Jesteś tutaj:

Aktualności

Dzień Mlecznej Fermy - 4 września br.

Dodano: 14 sierpień 2018 godz. 12:06
Dzień Mlecznej Fermy - 4 września br.
Kolejna edycja Narodowego Dnia Mlecznej Fermy już niedługo! Już 4 września w gospodarstwie rolnym Sylwestra i Wioletty Imiołek w Domaniewicach (woj. łódzkie) odbędzie się III Narodowy Dzień Mlecznej Fermy. Wydarzenie organizowane przez grupę InConventus jest dla hodowców swoistym rodzajem szkolenia. Uczestnicy III edycji będą mogli znacząco poszerzyć swą wiedzę dotyczącą hodowli dzięki praktycznym prelekcjom, pokazom maszyn rolniczych i zwiedzaniu gospodarstwa. Tematem wiodącym szkolenia będzie przygotowywanie kukurydzy na kiszonkę oraz pokaz i rzetelne porównanie wozów paszowych od wiodących producentów. Zostanie ono przeprowadzone przez niezależnego eksperta – dr Zbigniewa Lacha. Podczas wydarzenia okazję do zaprezentowania swoich usług będą miały również rozmaite firmy agro. Generalnym partnerem wydarzenia będą firmy 365farmnet i Concordia Ubezpieczenia, partnerem weterynaryjnym zaś została firma Zoetis. W opisanym spotkaniu udział weźmie ok. 350 hodowców bydła mlecznego (przede wszystkim dyrektorzy i managerowie farm) z województwa łódzkiego oraz województw sąsiednich. Rejestracji na wydarzenie dokonać można poprzez wypełnienie formularza obecnego na stronie internetowej www.farmday.com.pl

Kampania społeczna "Zacznij myśleć"

Dodano: 13 sierpień 2018 godz. 10:54
Kampania społeczna
KRIR partnerem kampanii „Zacznij myśleć”

Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna „Zacznij myśleć” zorganizowana przez Fundację Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA i Instytut Gospodarki Rolnej, która ma na celu uświadomienie społeczeństwa o konsekwencjach braku uwagi, która jest najczęstszą przyczyną wypadków. Jednym z partnerów kampanii została Krajowa Rada Izb Rolniczych.

W dzisiejszych czasach coraz częściej żyjemy na tak zwanym „autopilocie”, codzienne czynności wykonujemy automatycznie, odpływając myślami od rzeczywistego czasu i chwili w jakiej obecnie się znajdujemy.

Lekkomyślność, rutyna czy nasza nieuwaga sprawiają, że są sytuacje, w których bardzo chcielibyśmy cofnąć czas. W letnie miesiące szczególnie często do wypadków dochodzi na wsi.

Nie zdajemy sobie sprawy, że wystarczy chwilę pomyśleć, aby zapobiec tragedii. To nasze opanowanie i sprawne myślenie może ustrzec nas od dramatycznych wydarzeń,

Inicjatywa ta powstała po to, aby odwrócić schemat „Polak mądry po szkodzie” i uwrażliwić społeczeństwo na konieczność wykształcenia większego stopnia odpowiedzialności za siebie i swoje najbliższe otoczenie.

Tylko efektywna edukacja, oddziałująca na emocje i pobudzająca wyobraźnię, może przyczynić się do ukształtowania większej świadomości związanej z bezpieczeństwem, co przełoży się bezpośrednio na mniejszą liczbę wypadków.

Kampania społeczna, o której mowa, ma charakter krótkich spotów, ukazujących konsekwencje „braku myślenia” w różnych obszarach naszego życia.

Nasza ekipa filmowa, aby nagrać spoty do kampanii, wybrała się do województwa wielkopolskiego do wsi Walerianów (powiat krotoszyński ). Tam dzięki uprzejmości właścicieli gospodarstwa, mogliśmy nagrać sceny do spotów. Nie było łatwo, pogoda nas nie rozpieszczała, warunki do pracy były trudne, ale udało nam się zrealizować nasze plany - mówi Elżbieta Górnik Wiceprezes Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA.

W kampanię nie zostali zaangażowani profesjonalni aktorzy, ale zwykli ludzie dla których sprawa bezpieczeństwa jest bardzo ważna: mieszkańcy pobliskich wsi, funkcjonariusze pogotowia ratunkowego, a także pracownicy naszej fundacji. Każdy zrobił, co w jego mocy i dał z siebie wszystko, aby jak najwiarygodniej i poruszająco odegrać swoje role - dodaje Elżbieta Górnik.

Organizatorzy kampanii wierzą, że wzajemne uświadamianie się wpłynie na poprawę bezpieczeństwa Polaków.

Pierwszy spot kampanii oraz więcej informacji można zobaczyć na stronie http://zacznijmyslec.com/


źródło: KRIR

Informacja MRiRW : nie można określić KBW dla użytków zielonych

Dodano: 13 sierpień 2018 godz. 10:52
Informacja MRiRW : nie można określić KBW dla użytków zielonych
W związku wnioskiem samorządu rolniczego w sprawie poszerzenia zakresu upraw objętych monitoringiem suszy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r, poz. 2047, z późn. zm.), suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Na podstawie ww. ustawy Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach opracował wartości krytyczne klimatycznego bilansu wodnego dla grup i gatunków roślin uprawnych zamieszczonych w tej ustawie, tj. dla: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek o raz roślin strączkowych.

Przedstawiając powyższe przekazano, że wilgotność gleb użytków zielonych zależy od dwóch czynników, tj. klimatycznego bilansu wodnego oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej. Poziomy wody gruntowej mogą być określane w oparciu o szczegółowe mapy dla kraju, które jak do tej pory nie zostały jeszcze opracowane. Informuję również, że IUNG-PIB tym zakresem badań środowiskowych dotyczących poziomu wód gruntowych nie zajmuje się. W związku z tym przekazano, że brak jest aktualnie możliwości określenia klimatycznego bilansu wodnego dla użytków zielonych.

źródło: KRIR

Samorząd rolniczy w sprawie pomniejszania pomocy suszowej dla nieubezpieczonych

Dodano: 13 sierpień 2018 godz. 10:50
Samorząd rolniczy w sprawie pomniejszania pomocy suszowej dla nieubezpieczonych
W związku z ogłoszonymi warunkami uzyskania pomocy finansowej dla rolników, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy wskazanymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2018 poz. 1483), Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii pomniejszenia kwoty pomocy w przypadku braku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym. Do samorządu rolniczego wpływają negatywne opinie od rolników w zakresie warunkowania uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia klęski suszy od ubezpieczenia upraw. Samorząd rolniczy przekazał, że rozumie inicjatywy mające na celu przyczynienie się do wzrostu powszechności ubezpieczeń rolniczych w Polsce, jednak rolnicy wskazują na zasadny naszym zdaniem argument, iż w przypadku występujących wcześniej klęsk atmosferycznych np. w miastach (powodzie czy huragany) przekazana przez Rząd pomoc poszkodowanym nie była zmniejszana w przypadku nieposiadania przez nich ubezpieczenia zniszczonego mienia. W przypadku pomocy dla rolników brak ubezpieczenia pomniejsza o 50% przysługującą kwotę, co zdaniem samorządu rolniczego jest sprzeczne z zasadą równości i sprawiedliwości społecznej – kara jest za wysoka. Co więcej, zwrócono uwagę na fakt, iż o ile rolnicy mogą zawierać ubezpieczenia od różnych ryzyk, np. gradu czy deszczu nawalnego, o tyle ubezpieczenie upraw od suszy jest praktycznie niemożliwe do zawarcia, z uwagi na niechęć zakładów ubezpieczeniowych do ubezpieczania bardzo prawdopodobnego do wystąpienia ryzyka bądź bardzo wysokie koszty tego ubezpieczenia, pokrywające większość ewentualnych zysków rolnika. Zdaniem samorządu rolniczego jest to główny problem do rozwiązania – w celu zwiększenia dostępności ubezpieczeń od suszy, które – mając na uwadze ostatnie lata – są najbardziej konieczne. Samorząd rolniczy wskazał, że państwo w żaden sposób nie zabezpiecza rolnikom możliwości redukcji skutków suszy, nie są prowadzone prace mające na celu stworzenie systemu retencji nawodniającego uprawy rolnicze i zabezpieczającego odpowiednią ilość wody w przypadku długotrwałego braku opadów. Przedstawiając powyższe, zwrócono się o odpowiednie zmiany legislacyjne mające na celu uchylenie przepisu mówiącego o redukcji o połowę pomocy suszowej dla rolników w przypadku braku ubezpieczenia co najmniej 50% areału upraw.
źródło: KRIR

Posiedzenie Zarządu ZIR w dniu 10 sierpnia 2018r.

Dodano: 10 sierpień 2018 godz. 16:28
W dniu 10 sierpnia 2018r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

W spotkaniu uczestniczył między innymi Pan Marek Gardygajło- kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach (zastępca przewodniczącego komisji szacowania szkód).
Omówiono ogromny problem braku możliwości szacowania szkód w plantacjach roślin okopowych w naszym województwie. Zarząd stanowczo przeciwstawia się sytuacji, w której ogromna ilość plantatorów zostanie bez możliwości pomocy, wsparcia oraz wyrównania strat, które rzeczywiście wynoszą nawet powyżej 30% w tych uprawach.
Według środowiska rolniczego szacowanie szkód w plantacjach powinno być przeprowadzone po rozpoznaniu i decyzji komisji szacującej.

Zarząd również analizował aktualne sprawy dotyczące min. przedłużania umów dzierżawy w naszym województwie oraz omówiono obszerną korespondencję skierowaną do Zarządu.
Część spotkania poświęcono również tematyce szkód łowieckich oraz nowelizacji ustawy „Prawo Łowieckie”

Spotkanie dotyczące nowelizacji "Prawa łowieckiego"

Dodano: 09 sierpień 2018 godz. 15:39
W dniu 08 sierpnia br. odbyło się spotkanie poświęcone nowelizacji „Prawa łowieckiego”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach .
Z ramienia Izby wzięli w nim udział Pan Andrzej Karbowy – Dyrektor Biura ZIR oraz Jan Kozak- delegat do KRIR, ponadto Pan Nikodem Sielski oraz Anna Glińska – przedstawiciele rolników.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych jak również Polskiego Związku Łowieckiego z terenu województwa zachodniopomorskiego.
W trakcie spotkania m.in. przeanalizowano skalę szkód łowieckich w poszczególnych rejonach na przestrzeni ubiegłych lat oraz omówiono plan i tematykę organizacji szkoleń dla członków zespołów szacujących szkody.

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników

Dodano: 08 sierpień 2018 godz. 14:30
KRUS przypomina, że z dniem 31 lipca 2018 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2018 r. Termin opłacenia składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca, czyli za lipiec br. termin ten przypada na 16 sierpnia br. (15 sierpnia br. jest dniem świątecznym wolnym od pracy).

Zwrot podatku akcyzowego - wnioski sierpień 2018

Dodano: 08 sierpień 2018 godz. 14:20
Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Kary administracyjne dla rolników za nieprzestrzeganie m. in. norm związanych ze środowiskiem

Dodano: 08 sierpień 2018 godz. 14:17
Otrzymanie przez rolników pełnych dopłat bezpośrednich oraz korzystania z PROW będzie uwarunkowane przestrzeganiem obowiązujących norm związanych ze środowiskiem, zmianą klimatu, utrzymaniem gruntów w dobrej kulturze rolnej, zdrowiem publicznym, zdrowiem zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt.

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie

Dodano: 08 sierpień 2018 godz. 14:05
Prezydent RP odpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. wprowadza zmiany w ustawie – Prawo łowieckie, dotyczące szacowania szkód łowieckich.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR