do istniejących już zakładów prowadzących ubój zwierząt na większą skalę, a także umożliwić powstawanie nowych rzeźni na terenach, na których obecnie one nie funkcjonują.

Opracowanie:
Barbara Sałata
CDR O/Radom

Źródło: www.cdr.gov.pl

Pomoc suszowa do użytków zielonych także dla hodowców gęsi?

Dodano: 31 styczeń 2020 godz. 10:29
Pomoc suszowa do użytków zielonych także dla hodowców gęsi?
30 stycznia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając postulat Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem, aby pomoc suszowa przyznawana do użytków zielonych była także przyznawana hodowcom gęsi

W wielu programach pomocowych, takich jak np.: związanych z ubiegłoroczną klęską suszy, rolnicy posiadający łąki i pastwiska mogli uzyskać pomoc ze względu na trudności w wyżywieniu bydła, kóz lub owiec. Natomiast producenci gęsi nie mogli liczyć na tego rodzaju wsparcie.

Polskie gęsi słyną z doskonałego mięsa, podbijają rynki europejskie i światowe, dzięki temu, że (przez większość okresu tuczu) żywione są zielonkami w sposób tradycyjny, tzn.: z wykorzystaniem łąk i pastwisk, zbiorników i cieków wodnych. Rolnicy prowadzący ten rodzaj produkcji wnioskują, aby ich użytki zielone były traktowane jako użytki paszowe dla zwierząt.

Zarząd Krajowej Rada Izb Rolniczych zwracał się do MRiRW w związku ze zgłaszanymi problemami hodowców gęsi. Wcześniejsze wystąpienia dotyczyły m.in.: nieotrzymywania przez hodowców gęsi tzw.: płatności uzupełniającej przysługującej do trwałych użytków zielonych wykorzystywanych na cele paszowe. Problem pozostaje aktualny nie rozwiązany, a pomoc suszowa przyznawana do użytków zielonych w ubiegłym roku pomniejszona hodowcom gęsi o 50%, była zdaniem tych producentów krzywdząca.

Źródło: KRIR

Wniosek o wprowadzenie zmian w procedurach dotyczących wydawania wyników badań na ASF

Dodano: 31 styczeń 2020 godz. 10:27
Wniosek o wprowadzenie zmian w procedurach dotyczących wydawania wyników badań na ASF
Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Nr 2019/609/UE z dnia 11 kwietnia 2019r. skrócony został termin ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni licząc od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń. Utrudnia to pracę gospodarstw rolnych, dezorganizując w znaczny sposób funkcjonowanie systemu dostaw zwierząt do ubojni oraz pracę służb weterynaryjnych. Szczególnie dotyczy to okresów świątecznych oraz weekendów, gdyż w takich okresach cześć placówek pocztowych, jak również inspektoratów weterynaryjnych nie jest czynna lub pracuje w ograniczonym zakresie.

Zakładając, że od pobrania próbki, do otrzymania jej wyników może minąć nawet 5 dni rolnikom w takich przypadkach pozostają jedynie 2 dni na zorganizowanie sprzedaży zwierząt. Ponadto w wielu powiatach po zgodę na przemieszczenie trzody należy udać się osobiście do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii położonego często w dużych odległościach od miejsca zamieszkania.

Zdaniem Zarządu KRIR należałoby jak najszybciej wprowadzić możliwość dokonywania wysyłek świń w oparciu o dwukrotne kontrole gospodarstw zgodnie z warunkami określonymi w § 4 ust. 2 pkt 2. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, z późn. zm.). Dlatego też, 30 stycznia 2020 r. Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW o wprowadzenie zmian w procedurach dotyczących wydawania wyników badań na ASF koniecznych do przemieszczania trzody chlewnej.

Ponadto w dobie powszechnego dostępu do Internetu, zdaniem samorządu rolniczego należałoby umożliwić rolnikom otrzymywanie drogą elektroniczną wyników badań przesyłanych z laboratoriów do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, jak również decyzji podjętych w tej sprawie przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Źródło: KRIR

Posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu drawskiego

Dodano: 30 styczeń 2020 godz. 14:22
Posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu drawskiego
28 stycznia 2020 r. w Złocieńcu, z inicjatywy Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Rady Powiatu Drawskiego oraz Starosty Drawskiego, zorganizowano konferencję poświęconą zmianom w rolnictwie w 2020 r. Szczegółowe tematy to min.: Rola Izb Rolniczych, ASF, ptasia grypa, informacje dotyczące pomocy suszowej, dopłat do mat. siewnego, naboru wniosków na rok 2020, obrót ziemią w powiecie drawskim.
W konferencji udział wzięli m.in. Starosta Drawski Stanisław Cybula, Wicestarosta Drawski Mariusz Nagórski, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Andrzej Karbowy, Przewodniczący Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Drawskiego Stanisław Baliński, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim Barbara Wójcik, Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie Emilia Niemyt z pracownikami, Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy w Koszalinie Michał Mętlewicz z pracownikami, Kierownik Biura Terenowego ARiMR w Złocieńcu Joanna Chojnacka, Powiatowy Lekarz Weterynarii Tadeusz Klima oraz zaproszeni goście.
Spotkanie pozwoliło wysłuchać i udzielić odpowiedzi rolnikom z terenu powiatu drawskiego przez odpowiednie instytucje w zakresie zgłaszanych problemów. Konferencję rozpoczął Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Andrzej Karbowy przedstawiając rolę Izb Rolniczych oraz propozycje zwiększenia kompetencji. Dominującym tematem konferencji była susza jaka miała miejsce na terenie powiatu drawskiego oraz przyznawanie pomocy z tytułu strat w uprawach spowodowanych suszą. W dalszej części spotkania omówiono kwestie związane z obrotem ziemią oraz problem Afrykańskiego Pomoru Świn (ASF) i ptasiej grypy.
Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem rolników, co pokazuje jak ważne jest organizowanie takich spotkań. Pojawiły się wnioski, na które należy jak najszybciej zareagować.
- Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim trwają prace nad podziałem Obwodów Łowieckich dostosowujących do granic administracyjnych województwa. W przypadku gdy nie istnieje obwód, kto odpowie za szkody łowieckie? - Wnioski o szacowanie strat należy składać do Urzędu Marszałkowskiego.
- Plany przestrzennego zagospodarowania nie mogą odbywać się bez opinii Izby Rolniczej. Nie może być tak aby rolnicy byli piętnowani za swoją pracę na wsi.
- Brak pomocy finansowej w programie scalanie gruntów dla rolników (jest dofinansowanie tylko dla samorządów a nie dla rolników – dlaczego?).
- Wprowadzanie nowej metody monitorowania min. suszy, KOWR – jako instytucja pracuje nad systemem teledetekcji (systemem informatycznym) – ma on wspierać pracę monitoringu suszy.
- BDO – brak jasnych decyzji co do wprowadzenia rejestracji dla rolników.
- Dlaczego rolnik nie może otrzymać pełnej emerytury, tylko musi się wyzbyć swojego warsztatu pracy jakim jest gospodarstwo?

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR