Jesteś tutaj:

Aktualności

Protest Izb Rolniczych w Brukseli w dniu 18 października 2018r.

Dodano: 19 październik 2018 godz. 10:33
Protest Izb Rolniczych w Brukseli w dniu 18 października 2018r.

W dniu 18 października odbył się protest Izb Rolniczych w Brukseli. W proteście wzięli udział rolnicy z województwa zachodniopomorskiego jako przedstawiciele Izby Rolniczej.

Wspólne stanowisko uczestników protestu 18 października 2018r.

Uczestnicy protestu: Izby Rolnicze Litwy, Polski i Czech oraz organizacje łotewskich rolników, niniejszym przedstawiają wspólne stanowisko:
1. Domagamy się, aby płatności bezpośrednie, które rolnicy z naszych krajów otrzymają w okresie programowania 2021-2027, były co najmniej równe średniej płatności bezpośrednich w UE.
2. Domagamy się, aby wsparcie dla II filaru (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) pozostało co najmniej na poziome 2014-2020;
3. Domagamy się ustanowienia jednolitego pułapu dla wszystkich rodzajów wsparcia, które państwa członkowskie finansują wyłącznie z budżetu państwa, jak również jednolitego pułapu współfinansowania z budżetu państwa w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich;
4. Domagamy się radykalnego uproszczenia mechanizmów wsparcia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych zarówno dla administracji, jak i wnioskodawców/beneficjentów;
5. Domagamy się stworzenia specjalnych mechanizmów finansowych i organizacyjnych w celu zachęcenia i ułatwienia młodym rolnikom podejmowania działalności, jak również środków dla nowych podmiotów w sektorze rolnym, które nie są już objęte definicją „młodego rolnika”
6. Domagamy się, aby w okresie programowania 2021-2027 priorytetowo traktować rozwój małych i średnich gospodarstw rolnych.

Informacja ARiMR na temat uruchomienia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1 PROW 2014-2020

Dodano: 18 październik 2018 godz. 15:10
Informacja ARiMR na temat uruchomienia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1 PROW 2014-2020
ARiMR informuje, że 2 października 2018r. podała do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu" Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie Inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof".
Poniżej pismo z ARiMR do Krajowej Rady Izb Rolniczych

Spotkanie młodych rolników - członków Izb Rolniczych z Premierem

Dodano: 18 październik 2018 godz. 11:05
Spotkanie młodych rolników - członków Izb Rolniczych z Premierem
16 października 2018 r. odbyło się spotkanie młodych rolników – członków izb rolniczych z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim pod hasłem Młoda Polska Wieś w KPRM. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Zarządu KRIR: Prezes Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes Mirosław Borowski.
W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: sekretarz stanu Szymon Giżyński, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz podsekretarz stanu Rafał Romanowski
Prezes Rady Ministrów powiedział, że polskie rolnictwo ma przed sobą ogromną przyszłość, a nie ma silnego rolnictwa bez wsparcia państwa.
Zdaniem Prezesa Rady Ministrów, państwo może i powinno wspierać polską wieś. W tym kierunku rozwijane są projekty Rządu i Plan dla wsi. Premier przedstawił dziesięć punktów rządowego wsparcia dla rolnictwa. Należą do niego m.in.:
• stabilizacja cen płodów rolnych poprzez utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego,
• zwiększenie nakładów finansowych do 1,5 mld zł na pomoc w walce ze skutkami suszy,
• dofinansowanie do paliwa rolniczego – 1 zł za litr, z 86l do 100l na hektar,
• zwiększenie możliwości sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego,
• dofinansowanie kół gospodyń wiejskich,
• wprowadzenie funkcji pomocnika rolnika – nowe przepisy dotyczące zatrudniania do pracy sezonowej w rolnictwie,
• system identyfikacji rejestracji zwierząt,
• przyspieszenie wypłat rolniczych dopłat,
• modernizacja dróg lokalnych na terenach wiejskich,
• ochrona ziemi przed wykupem przez cudzoziemców.
Premier podkreślił również, że rząd chce bezpośrednio współpracować z młodymi rolnikami, którzy chcą uczynić z polskiej wsi konkurencyjną gospodarkę. Szef rządu podziękował także rolnikom za patriotyzm gospodarczy i wiarę w polską wieś.
Po wystąpieniu Prezesa Rady Ministrów, młodzi rolnicy mieli okazję do dyskusji z premierem i przedstawienia problemów, z którymi spotykają się podczas codziennej pracy.

Spotkanie robocze w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 10 października 2018r.

Dodano: 18 październik 2018 godz. 10:44
Spotkanie robocze w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 10 października 2018r.
W dniu 10 października 2018 r. w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie robocze dotyczące Programu Upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników w województwie zachodniopomorskim.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawiciel Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej – Pan Andrzej Karbowy , Dyrektor Biura ZIR Uczestnicy spotkania zgodnie ustalili, iż kolejny program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników w województwie zachodniopomorskim napisany zostanie na 3 lata 2019 – 2021. Podczas dyskusji zaproponowano, aby w nowym programie między innymi położyć większy nacisk na szkolenia na poziomie gmin w tematyce bioasekuracji, wydawać ulotki informacyjne w formie plakatu (sołtys może powiesić na tablicy ogłoszeń), zorganizować jedną, dwie duże konferencje, zorganizować konkurs plastyczny dla dzieci nt. utrzymania zwierząt domowych oraz przeprowadzić szkolenia (konferencje) dla hodowców zwierząt futerkowych i drobiu.
Po uwzględnieniu wszystkich uwag przygotowany przez Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego projekt programu zostanie wysłany do akceptacji uczestnikom spotkania. Po wyrażeniu opinii każdego z nich oraz ostatecznym uzgodnieniu zgodnie z art. 8 ustawy o ochronie zwierząt zostanie przedstawiony Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego celem przyjęcia stosownej uchwały.

Międzynarodowy Dzień Kobiety Wiejskiej

Dodano: 17 październik 2018 godz. 11:18
Międzynarodowy Dzień Kobiety Wiejskiej
15 października przypadał Międzynarodowy Dzień Kobiety Wiejskiej, ustanowiony i powołany przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ,który dostrzegł kluczową rolę kobiety oraz jej wkład w uprawie i hodowli, w zrównoważonym rozwoju i w osiąganiu dobrobytu na szczeblu lokalnym. Pomimo tego, kobiety wiejskie są dyskryminowane w decyzyjności kobiet i ich uczestnictwie w życiu rodziny i społeczności. Nie mają równego dostępu do środków produkcji, usług, infrastruktury, czy edukacji. Ich praca pozostaje niezauważalna i bezpłatna nawet w sytuacji podejmowania nowych trudnych obowiązków przejmowanych od emigrujących mężczyzn.
Pomimo zmniejszającego się ubóstwa w skali globu, wśród wielu milionów ludzi żyjących w skrajnej nędzy , to ogromna większość zamieszkuje na obszarach wiejskich. Kobiety na wsi uzyskują niższe ceny za swoje produkty niż mężczyźni .
To kobiety łączą pracę w gospodarstwie z życiem rodzinnym , społecznym i politycznym i mają świadomość, że Dzień Kobiety Wiejskiej to ich dzień.
W związku z tym świętem w dniach 12-14 października odbyło się spotkanie członkiń Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. W trakcie spotkania poruszono temat proponowanych zmian w ustawie o ustroju rolnym, które będą tematem posiedzenia sejmu. Uczestniczki dyskutowały na temat funkcjonowania ustawy oraz spraw bieżących Izby Rolniczej. W programie nie zabrakło również warsztatów rękodzielnictwa. Tematem warsztatów były świeczniki szklane oraz zdobienie decoupage.
Panie miały również możliwość poznania sposobów rehabilitacji zdrowotnej oraz zdobycia wiedzy na temat sprzedaży wyrobów własnych. Spotkanie to dało Paniom bardzo dużo energii do dalszej pracy i rozwijania swoich umiejętności.

Drogie Panie! Życzę Wam abyście pomimo wielu obowiązków znajdowały czas dla siebie, życzę zdrowia, zrozumienia i uznania, życzę siły i radości z codziennych dni.

Władysława Gruszczyńska
Przewodnicząca Komisji ds. Rodzin
z Obszarów Wiejskich

Wielki sukces Polskiej Rolniczki w UE

Dodano: 17 październik 2018 godz. 10:08
Wielki sukces Polskiej Rolniczki w UE
Jesteśmy dumni !!! Polka najlepsza wśród rolniczek w Europie!!!

Piękna uroczystość, pełna wzruszeń. To już piąta edycja wręczenia rolniczkom UE nagród za innowacje w gospodarstwach rolnych, przyznawanej przez Copa. Pani Magdalena Węgiel zdobywczyni I miejsca wraz z córką Agnieszką postanowiły przywrócić świetność stawom znajdującym się w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego. Celem jest odnowa hodowli pstrąga potokowego, propagowanie świadomego i etycznego chowu, edukacja społeczności w zakresie historii regionu oraz tradycji kulinarnych. http://pstragojcowski.pl/ Kolejne projekty:
Sandra Quarantini (Włochy) – za osiągnięcia startupowego projektu „Colour Off”, polegającego na ekologicznej produkcji i procesie barwienia włókien naturalnych
Christiny Bauer (Austria) – za program: „Łatwe pieczenie i gotowanie z Christiną”
Nienke Komaus (Francja) – za projekt „Marguer’Ice”
Judy Kerkhofs-Roozen (Holandia) – za projekt „Gospodarstwo terapeutyczne”

W drugim dniu Komisja Kobiet w Copa miała swoje ostatnie spotkanie w 2018 roku! Prace będą kontynuowane, zwłaszcza na temat dyskusji UE na temat następnej WPR.

Pieniądze na tworzenie grup i organizacji producentów

Dodano: 16 październik 2018 godz. 23:54
Od 15 listopada do 21 grudnia 2018 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Można je złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji w ciągu 30 dni od zakończenia terminu składania wniosków. Zasady ubiegana się o takie wsparcie zostały podane do publicznej wiadomości 15 października przez Prezesa ARiMR (otwórz). Pomoc na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o takie wsparcie.

Przełamanie kryzysu w produkcji biomasy

Dodano: 16 październik 2018 godz. 23:48
W ubiegłym roku nastąpił przełom na rynku biomasy, a jego efekty odczuwamy wyraźnie w tym sezonie. Po kilkuletniej przewie załamania zakłady energetyczne wykazują coraz większe zainteresowanie zdobywaniem tego surowca nie z zagranicy, a z lokalnych rynków.

Ruszyła wypłata zaliczek na poczet dopłat

Dodano: 16 październik 2018 godz. 23:44

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła we wtorek wypłatę 70-procentowych zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r. oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 w pełnej wysokości. – Staramy się, jak najszybciej, jak najwięcej pieniędzy przekazać rolnikom – powiedziała Maria Fajger, prezes ARiMR.

"Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi"

Dodano: 16 październik 2018 godz. 23:20
Od 28 września do 27 października 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Termin i warunki przyznawania wsparcia zostały podane do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa 28 sierpnia br. Jest to trzeci nabór wniosków z tego poddziałania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.0

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR