Jesteś tutaj:

Aktualności

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Dodano: 23 listopad 2017 godz. 15:50
Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór na wojewódzkie konkursy z działania – Transfer wiedzy i działalność informacyjna.

Nabór trwa od 27 listopada 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór na szkolenia w następującej tematyce:

I. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE UPRAWY ZBÓŻ,

II. NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI,

III. NOWOCZESNY CHÓW ŚWIŃ I BYDŁA MIĘSNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD HIGIENY, POLEPSZANIA DOBROSTANU, PROFILAKTYKI I BIOASEKURACJI JAKO ALTERNATYWY DLA STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW U ZWIERZĄT

Szczegóły konkursu dostępne są po kliknięciu poniższego linku:
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-1-transfer-wiedzy-i-dzialalnosc-informacyjna/poddzialanie-11-wsparcie-dla-dzialan-w-zakresie-ksztalcenia-zawodowego-i-nabywania-umiejetnosci.html

źródło: www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna

Konkurs WWF na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego

Dodano: 20 listopad 2017 godz. 09:48
Konkurs WWF na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego
Na początku września, podczas konferencji nt. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej - „CAP 2020. Towards sustainable agriculture“ w Tallinnie, fundacja WWF ogłosiła kolejną edycję konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego.

Nagroda jest przyznawana rolnikom stosującym praktyki przyjazne środowisku Morza Bałtyckiego, w szczególności ograniczające odpływ biogenów (związków azotu i fosforu) do wód.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości w zakresie stosowania dobrych praktyk rolniczych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rolnictwa, w gospodarstwach rolnych w zlewisku Bałtyku. Konkurs ma również za zadanie promować współpracę w regionie w celu rozpowszechnienia stosowania dobrych praktyk w sektorze rolnym.

WWF zaprasza do udziału w konkursie rolników indywidualnych, gospodarstwa rodzinne i przedsiębiorstwa rolne, zarówno prowadzących produkcję konwencjonalną jak i ekologiczną. Zwycięzcy I etapu, ogólnokrajowego, otrzymają nagrody w wysokości: 1000 euro (I miejsce), 500 euro (II miejsce), 300 euro (III miejsce). Zwycięzca II etapu, całego regionu bałtyckiego, otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 euro.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu jest już rozpoczęte. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 10 marca 2018 roku. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres email: rolnikroku@wwf.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa z dopiskiem Rolnik Roku.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: https://www.wwf.pl/rolnikroku

Źródło: www.wwf.pl

Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW w sprawie przeanalizowania przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Dodano: 20 listopad 2017 godz. 09:44
Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW w sprawie przeanalizowania przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
W dniu 13 listopada 2017 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws prawie przeanalizania pod względem prawnym przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin dotyczacych wzywania rolników do ponoszenia opłat hodowlanych w związku z wysiewem przez nich nasion roślin wyhodowanych we własnym gospodarstwie, które nie są już "kwalifikantem", czy ww. przepisy nie pozostają w sprzeczności z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.

W ocenie samorządu rolniczego domaganie się zapłaty za materiał pochodzący już z własnej produkcji producenta rolnego dowodzi, że w tej kwesti przesisy ww. ustawy naruszają standardy konstytucji. Podstawą tej tezy jest fakt, że de facto rolnik zmuszony jest do kolejnych płatności za towar, który stał się już jego własnością w dniu zakupu.

Źródło: KRIR

Posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Dodano: 17 listopad 2017 godz. 14:54
Posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
W dniu 15 listopada 2017r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący Rady Powiatowej ZIR w Pyrzycach p. Wacław Klukowski oraz mecenas p. Piotr Kopcewicz.
Na posiedzeniu dyskutowano o wprowadzeniu przez Dyrektora Generalnego KOWR nowego zarządzenia nr 103/2017/Z w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa odnoszącego się m.in. zasad przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych i oceny kryteriów ofert. Zarząd ZIR wyraził swoje zaniepokojenie wprowadzeniem nowych zasad przy przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych bez konsultacji ze środowiskiem rolniczym i poza aspektem wypracowywania programów regionalnych. Zachodniopomorska Izba Rolnicza uważa, że kryteria przetargowe powinny być dostosowane do regionów i uwzględniać ich specyfikę.
Następnie poruszono też fakt, iż 19 października br. Sąd Najwyższy postanowił, że dzierżawcom, którzy na mocy ustawy z 2011 roku wyłączyli 30% gruntów z przedmiotu dzierżawy, „nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży” na pozostałe grunty.

Równolegle do posiedzenia Zarządu ZIR odbyło się spotkanie Prezesa ZIR p. Juliana Sierpińskiego oraz Dyrektora ZIR p. Andrzeja Karbowego z Ambasadorem Francji p. Pierre Lévy, Szefem Biura Regionalnego Wydziału Ekonomicznego p. Philippe Gassmann oraz Attaché (Radcą ds. rolnych) p. Jean-Louis Buër, rozmowy dotyczyły współpracy i wzajemnych relacji rolników zachodniopomorskich z rolnikami francuskimi mającymi gospodarstwa na terenie naszego województwa.
W dalszej części posiedzenia wstępnie ustalono datę Walnego Zgromadzenia na połowę grudnia a następnie przedyskutowano aktualne sprawy dotyczące działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Stawki opłat za usługi wodne

Dodano: 16 listopad 2017 godz. 09:31
Stawki opłat za usługi wodne
W dniu 14 listopada 2017 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za wodne. Samorząd rolniczy zaproponował następujące zmiany:

1) W §6 ust.1 pkt 38, lit. a stawka jednostkowa za korzystanie z wód podziemnych dla celów rolniczych powinna wynosić 0,05 zł/ m3, ponieważ zaproponowana stawka jest zbyt wysoka, oraz wykreślenie lit. b ze względu na to, że w skali kraju suma opłat z tego tytułu nie powinna być znacząca, a jej pobór i prawidłowe naliczenie przez rolników będzie powodować wiele niedogodności i utrudniać prowadzenie działalności rolniczej.

2) W 6 ust.1 pkt 39 należy obniżyć stawkę opłat za pobór wody podziemnej do 0,05 zł/m3. Należy podkreślić, że zgodnie z §6 ust.2 pkt 1 wykorzystanie wody nieuzdatnionej (tak, jak np. wykorzystania na potrzeby §6 ust.1 pkt 38 i 39), stawka opłat jest mnożona przez 2, a w przypadku §6 ust.3 pkt. 1, aż 2,8 krotnie, co znacznie podnosi koszty prowadzenia działalności rolniczej, w szczególności w ogrodnictwie i chowie zwierząt. Tymczasem zaproponowana stawka 0,15 zł/m3 jest najwyższą ze wszystkich stawek, co nie jest niczym uzasadnione.

3) W wykreślenie ust.7 z §6 – brak uzasadnienia dla różnicowania współczynników dla części obszaru państwa.


Źródło: KRIR

Wyższy zwrot akcyzy – jak co roku nie uwzględniono w budżecie

Dodano: 16 listopad 2017 godz. 09:28
Wyższy zwrot akcyzy – jak co roku nie uwzględniono w budżecie
W związku z pismem KRIR w sprawie podwyższenia zaproponowanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r., stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz zwiększenia limitu, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego – resort rolnictwa jak prawie co roku poinformował, że uwzględniając kwotę środków ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów gmin w wysokości 860 mln zł oraz wydatkowanie na ten cel w 2017 r. kwoty 895,85 mln zł, na 2018 r. nie jest możliwe zwiększenie stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego do kwoty 1,08 zł na 1 litr oleju napędowego oraz zwiększenie limitu oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego.

Ponownie także zostaliśmy poinformowani, że podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zostanie rozważone przy przygotowywaniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. stosownie do kwoty wydatków na ten cel określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz obowiązującej stawki podatku akcyzowego od oleju napędowego.

Dodatkowo MRiRW poinformowało, że zgodnie z dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003) państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych i elektryczności używanych w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb i leśnictwie, do olejów napędowych oznaczonych kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, w wysokości 21 euro/1 000 1. Wprowadzenie stawki podatku akcyzowego w minimalnej wysokości 21 Euro/1000 1 dla oleju napędowego opodatkowanego według stawki w wysokości 1.171,00 zł/1000 1 (dla roku 2017) oznaczałoby zmniejszenie tej stawki o ok. 1.080,4 zł/1000 1 (tj. 1,08 zł /litr) (wyliczono według kursu walutowego EURO/PL w wysokości 4,3132 zł - według informacji Komisji Europejskiej (Dz. Urz. UE C 331/3 z 03.10.2017 r.).

Źródło: KRIR

Zakaz handlu w niedzielę a rynki hurtowe

Dodano: 16 listopad 2017 godz. 09:16
Zakaz handlu w niedzielę a rynki hurtowe
W dniu 7 listopada 2017 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych z uwagi nad toczącymi się pracami w Sejmie RP nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre dni (druk nr 870) zwrócił się do Pani Premier Beaty Szydło o wyłączenie spod przepisów w/w projektu ustawy handel oraz czynności związane z handlem dokonywane:

- na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu artykułami rolno-spożywczymi, ponieważ stanowią one ważne ogniwo dystrybucji artykułów rolno-spożywczych, w szczególności świeżych owoców i warzyw oraz kwiatów. Rynki te są podstawowym miejscem zbytu produktów polskich producentów rolnych, małych, rodzinnych gospodarstw ogrodniczych i sadowniczych. Tradycja czynnych w niedzielę rolno-spożywczych rynków hurtowych wynika z potrzeby zaopatrzenia w świeże produkty rolne od bardzo wczesnych poniedziałkowych i poświątecznych godzin, gdyż handel hurtowy zaopatruje handel detaliczny. Ograniczenie handlu na rolno-spożywczych rynkach hurtowych wzmocni pozycję dużych sieci handlowych w stosunku do tradycyjnego handlu detalicznego, ze względu na fakt, że dysponują one rozbudowanymi centrami logistycznymi, w tym powierzchnią chłodniczo-przechowalniczą;

- w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności.
W przypadku wyłączenia rynków hurtowych spod zakazu handlu, zasadnym jest wyłączenie również przedsiębiorców dokonujących zakupów na terenie tych rynków w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności. W przeciwnym razie przedsiębiorcy nie będą mogli wykonywać czynności związanych z handlem, np. wyładować towaru z samochodu do magazynku;

- w placówkach handlowych, w których jest prowadzony skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego, ponieważ powinny być one czynne w okresie intensywnej podaży produktów rolnych tj. w okresie żniw lub zbiorów owoców miękkich, również w niedziele i święta. Ze względu na różne czynniki (np. pogodowe, dostępność sprzętu) rolnicy prowadzą zbiory płodów rolnych również w niedziele i święta. Rolnicy nie mają często możliwości przechowywania płodów rolnych (np. ziarna zbóż) i w okresie ich intensywnych zbiorów, również w niedzielę i święta, są zmuszani do ich sprzedaży prosto z pola przedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową w zakresie ich skupu. Rolnicy nie posiadają często również odpowiednich obiektów do przechowywania w warunkach chłodniczych owoców miękkich np. truskawek, mali, borówek, porzeczek. Dlatego istotnym jest dla sprawnego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności umożliwienie sprzedaży produktów rolnych do placówek handlowych prowadzących skup produktów, również w niedziele i święta.

- w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, ze względu na to, że są one najczęściej prowadzone przez rodzinne, małe i średnie przedsiębiorstwa, w których przychody ze sprzedaży w niedzielę stanowią znaczną część ich łącznego przychodu oraz są wpisane w polską kulturę niedzielnego wyjścia do cukierni i na lody.

Źródło: KRIR

Opinia Izby Rolniczej ws. podatku rolnego

Dodano: 14 listopad 2017 godz. 09:42
Opinia Izby Rolniczej ws. podatku rolnego
PRZYPOMNIENIE
o obowiązku uzyskania opinii izby rolniczej
w sprawie ceny skupu 1 q żyta, która stanowi podstawę wymiaru
podatku rolnego na obszarze gminy

Zachodniopomorska Izba Rolnicza informuje, iż zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w tym również uchwał w sprawie ceny skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego, stosownie do treści art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.).

Z kolei art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U.2016.1315 ze zm.) nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek zasięgnięcia opinii właściwej miejscowo izby rolniczej o projektach prawa miejscowego, dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Dopiero nieprzedstawienie stanowiska przez Izbę w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutkuje akceptacją przedłożonego projektu.

Informujemy również, iż zgodnie z art. 89 i nast. ustawy o samorządzie gminnym podjęcie uchwały bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, w tym przypadku opinii izby rolniczej, może skutkować unieważnieniem tego aktu.

Przy ustalaniu wymiaru podatku rolnego należy pamiętać, że opinia Izby potrzebna jest dopiero wówczas, gdy organ gminy wnioskuje o wydanie opinii w sprawie obniżenia, w stosunku do komunikatu Prezesa GUS, średniej ceny skupu żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego. Jeśli zachodzi taka przesłanka, uprzejmie prosimy o przesyłanie projektów uchwał w sprawie wysokości podatku rolnego na adres Biur Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Szanowny Rolniku - Pamiętaj !

Dodano: 14 listopad 2017 godz. 09:24
Szanowny Rolniku - Pamiętaj !
ARiMR przypomina o dokonaniu spisu zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz i świń najpóźniej do 31 grudnia br.
Spis należy przekazać do kierownika Biura Powiatowego ARiMR osobiście, za pośrednictwem poczty lub przy użyciu e-PUAP w terminie 7 dni od jego przeprowadzenia.

Agencja przypomina też, że od 10 marca 2017 r obowiązują nowe druki dotyczące świń oraz spisy stanów stada dla bydła, owiec, kóz i świń. Formularze i instrukcja wypełniania są zamieszczone na stronie internetowej ARiMR.

Stawki dopłat do materiału siewnego

Dodano: 10 listopad 2017 godz. 22:46

W dniu 26 października 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017 (Dz. U. poz. 1997).

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR