Jesteś tutaj:

Aktualności

Kolonie letnie 2019

Dodano: 30 czerwiec 2019 godz. 23:24
Wypoczynek letni dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Program stypendiów pomostowych dla studentów

Dodano: 19 czerwiec 2019 godz. 11:21
Program stypendiów pomostowych dla studentów
Szanowni Państwo,
Na prośbę KOWR udostępniamy informację.

Rusza XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Program Stypendia Pomostowe:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz kolejny podpisał porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w sprawie realizacji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020 (Segment IA).

Program kierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl,
• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90,

Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 Regulaminu, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020 Segment 1A, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.stypendia–pomostowe.pl.

List Prezesa KRUS OR Koszalin

Dodano: 19 czerwiec 2019 godz. 10:31
List Prezesa KRUS OR Koszalin

konsultacje publiczne projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiR 2030)

Dodano: 18 czerwiec 2019 godz. 15:50
Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło konsultacje publiczne projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiR 2030) –projekt w załączeniu.

Dotychczasowe prace nad strategią odbywały się m.in. w ramach międzyresortowego Zespołu ds. Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, który w sposób istotny wpłynął na doprecyzowanie zapisów strategii. Dokument uwzględnia również wnioski płynące z 16 diagnoz regionalnych sporządzonych przez wojewódzkie Zespoły analizujące szansy i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich (utworzone przez Wojewodów we współpracy z wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego) oraz wnioski niezależnych ekspertyz i oceny ex-ante.

Uwagi, wnioski, opinie na załączonym formularzu, prosimy przesyłać do Biura KRIR do dnia 26 czerwca br. na adres: kuznowicz@krir.pl w celu przygotowania wspólnego stanowiska Izb w tym zakresie.
projekt w załączeniu

Wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - wnioski

Dodano: 14 czerwiec 2019 godz. 15:46
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wzór wniosku o oszacowanie szkód powstawłych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego .
Wniosek został opracowany i udostępniony przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.
Jest on dostosowany do wymogów i informacji, które należy zawrzeć w protokole z oszacowania z zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanym wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, niezbędnym do skorzystania przez poszkodowanych rolników z dostępnych form pomocy.

Budowa zbiorników retencyjnych do 1000 m^2 - będą uproszczenia

Dodano: 11 czerwiec 2019 godz. 09:36
W związku z wnioskiem z dnia 7 marca 2019 r. z XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 1000 m2 >>> , Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozytywnie odniosło się do wniosku i w ramach procedowanego projektu ustawy - Prawo wodne (nr projektu UC142), zaproponowało modyfikację art. 394 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy, który otrzyma brzmienie:

Złagodzenie ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi

Dodano: 11 czerwiec 2019 godz. 09:31
27 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. W szczególności, nie zmieniając wprowadzonego ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wymogu, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być, co do zasady, rolnik indywidualny, zdecydowano o wprowadzeniu rozwiązań, które będą miały na celu złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi.

Młody rolniku złóż wniosek. Możesz dostać 150 tys. zł

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 22:44
Młodzi rolnicy, którzy chcą samodzielnie rozpocząć gospodarowanie, mogą ubiegać się o premie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tegorocznym naborze podwyższono kwotę premii do 150 tysięcy złotych. Wnioski będą przyjmowane w oddziałach regionalnych agencji do 29 czerwca.

Sprawdź czy Twój wniosek o Płatności Bezpośrednie został złożony

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 22:40
31 maja 2019 roku minął podstawowy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Z danych ARiMR wynika, że ok. 6 tys. wniosków jest zapisana w formie roboczej. To oznacza, że nie są one złożone.

Kary za skup poniżej cen referencyjnych. Resort rolnictwa po stronie producentów

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 00:39
Kupno produktów rolnych poniżej cen referencyjnych będzie karane, chyba że dostawca będzie chciał je sprzedać taniej i złoży pisemne oświadczenie w tej sprawie – zakłada projekt noweli ustawy ws. nieuczciwej przewagi kontraktowej produktami rolnymi autorstwa resortu rolnictwa.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR